התחדשות עירוניתמילון מונחיםעַרְבוֹת בִּצּוּעַ

מילון מונחים

למילון מונחים
עַרְבוֹת בִּצּוּעַ

כחלק מהבטוחות שמספק היזם לבעלי הדירות בפרויקט תמ״א 38/1 במסלול חיזוק ועיבוי, נהוג לדרוש מהיזם גם ערבות ביצוע כדי להבטיח את ביצוע הפרויקט לשביעות רצונם של בעלי הדירות, בהתאם לתנאי ההסכם עם היזם, ולאפשר התקשרות עם יזם אחר במקרה הצורך. רצוי לדרוש שערבות הביצוע תהיה ערבות אוטונומית, כדי לצמצם את הצורך בפנייה לבית משפט וכדי שלא להידרש להליך הוכחה ממושך על אי עמידת היזם בתנאי ההסכם לשם חילוט כספי הערבות. גובה הערבות נקבע בהתאם לאיכות הבטוחות הנוספות שמעמיד היזם. הוא תלוי בליווי בנקאי לפרויקט או בהיעדר ליווי כזה ובדרך כלל לא עולה על 40% מעלויות הבנייה.