גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הכנסת נגד התערבות בג"ץ: אין סמכות להתערב בתוכן חוקי היסוד

עו"ד אביטל סומפולינסקי הגישה היום את תגובתה של הכנסת ל-15 עתירות שהוגשו נגד חוק הלאום ● בתגובה נטען כי סמכותו של בג"ץ להפעיל ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד אינה מעוגנת בחוקי היסוד, לא במפורש ולא במשתמע

בית המשפט העליון / צילום: גיל יוחנן
בית המשפט העליון / צילום: גיל יוחנן

הממונה על ייצוג הכנסת בערכאות, עו"ד אביטל סומפולינסקי, הגישה בשם הכנסת את עמדתה ביחס ל-15 העתירות שהוגשו נגד חוק יסוד הלאום. בתגובת הכנסת נכתב כי לעמדתה, "בהתאם למשפט החוקתי הישראלי, אין לבית המשפט הנכבד מקור סמכות להפעלת ביקורת שיפוטית חוקתית מהותית על חוקי יסוד בכלל, ועל חוק יסוד: הלאום, בפרט".

סומפולינסקי כותבת בתגובתה לעתירות כי סמכותו של בג"ץ להפעיל ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד אינה מעוגנת בחוקי היסוד - לא במפורש ולא במשתמע. "לפיכך, קבלת טענת העותרים תוביל לפגיעה קשה בעיקרון הפרדת הרשויות ובעיקרון שלטון החוק, והיא עומדת בסתירה לתשתית המשפטית שעל בסיסה עוגנה סמכותו של בית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית חוקתית על חוקים 'רגילים' של הכנסת. לפיכך, אף כי לעמדת הכנסת יש לדחות את טענות העותרים - משאין בחוק יסוד: הלאום כדי לשנות את אופייה של המדינה כמדינה 'יהודית ודמוקרטית', אין היא סבורה כי יש לבחון טענות אלה לגופן, משדין העתירות להידחות על הסף עוד בשלב מקדמי יותר".

בתגובה נטען כי "אין לבית המשפט הנכבד מקור סמכות במשפט החוקתי להפעלת ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. זאת, משום שהעקרונות העל-חוקתיים על בסיסם מתבקשת הפעלת הביקורת השיפוטית, לא נקבעו על-ידי הרשות המכוננת ואף לא עוגנה סמכותו של בית המשפט הנכבד לבטל חוקי יסוד מכוחם. לפיכך, כבר מבחינת הסעד שהתבקש בעתירות דנן - ביטול חסר תקדים של חוק יסוד יש לדחות את העתירות שבפנינו על הסף".

בתגובת הכנסת נכתב עוד כי בניגוד לטענת העותרים אין לאמץ את דוקטרינת "עיקרון התיקון החוקתי הלא חוקתי". יש לציין כי עמדת הכנסת מנוגדת למספר הערות אוביטר (הערות שנכתבו בדרך אגב בתוך פסק הדין ואין להן מעמד של תקדים מחייב) של שופטי בג"ץ בעבר שקבעו כי יש מקרי קיצון שבהם יש להחיל את עיקרון התיקון החוקתי הלא חוקתי. כך לדוגמה כתב השופט חנן מלצר לאחר הקמת ממשלת הליכוד-כחול לבן כי אם יחוקק סעיף "הנורווגי המדלג" יש להורות על ביטולו בשל היותו תיקון חוקתי לא חוקתי.

עמדת הכנסת היא כי החוק אינו סותר את עיקרון השוויון  

לדברי הכנסת, העותרים אינם מבססים את עתירותיהם על דוקטרינות שיש להן אחיזה במשפט החוקתי הישראלי, אלא מבקשים שבית המשפט הנכבד יאמץ, לראשונה, דוקטרינה פסיקתית המיושמת במספר קטן של מדינות דמוקרטיות מתפתחות - "דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי", אשר מכוחה הכירו בתי המשפט באותן המדינות בסמכותם לבטל תיקונים לחוקה. "לעמדת הכנסת, לא ניתן לאמץ את דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי בישראל, נוכח חוסר הלימתה למשפט החוקתי הישראלי".

מלבד זאת נטען בתגובה כי "מאחר שבפנינו חוק יסוד שכל תכליתו לעשות קונקרטיזציה לאחד מאותם עקרונות יסוד גרעיניים - אופייה היהודי של המדינה - יש כשל לוגי בעצם הניסיון לטעון כי חוק יסוד זה סותר את עקרונות היסוד של השיטה שהוא עצמו הגדירן. משמדובר בחוק יסוד המגדיר את 'אמות הסיפים' של הערכים המקובלים והמוכרים ביסודותיה של המדינה מיום הקמתה, לא ניתן בד בבד גם לראותו ככזה אשר 'מזעזע' את אותם הסיפים". עוד נכתב כי "הדברים אמורים במיוחד משמדובר בחוק יסוד המבקש, כאמור, לעגן ברמה החוקתית ערכים לאומיים אשר מלווים את מדינת ישראל משחר הקמתה, ועוד קודם לכן מראשית התנועה הציונית".

לגופו של עניין, עמדת הכנסת היא כי מדובר בחוק דקלרטיבי בעיקרו שאיננו סותר את עיקרון השוויון שנלמד מתוך חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואיננו מעגן את זכויות הפרט של היהודים או שולל את זכויות הפרט של המיעוטים בישראל. "חוק יסוד: הלאום מבוסס על ההנחה שהזכות החוקתית לשוויון מוכרת ועומדת בעינה. הנחת המוצא של הדיון בחוק יסוד: הלאום - אשר לא היה עליה עוררין על-ידי מי מחברי הכנסת הרבים שלקחו חלק בדיוני הוועדה או מכלל המשתתפים האחרים בדיונים - כי במשפט החוקתי הישראלי שריר וקיים עיקרון בסיסי של שוויון זכויות. חברי הכנסת יצאו מנקודת הנחה כי עיקרון השוויון, אשר בהיקפו החוקתי נגזר מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הוא חלק מהביטוי היסודי של הזהות הדמוקרטית של המדינה. ויודגש, אף כי חלק מחברי הכנסת וממשתתפי הדיון הביעו את עמדתם לפיה היקף ההגנה שמוענקת לזכות לשוויון בהלכה הפסוקה הוא בעוצמה גבוהה מדי אל מול זכויות ואינטרסים אחרים, לא הייתה כלל מחלוקת בדבר עצם קיומה של זכות חוקתית בסיסית וחשובה זו. יתרה מכך, הכרעת חברי הכנסת שלא לכלול בחוק יסוד: הלאום את עיקרון השוויון לא נבעה מתפישה אשר ביקשה לשלול עיקרון זה. להפך - הם סברו שהוא כבר מעוגן במשפט החוקתי, וכי מאחר שעיקרון זה הוא חלק מהזהות הדמוקרטית של המדינה ומזכויות האדם הנובעות ממנה, אין לכלול אותו בחוק יסוד: הלאום, אשר עוסק בזכויות לאומיות בלבד, אלא יש לכלול אותו בפרקי החוקה העוסקים במגילת הזכויות ובמאפיינים הדמוקרטיים של המדינה".

עוד נכתב כי "חוק יסוד: הלאום אינו כולל הוראות אופרטיביות או הקנייה מפורשת של זכויות אישיות לפרט". לטענת סומפולינסקי, הכנסת בחרה במכוון בנוסחים עמומים כגון "המדינה תהיה פתוחה לעלייה יהודית", "שפת מדינה", "מעמד מיוחד", ו"התיישבות יהודית" כ"ערך לאומי". "מונחים אלה נוסחו במתכוון באופן כוללני והצהרתי על-מנת להותיר אותם כ'רקמה פתוחה' אשר מותירה מרחב לפרשנות עובר ליישום קונקרטי".

עם זאת, מודגש בעמדת הכנסת כי יש משמעות מעשית לחוק הלאום, אולם טרם נקבע על-ידי חברי הכנסת מה כוללת משמעות זו. "יודגש, כי ניסוח חוק יסוד: הלאום באופן האמור, אין משמעותו כי חוק היסוד חסר משמעות מעשית. כפי שצוין, הכנסת ביקשה באמצעות חוק היסוד ליצור סימטריה חוקתית, בין העוגנים השונים של המדינה - המשטריים, הדמוקרטיים והלאומיים - וברי כי יש לכך משקל רב, במסגרת האיזונים האופקיים אשר ייעשו בין הערכים והזכויות המתנגשים, בכל מקרה ומקרה".

יש לציין כי לאור זאת עולה כי הכנסת העבירה בשלוש קריאות חוק יסוד לפני שנתיים אך חברי הכנסת או הממשלה טרם יצקו לו כל תוכן מעשי וממשי בהחלטות או בחוקים, ולמעשה הותירו את מלאכת הפרשנות לשופטי בג"ץ.

עוד כתבות

קרן טרנר / צילום: ענבל מרמרי

קרן טרנר-אייל עולה למתקפה ושופכת אור על ההתנהלות באוצר

לראשונה מאז שפרשה מתפקידה כמנכ"לית משרד האוצר, קרן טרנר-אייל מספרת בראיון לתוכנית עובדה ב"קשת 12" על היחס המשפיל של השר ישראל כ"ץ ועל הסיבות שהובילו אותה לעזוב אחרי ארבעה חודשים בלבד ● כ"ץ: "טרנר-אייל הפסיקה להיות מנכ"לית האוצר בהסכמה הדדית משום שהיא לא התאימה לתפקיד"

ג'ו ביידן, הנשיא הנכנס / צילום: Associated Press, Matt Slocum

החגיגה בוול סטריט נמשכת עם השבעת ביידן: המדדים קפצו לשיא כל הזמנים

המדדים עלו לשיא על רקע עונת הדוחות והשבעת הנשיא הנכנס ג'ו ביידן ● הביטקוין מאבד גובה בצל דבריה של שרת האוצר האמריקאית הנכנסת ג'נט ילן ● מורגן סטנלי עקף את התחזיות לרבעון הרביעי ● נטפליקס טסה לאחר הדוחות הטובים שפרסמה אמש לאחר הנעילה ● החוזה על הזהב לפברואר עלה ב-1.4% ל-1,866.5 דולר

השופט בדימוס אורי גורן / צילום: שלומי יוסף

הבורר אורי גורן לביהמ"ש: חומר הבוררות בסכסוך גרטנר-גרטלר נגרס

גורן ציין זאת על-מנת להבהיר כי אין בכוונתו להמשיך בניהול הליך הבוררות בין האחים גרטנר ודן גרטלר לאחר שהתפטר מהייצוג, זאת בעקבות הגילוי כי האחים גרטנר שכרו את החוקר הפרטי צביקה נווה מחברת CGI לאסוף מידע אודותיו

פישמן אליעזר / צילום: תמר מצפי

העליון תקע סיכה בסודיות הבנקאית וקיבל את עמדת גלובס: האשראי שניתן לפישמן ייחשף

זה חודשים ארוכים מנהל גלובס מאבק משפטי להסרת חיסיון מעל תביעה נגזרת שהוגשה נגד בנק אגוד ודירקטורים בבנק, בגין אשראי שניתן לאיש העסקים אליעזר פישמן • השבוע קיבל העליון את עמדת העיתון בפסק דין עקרוני, וקבע כי פומביות הדיון חשובה יותר מהאינטרסים של הבנקים והלווים

הייקו מאס, שר החוץ של גרמניה / צילום: Reuters, Thomas Trutschel

אירופה מברכת את הנשיא ביידן; שר החוץ הגרמני: שמח שטראמפ עזב

"אחרי ארבע שנים ארוכות, לאירופה יש שוב חבר בבית הלבן", אמרה נשיאת הנציבות, בעוד מנהיגי מרחבי היבשת הביעו תקווה לשיקום היחסים הטרנס-אטלנטיים שעברו טלטלה ושפל בימי הנשיא טראמפ

טראמפ יוצא במסוק מהבית הלבן לכיוון ביתו בפלורידה / צילום: Associated Press, Alex Brandon

תקופת טראמפ מסתיימת בקול דממה דקה

במשך שבועות דובר שטראמפ ינסה לחטוף את הכותרות מג'ו ביידן ביום ההשבעה, אבל זה לא קרה והנשיא היוצא נראה עייף, אולי מדוכדך ● טראמפ אולי יורד לפלורידה, אבל הוא רחוק מאוד מלהיעלם

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות / צילום: אלביט מערכות יח"צ

אלביט מערכות: החברה הבת באנגליה זכתה בחוזה בהיקף של כ-137 מיליון דולר

מדובר בחוזה שני בבריטניה שעליו אלביט מדווחת תוך ימים ספורים – הקודם היה בהיקף של 166 מיליון דולר, ובמסגרתו אלביט נבחרה לספק לחיל הים הבריטי מערכות סימולציה לאימון צוותי צוללות

הנשיא ביידן והציר העולמי לענייני אקלים קארי / צילום: Reuters, Joshua Roberts

"בליץ" של צווים ותקנות: המסע של ביידן למאבק במשבר האקלים מתחיל

החזרת אנשי אובמה, ביטול צווים של טראמפ, חזרה להסכם פריז ותוכנית משמעותית שבכוחה לדחוף את כל העולם קדימה ● כך ייראו ימיו הראשונים של ביידן בתפקיד, וגם לישראל יש סיבה טובה לרוץ אחרי הבית הלבן

הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

ירידות בת"א: צירון קופצת ב-25%, ליניאג תרפיוטיק מזנקת ב-16%

שוק המט"ח סוער - האירו והדולר מתחזקים מול השקל ● יחס החוב-תוצר של הממשלה עלה ב-13% ב-2020 לעומת שנת 2019 ● האירו מזנק ב-1.1% מול השקל, הדולר קופץ ב-0.7% לרמה של 3.277 שקלים

ג'ו ביידן חותם על שורת צווים עם כניסתו לבית הלבן / צילום: Associated Press, Evan Vucci

ביידן חתם על שורת צווים בנושא מסכות, צינור הנפט והסכם האקלים של פריז

נשיא ארה"ב הנכנס בילה את שעותיו הראשונות בתפקיד בנקיטת שורת פעולות הקשורות למגפת הקורונה, לאיכות סביבה ולהגירה

שרון פרשקובסקי, מנכ"ל חברת פרשקובסקי / צילום: גבע טלמור

פרשקובסקי רכשה מהאחים דוניץ קרקע באשדוד תמורת כ-240 מיליון שקל

מדובר ב-4 מגרשים בהיקף של 10 דונם ברובע המיוחד באשדוד ● הרובע המיוחד נמצא בכניסה הדרומית לעיר, מדרום לדרך מנחם בגין ורחוב אלטלנה וממערב לשדרות משה סנה ● מדובר בעסקה השלישית שחברת פרשקובסקי מדווחת עליה בשלושת החודשים האחרונים

בני בגין מצטרף ל"תקווה החדשה" של גדעון סער / צילום: התקווה החדשה

סמל לליכוד ה"ישן": בני בגין מצטרף ל"התקווה החדשה" של גדעון סער

בני בגין, לשעבר חבר הליכוד ובנו של ראש הממשלה מנחם בגין ז"ל, יוצב במקום גבוה ב"תקווה החדשה", ככל הנראה בחמישייה הראשונה, לא מעט בשל היותו סמל לליכוד הישן והאידאולוגי

ליאורה עופר / צילום: ורדי כהנא

עופר השקעות לוותה 250 מיליון שקל מג'יי.פי מורגן בעסקה מימונית

חברת עופר השקעות, שבשליטת ליאורה עופר, העבירה לידי בנק ההשקעות האמריקאי ג'יי.פי מורגן 1.9 מיליון מניות של מליסרון בשווי שוק של כ-350 מיליון שקל ● עופר השקעות: "החברה נותרת בעלת השליטה במליסרון עם אחזקה של כ-51.5% מההון של מליסרון, זאת מתוך אמונה ביכולתה להמשיך ולהשביח את נכסי החברה"

רן גוראון / צילום: שלומי יוסף, גלובס

שלושה מנהלים בבזק בינלאומי יפרשו בעקבות התקלה בדוחות הכספיים

אירועי המחיקות בעקבות החשבונות הכפולים והתקלה החמורה בדוחות החשבונאיים נחשפו לראשונה בגלובס ● מדובר במנהלים העובדים תחת סמנכ"ל הכספים תומר שני ● דו"ח הביקורת הסופי יוצג לדירקטוריון בעוד מספר שבועות

 

פישמן אליעזר / צילום: איל יצהר

"נושאי משרה בכירים לא יוכלו עוד להסתתר בטענות חיסיון"

עורכי דין המתמחים בדיני בנקאות ותביעות ייצוגיות מגיבים לפסק הדין של שופט העליון עופר גרוסקופף בעניין גלובס ואליעזר פישמן

מה קורה לעובדים במעבר מסטארט־אפ לתאגיד שרכש אותו

מסטארט-אפ קטן לתאגיד של 5,000 איש: האתגרים של מנהלים אחרי אקזיט

הירידה במעמד, ההבדלים בתרבות הארגונית והפגיעה במוטיבציה - מיזוג של חברת סטארט-אפ לתוך תאגיד מציב אתגרים רבים ● שאלנו מומחים ומנכ"לים שעברו את זה על בשרם איך מתגברים על האתגר ● ניהול וקריירה

פשיטת רגל / צילום: Shutterstock, chainarong06

האם באמת חלה עלייה של 40% במספר פושטי הרגל בשנת 2020?

אף אחד לא יכול להכחיש את המשבר הכלכלי העמוק שהביאה עמה הקורונה, אך על בסיס נתוני שנת 2019 לא ניתן לשרטט את התמונה האמיתית של פושטי הרגל בישראל

ג'ו ביידן מושבע לנשיאות ארה"ב / צילום: Reuters, Kevin Lamarque

ג'ו ביידן הושבע כנשיא ה-46 של ארה"ב: "יום של היסטוריה ותקווה"

הנשיא ג'ו ביידן פתח את דבריו עם מסר של תקווה: "כל הנשמה שלי בתוך זה - לאחד את העם, לאחד את כולנו. ואני מבקש מכל אמריקאי להצטרף אליי במטרה הזו" ● מחוץ לגדרות הבית הלבן: מאות אלפי צופים ● הנשיא היוצא טראמפ נפרד: "אלה היו 4 שנים נפלאות"

בורסת היהלומים הישראלית ברמת-גן / צילום: שאטרסטוק

ארבע וחצי שנים לאחר פתיחת החקירה: כתב אישום חמור נגד חנן אברמוביץ'

היהלומן חנן אברמוביץ' מואשם בעבירות גניבה בידי מורשה, בטענה כי גנב יהלומים בסכום של 45 מיליון דולר מ-16 סוחרי ויצרני יהלומים ● לפי האישום, אברמוביץ' סיפר למתלוננים "סיפורי בדים" כי 35 מיליון דולר מתוך חובו נמצאים בעסקת יהלומים בדובאי

שדה סולארי במושב פדויים / צילום: EDF-RE ישראל

לראשונה: קרן השקעות לאומית מאבו דאבי תשקיע מאות מיליוני דולרים בשדות סולאריים בישראל

מסגרת ההסכם תיכנס החברה מאבו דאבי כשותפה בפרויקטים אסטרטגיים שהחברה הצרפתית-ישראלית מפעילה ותקים בעתיד בישראל