"רשות המסים החילה את חקיקת חברות ארנק על כלל החברות"
"רשות המסים החילה את חקיקת חברות ארנק על כלל החברות" עמותת ה-CFOs  לקשרי ממשל ומשק פנתה ליו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, על מנת שידחה את תחולת התיקון לחוק בשנה ■ "בניגוד להסברים וללא כל דיון בנושא, הושמטה המילה 'יחיד' מכל הסעיפים האופרטיביים והחקיקה שונתה לחלוטין"

*** הכתבה מטעם עמותת CFO

עמותת ה-CFOs לקשרי ממשל ומשק פנתה אל ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים, בבקשה בהולה להוראת שעה חיונית למשק לדחיית תחולת תיקון חברות ארנק על המשק בכללותו. זאת, עד שתתפנה הוועדה לעסוק בתיקון לחוק זה.

בפנייה נכתב כי "השמטתה של מילה אחת, בסוף תהליך החקיקה, ללא דיון ובניגוד לכל ההסברים שנתנה רשות המסים קודם לכן, גרמה להרחבת חקיקת חברות ארנק כך שתמסה את כל החברות במשק - ציבוריות, פרטיות, ישראליות גלובליות ורב לאומיות הפועלות בישראל".

מדובר בחקיקה שנועדה למסות את משיכות הכספים והנכסים שמבצעים יחידים מחברות בבעלותם, כך הוצג לוועדת הכספים התיקון העוסק במיסוי חברות ארנק לפני כשנה וכן נכתב בהצעת החוק ובדברי ההסבר לו. גם בדיון המעמיק בוועדת הכספים הובהר כי מדובר במיסוי משיכות של בעל מניות מהותי יחיד בלבד.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "מטרת התיקונים המוצעים היא מתן כלים לרשות המסים להתמודד עם תכנוני מס, המהווים ניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו שלבי החלה על חברות. התמריץ לפעילות באמצעות חברה צפוי לגדול בשנת 2017 בשל הכבדה המוצעת בנטל המס על הכנסות גבוהות של יחידים וכן בשל הקלה המוצעת בשיעורי המס על הכנסות של חברה".

אולם סופו של המעשה במקום אחר לחלוטין. באמצעות השמטה של מילה אחת בסוף התהליך - שונתה החקיקה לחלוטין ובניגוד גמור למה שנאמר בעת דיוני הועדה. חוזר רשות המסים שיצא אך לאחרונה, חידד באופן מובהק כי למרות הדיון כפי שהתקיים בוועדה, מתכוונת רשות המסים להחיל את הסעיף על כלל החברות במשק: פרטיות, ציבוריות, גלובליות ישראליות ואף על רב לאומיות חברות זרות.

מבחינת החברות מדובר בהפתעה גמורה. ללא כל דיון בנושא ומבלי שניתנה הזדמנות לחברי הכנסת או לחברות לשאול, להיענות ולהביע דעה, הושמטה המילה "יחיד" מכל הסעיפים האופרטיביים בחוק, וכך הוא הועבר. להבנתנו, לא עלו לדיון השלכות אפשריות אלה במהלך החקיקה, ולא זו הייתה כוונת הוועדה בבואה להעביר את התיקון.

הרחבת תחולת החוק כך שהוא משית מס על כלל החברות במשק (ציבוריות ופרטיות) וחברות זרות המחזיקות בחברות ישראליות או מוחזקות על ידי חברות ישראליות, אינה עולה בקנה אחד עם תכלית החקיקה שהוצהרה; היא בעלת השפעה רוחבית מרחיקת לכת ומייצרת פגיעה כלכלית ועסקית משמעותית בחברות, סותרת אמנות מס שישראל הינה צד להן, ומעמידה אותה בהפרה.

לכן פנתה עמותת CFO בדחיפות לח"כ גפני, בבקשה כי ועדת הכספים תשקול העברת הוראת שעה בהולה אשר תדחה את כניסת החוק לתוקף בשנה, בכל הנוגע לחברות. זאת, כדי לאפשר דיון ראוי ותיקון לחוק באופן שלא יחול על כלל החברות.

עו"ד מיכל קורן 21/11/2017 14:36

"מניות בכורה עשויות להוביל לשיפור באיכות האשראי של החברה"
"מניות בכורה עשויות להוביל לשיפור באיכות האשראי של החברה" מניות הבכורה הן מכשיר שבין הון לחוב והאפשרות להנפיק אותן תהווה מקור מימון נוסף לחברות, הן לצמיחה והן למיחזור חובות, ללא צורך בהגדלת רמת המינוף, אומרת רונית הראל בן זאב, מנכ"ל S&P מעלות ■ מעבר לגמישות הפיננסית לחברות, עבור המשקיעים נפתחת האפשרות להשקיע במניה עם רמת ודאות גבוהה באשר להיקף הדיבידנד הצפוי

לדברי רונית הראל בן זאב, מנכ"ל S&P מעלות, "עלייתן לארץ של מניות הבכורה מספקת לסמנכ"לי הכספים מכשיר חדש בעת בחינת אלטרנטיבות וקבלת החלטות בנושא מימון החברה. היא מסבירה כי "מדובר בסוג של מכשיר היברידי - נייר ערך הנמצא על הרצף בין מניה לאג"ח, עם מאפיינים הן של איגרות חוב והן של מניות: מרכיב האג"ח מתבטא בזכאות המחזיקים לתשלומים תקופתיים קבועים לאורך חיי הנייר ובבכירות המכשיר בעת חדלות פירעון על פני בעלי המניות הרגילות של החברה. המרכיב המנייתי מתבטא, כאמור, בנחיתות המכשיר ביחס לחובות האחרים של החברה".

הראל בן זאב מוסיפה כי "מניות הבכורה תפסו תאוצה בשנים האחרונות בארה"ב וכן באירופה והן עשויות להיות, כאמור, כלי מימון נפוץ גם בישראל, לאחר שהכללים החדשים של הבורסה לרישום למסחר של מניות בכורה אושרו לאחרונה. מניות בכורה אינן מוצר מדף - ותכנון מושכל של תנאי ומאפייני מניות צריך להתאים לצרכי המימון הספציפיים, מבנה הרווחיות, תזרים המזומנים ומדיניות חלוקת הדיבידנד של כל חברה".

מי רשאי להנפיק מניות בכורה ומה היתרונות בהנפקתן?

"הבורסה קבעה מספר קריטריונים לחברות שתוכלנה להנפיק מכשיר זה בשוק המקומי, ביניהם: חברה ששווי ושיעור ההחזקות הציבור במניות הרגילות שלה עומדים בנדרש מחברה חדשה, חברה שכלולה במדד ת"א 125 או במדד SME60, או חברה ששווי השוק שלה הינו לפחות 500 מיליון שקל", אומרת הראל בן זאב.

"הנפקת מניות בכורה יכולה להניב תועלות רבות גם לחברות המנפיקות וגם למשקיעים. מצד החברה - גיוס באמצעות מניות בכורה מאפשר למנפיקים, בין היתר, לגייס הון מבלי לדלל שליטה, משיג גמישות גבוהה יותר בניהול תזרים מזומנים ומחזק את כרית הביטחון של החברה מפני אירוע של חדלות פירעון. מבחינת המשקיעים - מניות בכורה מאפשרות קבלת דיבידנד לפני המניות הרגילות, כאשר המשקיעים יודעים מהו שיעור הדיבידנד המובטח להם".

מה המשמעות של הנפקת מניות בכורה מבחינת דירוג?

"הנפקת מניות בכורה עשויה לתרום מבחינת הדירוג לשיפור יחסי הכיסוי והורדת המינוף, שכן הנפקת מניות בכורה עשויה לשפר את איכות האשראי הכוללת של החברה", אומרת בן זאב.

לדבריה, "כדי להגדיר את היקף הגיוס או חלקו כהון , ללא קשר לסיווג בדוחות הכספיים של החברה , אנו בוחנים האם המאפיינים החוזיים של המכשיר ומדיניות ההנהלה תומכים בתכונות הבאות : גמישות בדחיית תשלומי דיבידנד במקרה הצורך , היותו של המכשיר מרכיב קבוע וארוך טווח במבנה ההון של החברה ונחיתות ביחס לשאר חובות החברה . לאחר בחינה זו אנו מגדירים את רכיב ההון במכשיר על פי היחס בין החוב להון . רכיב הון גבוה יקבע כשהמכשיר מוגדר כ -100% הון וכל התשלומים השוטפים למחזיקים מסווגים כתשלומי דיבידנד ; רכיב הון בינוני ייקבע כשהמכשיר מוגדר כ -50% חוב ו -50% הון , והתשלומים השוטפים למחזיקים מסווגים 50% לתשלומי דיבידנד ו -50% לתשלומי ריבית ; רכיב הון נמוך ייקבע כשהמכשיר מוגדר כ -100% חוב וכל התשלומים השוטפים מסווגים כתשלומי ריבית".

היא ממשיכה ומסבירה כי "סיווג המכשיר כחוב או הון וסיווג התשלומים כריבית או דיבידנד משפיעים על היחסים הפיננסיים ודרכם על הערכתנו את הפרופיל הפיננסי של החברה . אנו מנחיתים את דירוג המכשיר במספר דרגות ביחס לדירוג החברה המנפיקה , כדי לבטא את הסיכון הגדול יותר למשקיעים בשל יכולת המנפיק לדחות תשלומים תקופתיים מעת לעת ובשל הנחיתות המבנית של המכשיר ביחס למכשירי החוב האחרים בעת חדלות פירעון . במרבית המקרים , דירוג המכשיר נקבע שתי דרגות מתחת לדירוג המנפיק עבור חברות בדירוג השקעה גלובלי (בישראל חברות בדירוג ilAA ומעלה וחלק מהחברות בדירוג ilAA - מ .ק.) ושלוש דרגות מתחת לדירוג המנפיק עבור חברות בעלות דירוג גלובלי ספקולטיבי.

"כאמור, בפרספקטיבה דירוגית, הנפקת מניות בכורה תורמת לשיפור יחסי הכיסוי והורדת המינוף של החברה", מסכמת הראל בן-זאב. "כך, שבנוסף להיותה כלי לגיוון מקורות המימון של החברה, הנפקת מניות בכורה עשויה לתמוך בדירוג החברה ואף להוביל לשיפור באיכות האשראי הכוללת של החברה".

עו"ד מיכל קורן 08/08/2017 14:34

 
 

"פז גאה להיות החברה התעשייתית הראשונה שמעניקה מניות לעובדים"
"פז גאה להיות החברה התעשייתית הראשונה שמעניקה מניות לעובדים" שרונה נובק CFO קבוצת פז, חלקה בכנס השנתי של פורום CFO את המהלכים שהכינו את החברה לפרידה מבעל השליטה וכן את אתגרי ניהול החברה לאחריה עו"ד מיכל קורן 06/08/2017 14:39

"מתפקידי לאפשר הזדמנויות צמיחה ע"י מצוינות במהלכי המימון"
"מתפקידי לאפשר הזדמנויות צמיחה ע"י מצוינות במהלכי המימון" רן ברקת CFO אורבוטק, סיפר בכנס השנתי של פורום CFO על מהלכי המימון מחדש שביצע במסגרת התוכנית האסטרטגית של החברה לקראת הזדמנויות צמיחה עו"ד מיכל קורן 02/08/2017 14:53

אורי יוגב : "מ-600 מיליון הפסד לשני מיליארד רווח בארבע שנים"
אורי יוגב : "מ-600 מיליון הפסד לשני מיליארד רווח בארבע שנים" מנהל רשות החברות הממשלתיות אומר כי הרווח הנקי לחברות הממשלתיות בשנתיים הקרובות צפוי להסתכם בכ-3 מיליארד שקלים ▪ "בזכות הרפורמה בחברות הממשלתיות הצלחנו לייצב את החברות ולהעבירן מהפסדים של מאות מיליוני שקלים בשנה לשיעורי הרווחיות הנוכחיים" עו"ד מיכל קורן 25/07/2017 13:01

קובי וינוקור: "הזדמנות נדירה כ- CFO להיות חלק משינוי דינמי"
קובי וינוקור: "הזדמנות נדירה כ- CFO להיות חלק משינוי דינמי" וינוקור CFO מגל מערכות בטחון, חלק בכנס השנתי של פורום CFO את השינוי האסטרטגי והטיית מודל ההכנסות של החברה מפרויקטי אינטגרציה לפיתוח, ייצור והפצה של מערכות סנסורים ותוכנה מתקדמות עו"ד מיכל קורן 23/07/2017 08:35

לחשוב מחוץ לקופסה : יצירתיות וחדשנות בשוק האג"ח התאגידי
לחשוב מחוץ לקופסה : יצירתיות וחדשנות בשוק האג"ח התאגידי אופיר שריד CFO מליסרון, חלק בכנס השנתי של פורום CFO את הצלחת החברה בביצוע מהלך יצירתי של הצעת רכש חליפין של אג"ח בדרך של מכרז ▪ "החלפנו אג"ח ישן באג"ח חדש, שמשלם ריבית נמוכה משמעותית מהאג"ח המוחלף, תוך דחיית הפירעון בחמש שנים" עו"ד מיכל קורן 18/07/2017 10:18

מלגת שטיינברג הוענקה למזי פנחוסוביץ' CFO חברת IDE טכנולוגיות
מלגת שטיינברג הוענקה למזי פנחוסוביץ' CFO חברת IDE טכנולוגיות בטקס שהתקיים במסגרת המפגש השנתי ל-CFOs טכנולוגיות, הוענקה מלגה ע"ש אורן שטיינברג למזי פנחוסוביץ' CFO חברת IDE טכנולוגיות, על היותה "שותפה בהתוויית האסטרטגיה של החברה ובהוצאתה לפועל" עו"ד מיכל קורן 16/07/2017 12:16

כתבות נוספות >>

כתבות נוספות

מלגת שטיינברג הוענקה למזי פנחוסוביץ' CFO חברת IDE טכנולוגיות מלגת שטיינברג הוענקה למזי פנחוסוביץ' CFO חברת IDE טכנולוגיות בטקס שהתקיים במסגרת המפגש השנתי ל-CFOs טכנולוגיות, הוענקה מלגה ע"ש אורן שטיינברג למזי פנחוסוביץ' CFO חברת IDE טכנולוגיות, על היותה "שותפה בהתוויית האסטרטגיה של החברה ובהוצאתה לפועל" עו"ד מיכל קורן 16/07/2017
"מתפקידי לאפשר הזדמנויות צמיחה ע"י מצוינות במהלכי המימון" "מתפקידי לאפשר הזדמנויות צמיחה ע"י מצוינות במהלכי המימון" רן ברקת CFO אורבוטק, סיפר בכנס השנתי של פורום CFO על מהלכי המימון מחדש שביצע במסגרת התוכנית האסטרטגית של החברה לקראת הזדמנויות צמיחה עו"ד מיכל קורן 02/08/2017
גפני על חוק חברות ארנק: "רשות המסים ניצלה לרעה את דיוני ועדת הכספים" גפני על חוק חברות ארנק: "רשות המסים ניצלה לרעה את דיוני ועדת הכספים" לאחר שהרשות הרחיבה את חקיקת חברות ארנק על כלל החברות במשק, דרש יו"ר ועדת הכספים להחיל את רצון המחוקק המקורי על הסעיף, כך שיושת על יחידים בלבד עו"ד מיכל קורן 07/12/2017