תקנון פרויקט "היועצים"

1. פעילות פרויקט "היועצים" (להלן: "הפרויקט"), הינה במסגרת סיוע ותרומה לקהילה ולעסקים ישראליים, במסגרת פעילות עיתון העסקים "גלובס", שבבעלות חברת גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ (להלן: "גלובס"), ובחסות מסחרית של רשת "מגדלי הים התיכון", הפועלת בתחום הדיור המוגן לגיל השלישי בישראל.

2. הפרויקט כולל מפגשי יעוץ של יועצים עסקיים בעלי ניסיון וידע שהינם דיירים במגדלי הים התיכון, עם עסקים שהם חברות ישראליות לשם למידה, פיתוח והתייעצות.
המפגשים יתקיימו באמצעות שיחות וידאו או פנים מול פנים, בהתאם להוראות משרד הבריאות בעת המפגש.
המפגשים והיעוץ יינתנו - ללא תשלום מצד מקבלי היעוץ.

3. עסקים ישראלים (להלן: "המשתתפים") שיהיו מעוניינים להשתתף בפרויקט ימלאו טופס פרטים, אשר יכלול פרטים לגבי זהות המשתתף / תחום העיסוק של המשתתף, ולגבי תחום היעוץ הנדרש לו, בהתאם לצרכיו. טופס זה יועבר לפורום המנהל של הפרויקט.
הפורום המנהל של הפרויקט יכלול נציגים מטעם גלובס ורשת מגדלי הים התיכון, והם יבצעו הפניה אל יועץ שבתחום המבוקש, ככל שהדבר מתאפשר.

4. מובהר עם זאת כי מספר המקומות למשתתפים בפרויקט הינו מוגבל, וכי לא כל המשתתפים שימלאו פרטים יוכלו לקבל ייעוץ.
כמות הייעוצים מוגבלת לכל יועץ, וכן מוגבל כמות היועצים התורמים לפרויקט מזמנם.

5. לאחר קבלת הבקשה, יפעל כאמור הפורום המנהל בניסיון לקשר את המשתתף ליועץ בתחום הנדרש, אשר יתרום מזמנו מפגש לצורך יעוץ.

6. ידוע למשתתף והוא מאשר כי גלובס, הפורום המנהל והיועץ אינם אחראים על תוכן היעוץ הניתן במסגרת הפרויקט, תקינותו ו/או נכונותו, והקישור ליועץ ניתן ונעשה ע"י גלובס והפורום המנהל, כעזרה וכתרומה לקהילה, ולשם תמיכה בפעילותם של עסקים ישראליים, ללא תשלום.

גלובס וכן כל גורם מטעמו לרבות הפורום המנהל של הפרויקט והיועץ לא יישאו בכל אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי המשתתף ו/או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור להשתתפות בפרויקט ו/או היעוץ הניתן במסגרתו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות המשתתף, אובדן מידע המשתתף, הפסקת עבודה, תקלות מחשב ו/או כל נזק או אבדן מסחרי אחר.

7. כל התכנים, המידע הכלכלי או אחר וזכויות היוצרים נשוא הפרויקט הינם בבעלות גלובס ואין להפיץ או להעתיק אותם ללא אישור גלובס. גלובס שומר לעצמו את הזכות לערוך ולשנות את התכנים בהתאם לשיקול דעתו.

8. הפרויקט אינו מוגבל בזמן ואולם גלובס שומר לעצמו את הזכות להפסיקו בהתאם לשיקול דעתו, וכן על בסיס מספר המשתתפים שיצטרפו לפרויקט ומספר היועצים שיסכימו לתרום מזמנם לפרויקט.

9. המשתתף מאשר בזה כי הפרטים שאותם ימסור במסגרת הפרויקט יהיו פרטים נכונים ומדויקים. המשתתף מאשר כי לא יבוא אל גלובס וכל גורם הבא מטעמו לרבות הפורום המנהל ו/או היועץ ו/או מגדלי הים התיכון, בכל טענה בקשר לפרויקט.

10. תקנון זה הינו בכפוף ובנוסף לתנאי השימוש באתר גלובס בכתובת: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252043&fid=3038

11. בהשתתפותי בפרויקט אני מאשר את תקנון זה וכן את התנאים הקבועים בתנאי השימוש שבאתר כאמור לעיל. 

תקנון
X

שיתוף

סגירה