תקנון פעילות "באים בטוב"

1. פעילות פרויקט "באים בטוב" (להלן: "הפרויקט"), היא במסגרת סיוע לקהילה ולעמותות במסגרת הפעילות באתר גלובס, שבבעלות חברת גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ (להלן: "גלובס").
במסגרת הפרויקט גלובס יספק מדיה בעיתון ובאתר גלובס לקידום ופרסום עמותות על מנת לקדם את מטרותיהן.פרסום העמותה יקודם באמצעי המדיה של גלובס, בהתאם לשיקול דעת גלובס לגבי היקפי הפרסום ומועדיהם.


2 .מנהלות ומנהלי עמותות, יספרו לנו על העמותה שלכם, על פועלה ועל האתגר העיקרי שניצב לפניה בימים אלה. גלובס יבחר עמותות מבין הנרשמות, והן יקבלו קמפיין פרסומי ללא עלות שיופץ בכל המדיות של גלובס במשך חודש, בהתאם לשיקול דעת גלובס לגבי מיקומי והיקפי פרסומי הקמפיינים.


3. עמותה הרשומה בישראל (להלן: "העמותה") המעוניינת להשתתף בפרויקט תמלא טופס פרטים, אשר יכלול פרטים לגבי העמותה ופעילותה. טופס זה יועבר לפורום המנהל של הפרויקט.
הפורום המנהל של הפרויקט יכלול נציגים מטעם גלובס וגופים נוספים בהתאם לשיקול דעתה.


4. מובהר עם זאת כי מספר המקומות לעמותות בפרויקט הינו מוגבל, וכי לא כל עמותה שתמלא פרטים תוכל לקבל מדיה כאמור.


5. ידוע לי ואני מאשר כי גלובס, והפורום המנהל של הפרויקט אינם אחראים על תוכן הקמפיין הניתן במסגרת הפרויקט, תקינותו ו/או נכונותו, והמדיה הניתנת במסגרת הפרויקט ניתנת ע"י גלובס והפורום המנהל, כעזרה וכתרומה לקהילה, ולשם תמיכה בפעילותם של העמותות, ללא תשלום.
גלובס וכן כל גורם מטעמו לרבות הפורום המנהל של הפרויקט לא יישאו בכל אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי העמותה ו/או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור להשתתפות בפרויקט ו/או המדיה הניתנת במסגרתו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות לעמותה, אובדן מידע, הפסקת עבודה, תקלות מחשב ו/או כל נזק או אבדן מסחרי אחר.


6. כל התכנים, המידע הכלכלי או אחר וזכויות היוצרים נשוא הפרויקט הינם בבעלות גלובס ואין להפיץ או להעתיק אותם ללא אישור גלובס. גלובס שומר לעצמו את הזכות לערוך ולשנות את התכנים בהתאם לשיקול דעתו.


7. הפרויקט אינו מוגבל בזמן ואולם גלובס שומר לעצמו את הזכות להפסיקו בהתאם לשיקול דעתו.


8. העמותה מאשרת בזה כי הפרטים שאותם תמסור במסגרת הפרויקט יהיו פרטים נכונים ומדויקים. העמותה תספק רק תמונות וחומרים שהיא בעלת מלוא זכויות היוצרים בהם. העמותה מאשרת כי לא תבוא אל גלובס וכל גורם הבא מטעמו לרבות הפורום המנהל בכל טענה בקשר לפרויקט.

9. תקנון זה הינו בכפוף ובנוסף לתנאי השימוש באתר גלובס.


10. בהשתתפותי בפרויקט אני מאשר את תקנון זה וכן את התנאים הקבועים בתנאי השימוש שבאתר כאמור לעיל.

כל הזכויות שמורות לגלובס
תקנון