גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ביהמ"ש: "הסכם הפיטורין" בין יורם גלובוס ובין חתנו יואב אביב ייחשף

השופטת יהודית שבח חייבה את עו"ד יוסי כהן, הנאמן, למסור לאביב את ההסכם שנחתם בינו ובין גלובוס, ומתחה ביקורת הן על גלובוס והן על חוסר אובייקטיביות של עו"ד כהן

יואב אביב שימש כמנכ"ל קבוצת החברות "גלובוס גרופ", וזאת במשך כ-8 שנים, עד לתחילת שנת 2005. אביב, חתנו של יו"ר מועצת המנהלים של "גלובוס גרופ", יורם גלובוס, סיים את תפקידו בקבוצה בעקבות סכסוך, שנתגלע בינו לבין גלובוס. לאחר פיטוריו של אביב מעבודתו, ובעקבות דרישות כספיות שונות, שהוא הציב בפני גלובוס, נחתם הסכם בינו לבין גלובוס. הסכם זה נותר מופקד בנאמנות בידיו של עו"ד יוסי כהן, ששימש כעורך דינו של גלובוס, וזה האחרון הפקיד בידי אביב מסמך, שבו הוא אישר: "הנני לאשר כי אני, עו"ד יוסי כהן... מחזיק בנאמנות עבור יואב אביב הסכם חתום משני צדדיו מיום 21.4.05 בין יורם גלובוס לבין יואב אביב".

לאחר שלטענת אביב, גלובוס לא עמד בהתחייבויותיו הכספיות שבהסכם, ביקש אביב לקבל את ההסכם לידיו, על-מנת שיוכל לעמוד על זכויותיו מכוחו, ואף להגיש תביעה כספית נגד גלובוס בקשר לכך. עו"ד כהן סירב למסור לידיו את ההסכם, וטען כי התחייב שלא למוסרו לידי מי מן הצדדים. כהן טען, כי מסירתו של ההסכם לידי אביב, כבקשתו, תגרום לכך שהוא יפר את חובת הנאמנות, שהוא חב כלפי גלובוס.

לאביב לא נותר אלא להגיש תובענה, לבית המשפט המחוזי, על-מנת שזה יצווה על עו"ד כהן למסור לידיו את ההסכם. התביעה הוגשה נגד עו"ד כהן ונגד גלובוס. לאחר שתחילה הוא התנגד לסעד המבוקש בתביעה, החליט עו"ד כהן שלא לנקוט עמדה בתובענה, והודיע כי הוא משאיר את הדבר לשיקול-דעתו של בית המשפט. במאמר מוסגר יוזכר, כי לבית המשפט מוקנה, תמיד, שיקול הדעת אם להיעתר לתביעה אם לאו, ואם להעניק לתובע את הסעד המבוקש על-ידו אם לאו. לצורך הפעלת שיקול-דעתו, אין בית המשפט נזקק לאישורו של בעל דין זה או אחר. בהודעתו של עו"ד כהן בדבר הותרת שיקול הדעת בידיו של בית המשפט, הוא הודיע, למעשה, כי הוא מעדיף שלא לנקוט עמדה במחלוקת, וכי יכבד כל החלטה שתינתן.

גלובוס התנגד לתובענה וטען שתי טענות עיקריות: תחילה הוא טען, כי לאור זאת שאביב הוא חתנו, המדובר בסכסוך משפחתי ויש להעביר את הדיון בתובענה לבית המשפט לענייני משפחה, אשר לו הסמכות לדון בה. שנית, הוא טען, כי עו"ד כהן אינו רשאי למסור את ההסכם לידיו של אביב ללא קבלת הסכמתו, וזאת מאחר שהיה מדובר בהסכם ג'נטלמני, שסוכם, במפורש, שלא יימסר לצד כלשהו ללא קבלת הסכמתו של הצד השני.

השופטת יהודית שבח דחתה את כל טענותיו של גלובוס, וקיבלה את התובענה.

תחילה היא קבעה שלבית המשפט המחוזי, ולא לבית המשפט לענייני משפחה, הסמכות לדון בתובענה. היא קבעה שעל אף שאביב הוא אכן בן משפחתו של גלובוס, הרי אין המדובר בתובענה, "שעילתה סכסוך בתוך המשפחה". תובענה תיחשב ככזו "באם מקור הסכסוך או סיבתו בקשר המשפחתי וכי הסכסוך לא היה בא לעולם אלמלא המדובר ביחסי משפחה. העובדה שכתוצאה מהסכסוך נפגעת רקמת היחסים בתוך המשפחה אינה רלבנטית, שכן יש להבחין בין תוצאת הסכסוך לבין סיבתו, דהיינו, יש לבדוק באם הסכסוך המשפחתי הוא שיצר את ההתדיינות, או שמא ההתדיינות היא שגרמה לסכסוך המשפחתי. אכן גם סכסוך עיסקי ו/או סכסוך בגין עסק משפחתי יכול להיחשב כסכסוך בתוך המשפחה, ובמקרה כזה על בית המשפט לבחון את העובדות הספציפיות ולאתר היכן מצוי הגבול בין התחום העיסקי לבין התחום המשפחתי".

שבח הגדירה את טענתו של גלובוס בדבר היות הסכסוך, סכסוך משפחתי, "טענה פורמלית, אשר מטרתה אחת ויחידה והיא דחיית הקץ ועיכובו של המבקש מהגשת תובענה כספית בהסתמך על ההסכם". היא קבעה, כי העסקתו ופיטוריו של אביב לא נבעו כתוצאה מהקשר המשפחתי, שבינו לבין גלובוס, וכי לפיטורים לא היה קשר כלשהו לסכסוך משפחתי, שבין אביב לבין בתו של גלובוס או עם בן משפחה אחר, אלא הם נבעו ממחלוקת ניהולית. הוסף לכך את העובדה, שלפיה התובענה הייתה מופנית, בעיקרה, נגד עו"ד יוסי כהן, הנאמן, ותקבל תובענה, שהוגשה בהתאם לחוק הנאמנות, אשר הסעד המתבקש בה, אף הוא מקורו בדיני הנאמנות, ושבינה לבין בית המשפט לענייני משפחה אין דבר, אף לא חצי דבר.

את הטענה, שלפיה בהיותו נאמן של הצדדים, אין עו"ד כהן רשאי למסור את ההסכם לידיו של אביב ללא קבלת הסכמתו של גלובוס לכך, בחנה שבח בהתאם לדיני הנאמנות. תחילה, היא דחתה את הטענה, שלפיה עו"ד כהן שימש נאמן עבור גלובוס, ולא עבור אביב. היא הפנתה אל לשונו של מסמך האישור, שנחתם בידי עו"ד כהן, ושבו הוא אישר, במפורש, כי הוא "מחזיק בנאמנות עבור יואב אביב הסכם", "עבור יואב אביב" נכתב, ולא "עבור יורם גלובוס".

לאחר מכן הניחה שבח, לצורך הדיון, כי עו"ד כהן אכן שימש נאמן עבור גלובוס, וקבעה, כי גם אם כך, "הרי על פי חובתו כנאמן, עליו לפעול לטובת הנהנה עפ"י הנאמנות ולא רק לטובת הגורם שיצר את הנאמנות". היא הזכירה את זאת, ש"מעצם הגדרת תפקידי הנאמן עולה כי חובת הנאמנות של הנאמן איננה רק כלפי יוצר הנאמנות, אלא גם כלפי מי שאמור ליהנות מן החבות או מן הנאמנות".

שבח קבעה, כי ההסכם, המוחזק בידי עו"ד כהן, מקנה לאביב זכויות כספיות, אשר אינן ניתנות להוכחה ללא הצגתו. לפיכך, כך שבח, אביב הנו בגדר "נהנה" של מוסד הנאמנות, "ועו"ד כהן חב לו את חובתו כנאמן בגין זכות הנאה זו".

שבח הוסיפה והפנתה את תשומת הלב לכך, שמסמך הנאמנות, אותו אישור שנחתם בידי עו"ד כהן, כלל אינו מזכיר הסכמה כלשהי בין הצדדים, שלפיה אביב יהיה זכאי לקבל לידיו את ההסכם רק בהסכמתו של גלובוס, "וחזקה על עו"ד כהן כי היה מעגן הסכמה זו בכתב, וכולל אותה במסמך הנאמנות, לו היה בסיס עובדתי להסכמה נטענת זו".

לאחר הדברים האלה פנתה שבח אל הגיונם של דברים: "לא יעלה על הדעת להתנות את זכותו של הנהנה במימוש זכות כלכלית המוקנית לו במסמך כלשהו, בתנאי לפיו יועבר לו המסמך הדרוש לו לאכיפת זכותו רק בהינתן הסכמת הנושה (צ"ל החייב - א'ט'), שהרי ברור לכל כי נושה (חייב - א'ט') שידע כי המסמך דרוש לזוכה לצורך אכיפת החיוב כנגדו, לא יסכים להעברתו לידי הזכאי. הקניית זכות הסירוב לנושה (לחייב - א'ט') משוללת כל הגיון, שכן היא מעקרת את מימוש הזכות המעוגנת בהסכם ומרוקנת אותה מכל תוכן. אין ספק כי באם היה נאמר למבקש (אביב - א'ט'), כי יוכל לקבל את ההסכם לרשותו רק אם יורם גלובוס יסכים לכך, לא היה חותם על הסכם פשרה זה, שהרי נחיצותו של ההסכם קמה כאשר הצד שכנגד מפר אותו, ואין בו כל צורך כאשר זה האחרון מקיים אותו ומעביר את התשלומים החודשיים כסדרם".

שבח ציוותה על עו"ד יוסי כהן להמציא לאביב את ההסכם, בתוך 48 שעות מעת קבלת פסק הדין.

בשולי פסק הדין מתחה שבח ביקורת הן על התנהלותו של עו"ד כהן והן על זו של גלובוס. לגבי עו"ד כהן קבעה, כי "טוב היה עושה הנאמן לו שמר על אובייקטיביות, כנדרש ממעמדו, ומוטב היה לו פנה מיוזמתו לבית המשפט בעתירה". את ביקורתה כלפי גלובוס ביטאה שבח בדמות חיובו בתשלום שכר-טרחת עורך דין לאביב בשיעור 35,000 שקלים, בצירוף מע"מ (ה"פ 1064/05).

עוד כתבות

רון חולדאי במסיבת העיתונאים היום על שדה דב / צילום: שלומי יוסף

חולדאי לנתניהו: "המשך הפעלת שדה דב לא יעכב את ביצוע עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה"

במכתב ששלח הבוקר לנתניהו, התייחס ראש עיריית ת"א לטענות כי מתן ארכה לפינוי שדה דב יביא לקשיים בביצוע עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה: "החלופות המוצעות אינן גורמות לאף קושי בביצוע עבודות הקו הירוק" ● נת"ע: "מדובר במעקף של הקו הירוק שלא משנה מהותית את מתווה הקו"

הפגנה נגד סגירת שדה דב בירושלים היום / צילום: יוסי זמיר

מאות משתתפים בהפגנה נגד סגירת שדה דב מול בית רה"מ

שדה התעופה אמור להיסגר ב-1 ביולי ● לצד מאות מתושבי אילת, בהפגנה יש גם נציגות מכובדת לחברי כחול לבן ● ראש עיריית אילת מאיר יצחק הלוי: "בשבוע הבא נשכב על הגדר של שדה דב תרתי משמע"

מתקפות הסייבר הולכות ומתעצמות/צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

ביהמ"ש המחוזי בת"א חסם גישה לכ-1,700 אתרי פדופיליה

מדובר באתרים שהיו זמינים לכלל משתמשי האינטרנט בישראל ● ביהמ"ש הוציא צו להגבלת הגישה בעקבות בקשה של מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה

לוגו באליגם / צילום: יח"צ

המועצה לצרכנות ללקוחות באליגם: "זכאים לפנות לכונסי הנכסים"

מפעילת אתר המכירות המקוונות באליגם הגישה אתמול בקשה למינוי כונס נכסים בשל חובות בסך 22 מיליון שקל ● במועצה לצרכנות מזהירים כי ספק אם חברות האשראי יוכלו להתערב ולבטל את העסקאות שנעשו עם האתר

קפה ג'ו  / צילום: איל יצהר

תמכור קפסולות לאמריקאים? קפה ג'ו נכנסת לאונליין ולרשתות מזון בארה"ב

רשת בתי הקפה הישראלית השיקה פלטפורמה מקוונת שתמכור מוצרי קפה בהשקעה של כ-100 אלף דולר ● במקביל החלה קפה ג'ו במכירה של מוצרים ביניהם קפסולות תואמות נספרסו ומוצרי קפה נוספים בכ-10 חנויות מזון בארה"ב

מוחמד מורסי / צילום: רויטרס

נשיא מצרים לשעבר מוחמד מורסי מת במהלך דיון בביהמ"ש

הנשיא האסלאמיסטי שהודח בהפיכה צבאית בשנת 2013 התעלף במהלך דיון בבית משפט במדינה ומת מאוחר יותר ● איש האחים המוסלמים היה הראשון שנבחר בבחירות דמוקרטיות לנשיאות ב-2012 אולם הודח שנה לאחר מכן על ידי א-סיסי

אסף רפפורט  / צילום: יח"צ

מיקרוסופט מעבירה את עובדי הקבלן בישראל להעסקה ישירה

אסף רפפורט, מנהל מרכז הפיתוח בישראל, החליט להעביר מעל 100 עובדים להעסקה ישירה עד סוף החודש הנוכחי

 

 

תל אביב, ישראל / צילום: shutterstock

מנכ"ל פורום ה-15: "אנשים מוכנים לגור בערים צפופות, אם באותן ערים יש איכויות נוספות"

אף שהדרך לאישור השינויים בתמ"א 35, שיגדילו בצורה משמעותית את הצפיפות הערים, עוד ארוכה - הם כבר מעוררים תגובות עזות בענף ● איתן עטיה: "הממשלה צריכה לעשות שינוי דרמטי ולהגדיל במאות אחוזים את ההשקעות בשירותים האזרחיים"

פארמוקן / צילום: אתר החברה

הושלם מיזוג חברת הקנאביס פארמוקן לשלד מדיקל: "אנחנו חברה רווחית ומתכננים להמשיך כך"

פארמוקן, אחת החלוצות החקלאיות בתחום הקנאביס הרפואי, סיכמה את 2018 עם הכנסות של 14.8 מיליון שקל ורווח נקי של 6.6 מיליון שקל ● במסגרת המיזוג קיבלו בעלי פארמוקן 73% ממניות החברה הממוזגת

עבודות הבנייה של נמל המפרץ / צילום: איל יצהר

הלחץ מוושינגטון והעתירות בבית המשפט לא עוצרים את הקמת נמל המפרץ בחיפה

עיריית חיפה טוענת שהקמת הנמל מונעת הרחבת נמל התעופה, והאמריקאים חוששים מקרבתה של החברה הסינית הבונה את הנמל לספינות הצי האמריקאי בנמל הישן ● גורם מקורב: “אין שום צורך להפעיל נמל במיליארדים כדי לדעת מי עוגן בנמל חיפה, מספיק להשקיף מדירה על הכרמל”

אורן הוד, מנכ"ל אפריקה מגורים / צילום:  איל יצהר

מנכ"ל אפריקה מגורים: "מי שקונים דירות במחיר למשתכן בגליל ים הם בעלי וולוו ולקסוס"

כך אמר הבוקר מנכ"ל אפריקה מגורים אורן הוד בכנס הנדל"ן השנתי של ארנסט אנד יאנג ומשרד עוה"ד שטיינמץ הרינג גורמן ושות' ● מנכ"ל קבוצת לוינשטיין שאולי לוטן: "לא ברור למה החליטו שאדם שגר בעפולה יזכה בדירה בדימונה, ואדם שגר בדימונה יזכה בעפולה. זה טימטום"

אליקה מרחבי / צילום: יוסי צווקר

ישראייר יעבדו עם זרמון גרופ

ההתקשרות מתייחסת לשירותי סטודיו וחלק מהקריאייטיב באוף-ליין ובדיגיטל ● תקציב הפרסום של ישראייר נאמד במיליוני שקלים בודדים

עוז רן  / צילום: איל יצהר, גלובס

האתגרים של רן עוז במגדל: להסתדר עם בעל השליטה ועם היו"ר, ולהחזיר לקבוצה את הובלת השוק שאבדה

מגדל בחרה ביו”ר כאל רן עוז למנכ"ל החברה ● עוז מגיע לתפקיד ללא ניסיון בביטוח, וניצב בפני אתגר כפול: לנווט בין בעל השליטה ויו”ר הנחשבים לדומיננטיים, ולהצעיד את החברה, שבשנים האחרונות הדרדר מצבה, בחזרה לצמרת קבוצות הביטוח ● היתרונות: היקף נכסים מנוהל גבוה והיכרות מקרוב עם תחום האשראי שסומן כמנוע הצמיחה של החברה ● ניתוח "גלובס"

רונן משה יועץ תקשורת / צילום: יחצ

מפלגת כחול לבן במו"מ מתקדם לשכירת יועץ התקשורת רונן משה

רונן משה לא יעמוד בחזית, ומטעם משרדו תשמש לי-אור אבנון כדוברת הקמפיין בצמוד לח"כ בני גנץ

לילך אשר טופילסקי - מנכ"לית בנק דיסקונט / תמר מצפי

אשר טופילסקי: "פעם להיות בנקאי היה אופציה ראשונה ליוצאים מהאוניברסיטה, היום זה ההייטק"

מנכ"לית דיסקונט הפורשת בכנס הנדל"ן השנתי של EY: "היום לא מחפשים קביעות במערכת גדולה, מחפשים שינוי וריגוש ותגמול נכון וראוי" ● על עזיבתה: "החלטתי לעשות שינוי ולהתפתח לאתגרים חדשים" ● איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה: "חברות מבינות שצריך לייצר ערך מוסף ללקוחות"

בנימין נתניהו / צילום: יוסי זמיר

נתניהו: "נביא תוספת חיונית לתקציב הביטחון של למעלה ממיליארד שקל"

רה"מ נשא דברים בבית הנשיא והתייחס לראשונה לגירעון הצפוי ולחריגה ● "התמודדנו עם גירעונות גדולים יותר, גם עם הנוכחי נתמודד"

הבורסה בתל אביב / צילום: איל יצהר

סגירה שלילית בת"א: מניית טבע צנחה ב-2.7%, שיכון ובינוי עלתה 2.4%

מדד ת"א 35 ירד ב-0.3%, ת"א 90 איבד 0.9% ומדד הביטוח איבד 1.3% ● מנכ"ל שיכון ובינוי אייל לפידות רכש 5% ממניות כלל ביטוח ● טבע ירדה לאחר שבנק ההשקעות סיטי חתך את מחיר היעד

ליאור נעמן, סמנכ"ל קראייטיב Powered by / צילום: דנה מורנו

"ידיעות אחרונות" - בין המועמדות הסופיות בתחרות Digiday

זרוע התוכן הממותג של קבוצת "ידיעות אחרונות" נבחרה להיות אחת מחמש המועמדות הסופיות בתחרות Digiday Awards בקטגוריית "העיצוב הטוב ביותר" עם קמפיין למותג הרכב מיני קאנטרימן

פטריק דרהי / צילום: רמי זרנגר

איש העסקים הישראלי-צרפתי פטריק דרהי רוכש את סותביס תמורת 3.7 מיליארד דולר - פרמייה של 61%

בית המכירות הפומביות מהגדולים בעולם האמנות, יירכש על ידי חברת BidFair USA, שבבעלות איש העסקים הישראלי-צרפתי לפי מחיר של 57 דולרים למניה, הרבה מעל למחיר השוק ● דרהי: "כמשתמש ותיק ומעריץ של החברה, אני רוכש את סותבי'ס יחד עם משפחתי" ● המניה מזנקת בכ-60% בפתיחת המסחר בניו יורק

מיקי דיין / צילום: איל יצהר

בעקבות העברת השליטה: בכירי איידיאו פרופרטיז פורשים 

השליטה בחברה עברה לאחרונה מבעלות משותפת של שיכון ובינוי, קרן אפולו ומשפחת דיין לידי שליטה משותפת של אפולו, דיין ומספר גופים נוספים שרכשו את מרבית מניות שיכון ובינוי ● המנכ"ל רבין סביון יעזוב ביולי את תפקידו