התחדשות עירוניתמילון מונחיםהַפְקָדָה לְהִתְנַגְּדוּיוֹת

מילון מונחים

למילון מונחים
הַפְקָדָה לְהִתְנַגְּדוּיוֹת

הליך ההפקדה הוא פרסום תוכנית בנייה ברבים. מהיום שבו פורסמה התוכנית ועד חודשיים אחריו, מוזמן הציבור לעיין בתוכנית ולהגיש התנגדויות להיתר הבנייה ולתוכנית המוצעת. מסמך ההתנגדות מוגש למוסד תכנוני והוא נוגע לסוגי התוכניות האלו: תוכנית מתאר מקומית, תוכנית מתאר מחוזית, תוכנית מפורטת. הוא נוגע אף להליכי רישוי. מטרת ההתנגדויות לנסות להשפיע על תוכנית בנייה, להוביל לשינויה או לביטולה. כל אדם הרואה עצמו נפגע מתוכנית בנייה כלשהי יכול להגיש התנגדות. בחלוף מועד הגשת ההתנגדויות דנה בהתנגדויות הוועדה לתכנון ולבנייה שבסמכותה נמצאת התוכנית. למגישים עומדת הזכות להגיע לוועדה ולהעלות לפניה את טענותיהם. לאחר הדיון מקבלת הוועדה החלטה בעניין גורל התוכנית – אם לאשרה, לאשרה בתנאים או לדחותה. נציין כי לעתים התנגדות תתקבל בחלקה, ואז טענות המתנגדים יכולות לגרור שינוי קטן בתוכנית או ליצור תנאי להיתר הבנייה, שהיזם יהיה חייב לעמוד בו.