גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ביהמ"ש: "הסכם הפיטורין" בין יורם גלובוס ובין חתנו יואב אביב ייחשף

השופטת יהודית שבח חייבה את עו"ד יוסי כהן, הנאמן, למסור לאביב את ההסכם שנחתם בינו ובין גלובוס, ומתחה ביקורת הן על גלובוס והן על חוסר אובייקטיביות של עו"ד כהן

יואב אביב שימש כמנכ"ל קבוצת החברות "גלובוס גרופ", וזאת במשך כ-8 שנים, עד לתחילת שנת 2005. אביב, חתנו של יו"ר מועצת המנהלים של "גלובוס גרופ", יורם גלובוס, סיים את תפקידו בקבוצה בעקבות סכסוך, שנתגלע בינו לבין גלובוס. לאחר פיטוריו של אביב מעבודתו, ובעקבות דרישות כספיות שונות, שהוא הציב בפני גלובוס, נחתם הסכם בינו לבין גלובוס. הסכם זה נותר מופקד בנאמנות בידיו של עו"ד יוסי כהן, ששימש כעורך דינו של גלובוס, וזה האחרון הפקיד בידי אביב מסמך, שבו הוא אישר: "הנני לאשר כי אני, עו"ד יוסי כהן... מחזיק בנאמנות עבור יואב אביב הסכם חתום משני צדדיו מיום 21.4.05 בין יורם גלובוס לבין יואב אביב".

לאחר שלטענת אביב, גלובוס לא עמד בהתחייבויותיו הכספיות שבהסכם, ביקש אביב לקבל את ההסכם לידיו, על-מנת שיוכל לעמוד על זכויותיו מכוחו, ואף להגיש תביעה כספית נגד גלובוס בקשר לכך. עו"ד כהן סירב למסור לידיו את ההסכם, וטען כי התחייב שלא למוסרו לידי מי מן הצדדים. כהן טען, כי מסירתו של ההסכם לידי אביב, כבקשתו, תגרום לכך שהוא יפר את חובת הנאמנות, שהוא חב כלפי גלובוס.

לאביב לא נותר אלא להגיש תובענה, לבית המשפט המחוזי, על-מנת שזה יצווה על עו"ד כהן למסור לידיו את ההסכם. התביעה הוגשה נגד עו"ד כהן ונגד גלובוס. לאחר שתחילה הוא התנגד לסעד המבוקש בתביעה, החליט עו"ד כהן שלא לנקוט עמדה בתובענה, והודיע כי הוא משאיר את הדבר לשיקול-דעתו של בית המשפט. במאמר מוסגר יוזכר, כי לבית המשפט מוקנה, תמיד, שיקול הדעת אם להיעתר לתביעה אם לאו, ואם להעניק לתובע את הסעד המבוקש על-ידו אם לאו. לצורך הפעלת שיקול-דעתו, אין בית המשפט נזקק לאישורו של בעל דין זה או אחר. בהודעתו של עו"ד כהן בדבר הותרת שיקול הדעת בידיו של בית המשפט, הוא הודיע, למעשה, כי הוא מעדיף שלא לנקוט עמדה במחלוקת, וכי יכבד כל החלטה שתינתן.

גלובוס התנגד לתובענה וטען שתי טענות עיקריות: תחילה הוא טען, כי לאור זאת שאביב הוא חתנו, המדובר בסכסוך משפחתי ויש להעביר את הדיון בתובענה לבית המשפט לענייני משפחה, אשר לו הסמכות לדון בה. שנית, הוא טען, כי עו"ד כהן אינו רשאי למסור את ההסכם לידיו של אביב ללא קבלת הסכמתו, וזאת מאחר שהיה מדובר בהסכם ג'נטלמני, שסוכם, במפורש, שלא יימסר לצד כלשהו ללא קבלת הסכמתו של הצד השני.

השופטת יהודית שבח דחתה את כל טענותיו של גלובוס, וקיבלה את התובענה.

תחילה היא קבעה שלבית המשפט המחוזי, ולא לבית המשפט לענייני משפחה, הסמכות לדון בתובענה. היא קבעה שעל אף שאביב הוא אכן בן משפחתו של גלובוס, הרי אין המדובר בתובענה, "שעילתה סכסוך בתוך המשפחה". תובענה תיחשב ככזו "באם מקור הסכסוך או סיבתו בקשר המשפחתי וכי הסכסוך לא היה בא לעולם אלמלא המדובר ביחסי משפחה. העובדה שכתוצאה מהסכסוך נפגעת רקמת היחסים בתוך המשפחה אינה רלבנטית, שכן יש להבחין בין תוצאת הסכסוך לבין סיבתו, דהיינו, יש לבדוק באם הסכסוך המשפחתי הוא שיצר את ההתדיינות, או שמא ההתדיינות היא שגרמה לסכסוך המשפחתי. אכן גם סכסוך עיסקי ו/או סכסוך בגין עסק משפחתי יכול להיחשב כסכסוך בתוך המשפחה, ובמקרה כזה על בית המשפט לבחון את העובדות הספציפיות ולאתר היכן מצוי הגבול בין התחום העיסקי לבין התחום המשפחתי".

שבח הגדירה את טענתו של גלובוס בדבר היות הסכסוך, סכסוך משפחתי, "טענה פורמלית, אשר מטרתה אחת ויחידה והיא דחיית הקץ ועיכובו של המבקש מהגשת תובענה כספית בהסתמך על ההסכם". היא קבעה, כי העסקתו ופיטוריו של אביב לא נבעו כתוצאה מהקשר המשפחתי, שבינו לבין גלובוס, וכי לפיטורים לא היה קשר כלשהו לסכסוך משפחתי, שבין אביב לבין בתו של גלובוס או עם בן משפחה אחר, אלא הם נבעו ממחלוקת ניהולית. הוסף לכך את העובדה, שלפיה התובענה הייתה מופנית, בעיקרה, נגד עו"ד יוסי כהן, הנאמן, ותקבל תובענה, שהוגשה בהתאם לחוק הנאמנות, אשר הסעד המתבקש בה, אף הוא מקורו בדיני הנאמנות, ושבינה לבין בית המשפט לענייני משפחה אין דבר, אף לא חצי דבר.

את הטענה, שלפיה בהיותו נאמן של הצדדים, אין עו"ד כהן רשאי למסור את ההסכם לידיו של אביב ללא קבלת הסכמתו של גלובוס לכך, בחנה שבח בהתאם לדיני הנאמנות. תחילה, היא דחתה את הטענה, שלפיה עו"ד כהן שימש נאמן עבור גלובוס, ולא עבור אביב. היא הפנתה אל לשונו של מסמך האישור, שנחתם בידי עו"ד כהן, ושבו הוא אישר, במפורש, כי הוא "מחזיק בנאמנות עבור יואב אביב הסכם", "עבור יואב אביב" נכתב, ולא "עבור יורם גלובוס".

לאחר מכן הניחה שבח, לצורך הדיון, כי עו"ד כהן אכן שימש נאמן עבור גלובוס, וקבעה, כי גם אם כך, "הרי על פי חובתו כנאמן, עליו לפעול לטובת הנהנה עפ"י הנאמנות ולא רק לטובת הגורם שיצר את הנאמנות". היא הזכירה את זאת, ש"מעצם הגדרת תפקידי הנאמן עולה כי חובת הנאמנות של הנאמן איננה רק כלפי יוצר הנאמנות, אלא גם כלפי מי שאמור ליהנות מן החבות או מן הנאמנות".

שבח קבעה, כי ההסכם, המוחזק בידי עו"ד כהן, מקנה לאביב זכויות כספיות, אשר אינן ניתנות להוכחה ללא הצגתו. לפיכך, כך שבח, אביב הנו בגדר "נהנה" של מוסד הנאמנות, "ועו"ד כהן חב לו את חובתו כנאמן בגין זכות הנאה זו".

שבח הוסיפה והפנתה את תשומת הלב לכך, שמסמך הנאמנות, אותו אישור שנחתם בידי עו"ד כהן, כלל אינו מזכיר הסכמה כלשהי בין הצדדים, שלפיה אביב יהיה זכאי לקבל לידיו את ההסכם רק בהסכמתו של גלובוס, "וחזקה על עו"ד כהן כי היה מעגן הסכמה זו בכתב, וכולל אותה במסמך הנאמנות, לו היה בסיס עובדתי להסכמה נטענת זו".

לאחר הדברים האלה פנתה שבח אל הגיונם של דברים: "לא יעלה על הדעת להתנות את זכותו של הנהנה במימוש זכות כלכלית המוקנית לו במסמך כלשהו, בתנאי לפיו יועבר לו המסמך הדרוש לו לאכיפת זכותו רק בהינתן הסכמת הנושה (צ"ל החייב - א'ט'), שהרי ברור לכל כי נושה (חייב - א'ט') שידע כי המסמך דרוש לזוכה לצורך אכיפת החיוב כנגדו, לא יסכים להעברתו לידי הזכאי. הקניית זכות הסירוב לנושה (לחייב - א'ט') משוללת כל הגיון, שכן היא מעקרת את מימוש הזכות המעוגנת בהסכם ומרוקנת אותה מכל תוכן. אין ספק כי באם היה נאמר למבקש (אביב - א'ט'), כי יוכל לקבל את ההסכם לרשותו רק אם יורם גלובוס יסכים לכך, לא היה חותם על הסכם פשרה זה, שהרי נחיצותו של ההסכם קמה כאשר הצד שכנגד מפר אותו, ואין בו כל צורך כאשר זה האחרון מקיים אותו ומעביר את התשלומים החודשיים כסדרם".

שבח ציוותה על עו"ד יוסי כהן להמציא לאביב את ההסכם, בתוך 48 שעות מעת קבלת פסק הדין.

בשולי פסק הדין מתחה שבח ביקורת הן על התנהלותו של עו"ד כהן והן על זו של גלובוס. לגבי עו"ד כהן קבעה, כי "טוב היה עושה הנאמן לו שמר על אובייקטיביות, כנדרש ממעמדו, ומוטב היה לו פנה מיוזמתו לבית המשפט בעתירה". את ביקורתה כלפי גלובוס ביטאה שבח בדמות חיובו בתשלום שכר-טרחת עורך דין לאביב בשיעור 35,000 שקלים, בצירוף מע"מ (ה"פ 1064/05).

עוד כתבות

אמיר ירון/ צילום: איל יצהר

מדיניות הריבית ממשיכה לתדלק את השווקים

המשקיעים בארץ מצפים כי בנק ישראל יילך בעקבות הפד ויוריד את הריבית, ובהתאם נרשמות עליות נאות באפיק האג"ח ובמדדי המניות בישראל

Libra המטבע הדיגיטלי של פייסבוק / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

פרוייקט הקריפטו של פייסבוק קורס? ויזה, מאסטרקארד ואיביי עוזבות

בין החברות שפרשו מן הפרויקט הן ויזה, מאסטרקארד, סטריפ, ואיביי ●  הרקע לעזיבת החברות הן בשל חששות רגולטוריות ● נזכיר כי בשבוע שעבר חברת פייפאל הודיעה כי תפרוש מן הפרויקט

דונלד טראמפ/ צילום: רויטרס

ארה"ב נסוגה לחלוטין מצפון סוריה; הכורדים יאפשרו לאסד להתפרס בגבול טורקיה

עם התקדמות הכוחות הטורקיים, טראמפ הורה על יציאת כאלף חיילים מאזור הקרבות ● לאור הנטישה האמריקנית, הכורדים הגיעו להבנות עם המשטר על כניסתו לשטחים שהיו בידיהם מאז תחילת המלחמה

מתוך אלבום האינסטגרם של מיכל נגרין

סופו של מותג: על נפילתה של מיכל נגרין

הגורמים שתרמו להצלחה השיווקית של מיכל נגרין, יוצרת התכשיטים שהפכה את האופנה לאומנות, הם גם אלה שנעלו וגידרו את ההצלחה והביאו לדעיכה של מפעל חייה ● דעה

ניצול מרבי של חומרי גלם / צילום: סן פלגרינו - יח"צ חו"ל

עד הפירור האחרון: קולניריה ירוקה שבה אוכלים הכל, כולל הכל

אחד הביטויים הקולינריים של המגמה הסביבתית "אפס פסולת" הוא "אפס פחת", שימוש בכל החלקים של חומר הגלם, שלרוב היו נזרקים מיד לאשפה ● כך מוצאים חלקים לא פוטוגניים כמו אשכי עגל, עיני דגים או קליפות וגבעולים את דרכם אל הצלחות במיטב מסעדות תבל

זה בידיים שלנו / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

עשה זאת בעצמך: עד שהממסד יתעורר, יותר ויותר אזרחים מתגייסים להציל את כדור הארץ

יכולנו להביא תסריטי אימה של אסונות אקלים, אבל בחרנו להציג את הפתרונות ● כך אפשר לעצור את ההתחממות הגלובלית - אבל חייבים לפעול עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי

ההפצצות הטורקיות בסוריה./ צילום: רויטרס

גרמניה וצרפת משעות מכירת נשק לטורקיה בשל המתקפה בסוריה

עם זאת, ההודעות מתייחסות רק ל"נשק שעלול להיות בשימוש בסוריה", מה שמאפשר את המשך עסקאות הצוללות וכלי השיט בין גרמניה לטורקיה ● מחר יתכנסו בבריסל שרי החוץ של האיחוד לדון בתגובה למתקפה

טלגרם / צילום: שאטרסטוק

ה-SEC עצר מכירת מטבעות הדיגיטליים של טלגרם בשווי של 1.7 מיליארד דולר

המכירה הייתה אמורה להתקיים החל מסוף החודש הנוכחי ● ברשות אמרו כי פרויקט המטבעות הדיגיטליים של טלגרם המכונה "גרם" ("Grams") נכשל ברישום למכור מטבעות דיגיטליים

מלחמת סחר בין ארה"ב לסין / שאטרסטוק

טראמפ אומר שהגיע עם סין להבנות משמעותיות בחלק מסעיפי הסכם הסחר

טראמפ אמר שארה"ב וסין הגיעו להסכם סחר ראשוני וסיימו את "השלב הראשון" בדרך לחתימה על הסכם סופי ● בהסכמות נכללים כמה תחומי מסחר, בהם שירותים כלכליים, קנין רוחני ורכישות של תוצרת חקלאית ● המכס על מוצרים תוצרת סין שהיה אמור להתחיל ביום ג' הקרוב מושהה לעת עתה

הפגנת תמיכה בראש הממשלה נתניהו מול ביתו של מנדלבליט  / צילום: שלומי יוסף

הפגנת תמיכה נוספת בראש הממשלה

תחת הכותרת "מצילים את הדמוקרטיה משומרי הסף" התקיימה במוצ"ש הפגנת תמיכה בנתניהו ● בסמוך לביתו של היועמ"ש התקיימה גם הפגנה נגד השחיתות השלטונית ● המשטרה: 3 עצורים בגין הפרות סדר

סופת הטייפון הגיביס ביפן / צילום: רויטרס

הרשויות ביפן: על 8 מיליון איש לעזוב את בתיהם בעקבות סופת טייפון

רוחות חזקות וגשמים בהיקף חסר תקדים מכים היום את טוקיו ואזורים נרחבים במרכז יפן ● מזג האוויר החריג, שהגיע במסגרת סופת הטייפון הגיביס, הוביל את ממשלת יפן להצהיר על מצב חירום בכוננות הגבוהה ביותר

הכלכלנית זוכת פרס הנובל אסתר דופלו / צילום: Eloy Alonso, רויטרס

המחקר פורץ הדרך שהפך היום את אסתר דופלו לאישה השנייה אי פעם עם נובל בכלכלה

איך גורמים לילדים להתחסן יותר ומעודדים חקלאים להשתמש בשיטות חדשניות? דופלו, באנרג'י וקרמר יצאו לענות על השאלות האלה בניסויים מבוקרים בשטח, וחוללו מהפכה ● דופלו היא האישה השנייה בהיסטוריה שזכתה בנובל לכלכלה: "מקווה שההדגמה שנשים יכולות להצליח, תיתן השראה לאחרות"

צב ים עם קשית תקועה בפיו/ צילום:  Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

הגיליון הירוק: פרויקט מיוחד על משבר האקלים

הגיע הזמן להודות בכך: למשבר האקלים יש השלכות כלכליות מובהקות והאחריות מוטלת על כולנו ● למה לא באמת מדובר בסוגייה פוליטית, מה ההשלכות של עוד כמה מעלות ואיך עסקים בעולם כבר נערכים עם פתרונות ● מגזין G של "גלובס" הוקדש השבוע כולו לסיקור משבר האקלים. קבלו הצצה

מטבע של 5 שקל /צילום: תמר מצפי

מדוע השקל הוא המנצח הבלתי מעורער של שוק המטבעות?

השאלה היא לא מדוע השקל חזק, אלא מדוע הוא הכי חזק בעולם ● דעה

סמסונג גלקסי נוט 10 פלוס / צילום: יח"צ

מצלמה משודרגת ופיצ'ר לגיימרים: האם כדאי לקנות את הגלקסי נוט החדש?

עט פונקציונלית יותר, צבעים חיים ופילטרים לאינסטגרם: הנוט 10 פלוס נכנס לקטגוריית המכשירים שבמיינסטרים - אבל זאת בשורה חיובית

181 מנהלים אמריקאים חותמים "רווחים זה לא הכל" / צילום: רויטרס

הניסיון לטעון שהרווח משרת את כולם הוא מיתמם ומטעה

לא ניתן להתעלם מן ההיבט החברתי, שכן פערים גדולים מדי מייצגים את אחד הסיכונים הכי גדולים לעצם קיומו של המשטר הקפיטליסטי ● מי שימשיך ויתמיד בגישה שהכל טוב, שהרווח הוא הכל, שאין שום רע בפערים כלכליים עמוקים ככל שיהיו, כורה קבר עמוק מאוד לקפיטליזם ● דעה

שינויי מזג אויר/ צילום:  Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

הירוק היום אפור מאוד: 30 סיבות ללכת על ירוק

כבר 20 שנה שבכל שנה נרשמה עלייה בטמפרטורה הממוצעת, 2,240 אנשים בישראל מתים מוות מוקדם בכל שנה בגלל זיהום האוויר, ובירת אינדונזיה שוקעת בקצב של 25 ס"מ בשנה ● 30 סיבות למה צריך להיות לכם אכפת ממה שקורה סביבכם

סינגפור מראה כללי/צילום:shutterstock אס איי פי קריאייטיב

תיירות ומשבר האקלים: סינגפור מדגימה איך אפשר להפוך לימון סביבתי ללימונדה תיירותית

סינגפור היא אחת המדינות המוטרדות מאוד כבר עכשיו מנזקי האקלים, בעיקר מעליית פני הים ● את הדאגה המוצדקת ניתבה לשורה של פרויקטים סביבתיים, שהפכו גם לאתרי פנאי ולאטרקציות תיירותיות

אי הפלסטיק/ צילום:  Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

כתם מוסרי: אי הפלסטיק באוקיינוס השקט זורע הרס וגדל לממדים בלתי נתפסים

הוא זכה לכינוי אי הפלסטיק, אבל למעשה מדובר בכתם עצום בגודלו – משהו בין מדינת טקסס לרוסיה כולה - שהולך ומתפשט באוקיינוס השקט, זורע הרס, ובעיקר לא הולך להיעלם לשום מקום ● האשמים: כולנו

שעוני מים / צילום: תמר מצפי, גלובס

כשהכתובת הייתה על הקיר: המדינה פספסה עם תאגידי המים

חקיקות פופוליסטיות לא ריאליות ומנותקות מהמציאות יש לא מעט ● מעטים המקרים שהדבר מתגלה ונחשף תוך חודשים ספורים ● דעה