גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

כבר לא כל-יכולים

השיח התאגידי החדש והשלכותיו על בעלי שליטה, דירקטורים ונושאי משרה

בשנים האחרונות הולכת ומתפתחת תופעת האחריות החברתית והאתית בקרב המגזר העסקי. עד כדי כך שכיום, כמעט כל ארגון עסקי משמעותי מערב מידה כלשהי של אחריות חברתית ואתית במסגרת פעילותו, בדרך כזו או אחרת. זאת, באמצעות קודים אתיים, דוחות חברתיים, מחלקות לקשרי קהילה וכיו"ב. יוזמות אלה הן רק קצה הקרחון של שיח תאגידי מתגבר על הפיל שמסתובב בחדריהם של התאגידים העסקיים בשנים האחרונות.

שינויי עומק שחלו בעולם החברתי והעסקי הבינלאומי החלו לשמש כקריאת-השכמה חזקה לתאגידים העסקיים ובמיוחד לאלה המכוונים את פעילותם. שינויים אלה בתחום החברה והאתיקה כונו בעמוד השער של מגזין Forbes, שפורסם ב-26 בספטמבר 2011, בתקופת השיא של המחאות החברתיות בעולם ובארץ, כ"Social Power and the Coming Corporate Revolution" (הכוח החברתי ומהפכה התאגידית הקרבה).

עם זאת, ולמרבה הצער, יוזמות אלה, ככלל, עדיין לא הביאו עמן שינוי מוחשי דיו בתרבות העסקית ובציפיות המתחזקות מצד הציבור, להתנהלות ציבורית ראויה מצדו של המגזר העסקי. אדרבא, לעיתים יוזמות אלה התקבלו בחשדנות, בציניות וכעלי-תאנה תדמיתיים שרק החריפו את משבר האמון בין המגזר העסקי לציבור.

לכן, רק אם בעלי שליטה, דירקטורים ונושאי משרה בתאגידים יגיבו בהתנהלות עמוקה, אחראית, אמינה ושיטתית הרבה יותר מהמקובל כיום, נרגיש בשינוי אמיתי בתרבות העסקית וביחסיו של המגזר העסקי עם הציבור שבקרבו הוא פועל.

באופן זה, נוסף לכך שהמגזר העסקי והפועלים מטעמו ייטיבו לקרוא את המפה הציבורית שיוצרים "כוחות השוק" החדשים, הם גם יתמודדו בצורה מושכלת עם השינויים המשפטיים הדרמטיים אשר דוחפים לאותו כיוון.

ראיית משבר הסאב-פריים כנכות עסקית

את הנקודה האחרונה הזו - התמודדות המגזר העסקי עם השינויים בתרבות החברתית-אתית - שעדיין לא ניתנת לה תשומת-לב מספקת, עד כדי התעלמות מהכתובת שעל הקיר, תיארתי כבר בשנת 2007 בספר שכתבתי על "המהפכה החברתית במשפט העסקי", וככל שהזמן חולף המגמה רק מתחזקת.

חשוב לציין, כי שינוי זה אינו מסמן רבולוציה בתפיסת המשפט את תפקידם המסורתי והיזמי של התאגידים להשיא את רווחי החברה. מצפן זה - שורת הרווח - היה ונותר הכוח המניע העיקרי ביוזמות הפעולה של בעלי השליטה ונושאי המשרה, וזהו גם תפקידם החברתי במובן הרחב.

עם זאת, תפיסת העומק החדשה המצטיירת מהמגמות המתחדשות בסביבה המשפטית, זזה לכיוונה של תפיסה עסקית אינטגרטיבית ועשירה יותר, תרתי-משמע.

מסר ברוח זו נשמע באופן צלול בפסיקה חדשה יחסית של בית המשפט העליון מפי השופטת (בדימוס) איילה פרוקצ'יה: "כיום, שיקולי הוגנות ביחסים מסחריים שוב אינם נדחקים לקרן זווית. הם שזורים לאורכה ולרוחבה של כל מערכת הפעילות העסקית, ומשפיעים על עיצובן של אמות-מידה חדשות ביחס לראוי ושאינו ראוי בהתנהלותן העסקית של חברות... בעידן האחרון, מתאפיין התאגיד העסקי בדואליות, שהפן האחד שלה הוא - שיקולים עסקיים המודרכים על-ידי שיקולי יעילות ותועלת; והפן האחר הוא - קיום חובות הגינות ותום-לב ביחסים עם קבוצות שונות שעמן בא התאגיד במגע במסגרת פעילותו העסקית".

דברים חשובים אלה נכתבו בשנת 2009 בהקשרה של חברה שמומנה במימון דק באופן קיצוני, פרקטיקה עסקית שמביאה לקיצוניות את שאלת היחסים והאיזון בין שיקולים עסקיים המביאים בחשבון רק את עניינם של בעלי המניות (Stockholders) לבין שיקולים המביאים בחשבון גם את עניינם של קבוצות הנושים החיצוניות לתאגיד (Stakeholders).

צורת המימון האמורה, שבית המשפט השעה בעטיה את זכויות בעלי המניות לפירעון הלוואת הבעלים שלהם (סוג מסוים של הרמת מסך), נתפסה על-ידי בית המשפט בעת הזו - סמוך לאחר משבר הלוואות המשכנתאות בארה"ב, "משבר הסאב-פריים" - כ"נכות עסקית" וכפרקטיקה בלתי קבילה, משום שבעלי המניות התרכזו באופן קיצוני ברווחיהם, וברווחיהם בלבד. מדובר בכברת דרך משמעותית שבה צעד המשפט מהימים שבהם עליונותם של בעלי המניות שימשה כמעט כאקסיומה בדיני החברות ובספרות האקדמית.

היערכות אסטרטגית

פסיקה זו ודומות לה, המלווה בחקיקה עקבית ושיטתית, מטילה סיכונים משפטיים משמעותיים במישור האזרחי והפלילי, לא רק על התאגידים עצמם (אחריות שמשרד המשפטים מציע היום אף להרחיבה במישור הפלילי) אלא גם באופן אישי על דירקטורים, נושאי משרה ולעיתים גם על בעלי שליטה שמתמקדים באופן צר מדי בעניינם של בעלי המניות להשאת רווחים לכיסם, על חשבונם של אינטרסים חברתיים אחרים.

כך, נזכיר על קצה המזלג - את תיקון מספר 16 לחוק החברות, העוסק בממשל תאגידי משופר, המכוון לחיזוק מנגנוני הבקרה והעצמאות של החברה ולהגנת עניינם של בעלי מניות המיעוט; את תיקונים מספר 17 ו-18 לחוק החברות, שנועדו לשמירת עניינם של בעלי איגרות-החוב של החברה; את חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך שמסדיר הליכי אכיפה מנהליים על חברות נסחרות והפועלים מטעמם; ואת חקיקתו לפני פחות משנה של החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, שצפוי להביא לשינויים מפליגים בתרבות התאגידית בישראל.

בנוסף, ממצאי מחקר שאני עורך בימים אלה עם ד"ר עדי אייל מאוניברסיטת בר-אילן, מראים שקיימים בצד חוקים אלה גם עשרות רבות של סעיפי חוקים חוץ-תאגידיים בתחומיהם של דיני העבודה, איכות הסביבה, הגבלים עסקיים, הגנת הצרכן ועוד ועוד. חוקים אלה מטילים חובה קולקטיבית ואישית, ברובה פלילית, על דירקטורים, נושאי משרה ולעיתים בעלי שליטה, שלא נקטו אמצעים סבירים למנוע את הפרתם של חוקים אלה, והתמקדו באופן צר מדי בעניינם של בעלי המניות להשאת רווחים על חשבון אינטרסים חברתיים אחרים.

כמות זו של חוקים הופכת לאיכות, ודוחפת, או אמורה לדחוף, את בעלי השליטה, הדירקטורים ונושאי המשרה להתבונן על התמונה התאגידית והניהולית בצורה נרחבת וכוללנית הרבה יותר מזו שהם מורגלים בה.

המשפט, אם כך, תורם את תרומתו לתמרץ בשיטת המקל והגזר את החברות ונושאי המשרה שלהן להתבונן על הטווח הארוך ועל הרווח המשותף לעסקים ולחברה. לאור דברים אלה, מתבקשת המסקנה שהדרך הטובה והישירה ביותר להתמודד עם העידן התאגידי הציבורי והמשפטי החדש, טמונה בהיערכות אסטרטגית משופרת ומניעתית. זאת, באמצעות, בין היתר, תוכניות פנים-תאגידיות ומנגנוני ממשל תאגידי, שיביאו בחשבון שיקולים אתיים ואינטגרטיביים החותרים לשילוב אינטרסים במקום ניגוד אינטרסים.

ראש וראשון למהלכים אלה ראוי שיתמקד במינוי דירקטורים מקצועיים ועצמאיים, בעלי השכלה, מודעות ומחויבות לתפיסה עסקית כוללנית, שייתנו מענה הולם לתפיסות הכלכליות, החברתיות והמשפטיות המשתנות היום מהר יותר מאי-פעם.

התוויה והטמעה אפקטיבית של מדיניות עסקית בדרך המוצעת, נושאות בחובן בשורה ותועלת רבה לחברה (Company) ולחברה (Society) כאחד, ובאותה נשימה גם פועלות להחזרת ולהגברת האמון והלגיטימיות של המגזר העסקי בעיני הציבור, תוך הפחתת הסיכונים המשפטיים הנרחבים המוטלים על התאגידים ועל כל אלה שמכוונים את ענייני התאגידים - בעלי השליטה, הדירקטורים ונושאי המשרה.

■ הכותב הוא מרצה וחוקר בבית-ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה. כותב הספר "המהפכה החברתית במשפט העסקי" (2007).

עוד כתבות

המהומות בברצלונה, ספרד / צילום:  REUTERS/Albert Gea

רכשתם כרטיס לקלאסיקו? כנראה שהפסדתם אלפי אירו

בעקבות המהומות בספרד בוטל המשחק הנחשק בין ברצלונה לריאל מדריד שאמור היה להתקיים ביום שבת ● כ-2,000 ישראלים ועוד 20 אלף תיירים מרחבי העולם ייאלצו לחשוב כיצד למזער את ההפסדים של עלות כרטיס הכניסה למשחק, הטיסות והמלונות - שעלולים להגיע לסך של למעלה מ-2,000 אירו

השופט גרשון גונטובניק / צילום: אלון רון

כך הוליד אחד המשפטים הסוערים שנוהלו בישראל בעשור האחרון שופט שמצליח לעצבן גם את הבנקאים וגם את עורכי הדין

הקריירות של עורכי הדין שייצגו בתחילת העשור את עו"ד יעקב וינרוט במשפט שניהלה נגדו המדינה, המריאו מאז ● יוצא הדופן היחיד מאותו צוות הגנה הוא גרשון גונטובניק שהחליט ללכת לשיפוט, ופסק השבוע באופן יצירתי ואמיץ נגד שכר-הטרחה הגבוה של "חבריו" מהעבר

סניף יינות ביתן / צילום: תמר מצפי

בצל חוסר היציבות הפיננסית: קבוצת יינות ביתן סגרה 5% מסניפיה מתחילת השנה

בדיקת "גלובס" מעלה כי מהפריסה של קבוצת יינות ביתן, רשת הקמעונאות השנייה בגודלה בישראל, נגרעו 11 סניפים מתחילת השנה מה שממצב אותה עם פריסה של 170 סניפים ● בענף מעריכים כי כדי לייצב את מצבה הפיננסי של הרשת יידרשו מהלכי ייעול נוספים

מתחם אלביט באזור התעשייה החדש של נתניה / צילום: בר אל

מגדילה את פורטפוליו הנדל"ן: מגדל רכשה את מתחם אלביט בנתניה ב-223 מיליון שקל

המתחם, שנרכש מקבוצת בית שומר ומהקבלן ראובן דמרי, כולל כמה מבנים ברחוב המחשב, הסמוך לבניין עיריית נתניה ● השטח הבנוי כולל 32 אלף מ"ר וכ-500 מקומות חניה

סוחר בבורסת ניו יורק. המצטרפת החדשה אינמוד סיימה את אוגוסט בזינוק של 42%   / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הפרלמנט הבריטי דחה ברקזיט מזורז: הליש"ט צנחה, וול סטריט ננעלה בירידות שערים

לאחר הצבעה עקרונית בעד הסכם הפרישה מהאיחוד האירופי הפרלמנט דחה את תוכנית ג'ונסון לחקיקה מזורזת בנושא ● הליש"ט ירדה ב-0.7% ● המגמה בוול סטריט התהפכה עם ההצבעה והעליות נמחקו ● הנאסד"ק ירד בכ-0.7%, S&P 500 נסוג בכ-0.3% והדאו ג'ונס ננעל בירידה של כ-0.1% ● פייסבוק ירדה ביותר מ-3% לאחר שפורסם כי תובעים כללים מ-47 מדינות בארה"ב ישתתפו בחקירה נגד החברה בחשד שהפרה חוקי הגבלים עסקיים ● ביוג'ן זינקה בכמעט 30% לאחר שעקפה את התחזיות ודיווחה כי תגיש לאישור את המוצר לאלצהיימר ● אירופה ננעלה בעליות שערים: מדד פוטסי עלה ב-0.7%, מדד דאקס ב-0.09% ומדד קאק 40 עלה ב-0.2%

רכבים חדשים / צילום: shutterstock

"יצרניות הרכב מחממות את תעשיית האוטו-טק בישראל, יש כאן הרבה כישרון"

ג'ו הייר, האחראי על תחום האוטו-טק בבנק ההשקעות קרדיט סוויס, מסביר בראיון ל"גלובס" מה הבעיה של יצרניות הרכב, נותן עצות לסטארט-אפים הישראליים ("צריכים משקיעים עם סבלנות"), וצופה לאן תתפתח התעשייה העולמית ("הרבה כסף יופנה לפיתוח מערכות הפעלה לרכב וסוללות")

מארק צוקרברג / צילום: רויטרס Leah Millis

ממשיכים לדחוף את ליברה: מארק צוקרברג יעיד בקונגרס בארה"ב

מנכ"ל ומייסד הרשת החברתית פייסבוק יענה על שאלות הקונגרס בנוגע להשפעת החברה שלו על שירותים פיננסיים ומגזר הדיור

תחנת הכוח בבאר טוביה./ צילום: מצגת החברה

אקזיט קטן בבאר טוביה: איש עסקים אמריקאי ימכור מניותיו בתחנת הכוח IPM ב-9 מיליון דולר

מייקל מונלייט קיבל הצעת רכישה מגוף פרטי, המשקפת שווי של כ-800 מיליון שקל לתחנת הכוח ● שותפיו של מונלייט נדרשים להחליט עד אמצע נובמבר אם ברצונם להפעיל זכות סירוב ראשונה לעסקה ● גלובל פאוור, השותפה גם היא ב-IPM, מסרה כי "החברה לומדת את הודעת המציע ותבחן את צעדיה בהתאם"

לווייני תקשורת של סאטקום באפריקה  / צילום: אתר החברה

מניית סאטקום קופצת: חידוש חוזה בקונגו בכ-28 מיליון דולר לשלוש שנים

גילת טלקום, חברה-בת בבעלות מלאה של סאטקום, חידשה חוזה לאספקת שירותי תקשורת לוויינית עם חברת התקשורת וודאקום ● בסאטקום מציינים, כי הרווחיות התפעולית הממוצעת מהחוזה בקונגו בשנים הקודמות הייתה בשיעור של כ-30%

דוד אמסלם / צילום: יצחק הררי דוברות הכנסת

אמסלם הבהיר: אבקש אישור ממנדלבליט לחתום על עסקת בזק

ביקום הודיעה כי היא צופה שעסקת בזק תיחתם עד 7 בנובמבר ● בסביבת שר התקשורת טוענים כי אין בכוונתו לעכב חתימה על העברת היתר השליטה בבזק, אך הוא רוצה לוודא שהיועמ"ש, בנוסף למחלקה המשפטית במשרד התקשורת, מאשרים לו לחתום

בני גנץ בבאר שבע, יום ג׳ 3 בספטמבר / צילום: אבישי פינקלשטיין, יח"צ

הזדמנות וחשש בצידה: המנדט עבר לבני גנץ. מה צפוי לו בימים הקרובים?

אחרי שלא הצליח להרכיב ממשלה, בנימין נתניהו החזיר אתמול את המנדט לנשיא המדינה בצעד נדיר ● האם יו"ר כחול לבן בני גנץ יכול להצליח?

חיים כצמן, מבעלי גזית גלוב ועמוס לוזון, בעלי קבוצת א.דורי  / צילומים: תמר מצפי

כבר לא עסקת חייו: השיעור שקיבל עמוס לוזון מההשקעה בדורי בנייה

מי שהייתה אחת מחברות הבנייה הבולטות בארץ עשתה בשבוע שעבר עוד צעד לקראת סופה עם הגשת בקשה להקפאת הליכים ● מה שנראה כעסקת חייו של עמוס לוזון, לנוכח זינוק 1,000% במניה לאחר שהשתלט על קבוצת א.דורי, נראה כעת פחות זוהר: המניה צנחה ב-70% מהשיא, ותשואות האג"ח קפצו

ינקי קוינט / צילום: שלומי יוסף

רשות החברות משיקה תכנית הכשרה יוקרתית למנכ"לי החברות הממשלתיות בשיתוף עם אוניברסיטה מסין

התכנית היוקרתית לפיתוח מנהיגות פותחה על ידי רשות החברות הממשלתיות בשיתוף עם אוניברסיטאות תל-אביב ו-Ceibs בשנחאי ● התכנית מיועדת, בין היתר, לחשוף את המנכ"לים לתפיסות ניהוליות "שונות באופן מהותי מהנהוג בישראל", וכן לקדם נטוורקינג ● עלות התכנית נאמדת באלפי שקלים למשתתף

ג'סטין טרודו ואישתו סופי / צילום: Carlo Allegri, רויטרס

ממשיך לכהונה שנייה, אך ללא ממשלת רוב: טרודו זכה בבחירות בקנדה

המפלגה הליברלית בקנדה בראשות רה"מ המכהן זכתה במרבית הקולות וניצחה שוב בבחירות ● עם זאת, עדיין חסרים לה 170 מושבים בפרלמנט בשביל ממשלת רוב, ולכן טרודו יצטרך להסתמך על מפלגות קטנות יותר כדי להעביר חוקים מרכזיים

ניצן הורוביץ / צילום: איל יצהר, גלובס

האם אפשר להקים ממשלה גם ללא תמיכת רוב חברי הכנסת?

שתי מערכות הבחירות האחרונות המחישו עד כמה קשה לקבל את אמון הכנסת להרכבת ממשלה ● מה קשה יותר: להקים ממשלת מיעוט או להפיל אותה? צללנו ללשון החוק ● המשרוקית של גלובס

פרויקט תמ"א 38 בראשל"צ / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

צריך לתת לתמ"א 38 למות בכבוד

ההחלטה להאריך את תוקף תוכנית תמ"א 38 לשלוש שנים נוספות אמורה להביא לתקופה של ודאות תכנונית ● עם זאת, התנגדות חלק מהעיריות, ובראשן עיריית ת"א, מסמנת כי יהיה קשה לשמור על התוכנית בחיים ● דעה

אורי רוזן, מנכ"ל מאקו / צילום: שלומי יוסף, גלובס

"העולם הוא לא רק דיווחים על פוליטיקה והפצצות בסוריה"

הסירוב לתפקיד מנכ"ל חדשות 13 ● ההתחממות על הקווים במגרש מול ynet ● החשש מפני ענקיות האינטרנט הבינ"ל ● ולמה לא תמיד צריך אג'נדה גאה ● מנכ"ל מאקו אורי רוזן סוגר למעלה מ-6 שנים באתר, ומבחינתו – שרק יהיו עוד כאלה ● "אוף דה רקורד"

בניין טבע בכפר סבא / צילום: סיון פרג'

טבע בדרך לסלק איום קיומי? "ההסדר המתגבש בפרשת האופיואידים - תרחיש טוב בהרבה מזה שהשוק ציפה לו"

עפ"י ההסדר המתגבש בפרשת משככי הכאבים, טבע תשלם 250 מיליון דולר במזומן ובעיקר תספק את התרופה נגד השפעת האופיואידים, בשווי של כ-23 מיליארד דולר, במשך עשור ● בלידר שוקי הון מסבירים כי "עלות הייצור עבור טבע היא 1.5-3 מיליארד דולר, סכום שהיא תמצא בקלות בתזרים המזומנים שלה" ● בפייפר ג'פרי אופטימיים פחות

רומן זדורוב / צילום: חגי אהרון

למרות התחייבות שרת המשפטים, הפרקליטות סירבה לאשר בדיקות DNA נוספות על גופה של תאיר ראדה בזירת הרצח

מפרקליטות המדינה נמסר בתגובה ל"גלובס" כי "עד כה בוצעו מספר בדיקות ומעבר להן לא נמצא צורך בביצוע בדיקות נוספות" ● משרת המשפטים לשעבר, ח"כ איילת שקד, נמסר: "כל בדיקה שיכולה לשפוך אור ולתת מידע חדש צריכה להיעשות, מבלי לחסוך בכסף או בכוח אדם"

דוכן של אינטל בסין / צילום: China Stringer Network, רויטרס

שבבים של תשואה: למה כדאי לשמור על חשיפה למניות שבבים

במהלך חמש השנים האחרונות הניבו מניות השבבים תשואת יתר משמעותית על מדד ה–S&P 500 ● גם במבט קדימה חברות הסקטור צפויות לבלוט בזכות חסמי כניסה גבוהים, חשיבות אסטרטגית, הערכות שווי הוגנות ורמות שווי נמוכות יחסית