בשיתוף

תקנון פעילות "למהזה? כמהזה?":

תקנון פעילות "למהזה? כמהזה?":

1. פעילות פרויקט " למהזה? כמהזה?" (להלן: "הפרויקט"), פונה להורי ילדים בבית ספר יסודי בכיתות ג' ועד ו', לשם הנגשת מידע ולימוד של מונחים כלכליים והנגשתם לילדים.

הפרויקט הוא פרויקט שיווקי, בשיתוף עם קבוצת הראל ביטוח ופיננסים. (במסמך זה, "קבוצת הראל" משמעה: הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ והחברות בשליטתה)

2. במסגרת הפרויקט תתבקש כל משפחה לכתוב בתיבת הרישום של הפרויקט - המלצות כיצד לדעתן יש לחסוך ולהתנהל בבית המשפחה עם תקציב / חינוך פיננסי, וכן כיצד מסבירים לילדים מונחים פיננסיים של ניהול תקציב (להלן: "ההמלצות").

3. מערכת הפרויקט הכוללת את נציגי גלובס וקבוצת הראל - תבחר את שלוש (3) ההמלצות הטובות ביותר לדעת המערכת לניהול תקציב וחיסכון, והם יזכו את ההורה המשתתף בפרס של פתיחת קופת גמל להשקעה על שם מי מילדיהם, והפקדת סך של 1,000 ₪ באותה קופת גמל להשקעה שתיפתח בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ, בכפוף לקבלת מלוא קיט הצטרפות בהתאם לנהלי החברה ובכפוף להוראות כל דין.

4. רישום וביצוע הפרויקט:

a. הורים (להלן: "המשתתפים") שיהיו מעוניינים להשתתף בפרויקט ימלאו טופס פרטים, אשר יכלול פרטים לגבי זהות המשתתפים והמשפחה המשתתפת.

b. לאחר ביצוע הרישום- יכתבו ההורים בתיבת הרישום של הפרויקט - את המלצתם לעניין חיסכון והתנהלות עם תקציב פיננסי, כיצד הם מלמדים את ילדיהם לפעול בהתאם וכן כיצד מסבירים לילדים מונחים פיננסיים של ניהול תקציב.

c. ההמלצות לא יכללו תכנים שיש בהם זכויות יוצרים, והן יהיו מקוריות של המשתתפים.

5. לאחר יום סיום הפרויקט, תבחר מערכת הפרויקט את שלוש (3) ההמלצות הכתובות המוצלחות ביותר לפי בחירת המערכת. המערכת תשקול, בין השאר, שיקולים הכוללים את תוכן ההסבר הכלכלי, פשטותו, מקוריותו, ויכולת הבנתו על ידי ילדים.

6. לאחר בחירת ההמלצות הזוכות - הן יפורסמו, בצירוף שם המשפחה המשתתפת במתחם של הפרויקט בגלובס: "למהזה כמהזה?".

ההמלצות ושם המשפחה יופיעו בעמודים אלה של הפרויקט, באמצעי המדיה של גלובס, בצירוף הכיתוב: "פרסום ממומן בשיתוף עם "קבוצת הראל"

7. במשלוח ההמלצות כאמור במסגרת הפרויקט, נותנים המשתתפים את אישורם לפרסום ההמלצות ופרסום שמם בצירוף עם ההמלצות במתחם הפרויקט באתר גלובס ובשיתוף עם "קבוצת הראל".

8. ההורה המשתתף מאשר בזה כי גלובס וכן כל גורם מטעמו לרבות מערכת הפרויקט וקבוצת הראל - לא יישאו בכל אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, ובין שאינה מוזכרת בסעיף זה כלפי ההורה המשתתף ו/או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור להשתתפות המשתתף בפרויקט או לעניין הפרס ככל שלא מומש בשל ההורה או בשל מגבלה רגולטורית או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בגלובס/בקבוצת הראל/כל גורם מטעמם.

9. כל התכנים, המידע הכלכלי או אחר וזכויות היוצרים נשוא הפרויקט הינם בבעלות גלובס ואין להפיץ או להעתיק אותם ללא אישור גלובס. גלובס שומר לעצמו את הזכות לערוך ולשנות את התכנים בהתאם לשיקול דעתו.

10. המשתתף מאשר בזה כי הפרטים שאותם ימסור במסגרת הפרויקט יהיו פרטים נכונים ומדויקים. המשתתף מאשר כי לא תטען כלפי גלובס וכל גורם הבא מטעמו לרבות מערכת הפרויקט וקבוצת הראל, כל טענה בקשר לפרויקט.

11. תקנון זה הינו בכפוף ובנוסף לתנאי השימוש באתר גלובס בכתובת: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252043&fid=3038

12. בהשתתפותי בפרויקט אני מאשר את תקנון זה וכן את התנאים הקבועים בתנאי השימוש שבאתר כאמור לעיל.

כל הזכויות שמורות לגלובס

תקנון