גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מה כוללים דו"חות כספיים - ואיך לקרוא אותם

מה הם ארבעת מרכיביו העיקריים של דו"ח כספי, ומה היא הנוסחה שבלעדיה המאזן לא יהיה מאוזן

בימים אלו מתחילות החברות המקומיות לפרסם את דו"חותיהן הכספיים. עשרות או מאות עמודים מוקדשים לתיאור של פעילות החברה, של מבנה ההנהלה והדירקטוריון, ושל הענף שבו היא פועלת, אך ליבת אותם עמודים היא הדו"ח הכספי (דו"ח פירושו דין וחשבון).

חברה ציבורית, מתוקף היותה ציבורית, חייבת לפרסם בכל רבעון (שלושה חודשים - ינואר עד מארס, אפריל עד יוני, יולי עד ספטמבר, אוקטובר עד דצמבר) דו"ח כספי שמסכם את פעילותה באותו רבעון. את הדו"חות הרבעוניים יכולות החברות לפרסם עד חודשיים מתום הרבעון (עד סוף מאי, אוגוסט, נובמבר) ואת הדו"ח השנתי (שנקרא גם "דו"ח תקופתי") יכולות החברות להגיש עד סוף מארס של השנה שאחרי.

איזו בקרה עוברים הדו"חות:

את הדו"חות הרבעוניים מפרסמות החברות כשהם "לא מבוקרים" כפי שמצוין בהם, והכוונה היא שהדו"ח לא עבר ביקורת של פירמת ראיית החשבון של החברה, וזו רק "סרקה" אותו. לדוגמה, בדו"ח של הרבעון השלישי של שנת 2009 של חברת אסם, ציינה KPMG - פירמת רו"ח של יצרנית המזון - כי "סקרנו את המידע הכספי המצורף".

"סקירה", לפי תקנות לשכת רואי החשבון בישראל, מורכבת בעיקר מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. היקפה של הסקירה מצומצם בהרבה בהשוואה לביקורת שנערכת בדו"ח השנתי, ולפיכך ציבור המשקיעים שקורא את הדו"ח הרבעוני צריך לקחת אותו בעירבון מוגבל.

הדו"ח השנתי, לעומת זאת, מבוקר בידי רואי החשבון של החברה, בדו"ח רואי החשבון המבקרים שכלול בדו"ח השנתי האחרון של חברת אסם נאמר: "ביקרנו את המאזנים של חברת אסם, וערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת המקובלים בישראל".

מה כולל הדו"ח:

דו"ח כספי מורכב מארבעה חלקים. הראשון - המאזן; השני - דו"ח רווח והפסד; השלישי - דו"ח תזרים מזומנים והרביעי - דו"ח שינויים בהון העצמי. במדור זה נעסוק בעיקר במרכיבי המאזן, אך בטרם נגלוש לתוך סעיפיו, הנה כמה מילים על שלושת מרכיבי הדו"ח הנותרים.

1. דו"ח רווח והפסד

זהו הדו"ח שמרכז את עיקר תשומת הלב של ציבור המשקיעים. דו"ח זה סוקר את פעילות החברה במהלך תקופת זמן מוגדרת (רבעון או שנה), ומפרט את ההכנסות וההוצאות של החברה, וכן את מה שנותר לחברה לאחר ניכוי ההוצאות מההכנסות - הרווח הנקי.

2. דו"ח תזרים מזומנים

דו"ח המפרט את תנועת המזומנים של החברה וממנה, וזה אומר כדוגמה - אם החברה הקטינה מלאים שהיו באמתחתה, אזי זרמו לקופתה מזומנים. בשנים האחרונות גדלה חשיבותו, והיום מרבים להתייחס אליו מבעבר, משום שהוא משקף בצורה מדויקת יותר את מצב החברה, בהשוואה לדו"ח רווח והפסד.

3. דו"ח השינויים בהון העצמי

דו"ח המאפשר להבחין בשינויים בהון החברה אם כתוצאה מהנפקת מניות נוספת, חלוקת דיבידנד או חלוקת מניות הטבה.

כל ארבעת הדו"חות מוצגים בהשוואה לרבעון קודם או שנה קודמת. כך למשל, אם מדובר בדו"ח של רבעון שלישי 2009, יוצגו הנתונים גם נכון לרבעון השלישי המקביל של 2008. השוואה זו מאפשרת למי שקורא את הדו"ח להבין האם החברה צומחת, מתייעלת או נסוגה אחורה וכדומה.

4. המאזן

דו"ח המאזן הוא המרכיב הראשון בסדר הופעתו בדו"ח הכספי.

המאזן, בניגוד לדו"ח רווח והפסד, נותן תמונת מצב פיננסית של החברה ברגע נקודתי ולא לאורך תקופה מסוימת. במקרה הנידון, מדובר על סוף הרבעון המדווח.

המאזן מורכב משני חלקים - נכסים מול התחייבויות והון עצמי, וכלל הברזל קובע כי נכסים = התחייבויות הון עצמי.

במילים אחרות, שני החלקים הללו חייבים להיות שווים בערכם ומכאן השם "מאזן" (מלשון מאוזן).

נכסים

ברוב המקרים, נכסי החברה מוצגים באופן יורד לפי מידת נזילותם, מהנכס הנזיל ביותר (שקל לממש אותו תמורת מזומנים) ועד הנכס הכי פחות נזיל.

לכן, הסעיף הראשון בצד הנכסים של המאזן הוא "נכסים שוטפים" או "רכוש שוטף".

נכסים שוטפים הם נכסים נזילים שנועדו לשרת את החברה במהלך פעילותה העסקית השוטפת בטווח הקצר עד הבינוני. במילים אחרות, נכסים שיש סבירות גבוהה שיהפכו למזומן בעתיד הנראה לעין.

בדו"ח הרבעוני האחרון של אסם, סעיף זה כולל:

מזומנים ושווי מזומנים

לקוחות: חובות של לקוחות שרכשו את מוצריה באשראי ועדיין לא שילמו עבורם חייבים ויתרות חובה: בדומה ללקוחות, גורמים אחרים שחייבים לחברה כסף ועדיין לא העבירו לה אותו כמו בעלי עניין שקיבלו הלוואה מהחברה

מס הכנסה: כמו החזרי מס שהחברה צפויה לקבל מלאי - שווי המלאי שיש בידי החברה וצפוי להימכר בקרוב השקעות אחרות - לרוב כספים שהחברה השקיעה בחברות בנות.

נכסים בלתי שוטפים: נכסים שאין בכוונת החברה לממש בטווח הקצר עד הבינוני. ברוב המקרים, הסעיף המדובר כולל נכסים כמו קרקעות, בניינים, ציוד של מפעלים, וכן הוצאות מראש - הוצאות שונות לזמן ארוך ששולמו מראש, ולכן מהוות נכס.

התחייבויות

הצד השני של המאזן הוא צד ההתחייבויות וההון העצמי. גם כאן, יש חלוקה לשוטפות ולא שוטפות (או לזמן קצר מול זמן ארוך).

התחייבויות שוטפות:

התחייבויות שמועד פירעונן הוא שנה מתאריך המאזן. בדו"ח של אסם, למשל, מדובר בהלוואות שלקחה החברה מבנקים, וכן בחובות לספקים שעימם היא עובדת (אסם רכשה מהם תוצרת אך שילמה להם באשראי ולכן היא עדיין חייבת להם).

התחייבויות לא שוטפות:

כאן מדובר בהתחייבויות שמועד פירעונן הוא מעל שנה מתאריך המאזן. במקרה של אסם, סעיף זה ריק מתוכן אך באופן כללי נציין כי מדובר בעיקר בהלוואות בנקאיות שחברה נטלה או באיגרות חוב שהחברה הנפיקה, ולכן הקרן שלהן מהווה חוב אותו צריך לפרוע.

ההון העצמי

הסעיף האחרון של המאזן הוא ההון העצמי. הון עצמי הוא אחד הנתונים החשובים ביותר במאזן החברה, ואחד האינדיקטורים המשמעותיים לבחינת מצבה של החברה.

אם סך ההתחייבויות של החברה גבוה 'מסך נכסיה, ההון העצמי שלילי - ואז יש לחברה גירעון בהון, מה שעלול לדרדר את מצבה עד לכדי פשיטת רגל.

הון עצמי משקף את השקעת הבעלים בחברה, והוא מורכב מ"הון מניות" (ההון שהונפק על ידי החברה ונפרע); פרמיה על מניות (ההפרש בין המחיר שלפיו הונפקו המניות לבין הערך הנקוב שלהן); קרנות הון (מהוות חלק מיתרות הרווחים שהצטברו בחברה במשך השנים ומיועדות לשמש כרזרבה למקרים בלתי צפויים או למטרות מוגדרות כמו רכישת ציוד); יתרת עודפים (יתרות הרווחים של החברה שלא חולקו לבעלי המניות כדיבידנד או כמניות הטבה).

במדורים הבאים נרחיב את הפירוט על כל סעיף וסעיף, ונסביר מה חשיבותו ומה ניתן ללמוד ממנו על מצב החברה.

שאלות למדור: sfat-hashuk@globes.co.il

עוד כתבות

שליחים של וולט ותן ביס/ צילום: שלומי יוסף

בלי סכו"ם בבקשה: כך תהפכו את משלוח האוכל שלכם לקצת פחות מזהם

לפריחה בתחום משלוחי האוכל יש מחיר כבד - באיחוד האירופי נזרקים מיליארד קופסאות חד-פעמיות מזהמות לפח מדי שנה, ובישראל אלפי שליחים מדי יום מעבירים ארוחות ארוזות במוצרים לא מתכלים לבתי עסק ● רוב החברות אפילו לא מציעות ללקוחות להימנע מלקחת מוצרים מזהמים

דונלד טאסק, נשיא המועצה האירופית / צילום: Bartosz Banka/Agencja Gazeta, רויטרס

נמשכות השיחות על הסכם "ברקזיט"; טאסק: "נדע בעוד שבע-שמונה שעות"

השיחות על הסכם הברקזיט החדש בין האיחוד האירופי לבריטניה נמשכות בשעה זו, לאחר שהדד-ליין שנקבע להיום אחר-הצהריים חלף

Libra המטבע הדיגיטלי של פייסבוק / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

בכירים במטבע של פייסבוק במאמר מיוחד: למה ליברה תעודד חדשנות ותחרותיות

הדיון סביב המטבע הדיגיטלי ליברה נעדר פעמים רבות את היתרונות של המבנה המבוזר שלו, שתיטיב עם החברות ועם הצרכנים

ארומה תל אביב / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ארומה

תגובה אלרגית חריפה לטונה: שני אנשים אושפזו לאחר שאכלו בסניף ארומה ת"א

שני בני אדם שאכלו טונה בסניף ארומה ברחוב מנחם בגין בת"א טופלו במרכז הרפואי איכילוב ● אישה בת 41 במצב קשה מאוד לאחר שאיבדה את הכרתה והייתה במצב של שוק עמוק ● השני הוא גבר בן 34 שהגיע לקבל טיפול עקב כאבי ראש ודפיקות לב מואצות ● המקרים דווחו למשרד הבריאות

טרודו עם בוחרים פוטנציאלים /צילום: רויטרס

החרדות הכלכליות של תושבי קנדה ינצחו בבחירות בעוד שבוע

ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו ויריבו השמרן אנדרו שיר נושאים עיניים לפרברי טורונטו, שמהם תבוא ההכרעה בבחירות בשבוע הבא • אף שתמונות ישנות של טרודו מחופש לשחור עלולות לפגוע בתמיכה בו, מה שמעניין את הבוחרים הם מחירי הדיור ומס שמייקר את הנסיעה

פנים בניין הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

הבורסה ננעלה בעליות: ת"א 35 קפץ ב-1.2%, טבע זינקה ב-9%

פריגו עלתה ביותר מ-2%, כיל טיפסה ב-1.2%, טאואר זינקה ב-4.66% ומניית אל על זינקה בכ-5% ● טבע הציעה פשרה בפרשת משככי הכאבים האופיואידים ● מדד המחירים לצרכן בספטמבר ירד ב-0.2%, בהתאם לצפי

ג'ניפר אניסטון / צילום: Mario Anzuoni, רויטרס

בפחות מ-24 שעות: 7 מיליון עוקבים לפרופיל האינסטגרם של ג'ניפר אניסטון

השחקנית, שהתפרסמה בסדרת הקאלט "חברים", הצטרפה אתמול לראשונה לרשת החברתית והצליחה לשבור את האינטרנט ● לתמונה הראשונה שפרסמה, בה היא מופיעה לצד חבריה מהסדרה, יש כבר כמעט 9 מיליון לייקים

דונלד טראמפ / צילום: רויטרס

שמור לי ואשמור לך, גירסת טראמפ: כך מנצל נשיא ארה"ב את יחסי החוץ שלו לטובתו האישית

זה כבר הפך לשיטה: בשורה של שיחות טלפון ופגישות שניהל עם מנהיגים בעולם הציג להם טראמפ דרישות שנועדו להועיל לו בהפרכת חשדות נגדו ובקמפיין לנשיאות 2020 ● כך זה עבד עם מנהיגי אוקראינה, אוסטרליה ובריטניה וגם עם ראש ממשלת ישראל, שאף קיבל מתנת בחירות נאה לעצמו

אדם נוימן / צילום: שאטרסטוק

קדחת הנדל"ן של אדם נוימן: כל הבתים שמייסד WeWork רכש בזמן שהחברה הלכה והסתבכה

בני הזוג נוימן יצאו למסע רכישות שכלל לא פחות משני נכסי מגורים במנהטן, חווה בווסצ'סטר, שני בתים בהמפטונס ואחוזה בקליפורניה ● בסך-הכול הוציאו הנוימנים קרוב ל-90 מיליון דולר על שישה נכסים ועוד בחנו השקעות נוספות בסמוך להידרדרות במצבה של WeWork

אצטדיון המושבה / צילום: רויטרס

הדיל של עיריית פתח תקווה: שלמו כמיליון שקל בשנה - וקבלו אצטדיון על שמכם

אצטדיון "המושבה" בפתח תקווה עשוי בקרוב לשנות את שמו ● העירייה פרסמה מכרז שבו היא מציעה לחברות מסחריות את שם האצטדיון, בסכום שעשוי להגיע ל-8 מיליון שקל ב-8 שנים ● ניסיונות דומים בנתניה ובאילת נכשלו, ורק בת"א מצליחים להפיק מיליונים

אג"ח ירוקות / צילום: שאטרסטוק

אג"ח ממשלת ישראל - גן עדן למשקיעים זרים

כניסת ישראל למדד האג"ח הממשלתי העולמי WBGI רק מחזקת את הסיבות שיש למשקיעים הישראלים והזרים להחזיק כיום אג"ח ישראלי בתיק ההשקעות

מחרוזת התפילה האלקטרונית Click to Pray / צילום: יח"צ

סלח לי אבי כי הקלקתי: הוותיקן השיק מכשיר תפילה לביש

מדובר במחרוזת תפילה אלקטרונית בשם Click to Pray ("לחץ כדי להתפלל"), שניתן לענוד כצמיד, ומחוברת לאפליקציה למובייל

אמיר אוחנה, נעמה יששכר / צילום: כדיה לוי, רויטרס

פרשת נעמה יששכר: האם הסמכות להסגרת ההאקר הרוסי נתונה בידי שר המשפטים?

בג"ץ קבע בעבר כי "בידי השר הכוח שלא להסגיר, אך רק בנסיבות מיוחדות וכבדות-משקל" ● האם מקרה שבו אזרחית ישראלית מוחזקת כבת-ערובה ברוסיה על החזקת כמות מינימלית של סמים קלים, כקלף מיקוח נגד הסגרת האקר רוסי לארה"ב, נחשב לנסיבות כאלה?

הדמיית החניון של התחנה המרכזית של צפון ירושלים   / צילום: חברת מוריה, מורדגן

דניה סיבוס נבחרה להקים את התחנה המרכזית של צפון ירושלים

המרכז התחבורתי הצפוני של הבירה יכלול מסוף נוסעים וחניון למאות אוטובוסים שמעליהם גג בתצורת גינה ירוקה ● הפרויקט נאמד ב-212 מיליון שקל ● החניון יביא לפינוי חניון האוטובוסים שפועל בסמוך לבנייני האומה

לוגו הוט 2019

הוט: התקלה הסתיימה, כלל השירותים בת"א ובגבעתיים עלו

(עדכון) - נציין כי בשל החג מוקדי השירות של הוט מאוישים חלקית, ולכן זמני ההמתנה לנציגים ארוכים מהרגיל

רכבי יבוא בנמל אשדוד/ צילום: תמר מצפי

פסק הדין שמסעיר את עולם הרכב: היבואנים הרשמיים ייאלצו להעניק אחריות גם ליבוא מקביל

ביהמ"ש קיבל את עמדת משרד התחבורה והיבואנים המקבילים, לפיה היבואנים הישירים מחויבים בלעדית למימוש האחריות בעת תקלה ברכב ● המשמעות: עלות תיקון הרכב תושת על היבואנים הישירים גם אם הרכב לא נרכש דרכם

קצא"א / צילום: שלומי יוסף

איציק לוי מונה למנכ"ל קצא"א

לוי, שמכהן כמ"מ המנכ"ל, נבחר בתום הליך פומבי שנערך בפני ועדת איתור שמינה הדירקטוריון במאי האחרון ● זו הפעם הראשונה שמתקיים הליך פומבי לבחירת מנכ"ל קצא"א

עופר גרוסקופף/  צילום: שלומי יוסף

בעקבות הלכת רביבי: התיישנות שומות המס שבה למקומה הראוי

פסיקת העליון בעניין אורי רביבי משיבה את גבולות ההתיישנות למקומם הראוי, ולמעשה שבה ומאמצת פסיקה של ביהמ"ש המחוזי, שלפיה שומת הפסדים שהתיישנה אינה ניתנת לבחינה מחודשת במועד שבו מבקש הנישום להשתמש בהפסדים

קשישה / צילום :  Shutterstock

הביטוח הלאומי יחלק היום מענקי חימום ל-273.5 אלף איש

הזכאים יקבלו מענק בהיקף 562 שקל ישירות לחשבון הבנק שלהם

טראמפ וארדואן / צילום: רויטרס - Kevin Lamarque

השווקים לא התרגשו מהאיום של טראמפ "להרוס את כלכלת טורקיה", ומה חושב על זה ארדואן?

נשיא ארה"ב שלף את הנשק החביב עליו בעקבות המתקפה הצבאית של טורקיה בצפון סוריה ● מה כוללות הסנקציות, איך הגיב עליהן הקונגרס, ולמה הלירה הטורקית ובורסת איסטנבול דווקא עלו ● וגם מה כתב ארדואן ל"וול סטריט ג'ורנל" על המתקפה בסוריה