גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מצוקת המס של המתגרשים: מה עושים כשהתא המשפחתי המתפרק מחזיק בחברה

כשמתפרק תא משפחתי שמחזיק בחברה, נטיית בתי המשפט היא לקבוע כי בן הזוג שאיננו רשום כבעלים בחברה, לא יקבל את מחצית המניות, אלא את שווי המניות  ● אלא שהדבר עלול להשית על בן הזוג הנשאר בחברה את הנטל לממן את המס של בן הזוג היוצא

גירושים / צילום: שאטרסטוק
גירושים / צילום: שאטרסטוק

לאחרונה התפרסמה פסיקת ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין בחיפה בעניין נאג'י יחזקאל, פסיקה שעסקה בהשלכות המס של פרידת ידועים בציבור. נושא ההעברה של נכסים אגב גירושים מוסדר בסעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין. סעיף זה קובע כי העברה של זכות במקרקעין אגב הליכי גירושים כלל לא תיחשב למכירה לעניין מס, אם ההעברה היא בין בני הזוג או מהם לילדיהם, ובלבד שההעברה מבוצעת על-פי פסק דין. מקבל הנכס אינו מקבל עלות חדשה לצורכי מס, ועל כן ככלל מדובר בדחיית מס עד למכירת הנכס בידי מקבלו. כפי שיובהר בהמשך, ההסדר הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין אומץ במידה מרובה על-ידי רשות המסים גם לעניין העברת נכסי הון אחרים, שאינם מקרקעין בישראל, אגב גירושים.

מניות או שווי מניות?

בפסק דין יחזקאל נידונו השלכות המס של פרידתם של המנוח נאג'י יחזקאל ז"ל, ידועתו בציבור ציפורה וחברת נאג'י שהייתה רשומה על-שם המנוח. פרידתם של בני הזוג הוסדרה לאחר מחלוקות רבות ביניהם, שנגעו בין היתר לשאלה האם ציפורה זכאית למחצית שווי מניות נאג'י, או שמא היא זכאית לבעלות בפועל במחצית ממניות החברה. בסופו של יום נפסק על-ידי בית המשפט העליון, בהתחשב בעובדה כי ציפורה לא הייתה מעורבת בניהול ענייני החברה, כי היא זכאית למחצית שווי המניות. קביעה שבדיעבד הסתבר כי היא משנה מקצה לקצה את נטל המס החל על ציפורה ועל יורשו של נאג'י המנוח.

התשלום לציפורה בוצע על-ידי בנו של המנוח, שמואל, ששילם לה באמצעות חברה אחרת שהייתה בבעלות המנוח ושעברה אליו במסגרת הירושה. בהתאם לדוח הכספי של אותה חברה אחרת, התשלום לציפורה היה בבחינת רכישת חלקה של ציפורה במניות החברה. לאור העובדה כי משפטית לא החזיקה ציפורה במניות נאג'י, רשות המסים תבעה משמואל לשלם מס שבח בגין מכירת מניות נאג'י שהוכרזה כאיגוד מקרקעין, ומהחברה הרוכשת לשלם מס רכישה בגין רכישת מניות נאג'י.

לענייננו, ועדת הערר מפי השופט רון סוקול קבעה כי הואיל ולא נפסקו לציפורה זכויות במניות החברה, אלא רק שווי כספי, אזי לא יחולו על ההעברה הוראות סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין. כנגזר מכך, אין לראות בהעברת מניות חברת נאג'י לחברה האחרת כמכירת מניות שבוצעה על-ידי ציפורה, אלא כמכירה שבוצעה על-ידי שמואל, שמבחינתו השתמש בחברה הרוכשת לצורך תשלום החוב לציפורה.

תחת הקביעה כי חברת נאג'י היתה איגוד מקרקעין במועד העסקה, נפסק כי יש לקבל את עמדת רשות המסים, על-פיה העברה זאת תחויב במס שבח בידי שמואל ובמס רכישה בידי החברה הרוכשת. המשמעות הכלכלית של החלטת הוועדה היא כי שמואל נשא בחבות המס של מימוש המניות הרעיוניות של ציפורה, כך שציפורה קיבלה את השווי ברוטו של מניות החברה. לשם השוואה, במצב תאורטי בו היה נפסק כי ציפורה תקבל בפועל את חלקה, העברה זאת כלל לא הייתה מהווה עסקה לצורכי מס, ולמעשה ציפורה הייתה משלמת את המס אך ורק בעת מכירת המניות.

ככלל, הבעיה שבבסיס פסק דין יחזקאל היא בעיה שכיחה בה נתקלים זוגות רבים בעת גירושיהם, שעה שהתא המשפחתי המתפרק מחזיק בחברה. במקרים מעין אלה, נטיית בתי המשפט לקבוע כי בן הזוג שאיננו רשום כבעלים בחברה, ואשר אינו מכיר את עסקי החברה, לא יקבל בפועל את מחצית מניות החברה, כי אם יקבל את שווי המניות. ברם, העובדה כי בן הזוג הפעיל נשאר עם מלוא המניות החברה, עלולה להשית עליו את הנטל לממן מ"כסף נטו" שבבעלותו את השווי ברוטו של מניות בן הזוג היוצא.

בהלכתו של בית המשפט העליון בע"מ 4660/16 נידון המקרה הקלאסי של שני בני זוג, ואשר בו החזיק הבעל במניות חברת אלקטרוניקה בה היה פעיל. בית המשפט פסק כי היות שבת הזוג לא הכירה את עסקי החברה, ואין שני בני הזוג מסוגלים להיות בעלי מניות משותפים בחברה, חלקה במניות לא יינתן לה בפועל, אלא על דרך חישוב השווי.

מי יישא בנטל המס?

לעניין המס קבע בית המשפט לענייני משפחה כי ככל שהבעל ימכור את מניות בת זוגו לצד ג' ויתחייב במס, או שרשויות המס ידרשו בפועל מס בגין זכאות בת הזוג למניות - אזי תוקטן בפועל זכאות בת הזוג על-פי השווי נטו של המניות. בן הזוג פנה לבית המשפט בבקשה להבהיר כי מס שיחול על משיכת דיבידנדים מהחברה, משיכה שנועדה לממן את התשלום לבת זוגו, יוכר אף הוא בהפחתה משווי המניות ברוטו המגיע לזוגתו לשעבר.

בקשה זאת נדחתה על-ידי בית המשפט לענייני משפחה ובית המשפט המחוזי, והגיעה לפתחו של בית המשפט העליון. בהלכה שיצאה מפי השופט מני מזוז נקבע כי אם אכן יוטל מס על מכירה בפועל של המניות לצד ג', או יוטל מס על עצם ייחוס מניות בת הזוג לבן זוגה, יש להפחית את השווי המגיע לבת הזוג, שכן מדובר במס על מכירה רעיונית המבוצעת על-ידי בת הזוג. לעומת זאת, אין להכיר בחבות מס "אישית" המוטלת על בן הזוג הנאלץ למצוא מקור מימון לרכישת מניות האישה, ואף פרקטית לא ניתן לעקוב אחר מקורות המימון השונים של הבעל ועל נטל המס החל עליו בהשגת כל אחד ממקורות אלה.

לסיכום ייאמר כי מטבע הדברים שאלת זהות הנושא בנטל המס, האם בן הזוג הנשאר עם מלוא מניות החברה או שמא בן הזוג המממש את מניותיו למזומן, היא שאלה המצויה בעיקרה בתחום דיני המשפחה. עם זאת, ככל שהתכוונו בתי המשפט לאזן בין בני הזוג, לא סביר כי בן הזוג הנשאר בחברה לא רק שיצטרך לשלם מס בעתיד בעת מימוש החלק המקורי שלו במניות החברה, אלא אף יצטרך לשאת בהווה בנטל המס שנוצר כתוצאה ממימוש מניות של בן הזוג היוצא.

ספק רב אם המענה הפרקטי של בתי המשפט למשפחה, שרצונם הוא למנוע החזקה משותפת במניות החברה על-ידי בני הזוג הפרודים שאינם מסוגלים להתנהל יחדיו, צריך להביא להשתת נטל המס של בן הזוג היוצא על בן הזוג הנשאר. אין סיבה להעניש את בן הזוג הנשאר בגין פעילותו בחברה, ואין גם סיבה להביאו לידי מצב בו ימשוך גם הוא את ידו מהחברה המשותפת, תוך שהוא מעמיד את מלוא מניות החברה למכירה לצד ג'.

זאת ועוד, סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין מורה על "כניסה לנעליים" של בן הזוג מקבל הנכס לעניין העלות המקורית שהייתה בידי בן הזוג היוצא. כך יוצא שאם לאחר רכישת המניות מבן הזוג היוצא יימכרו מניות אלה לצד ג', עלול בן הזוג הנשאר לשלם מס רווח הון שיחושב על-פי העלות ההיסטורית, למרות שבפועל הוא שילם מכיסו לבן הזוג היוצא, ובכך אמור היה לגבש לעצמו עלות חדשה.

היות שכאמור לא קבוע כל הסדר מס בעניין זה בפקודת מס הכנסה, נחזור ונציע כי רשות המסים תפעל לגיבוש חקיקת מס מסודרת, באופן שייצור את הניטרליות המיסויית המתחייבת, וימנע את כניסתו הלא רצויה של דין המס ללב המערכה המשפטית בין בני הזוג המתגרשים. לא ניתן להשלים עם מצב מתמשך בו לא קיים הסדר תחיקתי שלם וממצה בדין המס לחלוקת נכסים אגב גירושים. 

הכותבים הם שותפים באשכול המסים של פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי BDO זיו האפט

עוד כתבות

עם הפנים ל–2030 / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

עם הפנים ל-2030: מה יאפיין את המגמות בשוק הדיור בשנים הקרובות

אחרי שנה בלי ממשלה קבועה, הביקוש לדירות המשיך לעלות, וההיצע לא גדל מספיק ● הריבית הנמוכה מתדלקת עוד ועוד את הביקושים, ונראה שרק ב-2021 יוצגו תוכניות חדשות שיוכלו להשפיע על שוק הדיור

ריאנאייר / צילום: שאטרסטוק

אפקט בואינג: ריאנאייר תסגור את הקו לנירנברג בחודש מרץ הקרוב

חברת הלואו קוסט מנמקת את המהלך בעיכוב בקבלת מטוסי הבואינג 737 מקס 10 ● המשמעות – ביטול הקו הישיר מת"א לנירנברג שבגרמניה הפועל כיום בתדירות של שתי טיסות שבועיות

יולי אדלשטיין / צילום: דוברות הכנסת

ח"כ עמר בר-לב מנסה לגייס 61 חתימות להמלצה על יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין

חבר הכנסת מהעבודה-גשר אמר באירוע שבתרבות: צריך הרבה אומץ במפלגות השונות בשביל להבין שאולי זאת האפשרות היחידה שתמנע מאיתנו את הבחירות השלישיות – ולוותר על הרבה אגו" ● במקביל, נודע שמאחורי הקלעים אדלשטיין קיבל פניות להקמת מממשלה בראשותו

סטודנטים מהמכללה האקדמית כנרת בסיור בתחנת הכוח אורות רבין / צילום: ראמי אבוריש

מי יתחזק את הרכבת הקלה? המסלול שמהנדסי חשמל בורחים ממנו

בשנים הקרובות ישראל תזדקק להרבה מהנדסי חשמל המתמחים במערכות הספק, כדי לקדם מעבר לכלי תחבורה חשמליים וייצור חשמל פרטי, אבל רק סטודנטים מעטים בוחרים במסלול הזה, ויש מחסור במרצים ● במשרדי הממשלה נערכים ליום בו המהנדסים, עולי בריה"מ לשעבר, יפרשו

מאז המאה ה־20, הולכת הימה ומתייבשת / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

כך מי שהייתה הימה ה-4 בגודלה בעולם נהפכה למוקד תיירותי, דווקא כשמתייבשת

לפני כחמישים שנה הייתה ימת אראל בקזחסטן הימה הרביעית בגודלה בעולם כולו ● גסיסתה מושכת זן ייחודי של מטיילים: "תיירות סוף העולם" ● ז'אנר תיירותי מתפתח

מייקל בלומברג / צילום: Brian Snyder, רויטרס

העינים נשואות לבחירות בארה"ב: אם לא טראמפ אז לפחות בלומברג

במקביל למערכת הבחירות הישראלית לכנסת ה-23, ארה"ב צועדת לתוך שנת בחירות מורכבת ומשוסעת יותר מאי-פעם ● נהוג באמריקה שמנהיג מכהן ממשיך לשמונה שנות כהונה, אך טראמפ הוא שונה, וכך גם כל ההתנהלות סביבו, הקמפיין שלו ואף התמיכה הציבורית בו

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ האמריקאי מייק פומפיאו / צילום: ג'ים יאנג, רויטרס

מלחמת גרסאות עם וושינגטון: סיפוח הבקעה עלה או לא עלה בשיחה עם פומפיאו?

ראש מחלקת המזרח התיכון בבית הלבן נשאל על כך ביום שישי במסגרת תדרוך עיתונאים בוושינגטון, והכחשתו הייתה גורפת ● למרות זאת, נתניהו מתעקש היום: "והעליתי את הנושא בפני פומפיאו, ואני מתכוון להעלותו בפני ממשל טראמפ"

אפרת סלע איתמר / צילום: איל יצהר

"תוך שבוע היו לנו 40 אלף נרשמים. טובי המשפיענים רצו אלינו"

פורטפוליו עם אפרת סלע איתמר, מנכ"לית ומייסדת The Leaders, על הישגיות, ניהול מותג והשפעה ברשתות

מאי שוחט  / צילום: רמי זרנגר, יח"צ

"ניסינו לעשות לירקנים מה ש-Gett עשו לנהגי המוניות": ראיון עם היזמת שגייסה מיליונים בגיל 33

כבת לדור המילניאלס, מאי שוחט, מייסדת-שותפה של שוקיט, מיזם אונליין לשיווק פירות וירקות, מאמינה באקסטטיות קיומית ● "הקפיצות שלי הן מסע למצוא את המקום שהכי מתאים לי", היא אומרת ל"ליידי גלובס", אחרי שהצליחה לגייס מיליוני דולרים משתי קרנות הון-סיכון ● ליידי גלובס

עמוס לוזון / צילום: איל יצהר

"לא שוכנעתי כי קיים סיכוי כלשהו לשיקומה של דורי בנייה"

כך כתבה היום השופטת איריס לושי-עבודי, לצד החלטתה להוציא צו לפתיחת הליכים לחברת דורי בנייה ● עם זאת, לא נסתם הגולל המשפטי על האפשרות לשיקום החברה

הבורסה בתל אביב / צילום: איל יצהר

עליות בבורסה בתל אביב; אפי נכסים מזנקת ב-7.2%, דלק רכב קופצת ב-11%

מגה אור השתתפה בהנפקה של אפי נכסים כשרכשה מניות ב-83 מיליון דולר; ביג רכשה מניות בהיקף של 407 מיליון שקל ● שיכון ובינוי הגישה הצעה לרכישת השליטה בתהל ● גיל אגמון הגיע להסכמות עם קבוצת דלק לרכישת מניות דלק רכב, 7.5% מהון המניות, בכ-135 מיליון שקל

תמיר כהן, יו"ר שיכון ובינוי / צילום: אלון רון

לנוכח ההידרדרות במצבה הפיננסי של תהל: קרן פימי נסוגה מרכישת השליטה, שיכון ובינוי הגישה הצעה לפי שווי חברה של 12 מיליון דולר בלבד

חברת הבנייה והתשתיות מציעה להעמיד לתהל הלוואה של 11.95 מיליון דולר למשך שנתיים, אותה יהיה ניתן להמיר ל-49.9% ממניות החברה ● עוד כוללת ההצעה שתי אופציות נוספות לשיכון ובינוי לרכישת מניות נוספות של תהל ● תמיר כהן, יו"ר שו"ב: "ההשקעה תאפשר לממש את פוטנציאל הסינרגיה הרב בפעילויות שתי החברות"

משה ברקת/ צילום: רפי קוץ

הדרך לכישלון רצופה בכוונות טובות של הממונה על שוק ההון ברקת

בעולם שבו יש מחסור עצום באנליזה איכותית בכל צמתי ההשקעות בגופים המוסדיים, נכון יותר לעודד את המוסדיים להשקיע במחקר תומך השקעה שישפר את קבלת החלטות ההשקעה - ולא לייצר מחלקה ביורוקרטית שכל תפקידה הוא כסת"ח ● פרשנות

שי באב"ד / צילום: יונתן בלום, גלובס

"יש לנו אפס ציפיות מהמנהיגים שלנו": שי באב"ד רוצה שתדעו מה הוא עשה באוצר

שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר, בראיון אישי ● על הילדות בהרצליה בבית דתי, על הסב הדומיננטי, על המינוי למנכ"ל "צים ישראל" בגיל 31, על ההתקדמות המהירה במגזר הציבורי, על ההצטרפות לרשימת כולנו לכנסת ועל הבוס, השר כחלון: "בתקופתו נעשו דברים שלא נעשו עשרות שנים"

תיירות מוסלמיות / צילום: רויטרס

מי הוא הישראלי שעומד מאחורי קמפיין פייסבוק לשנאת מוסלמים?

תחקיר של העיתון הבריטי "גרדיאן" חשף מעורבות של ישראלים בקמפיין נגד שמאלנים ומוסלמים, לרבות אחד אריאל אלקאראס, "תכשיטאי" מלוד (שמכחיש כל קשר לקמפיין) ● אך חשיפות קודמות מצביעות על מאמצים לקידום גזענות מזה שנים

נתניהו וריבלין / צילומים: איל יצהר ורויטרס

המתווה שלא היה: איך הפיל הליכוד על ריבלין הצעה לרוטציה

במערכת הפוליטית שוב עולות הקריאות לכבד את "מתווה הנשיא", וחוזרת המנטרה: שנה-שנתיים-שנה • אלא שריבלין מעולם לא הזכיר רוטציה ולא הציע שנתניהו ישוב לשנת הכהונה הרביעית • כיצד נולד הספין, איך הוא התגלגל, ואיך נראית רוטציה אמיתית? ● המשרוקית של גלובס

וולוו T8 S60 / צילום: יח"צ

הנציגה השבדית לא צריכה לייקים: עסקת החבילה של הוולוו החדשה

ביצועים של מכונית ספורט אימתנית, עידון ואיפוק של מכונית מנהלים וזיהום נמוך יחסית ● תמורת 290 אלף שקל, עד לעדכון הצפוי במס, השבדית הנטענת של וולוו מציעה תמורה מרשימה לכסף

סידני אוסטרליה  / צילום: shutterstock אס.איי.פי קריאייטיב

הישראלית שדיווחה על "האצה בצמיחה": מניית אפסווילאג' הנסחרת באוסטרליה זינקה 53% ביום

החברה, המפתחת פלטפורמת תוכנה כשירות לניהול אפליקציות לקידום עסקים קטנים ובינוניים, צופה הכנסות רבעוניות של כ-105 אלף דולר - צמיחה של 50% ביחס לרבעון הקודם ושל 200% לעומת הרבעון המקביל

עמנואל "מאני" פאקיו. מתאגרף, פוליטיקאי ושחקן / צילום: Joe Camporeale, רויטרס

כוכב הקריפטו: מי הסלב הבא שינפיק מטבע?

הנפקת המטבע הדיגיטלי של כוכב האגרוף הפיליפיני "מאני" פקיאו בחודש שעבר ציינה שלב חדש בשימוש בטכנולוגיה למונטיזציה של הערצת המונים ● מטבע ליברה לסלבריטאים כנראה לא יגיע בקרוב, אבל אפשר לפנטז על הפוטנציאל

ח. מר: במקום נופש באיים הקריביים - חילוט ערבות והפסד כבד

ח. מר שבשליטת קרן פימי של ישי דוידי ממשיכה לסבול מתוצאות כספיות חלשות, והפסדיה ברבעון השלישי של השנה גדלו כמעט פי שלושה והגיעו לכ-35 מיליון שקל ● ההפסד הרבעוני במגזר הגלובל הצטבר ליותר מ-14 מיליון שקל, לעומת רווח מגזרי של כ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד