להרשמה שיתוף

תקנון פרויקט "מדברות"

1. פעילות פרויקט "מדברות" (להלן: "הפרויקט"), הינה במסגרת סיוע ותרומה לקהילה ולנשות עסקים ישראליות, במסגרת פעילות עיתון העסקים "גלובס", שבבעלות חברת גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ (להלן: "גלובס").

2. הפרויקט כולל מפגשי יעוץ לנשים 'אחת על אחת' ללמידה, פיתוח והתייעצות. לשם כך נרתמו עשרות מנהלות בכירות מהמשק הישראלי שתארחנה נשים המבקשות ללמוד, להתפתח, להכיר, לשנות ולהתקדם. המפגשים יתקיימו פנים מול פנים במתכונת speed dating של שעה אחת (1) למפגש משתתפת- יועצת, במטרה למקסם את החוויה האישית והלימודית.

3. נשים ישראליות (להלן: "המשתתפת") המעוניינות להשתתף בפרויקט ימלאו טופס פרטים, אשר יכלול פרטים לגבי זהות המשתתפת/ תחום העיסוק של המשתתפת, ולגבי תחום היעוץ הנדרש לה, בהתאם לצרכי המשתתפת. טופס זה יועבר לפורום המנהל של הפרויקט.

הפורום המנהל של הפרויקט יכלול נציגים מטעם גלובס ושותפיה, והם יבצעו הפניה אל יועצת שבתחום המבוקש, ככל שהדבר מתאפשר.

4. מובהר עם זאת כי מספר המקומות למשתתפות בפרויקט הינו מוגבל, וכי לא כל המשתתפת שתמלא פרטים תוכל לקבל ייעוץ.
כמות הייעוצים מוגבלת לכל יועצת, וכן מוגבלת כמות היועצות התורמות לפרויקט מזמנן.
אנו בגלובס מקווים כי יועצות נוספות יצטרפו ויתרמו מזמנן במהלך הפרויקט.

5. לאחר קבלת הבקשה, יפעל כאמור הפורום המנהל בניסיון לקשר את המשתתפת ליועצת בתחום הנדרש, אשר תתרום מזמנה מפגש במתכונת speed dating של שעה אחת שתספק היועצת למשתתפת.

6. ידוע למשתתפת והיא מאשרת כי גלובס, הפורום המנהל והיועצת אינם אחראים על תוכן היעוץ הניתן במסגרת הפרויקט, תקינותו ו/או נכונותו, והקישור ליועצת ניתן ונעשה ע"י גלובס והפורום המנהל, כעזרה וכתרומה לקהילה, ולשם תמיכה בפעילותן של נשות עסקים ישראליות, ללא תשלום.

גלובס וכן כל גורם מטעמו לרבות הפורום המנהל של הפרויקט והיועץ לא יישאו בכל אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי המשתתפת ו/או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור להשתתפות בפרויקט ו/או היעוץ הניתן במסגרתו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות המשתתפת, אובדן מידע המשתתפת, הפסקת עבודה, תקלות מחשב ו/או כל נזק או אבדן מסחרי אחר.

7. כל התכנים, המידע הכלכלי או אחר וזכויות היוצרים נשוא הפרויקט הינם בבעלות גלובס ואין להפיץ או להעתיק אותם ללא אישור גלובס. גלובס שומר לעצמו את הזכות לערוך ולשנות את התכנים בהתאם לשיקול דעתו.

8. הפרויקט אינו מוגבל בזמן ואולם גלובס שומר לעצמו את הזכות להפסיקו בהתאם לשיקול דעתו, וכן על בסיס מספר המשתתפות שיצטרפו לפרויקט ומספר היועצים שיסכימו לתרום מזמנם לפרויקט.

9. המשתתפת מאשרת בזה כי הפרטים שאותן תמסור במסגרת הפרויקט יהיו פרטים נכונים ומדויקים. המשתתפת מאשר כי לא יבוא אל גלובס וכל גורם הבא מטעמו לרבות הפורום המנהל ו/או היועצת ו/או בחברות השותפות, בכל טענה בקשר לפרויקט.

10. תקנון זה הינו בכפוף ובנוסף לתנאי השימוש באתר גלובס בכתובת: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252043&fid=3038

11. בהשתתפותי בפרויקט אני מאשרת את תקנון זה וכן את התנאים הקבועים בתנאי השימוש שבאתר כאמור לעיל.

תקנון