1 ynet ynet

37.4 מיליון ביקורים בחודש

228.1 מיליון דפים נצפים בחודש

21:39 דקות זמן שהיה ממוצע

65.4%ּּּּ שיעור הגולשים ממחשב

34.6%ּּּּ שיעור הגולשים מהסלולרי

15%ּּּּ שיעור המכשירים שבהם מותקנת האפליקציה