גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

כשיש בעיה בתחזית, כדאי להתכונן גם ליום סגריר

המתכונת של דוח התזרים החזוי שמתפרסם ע"י חברות שמתגלים אצלן סימני אזהרה ספוגה בבעיות מובנות ● המנעד שבין תחזית שמרנית למופרכת תלוי בהנהלת החברה וטובל בניגודי אינטרסים ● מה ניתן לעשות כדי להפחית את הסיכון שמשקיעי האג"ח יופתעו לרעה? ● כתבה אחרונה בסדרה

דוחות כספיים בדקה ה-90 / אילוסטרציה: SHUTTERSTOCK
דוחות כספיים בדקה ה-90 / אילוסטרציה: SHUTTERSTOCK

בהמשך למאמרנו משבוע שעבר, בו הצגנו את נושא תזרים המזומנים החזוי שמתפרסם על ידי חברות ובעיות אינהרנטיות הקיימות בתחזיות אלו, נבחן דוגמאות נוספות לשוני הרב בין ההנחות שהוצגו לבין מה שהתרחש בפועל.

גינדי השקעות, חברת ייזום הנדל"ן שהנפיקה איגרות חוב לציבור, החלה לפרסם דוח תזרים חזוי בשנת 2014. זאת בעקבות גירעון בהון החוזר ותזרים מזומנים שלילי. במספר תחזיות שהציגה בדוחות הכספיים החל משנת 2016 ועד לסוף הרבעון השלישי של שנת 2017, התבססו עיקר מקורותיה לפירעון האג"ח על קבלת תזרימים מפרויקטים למגורים (החזר הון וקבלת עודפים), בסכום של 40-60 מיליון שקל, ותזרים מהנכס העיקרי שהיה בבעלותה, 50% מקניון Fashion TLV בת"א, בסך של יותר מ-100 מיליון שקל.

לעומת זאת, בתחזית שהציגה החל מהרבעון האחרון ל-2017, מקורותיה התבססו ברובם על גיוס חוב חדש בהיקף של יותר מ-100 מיליון שקל. בסופו של דבר, תשואות שנתיות לפדיון גבוהות של האג"ח, בעיקר נוכח עיכובים בפרויקטים וביצועים מאכזבים של הקניון, לא איפשרו מיחזור חוב בשוק. כדי להתגבר על הבעיה, גינדי השקעות העמידה ערבות וקיבלה הלוואה מגוף מוסדי בריבית גבוהה מאוד (כ-11% צמוד מדד), ובנוסף בעלי השליטה הזרימו כספים אשר בעזרתם בוצע פדיון מוקדם לכלל אג"ח סדרה ד'.

כך, גינדי השקעות עמדה בפירעון החוב, ונציין זאת לחיוב, אך זאת ללא קשר להנחותיה המקוריות בתזרים שפרסמה בתקופה שקדמה לכך. נשאלת השאלה, האם ראוי בכלל להסתמך על מיחזור חוב כמקור לפירעון חובות, על אחת כמה וכמה מיחזור בשוק ההון, על מאפייניו התנודתיים והבלתי ניתנים לחיזוי.

דוגמה נוספת להזרמת הון חיצונית שלא נכללה בתחזיות, היא זו של כלכלית ירושלים, חברת ההחזקות אשר ניצלה "בדקה ה-90" מהסדר חוב. בדוח התזרים החזוי היא הסתמכה על מימוש נכסים, גיוס אג"ח וקבלת דיבידנדים מחברות הבנות, כאשר בפועל בוצעו שתי הנפקות הון בהיקף כולל של קרוב למיליארד שקל בסוף 2015 ותחילת 2016.

הצרות בהחזקות: סומכים על גיוס ומימושים

בחברות החזקה, שבמצב המוצא רמת הסיכון שלהן גבוהה בדרך כלל מאשר בחברות רגילות, יש בעייתיות גדולה יותר בפרסום תחזית תזרימית. הן נסמכות בעיקר על קבלת דיבידנדים מחברות הפורטפוליו שישלמו את עיקר עלויות המימון ויפרעו חלק מתשלומי החוב הפיננסי, ואילו את שאר החוב ימשיכו לגלגל (למחזר בשוק). מלבד זאת, בקבוצות או בפירמידות סבוכות ובעלות מספר רב של החזקות, ישנם גם תקבולים חלף דיבידנדים בצורת דמי ניהול, החזרי קרן וריבית מהלוואות בעלים ו/או שטרי ההון, מניות בכורה וכדומה, זאת בעיקר משיקולי מיסוי.

ניתן להסתמך באופן חלקי בלבד על קבלת דיבידנדים (בהתאם למדיניות והיסטוריית החלוקה) ועל החזר הלוואות בעלים מחברות בנות, כתלות, כמובן, במצבן הפיננסי של אלו, וכן בשאלת היותה של חברת הבת פרטית או ציבורית, או בעלת חוב ציבורי, שם המצב מורכב יותר ועשוי להסתבך.

פן זה חשוב בעיקר בחברות נדל"ן בהן הפעילות מבוצעת לרוב בחברות מוחזקות (חברות יזמיות או חברות נכס), ובעיקר בחברות הנדל"ן האמריקאיות שרוב החזקותיהן אוחדו בחברת BVI לצורך גיוס אג"ח בלבד ואין להן למעשה פעילות ברמת הסולו.

באופן טבעי, ככל שהמצב של חברת החזקה מידרדר, יכולת מיחזור החוב שלה מתפוגגת. יכולת זו תהיה תלויה כמובן גם בתנאי השוק, ואז דוח התזרים שלהן יסתמך יותר על מימוש החזקות, מה שעלול להתברר כבעייתי, הן בעיתוי והן בסכום הכספי, בעיקר ככל שנסמכים על מימוש נכס ריאלי ולא סחיר.

כך למשל, לאחר הסדר החוב הראשון של חברת ההחזקות קרדן אן.וי בשנת 2015, הסתמכה החברה על מימוש החזקות לצורך פירעון אג"ח סדרות א' ו-ב', שהיקפן כ-1.4 מיליארד שקל. בתחזיות תזרים המזומנים שפרסמה בדוחות הכספיים לאורך שנת 2017, מימוש החזקתה בחברת תהל (TGI) בסכום שנע סביב 100 מיליון אירו, אמור היה לפרוע חלק מהחוב. ההנהלה קיימה מו"מ עם מספר גורמים ללא הצלחה, השווי המבוקש נחתך משמעותית, וכיום היא מצויה עמוק בתהליכי הסדר החוב השני, והפסד כבד נוסף למחזיקי האג"ח.

דוגמה זו רלוונטית גם לגבי עוד חברות פירמידה שנועדו לממן שליטה, ושהגיעו בעבר להסדרי חוב, כגון אפריקה ישראל השקעות, קבוצת IDB, יורוקום, קבוצת אלון, אלביט הדמיה, ועוד לא מעט דוגמאות נוספות.

אלעזרא החזקות, המחזיקה בחברות אלבר (ליסינג) הכשרה ביטוח (ביטוח) ואפרידר (נדל"ן), הנפיקה אג"ח לציבור ומפרסמת זה מספר שנים דוח תזרים מזומנים חזוי נוכח קיום סימני אזהרה. מקורותיה החזויים התבססו כצפוי, על משיכת דיבידנדים ותקבולים שונים משלוש הזרועות. אך אתגרים שונים לאורך השנים הביאו לכך שבפועל התקבלו תזרימים בהיקפים נמוכים מהתחזית, ולבסוף היא משתמשת בכלי של מיחזור החוב והזרמת הון חיצוני (הלוואות מבעל השליטה) כדי לשרת את תשלומי הקרן והריבית.

בין התחזיות למציאות

אם נשפוט את התייחסות השוק אליה, הרי שבהתבסס על התשואות לפדיון בהן נסחרות סדרות האג"ח שלה לאורך השנתיים האחרונות, אשר אינן מדורגות אך כן מגובות בביטחונות, 4%-8%, (מלבד בדצמבר 2018), ניתן לומר כי השוק מעריך בחיוב את ביצועי העבר וכן את העבודה שנעשתה בחברות הבנות.

דומה הוא המצב בחברת ההחזקות הכשרת הישוב, שבבחינת התזרים החזוי אותו היא מפרסמת זה מספר שנים, המקורות בפועל היו בסכומים נמוכים לעומת אלו שהציגה בהערכותיה המוקדמות. למרות שבתחזיות שהציגה, חלק ניכר ממקורותיה התבסס על גיוס חוב עתידי (אג"חי ובנקאי), השוק מייחס לכך סיכון אשראי בינוני-נמוך, כמשתקף מן התשואות לפדיון בהן נסחרות איגרות החוב שלה, שהינן חד-ספרתיות נמוכות. זאת, כפי שציינו, על אף הבעייתיות הרבה שבהסתמכות על מיחזור חוב בדוח התזרים החזוי כמקור לפירעונות קרן אג"ח של יותר מחצי מיליארד שקל בשנתיים הקרובות. להערכתנו, ניתן לייחס זאת לנגישות החברה לשוק ההון, מהלך גיוס הון שביצעה, הנפקות חוב מגובות השעבודים ומימושי נכסים והחזקות מוצלחים שהיא ביצעה לאורך השנים.

דוגמה נוספת לשוני בין התחזיות למציאות היא זו של אקסטל לימיטד, חברת ייזום הנדל"ן האמריקאית אשר הנפיקה 2 סדרות אג"ח בסכום של יותר מ-1.6 מיליארד שקל. זו הייתה לא מעט בכותרות העיתונות הכלכלית בשנים האחרונות, בעיקר בפן השלילי. השוק היה סקפטי למדי בשנים 2015-2018 באשר ליכולת החזר החוב של החברה, כנגזר מהתשואות לפדיון של סדרות א' ו-ב' שנעו סביב 12%-18% בחלק ניכר מתקופה זו. שיעורי תשואות אלה הצביעו על פקפוק או חוסר אמון מצד המשקיעים בדוח תזרים החזוי שפרסמה החברה בשנים אלו.

החשש נבע מהאטה משמעותית במכירות שוק נדל"ן היוקרה במנהטן, מכך שמרבית מקורות התזרים התבססו על מהלכים מימוניים של החזקותיה (בחברות הנכס), וכן, אי יכולת מיחזור בשוק ההון המקומי. בפועל, החברה הצליחה לעמוד עד כה באתגר של קבלת אשראי בהיקפים גדולים, בעיקר מבנקים ומגופי מימון אמריקאים, אך לא עמדה כלל ביעדי המכירות. בעזרת מהלכים אלה היא פרעה לחלוטין את סדרה א' (כמיליארד שקל), מה שהביא לירידה בתשואה לפדיון של אג"ח ב' לרמה חד-ספרתית, וכן כוונה מצד החברה לגייס סדרת אג"ח חדשה בקרוב.

מנגד, ישנן לא מעט חברות שהשוק עדיין סקפטי באשר לתחזית התזרים החזוי שפרסמו, כמשתקף בתשואות שנתיות לפדיון של יותר מ-10% באיגרות החוב (הלא מובטחות), כגון אול-יר, מירלנד, אידיבי פיתוח, ארזים, לוזון קבוצה ועוד. ישנן דוגמאות רבות נוספות מהשנים האחרונות, אך בסביבת התשואות הנמוכות אבסולוטית השוררת בשוק החוב הקונצרני כיום, השוואות לבחינת תפיסת הסיכון הינה בעייתית.

להציג יותר מתרחיש אחד חזוי

לסיכום, למה לשים לב ומה ניתן וראוי שייעשה?

הידרדרות מהירה במצבן של חברות אכן יכולה להתרחש, ואף להביא תוך תקופה קצרה לצירוף הערת עסק חי בדוחות, גם אם דוח התזרים החזוי מצביע על עודף מזומן. מן הצד השני, עלולה להתרחש תופעה הפוכה של שמרנות יתר, שיכולה להתבטא בהסתמכות על הנחות עם רמת ודאות גבוהה בלבד. דוגמה זו עלולה ליצור תמונה מעוותת המציגה סיכון אשראי לא פרופורציונלי, בעיקר בחברות החזקה, כאשר מתעלמים מתחזיות שסביר שעיקרן יתממשו, גם אם הן לוקות באי ודאות מסוימת אך הן בעלות היגיון כלכלי. כך שבמציאות ההנחות המקדימות אמנם חשובות, אך שמירה על הגמישות הפיננסית, על שמרנות ניהולית ומימונית ועל מרווח סביר לטעויות פוטנציאליות, שנעשות כחלק מקבלת החלטות עסקיות, היא קריטית.

מטבע הדברים, מובן שחברה לא תציג תרחיש שלילי בסוף תקופת התחזית, כי הרי שבמקרה כזה אפשר "לסגור את העסק" כבר עכשיו, כך שמדובר בבעיה מובנית. אין זה אומר שיש להתעלם מן התחזיות האלה, אך על המשקיע לנקוט משנה זהירות בעת בחינת סעיפי התחזיות השונים נוכח האינטרס הברור של החברה, ולנסות להעריך את סבירותם, וכן את האופציות שעומדות בפני החברה, אם וכאשר הם לא יתממשו.

אין פתרונות קסם מידיים לכלל הבעיות שתיארנו, אך לדעתנו כן יש מספר פתרונות ומהלכים שמן הראוי שיבוצעו, לצד הגברת הפיקוח ודרישה לדין וחשבון על תחזיות עבר מופרכות (כפי שהצגנו).

ראשית, יש להוסיף להחמיר עם הקריטריונים שבסימני האזהרה (לדוגמה: בעת קיומן של תשואות "זבל" של אג"ח או הפחתות דירוג דרסטיות, וכדומה), להפחית את שיקול-הדעת של הדירקטוריון לגבי פרסום תזרים חזוי ולחייב בהצגתו (גם כאשר רק חלק מסימני האזהרה מתקיימים) או לחזק את כוח הדח"צים, כדי לאפשר לבחון את ההנחות השבריריות שהניחו את דעת הדירקטוריון.

לדעתנו, חשוב שיוצג יותר מתרחיש אפשרי אחד בדוח התזרים החזוי, אשר יכלול גם תרחישים פסימיים יותר, בעיקר אלו הנוגעים לנקודות התורפה של החברה, ובמיוחד כאשר מסתמכים על גיוסי חוב/הון עתידיים. וכן, צריך להציג דרכים אפשריות להתמודד איתם, אם וכאשר אלו לא התממשו, מאחר שארגז הכלים העסקי והגמישות הפיננסית של החברה, הינם קריטיים ליכולת החזר החוב שלה. נוסיף, כי יש לתת דגש והסבר על ההנחות שעומדות ביסוד התחזית הכוללת סעיפי הון חוזר, קבלת מקדמות מלקוחות, ניצול קווי אשראי או פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית, וכדומה. 

הכותבים הם בעלי בית ההשקעות מיטב דש ואנליסט בבית ההשקעות. באין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול-דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויי שוק

עוד כתבות

יומן קורונה / אילוסטרציה: גלובס

האותיות הקטנות שכדאי לעצמאים לקרוא בדרך למענק והמקרה השבדי: הצטרפו ליומן הקורונה של גלובס

ניוזלטר חדש של "גלובס" מגיש לכם מדי יום את מיטב התכנים והפודקאסטים שלנו • נכנסתם לבידוד? כתבו לנו ונשמח לארח לכם לחברה

אמזון./ צילום:  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

נכנסת לתחרות המקומית: אמזון במבצע ראשון בישראל

ענקית הקמעונאות יוצאת במבצע התקף לאתר המקומי שלה בישראל במסגרתו תעניק 10% הנחה על כל קנייה, בהגבלה לסכום של עד 20 דולר לכל קנייה בשילוח מקומי ●  מדובר ביוזמה של אמזון ולא מבצע של ספק זה או אחר

חוסן כלכלי / צילום: איל יצהר, גלובס

מדד החוסן הכלכלי של גלובס: מה עשתה הקורונה לכיס שלנו, ומה להערכת הישראלים היא עוד תעשה

"גלובס" ומכון שילוב משיקים מדד דו-שבועי לבדיקת הדופק הכלכלי: ההכנסות של למעלה מ-60% ממשקי הבית כבר נפגעו, כ-40% מהאזרחים מעריכים שמצבם הכלכלי יורע וכרבע לא יוכלו לעמוד בחודש הבא בהוצאה בלתי צפויה • אצל העצמאים, התמונה חריפה עוד יותר: 85% איבדו מהכנסתם

אישה בשדה התעופה בווהאן מתכוננת לחזור הביתה ביום הראשון לשחרור לאחר הסגר / צילום: AP

77 ימים של סגר מאימת הקורונה. היום תושבי ווהאן יצאו לחירות. כך זה נראה

המקור להתפרצות מגפת הקורונה שהתפשטה בכל העולם במהירות מטילת אימה היא עיר הממוקמת במרכז סין. מאז ה-23 בינואר 11 מיליון תושביה שהו בסגר, בעוד כל העולם לוטש עיניים בחשש, ועכשיו בתקווה ● היום, בחג החירות של היהדות, הם יצאו לחופשי

דירת 4 חדרים בלוד / צילום: יח"צ

עסקה בעיצומם של ימי המגפה: כמה עלתה דירת 4 חדרים בלוד

אילו נכסים נוספים נמכרו והושכרו לאחרונה בערד ורמת גן?

מסעדה סגורה בסיאטל. בעל המסעדה חוסם את החלונות כדי למנוע ביזה / צילום: Ted S. Warren, AP

OECD: חודש מרץ מסתמן כגרוע בהיסטוריה מבחינה כלכלית

על-פי סקירה שמפרסם היום הארגון, הסימנים לכניסה למיתון באירופה ובגוש האירו חזקים יותר מכפי שהיו במהלך משבר 2008 ●לפי כותבי הסקירה, לא ניתן כעת לצפות מתי המיתון יגיע לסופו, אולם ככל שהסגרים יתארכו הפעילות הכלכלית צפויה להתאים את עצמה למציאות החדשה

משלוח של כמיליון ביצים שנחת בישראל / צילום: לסר

מיליון ביצים נחתו בישראל - מתי הן יגיעו לסופרמרקט שלכם?

אחרי החוסרים החריגים, כמיליון ביצים נחתו הלילה בישראל ופוזרו הבוקר ברשתות המזון, ומשלוח נוסף צפוי להגיע גם מחר ● אלא שברשתות המזון כבר מבהירים כי המשלוח הנוכחי לא יאפשר למלא את החוסרים האדירים שקיימים היום

קניון tlv/ צילום:auev fvi

עוד מכה לשוק האופנה: רשות התחרות לא תאשר מו״מ משותף מול הקניונים

רשות התחרות מוציאה לרשתות האופנה והמסחר כרטיס צהוב: ההתאגדות מול חברות הקניונים עלולה להיות הסדר כובל אסור ● התאגדות רשתות האופנה והמסחר: "חלק ניכר מבעלי הנכסים אשר מבינים את גודל השעה, ואת המשמעויות החוקיות של משבר שכזה על הסכמי השכירות, הציעו מיוזמתם לוותר על דמי השכירות בתקופת הסגירה"

צילומים: שלומי יוסף, Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

בלי "מה נשתנה?" ובלי "אחד מי יודע?": (כמעט) 100 קושיות לחג

בחנו את עצמכם: קושיות קשות יותר ופחות על אקטואליה, פוליטיקה כלכלה, ספורט ועוד ועוד (כולל נועה קירל!)

רוני חזקיהו החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: משרד האוצר

הביקורת עשתה את שלה: עסקים קטנים יוכלו לקבל אשראי מוגדל מקרן הסיוע

החשב הכללי באוצר, רוני חזקיהו, קבע כי עסקים קטנים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון שקל יוכלו לקבל הלוואה מוגדלת מקרן הסיוע המיוחדת שהקים האוצר ● עפ"י ההנחיה החדשה, עסקים אלה יוכלו לקבל הלוואה מוגדלת בגובה עד 16% ממחזור המכירות השנתי

הפגנת העצמאים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

בשורת החג לעצמאים: מענק הפיצוי יעלה ל-10,500 שקל באפריל

מאבק העצמאים והביקורת שמתח "גלובס" על החורים בסיוע נשאו פרי: אמש הגיע האוצר לסיכום כי מענק אפריל יוגדל, יבוטל חישוב הכנסות בני הזוג יחד וגם שכירים בעלי שליטה יזכו לפיצוי

אבי בן טל, מנכ"ל רשת 13 / צילום: ינאי יחיאל

לאחר דיון בבית הדין לעבודה: הנהלת רשת ועובדי חדשות 13 חוזרים לשולחן המו"מ

עד לסיום המו"מ תוקפא הוצאתם לחל״ת של 21 עובדי חדשות 13 המועסקים בתכניות 5 עם יעקב אילון וחדשות היום עם אלי ומירי

אל על דרימליינר / צילום: גלובס

בשעה שנתניהו יחליט האם לחלץ את אל על, הסיוע לישראייר ולארקיע מתקרב

ההחלטה של רה"מ בדבר גורלה של ה"חברה הלאומית" תגיע גם על רקע הסדרי הלוואות שהמתחרות ארקיע וישראייר צפויות לקבל מהאוצר ● ועל אף זאת, חשוב להדגיש כי הסכנה הקיומית של אל על היא גם ההזדמנות הגדולה שלה לבצע מהלך של התייעלות מהשורש

גילי רגב / צילום: איליה מלניקוב, גלובס

"יכולנו לעצור את ההתפשטות הרבה יותר מוקדם. הזהרתי מראש"

"ניבאתי אחד לאחד את מה שקורה היום, ואמרתי שחייבים להתכונן, אבל משרד הבריאות עצר את הבדיקות מסיבה לא ברורה", אומרת ל'ליידי גלובס' פרופ’ גילי רגב, האחראית האפידמיולוגית במתחם הקורונה בשיבא ● הרופאות שמובילות את המלחמה בנגיף הקורונה בישראל 

משה כחלון / צילום: רפי קוץ

תדברו על זה בליל הסדר: הגרלה מחודשת ל-418 דירות מחיר למשתכן

אחרי שבהגרלות קודמות של מחיר למשתכן לא היה להן ביקוש, משרד הבינוי והשיכון מוציא להגרלה חוזרת 418 דירות ב-11 ערים

טקס הסיום באוניברסיטה היפנית בצל הקורונה / צילום: BBT UNIVERSITY, רויטרס

תואר באמצע המגפה: כך נראה טקס סיום של אוניברסיטה בטוקיו

בעוד טקסי סיום של רבות מהאוניברסיטאות מסביב לעולם בוטלו כדי למנוע התקהלויות, במוסד אקדמי אחד בטוקיו מצאו דרך לקיים חלוקת תעודת רשמית בהשתתפות הסטודנטים

חדווה בר / צילום: יונתן בלום

דאגה בבנק ישראל: נסיקה חדה בשיעור הצ'קים החוזרים והמבוטלים בשל משבר הקורונה

שיעור הצ'קים החוזרים זינק ב-140% - מכ-2.5% מסך הצ'קים שהוצגו לפירעון בשגרה לכ-6% ● במקביל הוכפל כמעט פי חמישה שיעור הצ'קים המבוטלים, מ-0.35% ל-2% ● בנק ישראל מתריע: "יש לכך השלכות שיכולות להוביל לסנקציות"

צעיר עם מסיכה ועם הטלפון שלו בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מגפת הקורונה צריכה ללמד אותנו גם שיעור בצניעות

במלחמתם במידע כוזב, עיתונאים ובודקי עובדות עלולים להתמכר לאשליה ההפוכה: שהעובדות הוודאיות על המגפה נמצאות במספרים הרשמיים ובעמדות של המומחים ● לפעמים מוטב להודות בצניעות, שלא על כל הסוגיות יש כבר תשובה חד־משמעית

סימולטור הקורונה של גלובס / אינפוגרפיק: אפרת לוי, גלובס

סימולטור הקורונה של גלובס: בואו לבדוק איך ההתנהגות שלכם תשפיע על התפשטות המגפה

חושבים לנסוע להורים לחג? להחלטות שתקבלו בשבועות הקרובים תהיה השפעה קריטית על החיים של כולנו ● סימולטור הקורונה של "גלובס" מאפשר לבחון את התרחישים האפשריים, בהתאם להתנהגות הציבור ● היכנסו ובדקו מה יכול לקרות בישראל ובשאר העולם ● פיתוח: ירון שמש

ניר זוהר, נשיא ויקס / צילום: יח"צ

"לא תיאמן המכה שאנשים קיבלו, שם הקוד לחזרה לעבודה הוא מערכת החינוך": אסטרטגיית היציאה של ניר זוהר, נשיא ויקס

"ברמת הביזנס", אומר נשיא ויקס ניר זוהר, "העסק שלנו כמעט מושלם להתמודד עם משבר מהסוג הזה; המוצר שלנו לא מתבסס על קווי אספקה או ייצור, הכל אונליין" ● "לעומת זאת, המשתמשים שלנו הם עסקים קטנים שחוטפים כרגע הכי חזק, וזה עצוב ממש"