גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בדעת רוב: העליון אישר את החדירה לטלפוני יועצי רה"מ בפרשת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר

שופטי העליון נעם סולברג וג'ורג' קרא הכשירו בדיעבד את צווי החדירה לטלפונים הניידים של יועצי נתניהו - יונתן אוריך ועופר גולן - החשודים בהטרדת עד המדינה בתיק 4000, שלמה פילבר ● אוריך וגולן הודיעו כי יבקשו דיון נוסף בהרכב מורחב

עופר גולן / צילום: תמונה פרטית
עופר גולן / צילום: תמונה פרטית

בית המשפט העליון החליט, בדעת רוב של השופטים נעם סולברג וג'ורג' קרא, להכשיר בדיעבד את צווי החדירה לטלפונים הניידים של יועצי ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר.

הדיון בתיק זה נסב על החלטה של בית המשפט המחוזי בתל אביב, שאישר למשטרה לחדור לטלפונים הסלולריים של יועצי ראש הממשלה, יונתן אוריך ועופר גולן, בעקבות חקירה שנפתחה נגדם בגין חשד למעורבות שלהם בהטרדתו של שלמה פילבר - אחד מעדי המדינה בפרשת תיק 4000.

אוריך וגולן, לצד שני קמפיינרים נוספים, זומנו לחקירה במשטרה, ובמהלכה התבקשו להעביר לידי החוקרים את מכשירי הטלפון שברשותם, מבלי שהוסבר להם כי באפשרותם לסרב לבקשה, וכי סירובם לא ישמש לחובתם.

החוקרים חקרו את החשודים, חדרו לתכנים שבטלפונים הסלולריים, ורק לאחר מכן פנו לבית המשפט בבקשה שיינתן צו חדירה למכשירי הטלפון. בקשתם התקבלה, צווי חדירה למכשירי הטלפון ניתנו, וזאת בהסתמך על "חומר סודי" שהובא לעיונו של בית המשפט.

בית משפט השלום קבע, בין היתר, כי התשתית "הנקייה", שאינה נסמכת על החיפושים הבלתי חוקיים, מספקת לצורך קבלת הבקשה ומתן הצווים. ערר שהגישו המבקשים לבית המשפט המחוזי נדחה. בקשת רשות לערעור שהוגשה לבית המשפט העליון התקבלה חלקית. הוכרע כי פעולות בלתי חוקיות שננקטו עובר להגשת בקשה למתן צו חדירה, יובאו בחשבון בעת הדיון בה ועשויות להביא לדחייתה.

עוד נקבע כי הדיון יוחזר לבית משפט השלום, כדי שתיבחן שם מידת הזיקה שבין החיפושים הבלתי חוקיים שבוצעו לבין החומרים שהוגשו לבית המשפט לצורך ביסוס הבקשה לצו חדירה. בנוסף, נקבע כי ככל שתימצא זיקה שכזו - יבוטלו הצווים.

לאחר מספר גלגולים נקבע על-ידי בית המשפט המחוזי כי לא קיימת זיקה בין החיפושים הבלתי חוקיים שבוצעו לבין החומרים שהוגשו במסגרת הבקשה לצו חדירה, ולפיכך צווי החדירה שהוצאו ביחס למבקשים כולם, עומדים על כנם.

המבקשים הגישו כאמור בקשת רשות לערעור לבית ה משפט העליון, וברוב דעות של השופטים סולברג וקרא, נגד דעתו החולקת של המשנה לנשיאה מלצר, ערריהם נדחו.

גולן ואוריך הודיעו כי בכוונתם לבקש דיון נוסף בעניינם בהרכב מורחב. האפשרות לבקש דיון נוסף הוצעה כבר על-ידי השופט מלצר בפסק הדין, והיא צפויה להתקבל.

הכשלים בתהליך

השופט סולברג בחן תחילה אם במסגרת בקשה לצו חדירה, יש להביא בחשבון פעולות בלתי חוקיות שנקטה הרשות החוקרת עבור הגשת הבקשה. הוא השיב על שאלה זו בחיוב. נקבע כי הכרעה שיפוטית בהסתמך על תשתית עובדתית שהושגה שלא כדין פוגעת בהוגנות ההליך "כאן ועכשיו", ולפיכך נכון יהיה לדון בה כבר בעת בירור הבקשה לצו חדירה.

בית המשפט נדרש אפוא לעמוד על הכשלים שנפלו ועל השלכותיהם, באמצעות מבחני הלכת יששכרוב לפסילת ראיות שהושגו שלא כדין. לצד זאת, הובהר כי אין להתעלם מכך שלעתים בשלב מקדמי שכזה התמונה העובדתית עדיין עמומה ואינה מאפשרת ליישם כנדרש את מבחני הלכת יששכרוב. במקרים מעין אלה רשאי בית המשפט לדחות את הדיון בפגמים שנפלו להליך העיקרי, שיתנהל ככל שיוגש כתב אישום.

לפי הלכת יששכרוב שקבעה את כללי הפסילה הראייתיים הפסיקתיים, יש להידרש תחילה אל קיומו של קשר סיבתי בין החיפושים הבלתי חוקיים ותוצריהם לבין הבקשה לצו חדירה והחומרים המבססים אותה. 

עיון בהכרעותיהן של הערכאות קמא מעלה כי קשר סיבתי שכזה לא הוכח באופן מספק. בנסיבות הללו, ובהתאם להלכת פרחי, נפסק כי אין מקום, בשלב זה של ההליך הפלילי, להמשיך ולבחון את אמות-המידה הנוספות שנקבעו בהלכת יששכרוב לאיזון בין עוצמת הפגיעה לבין הערכים המוגנים שאותם נועד להגשים ההליך הפלילי נגד החשוד.

השופט קרא הצטרף לתוצאה האופרטיבית בפסק דינו של השופט סולברג, לפיה יש להותיר על כנה את החלטת בית המשפט המחוזי למתן צווי חיפוש למכשירי הטלפונים הניידים של המבקשים.

יחד עם זאת, לגופם של דברים, גרס השופט קרא כי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), התשכ"ט-1969 אינה מקנה לחשוד זכות ערר על החלטה כאמור. בהיבט הדין המהותי קבע השופט קרא כי ככלל, מקומן של טענות ביחס לאי-חוקיות בגביית ראיות להתברר בהליך העיקרי, וכי במקרים חריגים ונדירים בלבד יהיה בהן כדי לשמש שיקול בלעדי המצדיק דחיית בקשה למתן צו חיפוש.

בנוסף, השופט קרא הסתייג מהחלת הלכת הפסילה הפסיקתית ודוקטרינת ההגנה מן הצדק בשלב מקדמי זה של ההליך המשפטי, משסבר כי יש בכך לפגוע פגיעה קשה, ואף אנושה, ביכולת ניהול החקירה ובאינטרס הציבורי בחקר האמת.

מלצר: המשטרה לא עמדה בנטל המוטל עליה

המשנה לנשיאה, השופט חנן מלצר, סבר בדעת מיעוט כי יש לקבל את העררים ולהורות על דחיית בקשת החדירה למכשירים הניידים של העוררים.

לגישתו של מלצר, המשטרה לא עמדה בנטל המוטל עליה להציג תשתית ראייתית מספקת למתן צווי החדירה שנתבקשו, זאת לנוכח העובדה שלא כל הגורמים שהיו מעורבים בחיפוש הבלתי חוקי במכשירים הניידים של העוררים התייצבו לדיון, ושבגלגולו השני של ההליך, המשטרה בחרה להגיש בקשה מתוקנת לחיפוש במכשירים הניידים, מבלי לכלול במסגרתה את החומרים שהושגו בגין החיפוש הבלתי חוקי.

בהסתכלות רחבה יותר, המשנה לנשיאה סבר כי הוראות החוק הרלוונטיות ועקרונות קונסטיטוציוניים שונים מחייבים מתן צו שיפוטי לפני שתותר הפגיעה בזכויות היסוד המוגנות על דרך של חדירה למכשיר הנייד, וספק אם יש אפילו בהסכמה חופשית ומדעת כדי לייתר את הצורך במתן צו שיפוטי כזה.

בנסיבות העניין, בהן אין חולק כי אף הסכמתם החופשית והמיודעת של המבקשים, כנדרש בפסיקה, לא ניתנה, ברי כי זכויותיהם של העוררים נפגעו באופן ממשי. במצב דברים זה ובשונה מעמדתו של השופט סולברג, המשנה לנשיאה מלצר סבר כי ככלל, יש לסרב לבקשה למתן צו חיפוש המוגשת בדיעבד, לאחר שכבר בוצעה הפגיעה בזכויות החשודים, וזאת מכוח עיקרון ההגנה מן הצדק.

לעמדת מלצר, "במקרים מסוג זה, על בית המשפט לבחון את קיומן של ראיות חיצוניות ונבדלות לביסוסה של הבקשה למתן צו חדירה, אך גם בנסיבות אלה תאוזן הפגיעה בזכויות היסוד אל מול האינטרס הציבורי במיצוי ההליך הפלילי, בהתאם למבחני דוקטרינת ההגנה מן הצדק. יישומו של מבחן זה בנסיבות העניין פה מורה להשקפתו כי יש לדחות את הבקשות למתן צו חדירה ביחס לעוררים, לרבות העורר 2, מר עופר גולן, אשר הפגיעה בזכויותיו הדיוניות הייתה חמורה אף יותר מזו שנגרמה ליתר העוררים".

אשר למחלוקת שנפלה בין השופט סולברג לבין השופט קרא בעניין השלב הדיוני שבו יערוך בית המשפט ביקורת שיפוטית על פגמים שנפלו בהליכי חיפוש וחדירה, סבר השופט מלצר כדעת השופט סולברג, כי יש לערוך את הבחינה "בזמן אמת", בעת הדיון בבקשה המוגשת בדיעבד למתן צו חיפוש או חדירה. זאת, על יסוד ההלכה הפסוקה ומקורות מהמשפט העברי ומהמשפט המשווה, ולנוכח שורה של טעמים, ביניהם החשש מפני מתן הכשר לפעולות חקירה בלתי חוקיות וההגנה הנדרשת לזכויות החשוד הנחקר ולפרטיות שלו בסוד שיחו במכשיר הסלולרי.

לבסוף ציין המשנה לנשיאה כי זכויות היסוד החוקתיות של הפרט צריכות להישמר לא רק במסגרת המשפט הציבורי, אלא גם בגדר ההליך הפלילי.

עוד כתבות

מנכ"ל לאומי, חנן פרידמן / צילום: אורן דאי

חדש בלאומי: מענק של 50 שקל לעובד על כל צירוף של לקוח לאפליקציית התשלומים

מדובר במהלך שנועד להגדיל את היקף השימוש באפליקציית לאומי, ולא דרך אפליקציית פיי ● המבצע הנוכחי מצטרף למענק דומה, שכבר ניתן ללקוחות הבנק שמתחילים להשתמש בשירות

עיצוב: טלי בוגדנובסקי

מה אפשר לקנות ב-2.2 מיליון שקל בדרום

בעומר, בלהבים, במיתר ובבאר שבע אפשר למצוא בסכום הזה בתים פרטיים של 6 חדרים ומעלה

פרויקט תמ"א 38 בקריות. הוחלט על היטל השבחה בשיעור 25% בלבד / צילום: פאול אורלייב

כדאיות כלכלית ליזם - גם כשערכי הקרקע נמוכים

ועדת הערר במחוז צפון קבעה כי סעיף 23 לתמ"א 38 - המאפשר לעיר להכין תוכנית
מקומית משלה - יכול לשמש ככלי להבטחת כדאיות כלכלית ליזם, במקרה הצורך

 

 

בני גנץ / צילום: טל שחר - ידיעות אחרונות

משרד התקשורת יוזם מהפכה בירוקרטית: ביטול כ-200 רישיונות שונים

במקום 200 רישיונות הקיימים כיום, המשרד יעבור להיתרים כלליים ● שר התקשורת בני גנץ מנסה להכניס את האסדרה החדשה לדיון בוועדת שרים לחקיקה ● קבלת רישיון פרטני תוסיף להיות תנאי למתן שירותי בזק שלהם חשיבות מיוחדת, כמו מפעיל בעל כוח שוק מהותי או כשמדובר במפעיל סלולרי

אזרחית ממלאת דלק עם כפפות בצל הקורונה / צילום: איל יצהר, גלובס

החל מחצות: מחיר הדלק יעלה ב-27 אגורות

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בשירות עצמי יעמוד על 5.99 שקל

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש / צילום: ישראל הדרי

מיטב דש מגדיל אחיזתו בסוכנויות ביטוח: רוכש את החזקות שותפיו בסלע ב-12.2 מיליון שקל

בית ההשקעות חתם על הסכם לרכישת 40% ממניות סלע סוכנות לביטוח, כך שההחזקה הכוללת שלו תעמוד על 100% ● סכום הרכישה משקף לסוכנות שווי של כ-30.5 מיליון שקל ● במיטב דש ציינו כי המנכ"לים המשותפים של סלע ימשיכו בתפקידם

קאר שולץ / צילום: יח"צ

פיץ' הותירה את הדירוג של טבע, אופק הדירוג נותר שלילי

הסיבה לאופק השלילי היא ההליכים המשפטיים בהם מעורבת החברה ● בפיץ' מעריכים כי עלויות הפשרה ועורכי הדין ניתנות לניהול גם ברמות גבוהות משמעותית מאלה שעליהם טבע כבר דיווחה, אך מציינים כי טבע עומדת בפני סיכון כי יימנע ממנה להשתתף בתוכניות ביטוח בריאות פדרליות

אמיל וינשל / צילום: ערן ירדני

וישור השלימה את ההנפקה הראשונית לפי שווי חברה של כ-382 מיליון שקל לאחר הכסף

החברה שבשליטת אמיל וינשל וניצן צעיר הרים גייסה כ-85 מיליון שקל לאחר שביקשה בתחילה לגייס 100 מיליון שקל לפי שווי של 500 מיליון שקל לאחר הכסף ● התוכנית של החברה: שימוש בכספי הגיוס לשם כניסה לשוק האמריקאי

פרופ' אמיר ירון / צילום: יונתן בלום

הדולר בשיא של 3 חודשים, הקרדיט לבנק ישראל? לא בהכרח

אחרי שצלל באמצע ינואר לשפל של 25 שנים, הדולר משלים עלייה של כמעט 6% אל מעל 3.3 שקלים ● מדוע סוחרי המט"ח לא ממהרים לייחס את שינוי המגמה לבנק ישראל, והאם הכל מתחיל ונגמר בירידה בשוקי המניות שייצרה ביקושים למט"ח

תלמידים נבחנים בבחינות בגרות / צילום: באובאו

שר החינוך: שנת הלימודים תוארך גם לחודש יולי

לפי השר גלנט, לימודי חודש יולי ייוחדו לסגירת פערים במקצועות היסוד והם יהיו חלק מתוכנית בת 4 חלקים המיועדת לכיתות א'-יא' ● בנוסף אמר שר החינוך כי הוא הנחה את כל הגורמים לפתוח בצורה מלאה את מערכת החינוך החל מיום שלישי הקרוב

זפת שנפלטה מהים בחוף הים בחדרה / צילום: המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה: הספינה מינרווה הלן לא קשורה לאירוע הזפת

בתום בדיקה של מכלית הספינה ביוון, ניקה המשרד את הספינה מכל חשד של מעורבות באירוע הזפת החמור בחופי ישראל

דיפלומטים רוסים חוזרים מצפון קוריאה על עגלת עץ / צילום: Associated Press, Russian Foreign Ministry Press Service

הדרך הארוכה הביתה: דיפלומטים רוסים יצאו מצפון קוריאה על עגלת־רכבת מעץ שמופעלת בידיים

לאחר שנתקעו במדינה הסגורה, מאז שאטמה את הגבולות בגלל המגפה, מצאו הדיפלומטים דרך יצירתית לחזור הביתה

דודי צרויה / צילום: נתנאל טוביאס

"כשהתנודתיות בשווקים עולה - ולא חשוב באיזה כיוון - יש לנו טראפיק אדיר"

המסחר הדרמטי בשווקים עשה טוב לפלטפורמת המסחר בחוזי הפרשים פלוס500, שהגיעה לשווי של 2 מיליארד דולר • המנכ"ל הטרי דודי צרויה מספר על השנה שהייתה, על התוכניות, ומסביר למה הסכמי חסות בכדורגל משתלמים ● חברת הימורים? "לא. הלקוח שלנו סוחר בכלים דומים לאלה שמציע הבנק"

שולמית גרי. מנכ"לית בנק ישראל / צילום: איל יצהר

"לא היה צריך לחלק מענקים לכולם": המנכ"לית החדשה של בנק ישראל בראיון ראשון

שולמית גרי נכנסה לתפקידה כמנכ"לית בנק ישראל - אחד המוסדות השמרניים בארץ - דווקא בשיא תקופת הקורונה, שדורשת יותר מהכל גמישות ארגונית ● "אנחנו צריכים להתנהל כמו גוף פרטי", היא אומרת בראיון ראשון מאז מינוייה, ולא חוסכת ביקורת על תוכניות הממשלה

שר הביטחון בני גנץ / צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון, יח"צ

הקלה ברגולציה על יבוא מוצרים אלחוטיים לישראל

שר התקשורת בני גנץ חתם הבוקר על תקנות חדשות שיפטרו מוצרים רבים מהצורך לקבל את אישור המשרד, במהלך שיעודד את היבוא ואת התחרות בשוק המוצרים האלחוטיים

יחיאל טפירו / צילום: שלומי יוסף

ביהמ"ש גזר 5 שנות מאסר על יחיאל טפירו בשל הונאת משקיעים

טפירו הורשע כי גייס במרמה בנסיבות מחמירות כ-80 מיליון שקל מ-600 משקיעים דרך חברת קרן אור ● שותפו לשעבר, עו"ד אמיר בירמן, הורשע בשותפות בביצוע חלק מההונאה, ונגזרו עליו 3 שנות מאסר

חיסון נגד קורונה - בית חולים שערי צדק ירושלים / צילום: רפי קוץ

נתניהו וגנץ אישרו: עשרות אלפי פועלים פלסטינים יקבלו חיסון של מודרנה

מדובר ב-100 אלף חיסונים בשלב הראשון המיועדים ל-50 אלף פועלים, ואם המבצע יצליח, יתקבלו עוד חיסונים ● עדיין לא הוחלט אם קבלת החיסון תהיה תנאי להמשך העבודה בישראל

יעקב לוקסנבורג / צילום: תמר מצפי

בין דניה לאפריקה: כך הפכה תספורת של מיליארד שקל לתשואה פנומנלית

השלמת הנפקתה של חברת הבנייה דניה סיבוס הקפיצה את שווי נכסי אפריקה ישראל לכ-2.4 מיליארד שקל - ומשקפת תשואה של 255% לבעלי הבית החדשים ● ומי נשארו מחוץ לחגיגה? מחזיקי האג"ח, בעל השליטה הקודם לב לבייב ומוטי בן משה, שאמור היה לרכוש את החברה

חנן שמש ואבי כ"ץ / צילום: תמר מצפי ואילן בשור

השותף שנעלם, הבנק שעיקל והברקזיט: כך קרסה ההשקעה ברחוב פולנד 19-20 בלונדון

עשרות משקיעים בחרו בשנת 2014 להשקיע בפרויקט של קרן הגשמה בלונדון • זה נגמר בהפסד של 100% מכספם • פודקאסט הנדל”ן של גלובס, "כסף בקיר", צלל להליכים המשפטיים שמלווים את הכישלון האנגלי ● פרק מיוחד ● האזינו

נשיא ארה"ב,  ג'ו ביידן / צילום: Reuters, JONATHAN ERNST

העיכוב בהעלאת שכר המינימום ל־15 דולר לשעה מעמיד במבחן את יכולת הנשיא לאחד את מפלגתו

מחוקקים פרוגרסיביים ופעילים למען העלאת השכר מבקשים להפוך את החלטת היועצת של הסנאט להליכים פרלמנטרים או אפילו לבטל את הרף התחתון הנדרש בשל 60 קולות