תקנון ההגרלה

 1. הוראות כלליות
  • הגדרות - למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
   • "החברה ו/או גלובס" - חברת גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ, ח.פ 510989940.
   • "הוראות ההגרלה" - ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.
   • "משתתף בהגרלה" - משתתף בהגרלה הוא מי שעומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 4 שלהלן.
   • "ההגרלה" - הגרלת 25 ספרים של פרופ' גאלוואי שיחולקו בין נרשמים לאירוע הרצאה של פרופ' גאלוואי שישודר למשתתפים, באתר גלובס.
   • "הפרס" - 25 ספרים של פרופ' גאלוואי שיחולקו בין נרשמים לאירוע.
   • "זוכה בפרס" - משתתף חוקי במבצע, אשר עונה על התנאים לרישום להגרלה, ששמו עלה בהגרלה.
   • "ועדת ההגרלה" - ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה ו/או נציג/ה/ עוזר/ת לעורך ההגרלה.
   • "עורך ההגרלה" - החברה או מי מטעמה.
   • מפקח על ההגרלה" - עו"ד יורם מושקט ו/או עו"ד אוריין אשכולי יהלום".
   • "תקופת המבצע" - התקופה האמורה בסעיף 3 שלהלן.
  • המבצע ייערך בהתאם להוראות "הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז - 1977" (להלן: "ההיתר הכללי"), והוא יהיה כפוף להוראות תקנון זה.
  • ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט של גלובס בכל עת, כן במשרד המפקח במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.
 2. תקופת ההגרלה
  • רישום המשתתפים להגרלה יעשה ביום 19.1.21 בין המשתתפים בהרצאה מרחוק, של פרופ' סקוט גאלאווי, שתשודר בעמוד ייעודי באתר גלובס. ההגרלה לבחירת הזוכים תיערך ביום 21.1.21.
 3. התנאים להשתתפות בהגרלה ולזכייה בפרס:
  • ההשתתפות בהגרלה תיערך בין המשתתפים בפועל באירוע וירטואלי של הרצאה באמצעות תוכנת הרצאות מרחוק, של פרופ' סקוט גאלאווי, שתשודר בעמוד ייעודי באתר גלובס ביום 19.1.21 , ולאלה בלבד.
  • פרטי כתובות הדוא"ל של המשתתפים באירוע, יוגרלו על ידי תוכנת מחשב לשם הגרלת הזוכים.
  • כל משתתף אשר יעמוד בתנאי ההגרלה כאמור בסעיף 3 זה ייכנס להגרלה.
 4. ההגרלה
  • ההגרלה תיערך ביום 21.1.21 בשעה 10:00, בנוכחות ועדת ההגרלה ובה תתברר זהותו של הזוכה.
  • ההגרלה תיערך בנוכחות ועדת ההגרלה והמפקח, ובה תתברר זהותם של הזוכים בפרס. במסגרת ההגרלה יוגרלו באופן אקראי באמצעות מחשב.
   החברה תיצור קשר עם הזוכים לשם קבלת כתובתם למשלוח דואר רשום, באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת הדוא"ל שאיתה התחברו המשתתפים לאירוע. אולם, במידה ולא ייווצר עם הזוכים קשר תוך שבועיים (14 ימים) ממועד עריכת ההגרלה ו/או הזוכה לא ימסור כתובת בישראל לשם משלוח הספר ו/או יתברר שהזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בסעיף 3 לעיל, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.
   הפרס יישלח לזוכים שיאשרו את כתובתם למשלוח באמצעות הדוא"ל, באמצעות דואר רשום לכתובת הזוכה בישראל, בתוך תקופה של 30 ימים ממועד פרסום תוצאות ההגרלה או מיום משלוח ההודעה לזוכה בדבר זכייתו, לפי המאוחר ביניהם.
  • מאחר שמחיר הספר הינו נמוך מ- 300 ₪ שמות הזוכים לא יפורסמו באופן ציבורי, אולם ניתן יהיה לעיין בהם במשרד המפקח ובמשרד החברה לאחר תיאום מראש.
  • מובהר בזאת, כי משתתף זכאי לזכות בפרס אחד בלבד בהגרלה.
  • הפרס יימסר לזוכה באמצעות משלוח הספר לכתובת שימסור.
 5. פירוט הפרס
  • הפרס לזוכה בהגרלה שתתקיים כאמור לעיל יהיה - ספר של פרופ' סקוט גאלוואי בשם "Post Corona From Crisis to Oportunity" בשפה האנגלית, חתום על ידי פרופ' סקוט גאלווי.
  • הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.
  • הזכייה במבצע הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.
 6. שונות
  • כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.
  • עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס ובלבד שיעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.
  • תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
  • אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע וההגרלה, לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  • למען הסר ספק יובהר, כי עורך המבצע יחויב אך ורק ע"פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.
  • ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה ועובדיו, על המפקח על ההגרלה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.
   בסעיף זה"בן משפחה" - בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
 7. מקום השיפוט לגבי תובענה כנגד החברה ו/או המפקח בגין כל עניין הנובע מתקנון זה, יהיה בבית המשפט בתל אביב בלבד.

יש לכם שאלות?
צרו איתנו קשר בטלפון 5988* או כאן

שתפו אירוע