גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מה כוללים דו"חות כספיים - ואיך לקרוא אותם

מה הם ארבעת מרכיביו העיקריים של דו"ח כספי, ומה היא הנוסחה שבלעדיה המאזן לא יהיה מאוזן

בימים אלו מתחילות החברות המקומיות לפרסם את דו"חותיהן הכספיים. עשרות או מאות עמודים מוקדשים לתיאור של פעילות החברה, של מבנה ההנהלה והדירקטוריון, ושל הענף שבו היא פועלת, אך ליבת אותם עמודים היא הדו"ח הכספי (דו"ח פירושו דין וחשבון).

חברה ציבורית, מתוקף היותה ציבורית, חייבת לפרסם בכל רבעון (שלושה חודשים - ינואר עד מארס, אפריל עד יוני, יולי עד ספטמבר, אוקטובר עד דצמבר) דו"ח כספי שמסכם את פעילותה באותו רבעון. את הדו"חות הרבעוניים יכולות החברות לפרסם עד חודשיים מתום הרבעון (עד סוף מאי, אוגוסט, נובמבר) ואת הדו"ח השנתי (שנקרא גם "דו"ח תקופתי") יכולות החברות להגיש עד סוף מארס של השנה שאחרי.

איזו בקרה עוברים הדו"חות:

את הדו"חות הרבעוניים מפרסמות החברות כשהם "לא מבוקרים" כפי שמצוין בהם, והכוונה היא שהדו"ח לא עבר ביקורת של פירמת ראיית החשבון של החברה, וזו רק "סרקה" אותו. לדוגמה, בדו"ח של הרבעון השלישי של שנת 2009 של חברת אסם, ציינה KPMG - פירמת רו"ח של יצרנית המזון - כי "סקרנו את המידע הכספי המצורף".

"סקירה", לפי תקנות לשכת רואי החשבון בישראל, מורכבת בעיקר מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. היקפה של הסקירה מצומצם בהרבה בהשוואה לביקורת שנערכת בדו"ח השנתי, ולפיכך ציבור המשקיעים שקורא את הדו"ח הרבעוני צריך לקחת אותו בעירבון מוגבל.

הדו"ח השנתי, לעומת זאת, מבוקר בידי רואי החשבון של החברה, בדו"ח רואי החשבון המבקרים שכלול בדו"ח השנתי האחרון של חברת אסם נאמר: "ביקרנו את המאזנים של חברת אסם, וערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת המקובלים בישראל".

מה כולל הדו"ח:

דו"ח כספי מורכב מארבעה חלקים. הראשון - המאזן; השני - דו"ח רווח והפסד; השלישי - דו"ח תזרים מזומנים והרביעי - דו"ח שינויים בהון העצמי. במדור זה נעסוק בעיקר במרכיבי המאזן, אך בטרם נגלוש לתוך סעיפיו, הנה כמה מילים על שלושת מרכיבי הדו"ח הנותרים.

1. דו"ח רווח והפסד

זהו הדו"ח שמרכז את עיקר תשומת הלב של ציבור המשקיעים. דו"ח זה סוקר את פעילות החברה במהלך תקופת זמן מוגדרת (רבעון או שנה), ומפרט את ההכנסות וההוצאות של החברה, וכן את מה שנותר לחברה לאחר ניכוי ההוצאות מההכנסות - הרווח הנקי.

2. דו"ח תזרים מזומנים

דו"ח המפרט את תנועת המזומנים של החברה וממנה, וזה אומר כדוגמה - אם החברה הקטינה מלאים שהיו באמתחתה, אזי זרמו לקופתה מזומנים. בשנים האחרונות גדלה חשיבותו, והיום מרבים להתייחס אליו מבעבר, משום שהוא משקף בצורה מדויקת יותר את מצב החברה, בהשוואה לדו"ח רווח והפסד.

3. דו"ח השינויים בהון העצמי

דו"ח המאפשר להבחין בשינויים בהון החברה אם כתוצאה מהנפקת מניות נוספת, חלוקת דיבידנד או חלוקת מניות הטבה.

כל ארבעת הדו"חות מוצגים בהשוואה לרבעון קודם או שנה קודמת. כך למשל, אם מדובר בדו"ח של רבעון שלישי 2009, יוצגו הנתונים גם נכון לרבעון השלישי המקביל של 2008. השוואה זו מאפשרת למי שקורא את הדו"ח להבין האם החברה צומחת, מתייעלת או נסוגה אחורה וכדומה.

4. המאזן

דו"ח המאזן הוא המרכיב הראשון בסדר הופעתו בדו"ח הכספי.

המאזן, בניגוד לדו"ח רווח והפסד, נותן תמונת מצב פיננסית של החברה ברגע נקודתי ולא לאורך תקופה מסוימת. במקרה הנידון, מדובר על סוף הרבעון המדווח.

המאזן מורכב משני חלקים - נכסים מול התחייבויות והון עצמי, וכלל הברזל קובע כי נכסים = התחייבויות הון עצמי.

במילים אחרות, שני החלקים הללו חייבים להיות שווים בערכם ומכאן השם "מאזן" (מלשון מאוזן).

נכסים

ברוב המקרים, נכסי החברה מוצגים באופן יורד לפי מידת נזילותם, מהנכס הנזיל ביותר (שקל לממש אותו תמורת מזומנים) ועד הנכס הכי פחות נזיל.

לכן, הסעיף הראשון בצד הנכסים של המאזן הוא "נכסים שוטפים" או "רכוש שוטף".

נכסים שוטפים הם נכסים נזילים שנועדו לשרת את החברה במהלך פעילותה העסקית השוטפת בטווח הקצר עד הבינוני. במילים אחרות, נכסים שיש סבירות גבוהה שיהפכו למזומן בעתיד הנראה לעין.

בדו"ח הרבעוני האחרון של אסם, סעיף זה כולל:

מזומנים ושווי מזומנים

לקוחות: חובות של לקוחות שרכשו את מוצריה באשראי ועדיין לא שילמו עבורם חייבים ויתרות חובה: בדומה ללקוחות, גורמים אחרים שחייבים לחברה כסף ועדיין לא העבירו לה אותו כמו בעלי עניין שקיבלו הלוואה מהחברה

מס הכנסה: כמו החזרי מס שהחברה צפויה לקבל מלאי - שווי המלאי שיש בידי החברה וצפוי להימכר בקרוב השקעות אחרות - לרוב כספים שהחברה השקיעה בחברות בנות.

נכסים בלתי שוטפים: נכסים שאין בכוונת החברה לממש בטווח הקצר עד הבינוני. ברוב המקרים, הסעיף המדובר כולל נכסים כמו קרקעות, בניינים, ציוד של מפעלים, וכן הוצאות מראש - הוצאות שונות לזמן ארוך ששולמו מראש, ולכן מהוות נכס.

התחייבויות

הצד השני של המאזן הוא צד ההתחייבויות וההון העצמי. גם כאן, יש חלוקה לשוטפות ולא שוטפות (או לזמן קצר מול זמן ארוך).

התחייבויות שוטפות:

התחייבויות שמועד פירעונן הוא שנה מתאריך המאזן. בדו"ח של אסם, למשל, מדובר בהלוואות שלקחה החברה מבנקים, וכן בחובות לספקים שעימם היא עובדת (אסם רכשה מהם תוצרת אך שילמה להם באשראי ולכן היא עדיין חייבת להם).

התחייבויות לא שוטפות:

כאן מדובר בהתחייבויות שמועד פירעונן הוא מעל שנה מתאריך המאזן. במקרה של אסם, סעיף זה ריק מתוכן אך באופן כללי נציין כי מדובר בעיקר בהלוואות בנקאיות שחברה נטלה או באיגרות חוב שהחברה הנפיקה, ולכן הקרן שלהן מהווה חוב אותו צריך לפרוע.

ההון העצמי

הסעיף האחרון של המאזן הוא ההון העצמי. הון עצמי הוא אחד הנתונים החשובים ביותר במאזן החברה, ואחד האינדיקטורים המשמעותיים לבחינת מצבה של החברה.

אם סך ההתחייבויות של החברה גבוה 'מסך נכסיה, ההון העצמי שלילי - ואז יש לחברה גירעון בהון, מה שעלול לדרדר את מצבה עד לכדי פשיטת רגל.

הון עצמי משקף את השקעת הבעלים בחברה, והוא מורכב מ"הון מניות" (ההון שהונפק על ידי החברה ונפרע); פרמיה על מניות (ההפרש בין המחיר שלפיו הונפקו המניות לבין הערך הנקוב שלהן); קרנות הון (מהוות חלק מיתרות הרווחים שהצטברו בחברה במשך השנים ומיועדות לשמש כרזרבה למקרים בלתי צפויים או למטרות מוגדרות כמו רכישת ציוד); יתרת עודפים (יתרות הרווחים של החברה שלא חולקו לבעלי המניות כדיבידנד או כמניות הטבה).

במדורים הבאים נרחיב את הפירוט על כל סעיף וסעיף, ונסביר מה חשיבותו ומה ניתן ללמוד ממנו על מצב החברה.

שאלות למדור: sfat-hashuk@globes.co.il

עוד כתבות

קופ"ח מכבי / צילום: תמר מצפי

חשש להתנהלות והתבטאויות גזעניות בקרב עובדי קופ"ח מכבי

מכתב של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות שהופנה למנכ"ל "מכבי שירותי בריאות" מעלה חשש לבעיה רוחבית בהתנהלות קרב עובדי קופת החולים כלפי אוכלוסיות ממגזרים שונים. היחידה: מבקשים מהקופה לבצע "בירור מקיף ומעמיק באשר להתנהלות אנשי הצוות המתוארת"

בנימין נתניהו / צילום: תמר מצפי

מי יהיה מבקר המדינה הבא? מחר המועד האחרון לפרסום מועמדים

אף סיעה בכנסת לא פרסמה עדיין שמות של מועמדים לתפקיד ● לפי דיווחים, בליכוד עשווים לתמוך ברו"ח ראובן שיף או בשופט בדימוס יוסף אלון ● באיחוד מפלגות הימין מתנגדים למועמדות של שופט למשרה ובמרצ מתכוונים ליציג חזית אחידה עם כחול לבן

העובדים שהעסיקה חברת אדר שירותים / צילום: ההסתדרות

חברה שסיפקה שירותי ניקיון לאמדוקס תפורק בשל חוב לעובדים

לחברת אדר שירותים לאבטחה יש חוב בהיקף 1.2 מיליון שקל ל-32 עובדי ניקיון, שהעסיקה כקבלנית משנה בחברת אמדוקס ישראל ● בכוונת העובדים להמשיך במיצוי זכויותיהם הן מול החברה הקבלנית והן מול אמדוקס

יעקב ליצמן / צלם: אמיל סלמן

המהלך של ליצמן מקפיץ שוב את מניות הקנאביס: שוקל הקלות למשתמשים בקנאביס רפואי

לפי הצעתו של סגן שר הבריאות, לא יהיה צורך ברישיון שימוש בקנאביס ממשרד הבריאות באישור המשטרה עבור אונקולוגיה, נוירולוגיה, גסטרואנטרולוגיה והמחלות הזיהומיות ● משרד הבריאות: "מדובר במהלך שיקל באופן מהותי על הליכי הבירוקרטיה לציבור החולים הקשים"

דונלד טראמפ / צילום: רויטרס

תוכנית השלום של טראמפ יוצאת לדרך: "את הכסף שמשקיעים בכדורי רובים אפשר להשקיע בתשתיות"

בסוף יוני יתקיים בבחריין סמינר על החלק הכלכלי ב"תוכנית המאה" של הממשל האמריקאי - התוכנית לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני ● החלק הכלכלי, שיעסוק, בין השאר, בעידוד השקעות בגדה המערבית ובעזה, עשוי להתפרסם כבר הלילה ולהקשות על המו"מ הקואליציוני של נתניהו

משרוקית

האם הציונות בנסיגה בתחום החינוך והשירות הצבאי? | המשרוקית

יועז הנדל מזהיר שהציונות בנסיגה בכל החזיתות: "מעל 50% מתלמידי כיתות א' לומדים בחינוך לא-ציוני. רק 50% מהצעירים במדינת ישראל מתגייסים, ו-43% מסיימים שירות מלא" ● אבל מה אומרים הנתונים? ● המשרוקית של גלובס

תביעה, אילוסטרציה \ צילום: שאטרסטוק

חברת TRD ובעל השליטה ישראל רמות הורשעו בביצוע עבירות דיווח לפי חוק ני"ע

מלבד רמות והחברה, שעסקה בפיתוח ציוד לרפואת שיניים, הורשעו בעבר בפרשה גם צבי דוידוביץ', בעל שליטה נוסף, ומיקי ברזל, ששימש יועץ לחברה ● מיד לאחר הנפקת החברה בבורסת ת"א ב-2006, כמעט כל הכספים שגויסו הועברו לתיק השקעות ספקולטיבי, שכלל רכיב משמעותי של השקעה בנגזרים ● הסנגורים: "נשקול לערער"

גלי עטרי ונבחרת הזמרים בגמר האירוויזיון / צילום: REUTERS/Ronen Zvulun

מסתבר שמדונה רק קילקלה את הערב: מסכמים אירוויזיון ברשת

חגיגות אירוויזיון 2019 הגיעו לסופן עם זכייה צפויה יחסית של הולנד ● איך התקבלו השירים של חמש הגדולות? ● למה נזכרו לתרגם את השיר של סלובניה לאנגלית רק בערב האחרון? ● למה גלי עטרי ריגשה את הצופים, ואיך מדונה קילקלה את המופע? ● ברשת מסכמים את תחרות השירה הגדולה באירופה

שטראכה  עם הקנצלר סבסטיאן קורץ / צילום: רויטרס, Heinz-Peter Bader

המלכודת באיביזה: 24 השעות שטלטלו את אוסטריה ואת הימין הפופוליסטי באירופה כולה

מנהיג מפלגת החירות הימנית, הצעירה שהתחזתה לאחיינית אוליגרך, והקריירה הפוליטית שנגדעה במפתיע ● כך הובילה עסקת הון-שלטון נוסח אוסטריה את המדינה לבחירות בזק, דווקא ערב הבחירות לפרלמנט האירופי שהיו אמורות לבסס את מעמד הימין הפופוליסטי ביבשת

חברת חרסה / צילום: רפי קוץ

מריצוף ועד מטבח, מקבלנים ועד דיירים: מעגל הנפגעים של מחיר למשתכן ממשיך להתרחב

תוכנית מחיר למשתכן נועדה לסייע לזוגות צעירים לרכוש דירה, אך בדרך היא גובה קורבנות: כדי להוריד את מחירי הדיור ולזרז את הבנייה נקבע סטנדרט אחיד למפרטים של הדירות, ובשוק כבר מדברים על המחיר הגבוה שמשלמות היצרניות והיבואניות של כלים סניטריים, ריצוף ומטבחים

יעקב גבע / צילום: תמר מצפי

לאחר שהנפיק בבורסות של ציריך ואוסטרליה: יעקב גבע לוקח את ג'י מדיקל לגיוס הון בניו יורק

ג'י מדיקל מציעה פתרונות ניטור רפואיים, בהם מכשיר אבחון ללב המתחבר לסמארטפון, והיא נסחרת באוסטרליה לפי שווי של כ-200 מיליון שקל ● בעבר הנפיק גבע את חברת קארד גארד שהתמחתה בניטור מרחוק של חולי לב

רוברט אנטוקול ואנריקה איגלסיאס צילום: לנס הפקות

חגיגה בינלאומית גם באיביזה: פלייטיקה הטיסה את 2,500 עובדיה לסופ"ש באי

וגם: יצחק תשובה חוגג עם עו"ד יעקב וקסלר ומודה לו על החזון? ● הרשת החברתית

רון בבקוב / צילום: איל יצהר

ביונדווקס מגייסת 14-30 מיליון דולר נוספים בהובלת קרן aMoon

בעקבות ההשקעה עשויה הקרן, שבה משקיע העוגן הוא מריוס נכט, להפוך לבעלת שליטה בחברת התרופות, המפתחת חיסון יחיד למגוון זני שפעת ● מאז ההודעה על כוונת החברה להימחק מהמסחר בתל אביב, ירדה מניית ביונדווקס ב-20%

ישיבת העבודה / צילום: דוברות עמיר פרץ

במפלגת העבודה מנסים להחליט בין פריימריז לבחירות פנימיות

ח"כ עמיר פרץ, לשעבר יו"ר מפלגת העבודה ושר הבטחון כינס הבוקר מפגש של בכירי מפלגה לשעבר והציג בפניהם את התכנית שלו לרפורמה במפלגה אחרי ההפסד הכבד בבחירות ● פרץ, שאינו מעוניין בפריימריז מלאים בחודש נובמבר, מתכנן לשכנע את ועידת המפלגה לפנות למהלך בחירות פנימי שלא יקיף את כל המתפקדים

יוסי כרמיל ורון סרבר / צילום: שלומי יוסף

האנשים שיכולים לפרוץ לכם לטלפון ועדיין בטוחים שהם בצד של "הטובים"

בימים שבהם פריצה לסלולרי שלכם היא גם קלה וגם הרסנית מאי-פעם, בסלברייט הישראלית - המתמחה בפריצה לטלפונים, הוצאת מידע מתוכם ופיענוח שלו - מתעקשים שהם בצד של הטובים: "בשקלול בין התרומה שלנו לחברה האזרחית לבין הסיכוי שמישהו יוותר על הפרטיות שלו - אנחנו את הבחירה שלנו עשינו"

הארכת מעצר/ צילום אילוסטרציה: איל יצהר

במקום זינזאנה: המדינה תקדם דיוני מעצר בשיחות ועידה בווידאו

באוצר מעריכים כי "בכל יום נעים כמעט שני בתי כל על הכבישים ברחבי הארץ" ● איילת שקד הביעה תמיכה במהלך והשאלה הגדולה היא האם שר המשפטים הבא יתמוך ביוזמה ● הדיונים באמצעות "וידיאו קונפרנס" ינוהלו בכפוף להסכמת העצורים וסנגוריהם

אלכס ספיר / צילום: יח"צ

אלכס ספיר מביא מהבית 32 מיליון דולר לפירעון מוקדם של אג"ח ספיר קורפ

חברת הנדל"ן ספיר קורפ, הפועלת בארה"ב, תפדה את סדרת האג"ח ד', שיתרתה 115 מיליון שקל ● לדברי החברה, היא "בחנה חלופות שונות שיאפשרו לה להעמיד אמצעים נזילים מספקים לתשלום יתרת קרן סדרה ד'"

קריסת המנוף ביבנה / קרדיט צילום: מדא

ארבעה הרוגים בקריסת עגורן צריח באתר בנייה ביבנה

(עדכון) - תאונות הבניין ממשיכות לגבות מחיר כבד: הבוקר קרס חלק מעגורן צריח ברחוב ז'בוטינסקי ביבנה והביא למותם של 4 פועלים ● 8 אנשים עוכבו לחקירה ● ראובן בן שמעון, מייסד הפורום למניעת תאונות עבודה: "הקבלנים בונים דירות יוקרה על גופות של פועלים, והרגולטור נותן יד להפקרות"

עמנואל מקרון/ צילום: רויטרס

מקרון: מדיניות ארה"ב מוטה לטובת חברות הטכנולוגיה הפרטיות

"המודל של ארה"ב נוטה לחלוטין לטובת שחקנים מהסקטור הפרטי וכבר לא נתון לאיזונים ובלמים דמוקרטיים" אמר מקרון בכנס הטכנולוגיה VivaTech בפריז

שריל סנדברג / צילום: רויטרס

שריל סנדברג: "פירוק פייסבוק לא יפתור את הבעיות. צריך רגולציה"

סמנכ"לית התפעול של פייסבוק ומספר שתיים בחברה הביעה התנגדות לרעיון הפירוק של הרשת החברתית, על רקע קריאות לפירוקה שהשמיעו מספר מועמדים דמוקרטיים לנשיאות ארה"ב