סגור חלון
תנאי שימוש
אני מצהיר כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל כתנאי לשימוש באתר גלובס ולשירותים הניתנים באמצעות האתר, ולרבות העיתון הדיגיטלי (להלן: "אתר גלובס"):

1. במאמרים, בידיעות, בכתבות, בנתונים הפיננסיים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר גלובס, או באמצעות אתר גלובס (ולרבות ניוזלטר, SMS, עתון דיגיטלי) אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר גלובס הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.

בכל מקום בו מופיע "גלובס" הכוונה לחברת גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ והפועלים בשמה ומטעמה, לרבות אתרי אינטרנט קשורים.

2. גלובס אינו אחראי בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות שמתפרסמות באתר גלובס

3. אין גלובס אחראי לתוכן הנתונים ולנכונות המודעות המתפרסמות באתר גלובס.

4.כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר גלובס או מטעמו של אתר גלובס שייך באופן בלעדי לגלובס. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ"ל, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של גלובס, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר גלובס באמצעות הסכמים שונים בין גלובס לבין אותם צדדים.

5. השימוש באתר גלובס מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר גלובס ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.

6. העברת התכנים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הרשת הסלולרית, כפופה בין השאר למגבלות הכיסוי הסלולרי ורשת האינטרנט. המשתמש מודע לאופי פעולות רשתות אלו שאינן בשליטת גלובס, לאופי הקשר הסלולרי, לניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרי, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ועל כן יכולים לקרות שיבושים בזמנים, או שיבושים בתכנים הנגרמים בשל רשתות אלו. שיבושים אלו אינם באחריות גלובס, והמשתמש פוטר את גלובס מכל טענה בעניין זה.

7. תנאי שימוש למשתמשים בנתוני הבורסה

על מנת לקבל את נתוני הבורסה לניירות ערך בתל-אביב באמצעות אתר גלובס (להלן: "המידע"), המשתמש מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:

7.1. ידוע למשתמש כי אין בפרסום המידע משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישה או מכירה של ניירות ערך, ואין להסתמך על המידע לשם קבלת החלטות השקעה.

בנתונים הפיננסים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתקבל באמצעות השירות אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך ואין להסתמך על המידע לשם קבלת החלטת השקעה או מכירה. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע או מתקבל במסגרת השירות – הינו על אחריות המשתמש בלבד.

7.2. ידוע למשתמש כי אין הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או גלובס אחראים לתוכן המידע ו/או לנכונותו. כל שימוש במידע טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המשתמש וייעשה על אחריותו בלבד והמשתמש מתחייב כי לא יבצע כל עסקה בהסתמך על המידע וידאג לוודא את נכונות המידע באמצעים אחרים.

7.3. המשתמש מצהיר שידוע לו כי כל הזכויות במידע, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המקצועיים, זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר כאמור, שייכים לבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בלבד.

7.4. המשתמש מצהיר שידוע לו כי הזכויות באופן ביטוי, עיבוד, אחסנת והפצת המידע באתר גלובס, נתונות לגלובס.

7.5. מצהיר שידוע לו כי הגישה למידע ניתנת לו באופן אישי בלבד.

7.6. המשתמש מאשר ומתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או דו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד מתחייב המשתמש שלא לאפשר במחדל את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

7.7. המשתמש ער לכך, כי למרות שהבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או גלובס פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע המועבר על ידם יהיה נכון ומדויק, אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע או בדרך העברתו.

7.8. בשים לב לאמור לעיל, המשתמש פוטר בזה את הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וכן את גלובס, מנהליהם, עובדיהם והפועלים מכוחם, בשמם ומטעמם מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתו או בתוכנו של המידע, ולכל אובדן הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו, וזאת מכוח כל דין לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות, ודיני החוזים.

7.9. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי, הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או גלובס, מנהליהם, עובדיהם והפועלים מכוחם, בשמם ומטעמם לא יהיו אחראיים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של אתר גלובס ו/או של עובדיו ו/או של הפועלים בשמו ומטעמו.

7.10. המשתמש מאשר כי התנאים המפורטים לעיל יחולו גם על עובדיו וכי הוא אחראי לכך שלא יופרו על ידם.

8. תנאי שימוש למשתמש בפורום גולשים ולמוסר תגובה לכתבה המתפרסמת באתר גלובס:

8.1. אתר גלובס מאפשר לגולשים להשתתף בפורום הגולשים, לכתוב הודעות שיופיעו בפורום הגולשים, לכתוב תגובות לכתבות המתפרסמות באתר גלובס ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורום גולשים או בתגובות לכתבות.

8.2. תנאי לשימוש בפורום הגולשים או במסירת תגובות לכתבות הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בפורום הגולשים וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות לכתבות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.

8.3. כל האמור להלן בנוגע תנאי השימוש בפורום גולשים יחול, בשינויים המחויבים, על כתיבת ומסירת תגובה לכתבה באתר גלובס ועל העיון בתגובות של משתמשים אחרים.

8.4התוכן המופיע בפורום הגולשים אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי גלובס ו/או מי מטעמה. גלובס ו/או מי מטעמה אינו אחראי לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההודעות בפורום הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים. גלובס אינו אחראי לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים.

8.5. התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום.

8.6. ההודעות שבפורום הגולשים עשויות לכלול גם קישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים - מובהר למען הסר כל ספק כי אין גלובס אחראי לקישוריות אלו, לפעילותן התקינה ו/או לתוכן מקורות אחרים.

8.7. המשתמש ו/או המעיין בפורום הגולשים מאשר כי ידוע לו האמור לעיל וכי ידוע לו כי בשימוש בפורום הגולשים הוא עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, לא מכובד, בלתי חוקי וכד' - וכי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה מגלובס בעניין זה.

8.8. אזהרה חשובה למשתמשים השוקלים לבצע השקעות ו/או עסקאות ו/או פעולות כלשהן על סמך תוכן פורום הגולשים:

8.8.1. המשתמש מסכים ומאשר כי ידוע לו שהשימוש בפורום הגולשים הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, על כל הסיכונים הכרוכים בכך והסיכויים, ככל שקיימים והוא לוקח על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בפעולתו והוא האחראי הבלעדי לכל נזק שעלול להיגרם ו/או שנגרם לו.

8.8.2. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוותר באופן מפורש על כל טענה לאחריותו של גלובס בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע בפורום הגולשים.

8.9. גלובס אינו אחראי לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים.

8.10. המשתמש מאשר כי אין המידע המופיע בפורום הגולשים משמש תחליף למחקר ו/או בדיקה עצמאית וגלובס אינו אחראי לכל פעולה ו/או מחדל מכל סוג ואופן שהוא שיבוצע/לא יבוצע בהסתמך על פורום הגולשים.

8.11. אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתתפים בפורום הגולשים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי ההודעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק וכי המידע הוא אכן נכון.

8.12. המשתתף בפורום הגולשים מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:

8.12.1. לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

8.12.2. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

8.12.3. לא לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לגלובס ו/או למשתמשים בפורום הגולשים.

8.12.4. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין ובפרט את הוראות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או כל בורסה אחרת.

8.13. משלוח הודעה לפורום הגולשים מהווה רשיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לאתר גלובס לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

8.14. ידוע למשתמש, לכותב ו/או לשולח ההודעות כי גלובס וכל נציג מטעמו יהיה רשאי לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות - בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום בפורום הגולשים, למנוע את פרסום ההודעה בפורום הגולשים ו/או להוציא מפורום הגולשים כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה לפורום הגולשים, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של גלובס בלא כל מתן הודעה מראש.

8.15. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה גלובס ו/או מי מטעמו רשאי לפעול כאמור לפי שיקול דעתו המוחלט, לגבי כל מידע ו/או חומר אשר עומד בסתירה ו/או מפר את התנאים המפורטים בכתב זה וזאת ללא שנתן על כך הודעה מראש לכותב ו/או לשולח ו/או למשתמש.

8.16. המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות לפורום הגולשים, מסכים בזה ומתחייב לשפות את גלובס בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בכתב זה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

8.17. באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המפורסם על גבי פורום הגולשים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית לגלובס בצירוף פירוט מלא.

8.18. גלובס אינו אחראי לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, ובנוסף הוא שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לו) במקרים הבאים:

8.18.1. אם השימוש שעושה המשתמש בפורום הגולשים ו/או החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש - אינם חוקיים.

8.18.2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.

8.18.3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלו.

8.18.4. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של גלובס.

8.19. גלובס שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש בפורום הגולשים בכל עת שיראה לנכון, על פי שיקול דעתו המוחלט והמשתתפים בפורום הגולשים מתבקשים לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

8.20. גלובס יהא רשאי להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את פורום הגולשים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

8.21מבלי לגרוע מכל האמור, מובהר כי עורך פורום אתר המעו"ף הוא אורי קרן מטעם TradeOne, מובהר בזה כי לעורך הפורום, קיימת החזקה בנגזרים פיננסיים, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים שונים וכן יכולת לבצע פעולות קניה ומכירה בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים אחרים, היות והוא מייצג ופועל מטעם גוף בעל עניין ופעילות בנכסים שכאלו.

9. תשלום - אתר נדל"ן

9.1. תמורת השימוש באתר נדל"ן - יחויב המשתמש בתשלום חודשי (להלן: "התשלום") אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי ע"י הזנת הפרטים במקום המיועד לכך באתר. במידה והמשתמש אינו מעונין לבצע את פעולת התשלום באמצעות האינטרנט, יוכל המשתמש לבצע את התשלום באמצעות טלפון מס' 03-9538800.

9.2. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט. חיוב כרטיס האשראי יבוצע על בסיס חודשי מיום קבלת אישור חברת האשראי ויימשך כל עוד לא הודיע המשתמש בכתב על רצונו להפסיק את השימוש באתר נדל"ן. ניתוק המשתמש מאתר נדל"ן והפסקת החיוב יכנסו לתוקף בסוף החודש בו ניתנה ההודעה על ידי המשתמש (כך שהמשתמש לא יחוייב החל מהחודש הבא לאחר החודש בו ניתנה ההודעה). משתמש המעוניין להפסיק את השימוש באתר נדל"ן מתבקש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: feedback@globes.co.il.

9.3. יובהר כי השימוש באתר נדל"ן יתאפשר אך ורק למשתמשים אשר חשבונם בחברת האשראי יאפשר גבייה וזכות שימוש זו תופסק במקרה ולא תתאפשר יותר גבייה מסיבות שאינן קשורות באתר גלובס. המשתמש מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל אתר גלובס עם הפסקת זכות השימוש באתר בנסיבות האמורות.

9.4. גלובס נוקטת אמצעים לאבטחת המידע באתר גלובס, אולם מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי גלובס, ועובדה זו מובהרת למשתמש על מנת שיבחר האם ברצונו למסור את פרטיו באמצעות האתר. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר גלובס או מכל סיבה אחרת, לא תחול על גלובס כל אחריות לפיצוי המשתמש, ולכן מופנית תשומת לב המשתמש לנושא זה מראש.

10. תשלום – שירות Real Time

10.1. תמורת השימוש בשירות Real Time המאפשר קבלת נתוני הבורסה בזמן אמת - יחויב המשתמש בתשלום חודשי (להלן: "התשלום") אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי ע"י הזנת הפרטים במקום המיועד לכך באתר. במידה והמשתמש אינו מעונין לבצע את פעולת התשלום באמצעות האינטרנט, יוכל המשתמש לבצע את התשלום באמצעות טלפון מס' 03-9538800.

10.2. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט. חיוב כרטיס האשראי יבוצע על בסיס חודשי מיום קבלת אישור חברת האשראי ויימשך כל עוד לא הודיע המשתמש בכתב על רצונו להפסיק את השימוש בשירות. ניתוק המשתמש משירות Real Time והפסקת החיוב יכנסו לתוקף בסוף החודש בו ניתנה ההודעה על ידי המשתמש (כך שהמשתמש לא יחוייב החל מהחודש הבא לאחר החודש בו ניתנה ההודעה). משתמש המעוניין להפסיק את השימוש בשירות מתבקש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: feedback@globes.co.il.

10.3. יובהר כי השימוש בשירות Real Time יתאפשר אך ורק למשתמשים אשר חשבונם בחברת האשראי יאפשר גבייה וזכות שימוש זו תופסק במקרה ולא תתאפשר יותר גבייה מסיבות שאינן קשורות בגלובס. המשתמש מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל גלובס עם הפסקת זכות השימוש באתר בנסיבות האמורות.

10.4. גלובס נוקטת אמצעים לאבטחת המידע בגלובס, אולם מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי גלובס, ועובדה זו מובהרת למשתמש על מנת שיבחר האם ברצונו למסור את פרטיו באמצעות האתר. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר גלובס או מכל סיבה אחרת, לא תחול על גלובס כל אחריות לפיצוי המשתמש, ולכן מופנית תשומת לב המשתמש לנושא זה מראש.

11. תשלום - כתבות ארכיון

11.1. תמורת הצפייה בכתבות המצויות בארכיון גלובס יחויב המשתמש בתשלום (להלן: "התשלום לארכיון") אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי ע"י הזנת הפרטים במקום המיועד לכך באתר. במידה והמשתמש אינו מעונין לבצע את פעולת התשלום לארכיון באמצעות האינטרנט, יוכל המשתמש לבצע את התשלום לארכיון באמצעות טלפון מס' 03-9538800.

11.2. יובהר כי כל כתבה בארכיון אשר שילם המשתמש את מחיר הצפייה בה, תיכנס למאגר אישי על שם אותו משתמש. במאגר זה יהיו קישוריות לכתבות בהן צפה המשתמש ויתאפשר למשתמש לצפות בכתבות אלו שוב ללא תוספת תשלום (מובהר כי למרות האמור לעיל לא תתאפשר צפיה חוזרת בכתבות אשר גלובס נאלצה להפסיק פרסומן).

11.3. התשלום בארכיון יתבצע באחת מהאפשרויות להלן, בהתאם לבחירתו של הלקוח:

11.3.1. תשלום עבור כל כתבה בנפרד בהתאם למחיר אשר יפורסם ויעודכן מעת לעת בגוף האתר.

11.3.2. תשלום מראש עבור מספר קבוע של כתבות (עקרון הכרטיסיה). הכרטיסיה תאפשר למשתמש לצפות במספר כתבות בהתאם למחיר הנקוב של הכרטיסיה. כל צפייה תחייב את המשתמש ותפחית את מספר הכתבות הנותר בהן יוכל המשתמש לצפות עד סיומה של הכרטיסיה.

11.3.3. תשלום עבור מנוי חודשי אשר יאפשר צפייה במספר בלתי מוגבל של כתבות באותו חודש (להלן: "המנוי לארכיון"). חיוב כרטיס האשראי יבוצע על בסיס חודשי מיום קבלת אישור חברת האשראי ויימשך כל עוד לא הודיע המשתמש בכתב על רצונו להפסיק את המנוי לארכיון. ניתוק המשתמש מהמנוי לארכיון והפסקת החיוב יכנסו לתוקף בסוף החודש בו ניתנה ההודעה על ידי המשתמש (כך שהמשתמש לא יחוייב החל מהחודש הבא לאחר החודש בו ניתנה ההודעה). משתמש המעוניין להפסיק את המנוי לארכיון מתבקש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: moked@globes.co.il.

11.4. התשלום בארכיון יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט.

11.5. יובהר כי השימוש בארכיון גלובס יתאפשר אך ורק למשתמשים אשר חשבונם בחברת האשראי יאפשר גבייה וזכות שימוש זו תופסק במקרה ולא תתאפשר יותר גבייה מסיבות שאינן קשורות באתר גלובס. המשתמש מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל אתר גלובס עם הפסקת זכות השימוש בארכיון בנסיבות האמורות.

11.6. גלובס נוקטת אמצעים לאבטחת המידע באתר גלובס, אולם מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי גלובס, ועובדה זו מובהרת למשתמש על מנת שיבחר האם ברצונו למסור את פרטיו באמצעות האתר. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר גלובס או מכל סיבה אחרת, לא תחול על גלובס כל אחריות לפיצוי המשתמש, ולכן מופנית תשומת לב המשתמש לנושא זה מראש.

12. רכישת מנוי לעיתון הדיגיטלי

אתר גלובס יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר גלובס או הצטרפות ו/או שימוש באתר גלובס וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר גלובס (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

12.1. תמורת רכישת המנוי לעיתון הדיגיטלי - יחויב המנוי בתשלום חודשי (להלן: "התשלום") אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי ע"י הזנת הפרטים במקום המיועד לכך באתר. במידה והמנוי אינו מעונין לבצע את פעולת התשלום באמצעות האינטרנט, יוכל המנוי לבצע את התשלום באמצעות טלפון מס 03-9538800.

12.2. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט. חיוב כרטיס האשראי יבוצע על בסיס חודשי מיום קבלת אישור חברת האשראי ויימשך כל עוד לא הודיע המנוי בכתב על רצונו להפסיק את השימוש בעתון הדיגטלי. ניתוק המנוי מהעתון הדיגיטלי והפסקת החיוב יכנסו לתוקף בסוף החודש בו ניתנה ההודעה על ידי המנוי (כך שהמנוי לא יחוייב החל מהחודש הבא לאחר החודש בו ניתנה ההודעה). מנוי המעוניין להפסיק את המנוי שרכש לעיתון הדיגיטלי מתבקש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: feedback@globes.co.il.

12.3. 3 יובהר כי השימוש בעתון הדיגיטלי יתאפשר אך ורק למנויים אשר חשבונם בחברת האשראי יאפשר גבייה וזכות שימוש זו תופסק במקרה ולא תתאפשר יותר גבייה מסיבות שאינן קשורות בגלובס. המנוי מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל גלובס עם הפסקת המנוי לעתון הדיגיטלי בנסיבות האמורות.

12.4. גלובס נוקטת אמצעים לאבטחת המידע באתר גלובס, אולם מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי גלובס, ועובדה זו מובהרת למנוי על מנת שיבחר האם ברצונו למסור את פרטיו באמצעות האתר. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר גלובס או מכל סיבה אחרת, לא תחול על גלובס כל אחריות לפיצוי המשתמש, ולכן מופנית תשומת לב המשתמש לנושא זה מראש.

13. מדיניות הגנת הפרטיות

גלובס יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר גלובס או הצטרפות ו/או שימוש לשירותים שבאתר לרבות העיתון הדיגיטלי וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר גלובס (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

13.1. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר גלובס ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי אתר גלובס.

13.2. על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי אתר גלובס ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה אתר גלובס יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:

13.2.1.כתובת מגורים או כתובת אחרת;

13.2.2. כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;

13.2.3. לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;

13.2.4. לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש , ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר גלוב.

13.3. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אתר גלובס. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר גלובס בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

13.4. אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר גלובס בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר גלובס לכתובת האלקטרונית feedback@globes.co.il ואתר גלובס ישתדל להיענות לפנייה.

13.5. אתר גלובס יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר גלובס. אתר גלובס שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

14. אבטחת מידע

גלובס ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש . יחד עם זאת גלובס אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך גלובס לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת גלובס.

15. דין וסמכות שיפוט

15.1. על השימוש באתר גלובס יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

15.2. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר גלובס לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר ולרבות העיתון הדיגיטלי, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

קראתי את תנאי השימוש בנתוני הבורסה, בפורום הגולשים, במסירת תגובות לכתבות, באתר ללא פרסומות וכן את שאר תנאי השימוש באתר גלובס ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.