אמץ חברה

תקנון פעילות "אמץ חברה"

 1. פעילות פרויקט "אמץ חברה" (להלן: "הפרויקט"), הינה במסגרת סיוע לקהילה ולעסקים ישראליים במסגרת הפעילות באתר גלובס, שבבעלות חברת גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ (להלן: "גלובס").

 2. מהות הפעילות היא ליווי של חברה ישראלית, לאור משבר תקופת הקורונה (להלן: "החברה המאומצת") על ידי חברה ישראלית מבוססת (להלן: "החברה המאמצת"). החברה המאמצת תעניק ליווי לחברה המאומצת לתקופה של עד חצי שנה. ליווי במסגרת הפרויקט משמעו סיוע של ייעוץ בתחום הניהולי והשיווקי לחברה המאומצת.

 3. חברה המעוניינת להשתתף בפרויקט כחברה מאומצת, תמלא טופס פרטים, אשר יכלול פרטים לגבי החברה ותחום העסקים שלה, ולגבי תחום הליווי הנדרש לה, בהתאם לצרכיה. טופס זה יועבר לפורום המנהל של הפרויקט.

 4. הפורום המנהל של הפרויקט יכלול נציגים מטעם גלובס לפרויקט והם יבצעו הפניה אל חברה מאמצת, ככל שהדבר מתאפשר.

 5. מובהר עם זאת כי מספר המקומות לחברות בפרויקט הוא מוגבל, וכי לא כל חברה שתמלא פרטים תוכל לקבל ליווי.

 6. לאחר קבלת הבקשה, יפעל כאמור הפורום המנהל בניסיון לקשר את החברה לחברה מאמצת, אשר תעניק ליווי של יעוץ בתחום הניהולי והשיווקי של עד ששה חודשים, ללא תשלום בגין היעוץ.

 7. ידוע לי ואני מאשר כי גלובס, הפורום המנהל והחברה המאמצת אינם אחראים ליעילות הליווי והייעוץ הניתן במסגרת הפרויקט, תקינותו ו/או נכונותו, והקישור לחברה המאמצת ניתן ונעשה ע"י גלובס והפורום המנהל, כעזרה וכתרומה לקהילה, ולשם תמיכה בפעילותם של עסקים ישראלים, ללא תשלום.

 8. גלובס וכן כל גורם מטעמו, לרבות הפורום המנהל של הפרויקט והחברה המאמצת לא יישאו בכל אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי העסק ו/או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור להשתתפות בפרויקט ו/או הליווי והיעוץ הניתן במסגרתו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, תקלות מחשב ו/או כל נזק או אבדן מסחרי אחר.

 9. כל התכנים, המידע הכלכלי או אחר וזכויות היוצרים נשוא הפרויקט הינם בבעלות גלובס ואין להפיץ או להעתיק אותם ללא אישור גלובס. גלובס שומר לעצמו את הזכות לערוך ולשנות את התכנים בהתאם לשיקול דעתו.

 10. הפרויקט אינו מוגבל בזמן ואולם גלובס שומר לעצמו את הזכות להפסיקו בהתאם לשיקול דעתו, וכן על בסיס מספר החברות שיצטרפו לפרויקט ומספר החברות המאמצות שיסכימו לתרום מזמנן לפרויקט.

 11. החברה מאשרת בזה כי הפרטים שאותם תמסור במסגרת הפרויקט יהיו פרטים נכונים ומדויקים. החברה מאשרת כי לא תבוא אל גלובס וכל גורם הבא מטעמו לרבות הפורום המנהל ו/או החברה המאמצת, בכל טענה בקשר לפרויקט.
 12. תקנון זה הינו בכפוף ובנוסף לתנאי השימוש באתר גלובס 

 13. בהשתתפותי בפרויקט אני מאשר את תקנון זה וכן את התנאים הקבועים בתנאי השימוש שבאתר כאמור לעיל.
© כל הזכויות שמורות לגלובס
יצירת קשר תקנון הצהרת נגישות