עסק ישראלי

תקנון פעילות "עסק ישראלי"

1. פעילות פרויקט "עסק ישראלי" (להלן: "הפרויקט"), הינה במסגרת סיוע לקהילה ולעסקים ישראליים במסגרת הפעילות באתר גלובס, שבבעלות חברת גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ (להלן: "גלובס").

2. אדם או עסק ישראלי (להלן: "העסק") המעוניינים להשתתף בפרויקט ימלאו טופס פרטים, אשר יכלול פרטים לגבי עסקו/ תחום העסקים שבו הוא עוסק, ולגבי תחום היעוץ הנדרש לו, בהתאם לצרכי עסקו. טופס זה יועבר לפורום המנהל של הפרויקט.

הפורום המנהל של הפרויקט יכלול נציגים מטעם גלובס, והם יבצעו הפניה אל יועץ שבתחום המבוקש, ככל שהדבר מתאפשר.

3. מובהר עם זאת כי מספר המקומות לעסקים בפרויקט הינו מוגבל, וכי לא כל עסק שימלא פרטים יוכל לקבל ייעוץ.
כמות הייעוצים מוגבלת לכל יועץ, וכן מוגבלת כמות היועצים התורמים לפרויקט מזמנם.
אנו בגלובס מקווים כי יועצים נוספים יצטרפו ויתרמו מזמנם במהלך הפרויקט.

4. לאחר קבלת הבקשה, יפעל כאמור הפורום המנהל בניסיון לקשר את העסק ליועץ בתחום הנדרש (להלן: "היועץ"), אשר יתרום מזמנו 4 שעות ייעוץ ללא תשלום.

5. ידוע לי ואני מאשר כי גלובס, הפורום המנהל והיועץ אינם אחראים על תוכן היעוץ הניתן במסגרת הפרויקט, תקינותו ו/או נכונותו, והקישור ליועץ ניתן ונעשה ע"י גלובס והפורום המנהל, כעזרה וכתרומה לקהילה, ולשם תמיכה בפעילותם של עסקים ישראלים, ללא תשלום.

גלובס וכן כל גורם מטעמו לרבות הפורום המנהל של הפרויקט והיועץ לא יישאו בכל אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי העסק ו/או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור להשתתפות בפרויקט ו/או היעוץ הניתן במסגרתו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, תקלות מחשב ו/או כל נזק או אבדן מסחרי אחר.

6. כל התכנים, המידע הכלכלי או אחר וזכויות היוצרים נשוא הפרויקט הינם בבעלות גלובס ואין להפיץ או להעתיק אותם ללא אישור גלובס. גלובס שומר לעצמו את הזכות לערוך ולשנות את התכנים בהתאם לשיקול דעתו.

7. הפרויקט אינו מוגבל בזמן ואולם גלובס שומר לעצמו את הזכות להפסיקו בהתאם לשיקול דעתו, וכן על בסיס מספר העסקים שיצטרפו לפרויקט ומספר היועצים שיסכימו לתרום מזמנם לפרויקט.

8. העסק מאשר בזה כי הפרטים שאותם ימסור במסגרת הפרויקט יהיו פרטים נכונים ומדויקים. העסק מאשר כי לא יבוא אל גלובס וכל גורם הבא מטעמו לרבות הפורום המנהל ו/או היועץ, בכל טענה בקשר לפרויקט.

9. תקנון זה הינו בכפוף ובנוסף לתנאי השימוש באתר גלובס 

10. בהשתתפותי בפרויקט אני מאשר את תקנון זה וכן את התנאים הקבועים בתנאי השימוש שבאתר כאמור לעיל.

© כל הזכויות שמורות לגלובס
יצירת קשר תקנון