גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

העליון: זכותו של עו"ד לקבל שכ"ט לא גוברת על חילוט, ודינו ככל נושה

ביהמ"ש העליון דחה בחלקו ערעור שהגישו ד"ר משה ויינברג ועו"ד אפרים ווגדן, אליהם הצטרפה לשכת עורכי הדין, וקבע כי אין הבדל בין נשייה של עורך דין לבין נשייה של כל גורם אחר

בניין בית המשפט העליון בירושלים / צילום: Shutterstock
בניין בית המשפט העליון בירושלים / צילום: Shutterstock

בית המשפט העליון דחה בחלקו ערעור שהגישו ד"ר משה ויינברג ועו"ד אפרים ווגדן, אליהם הצטרפה לשכת עורכי הדין: בערעור נדונה השאלה אם זכותם של עורכי דין לשכר טרחה גוברת על האינטרס הציבורי שבתפיסת כספי נאשם בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, לשם חילוט הכספים, היה ויורשע בתום ההליך הפלילי המתנהל נגדו.

הערעור הופנה כלפי החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד לדחות את בקשת עורכי הדין להעביר לרשותם שכר טרחה המגיע להם לטענתם בגין ייצוג משפטי, מכספים שנתפסו במסגרת הליך פלילי המתנהל נגד חברת ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ, שיוחסו לה עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.

עורכי הדין ייצגו את החברה בהליך אזרחי נגד חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן: רכבת ישראל), בסופו נפסקו לטובתה 8 מיליון שקל בתוספת ריבית והצמדה. בין לבין, ובמנותק מההליך המשפטי בין החברה לרכבת ישראל, הוגש נגד החברה ובעליה כתב אישום המייחס להם עבירות שוחד, מס, רישום כוזב במסמכי תאגדי והלבנת הון, במסגרתן החזיקו על-פי הנטען ברכוש אסור בשווי של כ-230 מיליון שקל.

בד-בבד עם הגשת כתב האישום, הגישה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה בקשה לחילוט רכוש החברה, והוגשה בקשה למתן סעד זמני לתפיסת רכוש החברה בשווי כולל המוערך בכ-7.5 מיליון שקל, עד להכרעה בהליך הפלילי.

המחוזי: זכות חוזית בלבד

בשלהי 2019 שלח עו"ד ויינברג מכתב לרכבת ישראל, בדרישה לתשלום הכספים שנפסקו לטובת החברה בצירוף הצמדה, ריבית ותשלומי מע"מ, אולם רכבת ישראל סירבה לדרישת התשלום, תוך שהפנתה לסעד הזמני שניתן בהחלטת בית המשפט המחוזי.

עורכי הדין הגישו בקשה ל"שחרור" כ-2.5 מיליון שקל מתוך הכספים שנפסקו לטובת החברה. זאת, לטענתם, על-פי "הסכם שכר טרחה" שנכרת בשנת 2009 בין החברה לבין עו"ד ד"ר משה ויינברג בשם משרד עורכי דין אשר בראשו הוא עומד.

בית המשפט המחוזי דחה ביולי 2020 את בקשת עורכי דין, וקבע כי הם מחזיקים בזכות חוזית בלבד כלפי החברה - ולא בזכות קניינית או מעין קניינית כפי שנטען על-ידם; וכי אין בזכות זו כדי לגבור על מעמד המדינה לעניין חילוט הכספים ותפיסתם לשם כך.

כנגד החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט העליון, אולם ערעור זה נדחה בעיקרו.

לטענת עורכי הדין של החברה, אלמלא הייצוג המשפטי שניתן על-ידם, החברה לא הייתה זוכה בתביעה - וממילא לא הייתה בידי המדינה כל אפשרות לבקש לחלט את פירותיה; מנגד, באי-כוח המדינה טענו כי יש לדחות את הערעור, תוך שהם סומכים את ידיהם על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. מלבד זאת העלו עורכי הדין טענות רבות נוספות.

העליון: אין הבדל בין נשייה של עורך דין לבין כל נשייה אחרת

בית המשפט העליון קבע כי לעניין זה אין הבדל בין נשייה של עורך דין לבין נשייה של כל גורם אחר. "איני רואה כל טעם להבחין בין חובותיו של נאשם או נידון כלפי עורך דינו לבין חובותיו כלפי נושים אחרים לעניין חילוט הכספים. במקרים שבהם עורך הדין אינו מצביע על זיקה משמעותית לכספים, הרי שאין בטענתו לזכות בהם כדי לגבור על האינטרס הציבורי שבתפיסתו או חילוטו".

עם זאת, השופט יוסף אלרון ציין כבדרך אגב כי ייתכן ששונים הם פני הדברים במקרים שבהם נאשם מוכיח כי הגנתו בהליך הפלילי עלולה להיפגע אם לא יתאפשר לו לעשות שימוש בכספים שנתפסו למימון הגנתו, כאשר אין כל זיקה ישירה בין כספים אלה לבין העבירות המיוחסות לנאשם. זאת, לאור חשיבותה של זכות הייצוג בהליך הפלילי.

בפסק הדין נכתב כי "במקרה דנן, המערערים אינם מצביעים על נכס כלשהו המצוי בידיהם, כי אם על התחייבות מצד החברה לשלם למשרדו של עו"ד ויינברג שיעור מוסכם מתוך הסכום שיתקבל במסגרת ההליך המשפטי שניהלה נגד רכבת ישראל".

השופט עופר גרוסקופף כתב כי עורכי הדין אכן תרמו בעבודתם להיווצרות הכספים, ואולם בתרומה זו לבדה, כשאינה מלווה בהסדר חוזי או סטטוטורי מתאים, אין כדי להקנות לנושה מעמד קנייני או מעין קנייני.

עם זאת, גרוסקופף כתב כי ניתן להתחשב בעורכי הדין של החברה כפי שניתן להתחשב בכל צדדים שלישיים שאינם בגדר בעלי זכויות קנייניות או מעין קנייניות ברכוש, ולאזן בין האינטרסים של צדדים אלה לבין האינטרסים העומדים ביסוד הבקשה למתן סעד זמני שיאפשר את החילוט.

השופט ניל הנדל כתב גם הוא כי אין בסיס לטענה לפיה זכותם של עורכי דין לקבלת שכר טרחה, שונה במהותה מזכותם של נושים אחרים להיפרע מן החברה. "זאת, בין אם מדובר בתביעות הנוגעות בהליכי חדלות פירעון, פירוק או חילוט".

לדבריו, עבודתו ושליחותו של עורך הדין היא ייחודית במובנים רבים, ונודעת לה חשיבות משמעותית בקרב מיוצגיו, בית המשפט ומערכת הצדק בכללותה - על כך אין עוררין. "יחד עם זאת, במצב של תחרות בין נושים, לא מצאתי עיגון בדין להבחין בין עורך דין המצפה לקבלת שכר טרחתו כפי שהוסכם בינו ובין לקוחו, היינו: החייב, ובין כל ספק שירות אחר אשר נקשר עם החייב בקשר חוזי".

כך לדברי הנדל, שהסביר כי אין באמור משום הבעת עמדה במישור הכללי, הגורעת מההערכה כלפי עבודתם של ציבור עורכי הדין, חשיבותה ותרומתה. אולם עיקרון יסוד בדיני נשייה הוא שוויון בין הנושים. "עיקרון זה מבוסס על ההכרה בכך שחיוב בדין הוא חיוב בדין. ייתכנו מצבים שבמסגרתם, בשל נסיבות שונות, נושה יזכה לעדיפות. אך יש להקנותה רק כאשר זו מעוגנת בדין. בעצם העיסוק בעריכת דין, לא סגי".

לבסוף כתב השופט הנדל כי "אינני מתעלם מטענת עורכי הדין כי קיימת זיקה מיוחדת בין כספי החילוט ובין שכר עבודתם. אך כל עוד המחוקק לא מכיר בזכותם לקבלת שכר כזכות קניינית או מעין קניינית, ומנגד עומדים שיקולים כבדי-משקל כגון השוויון בין הנושים והאינטרס הציבורי נגד פשיעה כלכלית - לא מצאתי מקום לקבל את הערעור".

עו"ד ערן גולן, משנה לראש לשכת עורכי הדין ויו"ר ועדת הצטרפויות להליכים משפטיים הגיב לפסק הדין ואמר כי בהמשך לפסיקה קודמת של בית המשפט העליון בעניין תשלום לנושה המצליח להגדיל את קופת הפירוק, דעת הרוב קבעה כי פסיקת בית המשפט המחוזי שאפשרה למדינה לחלט את כל שכר הטרחה שגויה, וכי עורכי הדין שייצגו את ביבי כבישים על בסיס הצלחה זכאים כבר עתה לתשלום חלקי של שכר הטרחה וזאת בשל כך שאלמלא עבודתם כלל למדינה לא היה מה לחלט.

לדבריו, "בית המשפט העליון אף הורה למחוזי לקחת במסגרת שיקוליו את התעריף המינימאלי של הלשכה. אילו צו החילוט היה ניתן בשלב מוקדם בהליך של חברת ביבי כבישים, הרי שהיה צורך לשלם עבור ייצוג משפטי שיגן על הסכומים שנפסקו לטובת ביבי כבישים, תשלום שלא נעשה לא על ידי המדינה ולא על ידי ביבי כבישים. הלשכה סבורה כי עמדת המדינה ולפיה ניתן לחלט שכר טרחה במקרים שכאלו מצריכה מחשבה מחדש ובכוונתה להמשיך ולעמוד על זכויותיהם של ציבור עורכי הדין בעניין".

עוד כתבות

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

ת"א ננעלה בעליות; טרמינל איקס זינקה ב-6.5%, יוניבו נפלה ב-6%

ת"א-35 הוסיף 0.3%, ת"א-125 עלה ב-0.5% ות"א-90 טיפס ב-0.8% ● הצעת החוק לאי הפללת צרכני קנאביס נפלה - החברות בענף מאבדות גובה ● הריבית בארה"ב נותרה ללא שינוי

ואוליה-מתקן התפלה באשקלון / צילום: יח"צ

מתקן ההתפלה השישי בישראל: הוגשו 3 הצעות למכרז הענק

כך הודיעו משרדי האוצר, האנרגיה ורשות המים ● מדובר במכרז PPP, כשעלות ההקמה של הפרויקט מוערכת בלמעלה ממיליארד שקל ● בניית הפרויקט מתוכננת להסתיים בסוף 2025

פרח, אדוה ובועז, משרדי סודהסטרים / צילום: איל יצהר

"סערת בן אנד ג'ריס מחזירה אותנו לימים של ה־BDS נגדנו": ביקור בסודהסטרים

אג'נדה ירוקה, דו קיום ומכשירי הגזה עתיקים: הצצנו לחברה שמשלבת הייטק ולואוטק ● הברזייה, מדור חדש

עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על רשות התחרות / צילום: ניב קנטור

רשות התחרות: לשפר את מערך המידע המקוון ללווי המשכנתאות

ברשות מצאו, כי צרכני המשכנתאות מתקשים באיתור המסלולים הטובים עבורם, עקב בעיות בהעברת מידע על ידי הבנקים וחוסר שקיפות במערך המקוון

האונייה MSC SHEILA שעגנה אתמול בנמל הפרטי באשדוד / צילום: MSC

1,000 מכולות: זו האונייה שעושה היסטוריה בנמל הפרטי החדש באשדוד

האונייה MSC SHEILA, שעגנה אתמול בנמל הפרטי באשדוד, היא הראשונה לבצע פעולות טעינה בנמל החדש שמועד פתיחתו הרשמי טרם נקבע ● האונייה, שמצוידת במנופים עצמאיים, תפנה 1,000 מכולות ריקות לטורקיה

מכונית טסלה בטעינה / צילום: Shutterstock

לפני הולנד וספרד: כך הפכה ישראל לאחד השווקים הבולטים של טסלה

ישראל הפכה לאחד השווקים החזקים של טסלה, מבין המדינות בתקינה אירופית, והיא זוכה לעדיפות בהקצאת מלאים ● הסיבה לכך היא לא רק הקליטה המהירה של טסלה 3 בישראל, אלא גם תמהיל המכירות הגבוה יחסית של הגרסאות היקרות ● איך יגיבו המתחרות?

לונדון, השבוע. אי אפשר להניח שהמצב בארץ יחקה בחודשים הקרובים את המודל הבריטי / צילום: Reuters, Henry Nicholls

המודל הבריטי יוציא את ישראל מסבך הקורונה? השאלות המדעיות שנותרו פתוחות

מה בדיוק הגורם ליכולת של וירוס הקורונה לפרוץ את ההגנה החיסונית? מהשאלה התמימה הזו נגזרים צעדי המשך רבים

מליאת הכנסת / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

השבוע שבמפלגות החרדיות מעדיפים לשכוח, והפליק-פלאק של ליברמן

התנגדות האופוזיציה לשלוח נציגים לוועדת האתיקה יוצרת מצב אבסורדי שראשי ועדות דנים בנושאים למרות ניגוד עניינים ● בשקט בשקט עבר השבוע במליאה חוק הדיינים, שנישל את החרדים משליטה על הוועדה ● ליברמן ושותפיו לניהול הממשלה מגלים בחודש וחצי האחרון ש"דברים שרואים משם לא רואים מכאן"

גו ביידן / צילום: Shutterstock, Perry McLeod

ביידן מבקש להשית כלל "Buy American" על רכש ממשלתי

במסגרת הכלל, קבלנים יצטרכו להוכיח כי המרכיבים במוצרים שלהם הם תוצרת ארה"ב

גם אברי גלעד נכנס ליזמות / צילום: גל חרמוני

מפורסמים ומשקיעים: גם אברי גלעד נכנס ליזמות

גלעד ייקח חלק בסטארט-אפ החינוכי DAATA המפתח את פלטפורמת הלימוד Brain Station, וישמש כחבר בוועדה המייעצת של החברה. גלעד אף רכש מניות של החברה ● וגם: משרד התיירות מחפש סמנכ"ל/ית שיווק ● אירועים ומינויים   

עיסאווי פריג' ותמר זנדברג בועדה המסדרת / צילום: נועם מושקוביץ-דוברות הכנסת

מרצ מובילה מגעים אזרחיים וכלכליים מול הפלסטינים בברכת רה"מ בנט

גורמי השמאל בממשלת השינוי יזמו מפגשים של שרים עם מקביליהם הפלסטינים, תכנון ועידה משותפת עם הרשות ושיחות קבועות בין השר לשיתוף פעולה אזורי לבין עמיתיו ברמאללה ● גורם בלשכת רה"מ: המו"מ המדיני לא יחודש בקרוב

עיתונים, TGI / צלם: תמר מצפי

סקר TGI: "ישראל היום", כאן רשת ב' וגלי צה"ל הם כלי התקשורת הנפוצים בישראל

סקר TGI לחודשים יולי 2020-יוני 2021 מגלה כי בהשוואה שנתית ניתן לראות המשך מגמת ירידה כללית בצריכת עיתונות ורדיו, כשהסיבה המרכזית לכך היא ירידה חדה במחצית השנייה של 2020 בצל הסגרים

מתקן אנרגיה מתחדשת של דוראל בישראל / צילום: Adit-movies 2

דוראל אנרגיה חתמה על הסכם נוסף למכירת חשמל עם AEP האמריקאית

ההסכם נחתם במסגרת חלקו השני של פרויקט אינדיאנה, שהספקו כ-360 מגה-וואט, לתקופה של 15 שנים ● התקבולים ממכירת חשמל ותעודות ירוקות הצפויים להתקבל מכוח ההסכם מוערכים בכ-285 מיליון דולר

תחנת דלק. עלייה של 18 אגורות במחיר / צילום: עינת לברון

לא עוצרים: מחירי הדלק עולים בפעם התשיעית ברציפות

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי עולה ב-5 אגורות לשיא של שנתיים

אתר טבע בכפר סבא / צילום: סיון פרג'

לאומי: "טבע ממשיכה להתייצב, אך הסיכונים עדיין גבוהים"

חוסר הוודאות סביב הסוגיה המשפטית, טוענים בלאומי פרטנרס, "מעיב מאד על מניית טבע, בעיקר בשל החשש מקנס כספי כבד, לאור מצבה הפיננסי השברירי ממילא"

ג'רום פאוול / צילום: Reuters, POOL New

המדפסת ממשיכה לעבוד: הפד מתקרב לצמצום תוכנית הרכישות, אבל התזמון לא ברור

אלמלא וריאנט הדלתא אולי התהליך לנסיגה מהתמיכה בשווקים לא היה כל-כך איטי ● העלייה באינפלציה מחדדת את המחלוקת בין חברי ועדת השוק הפתוח של הפד

אל"מ גיל פנחס / צילום: דובר צה"ל

ד"ר גיל פנחס מונה לתפקיד ראש אגף התקציבים במשרד הביטחון והיועץ הכספי לרמטכ"ל

פנחס הועלה היום לדרגת תת-אלוף ונכנס רשמית לתפקיד ● הוא מחליף בתפקיד את תת-אלוף אריאלה קנול לזרוביץ', אשר כיהנה בתפקיד היועצת הכספית לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון במהלך ארבע השנים האחרונות

משמאל: חנן פרידמן, מיכל קיסוס–הרצוג ורקפת רוסק–עמינח / איור: גיל ג'יבלי

מה עובר על לאומי? צללנו לסערות שמאפיינות את תחילת הקדנציה של חנן פרידמן

פרידה מתוקשרת ממנכ"לית פפר, סכסוך חריף מול הוועד וקשיים בתחרות על הזירה הדיגיטלית: חנן פרידמן מנהל עד כה קדנציה קצרה וסוערת כמנכ"ל לאומי ● פרופיל

תור נוסעים בשדה התעופה נתב"ג / צילום: מיכל רז חיימוביץ

בריטניה וטורקיה נכנסות לרשימה האסורה לטיסה. מי עוד על הכוונת?

בדיון בוועדת החוקה שנערך היום אמרה ד"ר שרון אלרעי פרייס: "הרבה מדינות אמורות להיכנס לרשימה האדומה בשבוע הבא" ● לקראת הדיון הוצגו נתונים בנוגע לרשימת המדינות האדומות: מאז מאי הוגשו לוועדת חריגים כ-30 אלף בקשות לטוס למדינות ה"אסורות"; כ-25% מהם אושרו

לינה קאן, יושבת הראש של מועצת הסחר הפדרלית / צילום: Associated Press, Graeme Jennings

לינה קאן מאשימה את הפלטפורמות המקוונות בעלייה בתרמיות נגד צרכנים

עדותה של יושבת הראש החדשה של מועצת הסחר הפדרלית בקונגרס מראה שעל הכוונת שלה נמצאות חברות הטכנולוגיה הגדולות