גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מתנה משמיים

מתי מתנה מלקוח חייבת במס הכנסה?

לא, לא. זה לא מה שאתם חושבים. אין הכוונה לעיסוק בעולמות שמימיים, שכבודם במקומם מונח, אף לא לעיסוק בגרמי שמיים, אלא למונח מקצועי, מיסויי, שמכונה בלעז windfall. זהו אותו מתת חסד שמקבל נישום, ואשר איננו חוסה אצל המס הישראלי, מאחר שאיננו נופל למצודת אחד ממקורות ההכנסה החייבים במס בישראל ("תורת המקור").

כידוע, פקודת מס הכנסה הישראלית חיה כנראה עדיין בעידן "תורת המקור". מה משמע? הרעיון העומד ביסוד תורת המקור הוא, שרק אותן הכנסות אשר נופלות ברשימת המקורות הסטטוטוריות של ההכנסה, כמפורט בעיקר בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, הופכות להיות "הכנסה חייבת" (כגון, הכנסה מריבית, הכנסה מדיבידנד, הכנסה מדמי שכירות, הכנסה מעסק וכל כיוצא באלה). "מתנת שמיים" איננה חלק ממקורות ההכנסה בישראל ומתוך שכך - דינה לחסד (היעדר חבות במס).

מהו איפוא דינה של מתנת חסד, אשר נותן מטופל לרופאו עבור הצלת חייו? מה טיבה של הכנסה, שמקבל במפתיע עורך דין מעבר לשכר-טירחתו הדשן, מלקוח שזה עתה הורידו מהגרדום? כלום תיחשבנה הכנסות חסד אלה ודומיהן כהכנסה חייבת? האם נכונה האינטואיציה כי המתנה תשוייך להתקשרות העיסקית ובעטיית כך נופלת לגדרו של "מקור" וחייבת במס בישראל, או דילמא מנותק המענק מהמחיר או מהשכר המקורי והיא עומדת בפני עצמה, כאקט של נדיבות גרידא, שאין בינו לבין הכנסות העסק דבר וחצי דבר?

נדיבות אינה אירוע מס

הבה נדמיין אירוע בו פנה מטופל חולה סרטן, לא עלינו, אל רופא פרטי מומחה והוא משלם לו את המחיר הגבוה ביותר, שלוקח רופא מומחה מסוגו, עבור טיפול מסור. הרופא המסור הביא ברכה בעמלו, ומטופלו נרפא לחלוטין ממחלתו האימתנית. חלפה שנה. הגיע יום הולדתו של הרופא ובמחווה של נדיבו*ת והוקרה מזמין אותו המטופל לטיול מסביב לעולם, שבמהלכו הוא מעניק לו שיק מתנה בסך של מיליון דולר (ללא מע"מ, בהיותו מתנה).

הרופא נפעם מהמחווה ובקול רועד מהתרגשות אומר למטופלו, כי "הוא הגזים ולא היה חייב". המטופל עונה לו בקול תרועת ניצחון: "אכן, לא הייתי חייב, אבל רציתי. לכבוד ייחשב לי הדבר ואל תסרב למתנתי. אלמלא אתה, אדוני הרופא המחונן, לא הייתי ניצב כיום על רגליי בריא וטוב לב".

עם שובו של הרופא לישראל הוא מפקיד את המתת בחשבונו בבנק ומדווח על ההכנסה ועל הטיול לרשויות המס, בתור מתת שמיים, שאיננה נופלת לאחד ממקורות ההכנסה המוכרים בישראל, ואיננה חייבת במס בישראל, הגם שלית מאן דפליג, כי אלמלא הטיפול הרפואי לא היה הרופא העשיר (כיום) זוכה למתנה. ככל שניסיוני מגיע, עמדת מס הכנסה תהיה ככל הנראה שלילית; דהיינו, שהמתנה אינצידנטלית לעיסוקו של הרופא וחייבת במס בידיו, אם כי, לדידי,החיוב במס בנסיבות אלה איננו נקי מספקות. בשורות הקצרות שלהלן אעלה מספר הרהורים חד-צדדיים, אפיקורסיים משהו, לטובת הארגומנט, שלא בהכנסה חייבת עסקינן, אלא במתת שמיים.

ראשית, חלוף הזמן בין ריפוי המטופל, לבין המתנה שהעניק לרופאו מקהים את האינצידנטליות של המתנה לשירות. שנית, סכום המתנה הגדול, עומד בדיספרופורציה מוחלטת למחיר המקובל אצל רופאים מומחים בהקשרים דומים. בפער העצום שבין סכום המתנה לבין סך הכל מחיר הביקורים והטיפולים אצל הרופא, יש כדי לתמוך בטענת הנתק, שבין התשלום ה"עיסקי", לבין המענק ה"מתנתי". הכמות הופכת לאיכות; הכמות הופכת לניתוק. המתנה, איננה בבחינת "תיקון מחיר" או "עיגול מחיר" כלפי מעלה, אלא מתנה טהירה.

שלישית, הוסיפו לכך את העובדה, שהמטופל לא היה חייב, כמובן, ליתן את המתנה לרופאו, ולרופא לא היתה טענת זכאות לקבלה (או לקבל כל סכום נוסף אחר) ונמצאתם מבינים (אם כי לא בהכרח מסכימים) לטענת הניתוק.

אקט של הכרת תודה

אכן, לא נעלם ממני שיש איזשהו קשר סיבתי בין המתנה לבין טיפול הרופא, אך הקשר הסיבתי צריך שיהיה "קשר סיבתי משפטי". סוגיית הקשר הסיבתי (או כפי שהיא מכונה לעיתים: "סיבתיות") היא סוגיה סבוכה בעולם המשפט ויש בה גם מן המדיניות השיפוטית. לפרקים מזומנות, קושרים את הקשר הסיבתי המשפטי עם "מימד הציפיות". כל אימת שקיימת ציפייה, שהאירוע (בענייננו - המתנה) ייארע, כי אז נוטה הכף לצד התקיימותו של קשר סיבתי, בעוד שמשנעדרת ציפיה סבירה לאירוע (למתנה), כי אז מתרופף הקשר הסיבתי המשפטי ויכול שיימוג. ספק בעיניי אם, במובן זה של הציפיות, יתגבש הקשר הסיבתי המשפטי בעניין דנן.

וכבר היו דברים מעולם. מעשה ברופא קופת-חולים, אשר זכה לקבל מפציינט, כהכרת תודה גרידא, תוצרת חקלאית מלוא החופן. בית המשפט דחה את עמדת פקיד השומה רחובות, כי בתוספת הכנסה חייבת עסקינן, וקבע כי המתנה כשמה כן היא ונטולת חבות מס. בדומה לכך, קבע בית המשפט כי יחזקאל אברהם, אשר פונה על-ידי העירייה, חרף טענתו שהוא בר רשות בנכס המקרקעין, לא יהיה חייב בפיצוי, אקס גרציה, שהוענק לו על-ידי העירייה. היה זה מתת חסד, כך קבע בית המשפט, ובתור שכזה איננו חייב במס.

"נדיבות אימפולסיבית", אשר איננה מתחייבת במס אצל מקבל המתת, ניכרת גם לעיתים בלתי מזומנות, במעגל המקצועות החופשיים. בשנות ה-70, החליטה פירמה להתנתק מרואי החשבון הקבועים שלה, אשר ביקרוה בנאמנות שנים ארוכות. הפרידה מרואי החשבון לא זיכתה אותה בכל פיצוי. על כך לא היתה מחלוקת. למרות זאת, החליטה הפירמה, באופן וולונטרי, ליתן לרואי החשבון תשלום נוסף בגובה שנת פעילות שלמה נוספת, בה לא עבדו. היה זה אקט של הכרת תודה עבור שירותי עבר ובתור שכזה, כך נפסק באנגליה, איננו חייב במס. נדיבות, איננה "אירוע מס". עורכי דין אינם מופלים לרעה מרואי חשבון בהקשרים אלה.

ומעשה נוסף שהיה כך היה: סקוט שימש כעורך דין פעיל משך שנים ארוכות עד שפרש ממקצועו ועבר לעסוק בתחום הנדל"ן והעסקים. והיה היום, בו פנתה אליו לקוחה ותיקה לשעבר על מנת שיסייע לה במכירת נכס, שהתקשתה למכור, מפאת בעיות משפטיות שליוו אותו. היא ביקשה שסיועו יהיה כמחווה של רצון טוב.

עורך הדין עשה כמיטבו והצליח בסיועו. אשר על כן, ביקשה הגברת להעניק לו מתנה בסך 10,000 לירות שטרלינג. מתנה זו לא חויבה במס. בית המשפט האנגלי ראה בה "נדיבות אימפולסיבית", הגם שהיה ער לכך, כי אלמלא העזרה שהושיט לה עורך הדין היא לא היתה מעניקה לו את המתנה. היה זה תשלום רצוני, בלתי מחויב, ללא זכות משפטית לקבלו.

תשלומים רצוניים או התנדבותיים, כך נפסק, אינם בהכרח מעין תוספת מחיר, אלא אות הוקרה. "נדיבות ספונטנית", כלשון האמריקאיים, בנסיבות מתאימות, איננה מחויבת במס.

מתת מעביד

שונה הדבר, או יכול ששונה הדבר, ביחסים נדיבים, שבין עובד ומעביד (שאז, רוחב יריעת הדין הפוזיטיבי מרחיבה את היקף המושג "הכנסת עבודה" למחוזות ולאירועים רחבים מן הרגיל). באנגליה, ארץ מכורתה של פקודת מס הכנסה הישראלית, ישנן הלכות אשר מאפשרות את טענת אי החיוב במס אפילו על "מתת מעביד" לעובדו, בנסיבות מיוחדות. ברם, לנוכח פני ההוראות הסטטוטוריות הנהוגות בפקודת מס הכנסה הישראלית, טענה זאת תהיה מוקשית וקשה בישראל. חריג נוסף ל"חריג המתנה" הוא חריג סטטוטורי, חדש יחסית, בגידרו של סעיף 2א' לפקודת מס הכנסה. סעיף זה קובע, כי "השתכרות או רווח של תושב, שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים יובאו בחשבון בקביעת רווחיו או הכנסתו של אדם". "מכלל הן" שומעין "לאו"; דהיינו, שאלמלא סעיף ספציפי זה לא היו תקבולי הזכייה בהגרלות משום הכנסה חייבת, ללא מקור לחיובן.

תקבולי זכייה בהגרלות כגון דא היו נחשבות, עובר לסעיף הספציפי (2א'), כמתת שמים שאיננה חייבת במס, ואילו אחרי חיקוק הסעיף הלזה זוכות הכנסות אלה לשיעור מס מיטיב של 25%.

שמע מיניה, כי בנסיבות חדות וברורות של מתנה אמיתית, לא יהיה זה מן הנמנע לשקול לקולא את שאלת חיובה במס בישראל, בהיעדר מקור להיתלות בו. אכן, אין זה דבר שבשיגרה והוא איננו חזון נפרץ, אך הוא אפשרי וראוי לבחינה ולמחשבה ואולי גם לאימות (או עימות) עם רשויות המס. זוהי הצגה חד-מימדית, חד-צדדית ופולמוסית, המציגה רק היבט אחד מפסיפס האפשרויות והדיונים, אך בהיותה חריגה, היא גם טעונה חשיבה רעננה וחדשנית. את האידך גיסא הציגו או יציגו אחרים, או אעשה כן בעצמי בהזדמנות מתאימה אחרת.

* עו"ד פנחס רובין עומד בראש משרד גורניצקי ושות', והוא, משרדו או לקוחותיו קשורים או יכולים להיות קשורים בסוגיות של מתת שמיים וחיובן או אי חיובן במס.

עוד כתבות

בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

כפיר חן מונה לראש מינהל המכס ברשות המסים

חן כיהן בשנים האחרונות כראש מינהל משאבים והון אנושי ברשות המסים ● הוא יחליף בתפקיד את אבי ארדיטי

בנימין נתניהו / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

נתניהו: עוד לא מאוחר מדי, אפשר לעצור את ההידרדרות לבחירות

לדברי ראש הממשלה, גנץ נגרר אחרי לפיד ובנט מסיבות אישיות ● נתניהו התעלם בדבריו מדרישת כחול לבן להעביר תקציב בהתאם לסיכומים בין המפלגות ● גנץ בתגובה: "הפיגוע הכלכלי שאתה עושה באזרחי ישראל בזמן שמגפה כלכלית, רפואית וחברתית משתוללת, מראה שאיבדת את זה"

אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס / צילום: פאביאן קולדורף

התוכנית האסטרטגית של הפניקס: רווח שנתי של מיליארד שקל ב-2024

לאחר חודשים של עבודה משותפת עם חברת הייעוץ הבינלאומית מקינזי מפרסמת היום קבוצת הביטוח הפניקס, שבניהול המנכ"ל אייל בן סימון, תוכנית אסטרטגית לשנים 2020-2024 ● החברה מכוונת ליעד תשואה על ההון של 12%-15% לשנה בכל אחת מהשנים, באופן קבוע

מעצר מסתננים / צילום: רויטרס

עתירה: לבטל את מדיניות "אי ההרחקה" ולהחזיק מסתננים מסוכנים במעצר עד להרחקתם

המרכז למדיניות הגירה ישראלית, יחד עם תושבי דרום ת"א, עתר נגד החלטות ביה"ד למשמורת לשחרר מסתננים שהורשעו שוב ושוב בעבירות חמורות ● בצעד תקדימי, העתירה תוקפת גם את חוקיות מדיניות "אי ההרחקה" לאריתראה ולסודאן של משרד הפנים

בר וציפי רפאלי / צילום: יריב כץ - ידיעות אחרונות

10 פסיקות המס החשובות של 2020 וההשפעה שלהן על הכיס שלנו

בר רפאלי, הרב אבוחצירא ויצחק תשובה - אלה הם רק חלק מהשחקנים שהיו מעורבים בפסקי דין מהפכניים שנתנו בתי המשפט ב-2020 ● פסקי הדין הבהירו כי יש גבולות לתכנוני המס ● כתבה ראשונה בסדרה, שתסגור את השנה ותפתח את 2021 ● מסכמים שנה

אבו מאזן/  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

ישראל העבירה לרשות הפלסטינית את כספי המסים שהיא גובה עבורה

מדובר בכספים המכונים כספי סליקה, בסך של 3.768 מיליארד שקל ● הכספים הועברו לאחר שיו"ר הרשות אבו מאזן החליט לסגת מהחלטתו הקודמת ולהסכים לקבלם

בניין המשרדים (במרכז התמונה) ברחוב חיים הזז 16-18 בתל אביב / צילום: GRIFFING AERIAL PHOTOS

קבוצת רכישה קנתה בניין משרדים בשיכון דן ב-37 מיליון שקל

המוכרת היא חברת רמות אופיס שבשליטת איציק ברוך, ישראל לוי ואליאב מימון ● את קבוצת הרכישה ארגנה גבע נדל"ן

סניף בנק לאומי / צילום: בר אל, גלובס

כתב אישום: ניסה לפרוץ לבנק לאומי ולגנוב מיליוני שקלים

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה כתב אישום נגד עו"ד עלי שריתח, שעפ"י החשד חדר לחשבונות לקוחות בנק לאומי בניסיון לגנוב 6.5 מיליון שקל

רמי לוי. רצף העסקאות הפוטנציאליות הגדולות יותר ממרמז כי לוי רוצה להגביר את הפעילות הלא קמעונאית שלו / צילום: יוסי כהן

ישראייר, דסק"ש ואולי גם הדואר: 2021 מסתמנת כשנת הפריצה של רמי לוי מעבר לקמעונות

משבר הקורונה הפיל לקרשים ענפים שלמים במשק, בעוד שתחום קמעונאות המזון בלט לחיוב ● לוי, אחד הנהנים מהמציאות הזו, צפוי לבצע קפיצת מדרגה עסקית ולהיכנס לתחומי פעילות חדשים, שיצריכו ממנו אופק השקעה של מאות מיליוני שקלים

בניין תאגיד השידור בירושלים / צילום: יח"צ

ארגון העיתונאים להנדל: פעל כדי לאפשר למועצת התאגיד לחזור ולפעול

מועצת התאגיד נעדרת קוורום ולכן לא יכלה לאשר את התקציב השנתי עד סוף נובמבר, כפי שנדרש בחוק ● ארגון העיתונאים מבקש משר התקשורת להתערב ולפתור את התסבוכת שנוצרה

בועז כץ, ערן בן שושן ואלון אלרואי, מייסדי ביזאבו / צילום: ביזאבו

קרן אינסייט הובילה השקעה של 138 מיליון דולר בחברת ביזאבו הישראלית

ביזאבו מפתחת טכנולוגיה לכנסים והתמודדה עם ביטול הכנסים הפיזיים בגלל מגפת הקורונה ● למרות זאת, החברה הצליחה להגדיל את השווי פי ארבעה בשנה וחצי בזכות מוצר לכנסים וירטואליים שפיתחה בתוך שלושה שבועות ● חלק מההשקעה שימשה לרכישת אחזקות של בעלי מניות קיימים

בני גנץ ובנימין נתניהו בהצבעה לפיזור הכנסת / צילום: דני שם טוב - דוברות הכנסת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את פיזורה

מערכת הבחירות לכנסת ה-24 שיצאה לדרך מלווה במתחים קשים בקרב כל סיעות הבית ● רע"מ נמנעה מלתמוך בהצעת החוק של יש עתיד לפיזור הכנסת: "היציאה לבחירות לא תשרת את הציבור הערבי שלנו" ● לפיד: "בממשלה הזו אין מבוגר אחראי" ● אמסלם: "זה ישראל לפני הכל?"

רמי לוי / צילום: יונתן בלום, גלובס

נאמן אי.די.בי בחר ברמי לוי לרכישת ישראייר

בדוח שהעביר הנאמן עו"ד אופיר נאור לבית המשפט, הוא מבקש לאשר את הצעת חברת בי.ג'י.איי לרכישת ישראייר ● לוי הציע לשלם 75 מיליון שקל במזומן לצד הקצאת מניות עבור מלוא מניות ישראייר

האדסון יארדס, מנהטן / צילום: Shutterstock

ההשראה מניו יורק למטרו הישראלי: ממגרש חניה לפרויקט הכי נחשק

האדסון יארדס שבמנהטן נבנה מעל מסילות רכבת, והוא יכול להיות השראה למתחמי הדיפו שייבנו בישראל ● מדור אדריכלות חדש

סניף יינות ביתן. בעיגול: נחום ביתן / צילום: שוקה כהן, רמי זרנגר

הפלונטר של ביתן הולך ומסתבך: "הלוואות סודיות" מ-2017 חושפות את עומק הבור

לגלובס נודע כי הלוואות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים מאנשי עסקים פרטיים מוכיחות כי ההסתבכות התזרימית ביינות ביתן החלה כבר לפני שלוש שנים ● שלמה רודב, היו"ר שמינו הבנקים, מתייחס לכספים כהלוואת בעלים, שכן נחום ביתן הזרים חלק מהם לחברה באמצעות חברה בבעלותו

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: יח"צ פלאש 90

בדיקת עובדות: 3 אמירות "לא מדויקות" נוספות בנאום נתניהו

כמה זמן החזיקה ממשלתו הקודמת של נתניהו, מה הוסכם לגבי מינויים וכמה מטוסים ישראליים עברו בשמי ערב הסעודית ● מהדורת הטלוויזיה תיקנו חלק מדברי נתניהו, אך לא את כולם ● צוות המשרוקית של גלובס מצא לפחות עוד שלושה נושאים, בהם לא דייק ראש הממשלה

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

נעילה מעורבת בוול סטריט; פייזר עלתה ב-3.5%, אופקו ב-14%

סיילספורס צנחה יום לאחר שהחברה הודיעה כי תרכוש את סלאק ● באירופה ננעלו הבורסות במגמה מעורבת ● פייזר ו-BioNTech יגישו בקשה לאישור החיסון לקורונה לרגולטור האירופי, בינתיים בריטניה אישרה שימוש בחיסון

שטרות דולרים / צילום: עינת לברון

השקל ממשיך להתחזק: "השווקים ימשיכו לעלות - והדולר ימשיך לרדת"

שוקי ההון ממשיכים להתעלם ממגיפת הקורונה ומגלמים עולם מחוסן ● המדדים בוול סטריט רשמו אמש שיאים, ובמקביל, הדולר יורד בעולם, ובשוק המקומי מסמן רמה של 3.28 שקלים

החיסון של חברת "ביונטק" ופייזר / צילום: אתר החברה

תחילת הסוף? בריטניה אישרה לשימוש את חיסון הקורונה של פייזר

המדינה הראשונה בעולם המערבי שתחסן את תושביה מפני נגיף הקורונה תהיה בריטניה ● 40 מיליון מנות מהחיסון של פייזר וביונטק כבר נרכשו, והן יחולקו תחילה לאוכלוסיות בסיכון מרבי מהנגיף

תלייה של שלטי תעמולה בבחירות האחרונות. הופך להיות שגרה / צילום: Associated Press, Sebastian Scheiner

בעצם, הבחירות מעולם לא הסתיימו והקמפיין נמשך כבר שנה: הסוקרים כבר מוכנים, הפריימריז כנראה ייעלמו

על רקע המשבר הקבוע בין כחול לבן לליכוד, נראה כי המגרש הפוליטי מעולם לא הפסיק להתכונן לבחירות • היועצים הבכירים מרגישים שרגע האמת שוב מגיע, הסוקרים כבר מועסקים במשרה מלאה ע"י המפלגות, והרשימות צפויות להיקבע הפעם ללא בחירות פנימיות