גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

תוכנית בהמשכים: הסתכלות חדשה על תוכניות ישנות

פסק דין חדש בביהמ"ש העליון פורץ עקרונות בסיסיים, והוא יכול לשמש צינור שדרכו ניתן להביא תוכנית ישנה לדיון על בסיס כללי הפיצוי העדכניים, ובלבד שניתן לטעון לגביה שהיא "מהלך תכנוני כולל" עם תוכנית עדכנית * להלן חלק מתוצאות הרוחב האפשריות

פ סק דין חדש של בית המשפט העליון, עשוי (או עלול) לשמש כלי רב עוצמה בידיהם של תובעים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, ובידיהם של השמאים מטעמם. בתמצית, פסק הדין יכול לשמש צינור שדרכו ניתן להביא תוכנית ישנה לדיון על בסיס כללי הפיצוי העדכניים, ובלבד שניתן לטעון לגביה שהיא "מהלך תכנוני כולל" עם תוכנית עדכנית.

בפסק דינו מיום 7.8.06 ביקש בית המשפט העליון (בר"ם 3781/04 השופטים בייניש ולוי כנגד דעתו של השופט עדיאל), לפתור עוול שנוצר על-ידי מוסדות התכנון, אולם לדעת הח"מ הושגה תוצאה זו על חשבון פריצת עקרונות בסיסיים בתחום. במקום להתמקד בדיני ההתיישנות וביחס בינם לבין התנהגות שערורייתית של הרשות, העדיף בית המשפט (כמו ועדת הערר ובית המשפט המחוזי לפניו) לפתור את הסוגיה מהצד התכנוני.

המדובר בתוכנית בנתניה, שפורסמה למתן תוקף בשנת 1982 ואשר קבעה מספר הוראות לגבי שטחים וייעודם, דרכים וכו'. בין יתר הוראותיה קבעה התוכנית הראשונה שטחים שלגביהם עתידה להיערך תוכנית איחוד וחלוקה, וקבעה שזו תושלם בתוך שנתיים. במסגרת זו הורתה התוכנית שעד לתוכנית האיחוד והחלוקה לא תותר בנייה באותם שטחים.

הוגשו תביעות לפי סעיף 197, אולם אלו נדחו בשעתו משום שהפגיעה שהשתקפה באותה תוכנית היתה הקפאה של שנתיים בלבד, וזו נחשבה (בוודאי לפי המצב המשפטי דאז) לפגיעה "שאינה עוברת את תחום הסביר", ולכן אינה מזכה בפיצוי (סעיף 200). ככל הידוע, הכרעה זו לא אותגרה בבית המשפט המחוזי, ובעלי הקרקעות המתינו בצייתנות לפרסומה של התוכנית הנוספת.

אותן שנתיים ארכו 14 שנים. רק בשנת 1996 פורסמה למתן תוקף תוכנית האיחוד והחלוקה. בעלי הקרקעות הגישו שוב תביעה לפי סעיף 197. כעת הוועדה המקומית טענה להתיישנותה של התביעה, שהרי הפגיעה נגרמה מתוכנית בשנת 1982. ועדת הערר דחתה טענה זו, וכך גם בית המשפט המחוזי. לאור חשיבותו הרוחבית של העניין, התייצב נציג היועץ המשפטי לממשלה בהליך לצד הוועדה המקומית, וטען אף הוא כי התביעה התיישנה.

בפסק דינו מייצג השופט עדיאל את הפסיקה הקיימת: המדובר בשתי תוכניות, הראשונה פוגעת והשנייה מסיימת את הפגיעה; ההתיישנות חלה מפרסום התוכנית הפוגעת, ולפיכך תביעה זו התיישנה. ברם, דעת הרוב (בייניש ולוי) פרצה נתיב חדש. לשיטת הרוב, שתי התוכניות - ה"מקפיאה" וה"משחררת" - הינן חלק ממערך תכנוני אחד. לעניין לשונו של סעיף 197, שתיהן יחדיו הן "תוכנית" שפורסמה בשני שלבים. מאחר שה"תוכנית" הזו פורסמה לאחרונה ב-96', הרי שמאז מתחיל מניין ההתיישנות. הנימוק העיקרי לכך היה שהתוכנית ה"מקפיאה" קבעה גם מתי תיכנס התוכנית ה"משחררת" לתוקפה, ולפיכך, לשיטתה של בייניש, היתה זמנית במהותה. לטעמנו, אף כי התוצאה המעשית צודקת בנסיבות העניין, ההנמקה מרחיקת לכת ועלולה להביא לפריצה של המצב המשפטי הנוהג בעניין סעיף 197, ולשמש כלי ל"החייאתו" של נזק מתוכניות ישנות.

לעתים, תוכנית חדשה גורמת נזק אולם חלק מהנזק נובע ממצב תכנוני קודם. עד כה, לא ניתן היה לתבוע בגין מרכיב הנזק מתוכנית שהתיישנה. כעת, במקרה בו התוכנית הקודמת קושרת את עצמה לתוכניות עתידיות, באופן שהתובע יכול לטעון שמדובר ב"מהלך תכנוני כולל", ייתכן ויעלה בידו לצרף לתביעתו אף את מרכיב הנזק ההיסטורי. יתרה מזאת, גם כאשר התוכנית הנוכחית אינה יוצרת נזק למקרקעין, יוכל תובע לתבוע בגין נזק היסטורי אם יראה שהתוכנית הישנה קשרה עצמה לתוכנית החדשה בדרך של "מהלך תכנוני כולל".

זאת ועוד: המצב המשפטי שנהג בעבר ביחס לפגיעה "שאינה עוברת תחום הסביר" היה מחמיר הרבה יותר מאשר כיום, לאחר הלכת פרי הארץ. על-פי ההנמקה המתוארת לעיל, ניתן אף "להחיות" נזקים, אשר אם היו נתבעים בזמן פרסום התוכנית הראשונה לא היו מזכים בפיצוי כלל. "החייאתו" של נזק היסטורי כיום מאפשר לתובע ליהנות מן הפרשנות המיטיבה של "תחום הסביר", ממנה לא יכול היה ליהנות בזמן אמת.

התוצאה המתוארת אינה תוצאה טובה. היא חותרת תחת האינטרס החברתי של סופיות ההליך התכנוני, אשר עומד בבסיס תקופות ההתיישנות המקוצרות, ופוגעת ביכולתם של גופי התכנון לבצע תכנון תקציבי סופי. איננו אומרים כי היא תוצאה מתחייבת, אבל היא אפשרית, מה שמביא אותנו לנושא הוודאות.

נימוק נוסף של דעת הרוב מבוסס על כך שבעלי הקרקעות ציפו שההקפאה תוסר תוך שנתיים. גם אם נלך לפי הגישה המצמצמת, דהיינו שאותה ציפייה נגזרת רק מלשונה של התוכנית הראשונה, עדיין נוצרת תוצאה קשה: ההתיישנות אינה עוד עניין לחישוב קלנדרי פשוט, אלא היא תוצאה של פרשנותם של סעיפי התוכנית. וכידוע, פרשנות היא לעולם דבר פתוח.

מעבר לעובדה ששיטה זו מאפשרת מרחב תמרון גדול למנסחי תוכניות (אשר ספק אם הוא נחוץ או ראוי), היא יוצרת אי ודאות מובנית באשר לחישובה של תקופת ההתיישנות. אי ודאות כזו תזיק, בסופו של יום, לתובעים ולנתבעים כאחד, ובכל מקרה תגרום לסרבול של הליך שאמור להיות קצר וענייני יחסית.

נציג משמעות אפשרית נוספת, קיצונית אף מקודמותיה. אם אכן רואים בשתי התוכניות כתוכנית אחת, הרי שנזקי ההקפאה אינם נזקים בעקבות תוכנית כי אם נזקים במהלך הכנתה של תוכנית (על-פי ההגדרה, הסתיימו נזקי ההקפאה עם פרסומה של התוכנית המפשירה ב-96'). משמעות הדבר מרחיקת לכת ובנקודת הקיצון שלה היא מהפכנית ממש: לא עוד נזקים שגרמה תוכנית לאחר שפורסמה ובעקבות פרסומה, כי אם נזקים שגרמה תוכנית אף לפני פרסומה. תוצאה קיצונית ושלילית כזו, אשר אף מנוגדת ללשון החוק ולפסיקה הענפה, בוודאי לא נאמרה בפסק הדין ואינה מתחייבת ממנו, אולם מן הראוי לשים לב גם אליה.

נסייג: בייניש הבהירה כי נימוקיה מתייחסים למצב בו ברור שהתוכנית הראשונה היתה "זמנית במהותה" וקבעה מועד שבו תבוא תוכנית אחרת תחתיה. עם זאת יש לחשוש, כי בכך נפתחת מערכה שמאית ומשפטית בשאלה מהי תוכנית "זמנית במהותה" ומהו "מהלך תכנוני כולל" שבסיומו ניתן לתבוע בגין כל נזקיו, ללא חשש מהתיישנות.

דעת הרוב מציגה נימוק נוסף, עצמאי: הוועדה המקומית מושתקת מטענת התיישנות, לאור עמדתה בהליך קודם. כרשות מינהלית, הוועדה אינה יכולה לטעון טענות סותרות לפי נוחותה. די היה בנימוק זה כדי להביא לדחייתה של טענת ההתיישנות. ברם, במקום להסתפק באפיק זה, בחר בית המשפט לפתור בעיה פרוצדורלית (התיישנות) בכלים של מהות (הגדרת "תוכנית"), ובכך יצר אי ודאות ואולי אף איפשר פריצה של מחסום ההתיישנות בתוכניות ישנות.

תוצאות הרוחב האפשריות של פסק הדין הן כה משמעותיות, עד כי יש לומר עליו שהוא אוחז הלכה חדשנית, המצדיקה עריכת דיון נוסף בהרכב מורחב של שופטים. יש להמתין ולראות אם תוגש בקשה כזו, אולי על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, שהיה צד להליך זה.

עוד כתבות

חוזרים לעבודה / אילוסטרציה: shtterstock, Reuters

יוצאים לשוק: המדריך המלא לעובדים ומעסיקים שרוצים לצלוח את המשבר

בשבועות האחרונים, במסגרת שידורי הלייב "תוכנית עבודה" בשיתוף מיקרוסופט, דיברנו עם עשרות מומחים על הטלטלה שחווה שוק העבודה בעקבות משבר הקורונה ועל מה שצפוי לו בעתיד • ריכזנו כאן, על קצה המזלג, כמה מהעצות שלהם למעסיקים ולעובדים שנאלצים לנווט בתנאי חוסר ודאות

אנשי משרד הבריאות / צילום: משרד הבריאות

מנכ"ל משרד הבריאות היוצא: "עברנו מדאגה לאופוריה, עיקר הגידול בתחלואה מבתי הספר"

משרד הבריאות כינס מסיבת עיתונאים בעיצומו של החג על רקע עלייה במספר חולי הקורונה החדשים • במשרד שוקלים לסגור את הלימודים בחטיבת הביניים • משה בר סימן טוב: "גל שני איננו גזירת גורל, אנחנו לא בוודאות צועדים לסגר"

מנכ"ל ומייסד טוויטר ג'ק דורסי / צילום: לוקס ג'קסון, רויטרס

החזון של סופטבנק בסכנה והנתון שמראה מי המרוויח הגדול מהקורונה: השבוע בהייטק

מנכ"ל טוויטר ג'ק דורסי יצא לעימות גורלי עם נשיא ארה"ב: למה טראמפ צודק והאם יש סכנה לאינטרנט כפי שאנחנו מכירים אותו ● מה אפשר ללמוד מהטלפון בתקופת השפעת הספרדית, והבכיר בצ'ק פוינט שעוזב לאחר 27 שנה ● השבוע בהייטק

מרגרטה וסטאייר / צילום: רויטרס - Eric Vidal

תום תקופת הקורונה ותחילת עונת החילוצים באיחוד האירופי

החילוצים מעלים שאלות מהותיות מבחינת התחרות באיחוד האירופי ● "יש סכנה לעיוות התחרות ההוגנת, והאטת ההתאוששות הכלכלית ביבשת" אמרה נציבת התחרות באיחוד

דירת  4 חדרים ברמלה ב–1.2 מיליון שקל - יד שנייה / צילום: יח"צ

בלי מעלית: בכמה נמכרה דירת 4 חדרים ברמלה?

לדירה הוסיפו מרפסת בשטח 12 מ"ר, ויש לה חניה פרטית ● "הקונים חיפשו דירה במשך למעלה מארבע שנים והדירה הזו ענתה בדיוק לצורכיהם. העסקה נחתמה בעיצומה של המגפה"

פרופ' אריאל רובינשטיין / צילום: עמית שעל

קלקלה: שבעה ביטויים מהשיח הכלכלי שמעצבנים את אריאל רובינשטיין

לפני שאתם משתמשים בביטויים הללו, כדאי שתעצרו, תקראו ותשקלו מחדש ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד

איור: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב / עיבוד מחשב: ורד שדמי שלמה

דבר אליי במילים: השפה האנושית שינתה את העולם. איך הכול התחיל

איך התחילה להתפתח השפה האנושית, מה הקשר למבנה המוח והגרון שלנו והאם ייתכן שמשפטים קדמו למילים? החוקרים עדיין מתווכחים על סוגיות הקשורות ללידת השפה והמילים, אבל לא על התרומה שלהן להתפתחות בני האדם והתרבות ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

תעש רמת השרון / צילום: יח"צ

טיהור הקרקע במתחם תע"ש: המים יוחזרו לירקון

נוסף ליתרון שבטיהור הקרקע עצמה, המהלך עתיד בסופו של דבר לפתוח פקק של דירות חדשות בלב אזורי הביקוש

עיבוד מחשב: ורד שדמי שלמה

תוצר, צמיחה, שיוויון, גירעון: מי מרוויח מהמלים שמרכיבות את השיח הכלכלי?

מאחורי המילים הנייטרליות שמרכיבות את האסכולה המדעית והרציונלית שנקראת כלכלה, מסתתרים הנחות יסוד שנויות במחלוקת, תפיסות עולם סובייקטיביות, וכן - גם לא מעט אינטרסים ● מי מרוויח מזה ומי מפסיד? בדיוק מי שחשבתם ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

רועי חסן / צילום: ינאי יחיאל

אוצר מלים: רועי חסן תוהה מה אם רבים לא יכבו את האהבה

המשורר רועי חסן מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "מים" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

דונלד טראמפ / רויטרס

פרשנות: טראמפ רוצה לשנות את האינטרנט כפי שהכרנו אותו. הוא צודק (וטועה)

טראמפ רוצה להטיל על הרשתות החברתיות אחריות גדולה יותר על סינון תכנים, ולשנות את החוק שמעניק להן כוח מוגזם ● במהות הוא צודק אבל לא בטוח שזו הדרך ● איך הפך ציוץ אחד של נשיא ארה״ב למסע נקמה ולמה בדרך הוא עשוי להבקיע גול עצמי

משה בר סימן טוב  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

פרשנות: העלייה במספר החולים - האם המדינה התרשלה בצעדי החזרה לשגרה

בניגוד למדינות אחרות, שבהן הוסר הסגר באופן הדרגתי ובשילוב עם מערך בדיקות משמעותי, בישראל הוסר הסגר כמעט באחת ● איך בכל זאת היה ניתן לפעול אחרת?

מושיק רוט / צילום: יח"צ

אוצר מלים: מושיק רוט נזכר שהקול של אמא היה הופך כל סיפור למשהו מיוחד

השף מושיק רוט מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "סיפור" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

חגית ביליה / צילום: יהלי רייכנטל

אוצר מלים: חגית ביליה מספרת על מילה עם תקווה, עם אפשרות להתחדשות, לתקומה

חגית ביליה, בלוגרית הבישול לייזה פאנלים, מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "שארית" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

אליעזר בן יהודה / צילום: ויקמדיה

הַּמִלָּה הראשונה של אליעזר בן יהודה

בבית קפה בפריז, לפני 140 שנה, הוא החליט לחפש מִלִּים כדי לחדש את השימוש בלשון העברית ● את הַמִּלָּה הראשונה הוא מצא במוחו: מילון ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

רגע - אנחנו לא מפסיקים לנסות לחפש אותו, לרדוף אחריו ולאחוז בו

רגע הוא לא מילה, וגם לא אות, אבל לרוב הוא זה שנותן את המנגינה ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

נדב אבקסיס / צילום: מאיר כהן, יח"צ

אוצר מלים: לדעתו של נדב אבקסיס להכיל זה להשלים, גם אם זה לא מוצא חן בעיניך

השחקן והסטנדאפיסט נדב אבקסיס מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "הכלה" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

ישראל כ"ץ / צילום: אמיל סלמן-הארץ

7,500 שקל על כל עובד שחוזר מחל"ת: המודל השנוי במחלוקת מגיע מחר לממשלה ומאחורי הקלעים נחשפים

הממשלה תצביע מחר על תוכנית המענקים למעסיקים בהיקף של 6 מיליארד שקל. מדוע פסל כ"ץ את המודל שהוצג לו, למה מתעכב נושא המענקים מאז סוף חודש מרץ ואיך כל זה קשור ליועץ המשפטי לממשלה

חמי פרס  / צילום: ענבל מרמרי

אוצר מלים: חמי פרס מספר שאביו עודד אותם לא לפחד לחלום

חמי פרס, מנכ"ל קרן ההון פינטנגו ובנו של שמעון פרס ז"ל, מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "חלום" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

בניית הסכר באתיופיה, אוקטובר 2019. הממשלה מבקשת לחבר את כל 
110 מיליון תושביה 'לאספקת חשמל סדירה
צילום: רויטרס

הוויכוח על מי הנילוס הכחול מצית אש ומלבה רוחות מלחמה בצפון אפריקה

התוכנית של אתיופיה להקמת סכר ענק על נהר הנילוס הכחול מאיים על שלום האזור כולו ● מצרים הודיעה כי ביטחון האזור כולו בסכנה אם יימנעו ממנה המים שמובטחים לה על פי הסכמים בינלאומיים ● "מיליונים יהיו נכונים לצאת למלחמה עם מצרים", הגיב ראש ממשלת אתיופיה שקיבל נובל לשלום באחרונה