גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לא רק בפורים

עוה"ד באים לעבודתם מחופשים בגלימות וטוענים טענות שאינם חפצים בהגשמתן

מזה זמן שנעלמתי ונאלמתי מהנוף ה"עיתונאי" מחמת העיסוקים הרבים אשר טרפו את זמני ואת דעתי. הכתיבה הזו היא מבחינתי מעין "ריפוי בעיסוק", וסוף-סוף חזרתי אל עצמי ואל טורי לרגל חג הפורים.

תחפושתו של מתנקש

אירועי דובאי עמדו בסימן תחפושות. ולא סתם תחפושות: הסוכן הזר לא הסתפק בתחפושת של דמות בדויה ודמיונית, אלא העתיק דמות קיימת. זהותו של אדם זויפה ונטלה ממנו על-ידי אחר.

יכול אדם להתעורר בבוקרו של יום סגריר (כמו יום פורים זה) ולקרוא מעל דפי העיתון כי נכח כביכול במדינה זרה, בה מעולם לא ביקר, וכי נמנה על השירותים החשאיים (והמתנקשים) של מדינה פלונית. חזיז ורעם (תרתי-משמע). זהותו הושאלה מבלי דעת למשימה סודית שהתערטלה.

מישהו התחפש להיות מי שאיננו. פורים. פורים שפיל. המן הרשע הומת.

גניבת הדעת, התחזות, התחפשות, שימוש בזהותו של אחר, אלה הם כנראה עוולות ועבירות אשר עלולות לגרום נזק ארוך-טווח, אך ספק אם הן מהוות פגיעה בפרטיות, חרף האינסטינקט הראשוני. וכל-כך למה? משום שהגדרתה של פגיעה בפרטיות הוא בין השאר "שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם רווח". אם נכון שהמילה "רווח" מכוונת לרווח כספי, אזי אין זה המקרה ואין זו הפגיעה.

אני מצפה מעמיתיי להתאפק ולא לרוץ לבתי המשפט ולהימנע מלהעצים את האירוע. להימנע מ"משפט פורים" או מ"משפט התחפושות". הנתבע הוא עלום ומסתורי, ואת זהותו לא נדע. הניחו לו.

התחזות

במקרים מסוימים עלולות להיות ל"התחפשות" משמעויות פליליות. כך, למשל, אדם המתחזה לאדם אחר, חי או מת, כשלהתחפשות זו נלווית כוונה להונות, עובר עבירה בהתאם לסעיף 441 לחוק העונשין. בדומה לכך גם קיימת עבירת התחזות בחוק השיפוט הצבאי וכן הוראת סעיף 120 לחוק העונשין, הקובעת כי מי שמציג מסמך המתחזה כרשמי ללא סמכות כדין עובר עבירה.

תחפושתו של עורך דין

במהלך דיון סוער בבית המשפט המחוזי בעניין הסדר החוב של חברת אפריקה ישראל מול נושיה, הצטופפו באולמה של השופטת ורדה אלשיך עשרות עורכי דין חמורי-סבר, כשהם עוטים על עצמם גלימות שחורות (גם זו תחפושת). כך נוהגים בבתי המשפט בישראל.

חלק בלתי מבוטל מבין עורכי הדין טענו כי הגיעה שעתה של חברת אפריקה ישראל להתפרק. להתחסל. למנות לה מפרק. כשהגיע תורי להשמיע דברים, אמרתי לבית המשפט ולחבריי עורכי הדין, במילים אלה או אחרות: "לנו, לעורכי הדין, יש מקצוע מוזר משהו. אנחנו באים לעבודת המשפט מחופשים בגלימות שחורות וטוענים בתחפושת טענות טקטיות, שלעיתים איננו חפצים בהגשמתן. הנה כי כן", המשכתי ואמרתי, "לעניות דעתי רוב רובם של עורכי הדין הנוכחים באולם, אם לא כולם, מבינים בינם לבין עצמם, כי לא טוב הדבר שחברת אפריקה תפורק, אך הם מתחפשים בלבושם ובדיבורם לדבר אחר, כדי ליצור דינמיקה של משא-ומתן אשר עשויה לשפר את מעמדם כנושים".

דברים אלה הושמעו חודשים לפני חג הפורים, ללמדכם שתחפושות אינן רק עניין לחג הפורים.

תחפושתו של פרקליט

והנה, לעצם הימים האלה, הסמוכים לחג הפורים, פורסם בעיתונות כי פרקליט בכיר מירושלים סבר בפרהסיה בפני "צוערי משפט", כי, בהקצנה, "חמורים" מתחפשים לשופטים (ולא רק בפורים). חוצפה. הפרקליט אמנם התנצל מאוחר יותר, אך אין בהתנצלותו כדי לרפא את אמירתו האומללה.

הפרקליטות היא זרועה חשובה בהשלטת החוק והמשפט בארץ והנה, "מהרסייך ומחריבייך ממך ייצאו". אם מערכת אכיפת החוק אכן חשובה בעיניו של הפרקליט, אזי מוטב שיתפטר מיוזמתו מהפרקליטות.

הפרקליט הירושלמי איננו יכול להתחפש למי שאיננו מטפל בתיקים התלויים בבית המשפט; הוא איננו יכול להסתתר וללחוש מאחורי דלת אולמו של בית המשפט, ולא ראוי שימשיך במלאכת כוהני המשפט בבית המשפט.

מסיכתו של רב

דווקא לקראת חג הפורים הוסרה ככל הנראה המסכה מעל פניו של רב מוכשר בישראל. הדבר לא נעם לאיש מאיתנו. גם אחרי תלישת המסכה, התמונה עדיין איננה ברורה דיה, וקלסתרו של האיש נותר עדיין מטושטש, לא ברור, שנוי במחלוקת ובוודאי מוחזק כזכאי כל עוד לא הוכח אחרת.

נטיותיו של כבוד הרב (ככל שתהיינה), הן עניינו הפרטי. אין בהן כשלעצמן כל פסול. ברם, אם השפיע ממרום מעמדו על צנעת גופם של תלמידיו, תוך ניצול תחפושתו, מרותו או מעמדו - טעון הדבר בדיקה וחקירה. בדיקה וחקירה - כן. נידוי - לא. חזקת החפות יפה לרב כמו לכל אדם אחר.

חוזה בתחפושת

"חוזה שנכרת למראית-עין בלבד - בטל". זוהי הוראתו של סעיף 13 לחוק החוזים. הכוונה לחוזה בתחפושת, בו קיימת אי-התאמה מכוונת בין הצהרת הרצון של הצדדים לבין רצונם האמיתי. הצדדים מסכימים ביניהם, כלפי חוץ, על הסדר משפטי מסוים, בעוד שכוונתם האמיתית היא שונה. במילים אחרות ו"פורימיות" - לא בתחפושת תעשה לך חוזים.

שיעבוד בתחפושת

סעיף 2(ב) לחוק המשכון קובע כי "הוראות חוק זה יחולו על כל עסקה שכוונתה שיעבוד נכס כערובה לחיוב, יהא כינויה ('תחפושתה') של העסקה אשר יהא". לא אחת קורה שנושים מבקשים לעקוף את הוראותיו הנוקשות של חוק המשכון (ואת דיני השעבוד התאגידיים) על-ידי תחפושת.

כך, למשל, נוטלים הנושים את הבעלות בנכס מעם החייב (כאילו, שבמכר עסקינן, להבדיל משיעבוד), בכפוף לתנאי שהבעלות תוחזר לו אם יפרע את חובו. זהו משכון מוסווה. ההסוואה היא תחפושת הבעלות. ובכן, החזות החיצונית והתחפושתית לא תועיל לעקוף את דיני מימוש השעבודים.

ריבית בתחפושת

חוק הריבית משנת 1957 מגביל, בנסיבות מסוימות, את שיעור הריבית המותרת. כדי למנוע את הסוואתה (תחפושתה) של הריבית בכינויים או במבנים משפטיים מפותלים, הוגדרה הריבית באופן רחב וגורף כ"כל תמורה הניתנת בקשר עם מלווה שיש בה משום תוספת לקרן, לרבות... בין אם נקראים בשם ריבית או בשם אחר". התחפושת המילולית לא תועיל.

דירקטור בתחפושת

מי שמשמש בפועל בתפקיד דירקטור, מושך בחוטים ומשמש כמביא וכמוציא בתאגיד, לא יוכל "להתחפש" לכזה שאיננו דירקטור, רק מאחר שלא מונה באופן פורמלי לכהונת דירקטור. הגדרת דירקטור בחוק החברות חובקת בקרבה גם את מי שמשמש הלכה למעשה ככזה, "יהא תוארו אשר יהא".

דירקטור בפועל - גם הוא דירקטור. "התחפושת" לא תוכל למלט מאחריויות משפטיות המוטלות על דירקטור גם אם התחפש לשאינו כזה. לא על-פי כינויו או תוארו יישק דבר.

ערטול התחפושת המיסויית

לא אחת קורה שהמשפט בכלל, ומשפט המס בפרט, מערטל את העסקה מתחפושתה המדומה ומסווגה כעסקה אחרת מזו שהיא מתחפשת להיות. טלו לדוגמה השכרת נכס שתקופתה כאורך חיי הנכס. כלום בהשכרה ובדמי השכרה עסקינן (כפי ה"תחפושת החוזית") או דילמא מכירתו? לא מן הנמנע כי סיווג העסקה יהיה כמכירת הנכס, וכך היא תישום גם לצרכי מס.

כשאין ברה של עסקה כתוכה, מתערב המשפט (בייחוד בענייני מסים) ומיישר את ההדורים הצורניים (התחפושתיים) על-פי מהותם. לעיתים, כאשר התחפושת הפורמלית מוצלחת מדי ואיננה ברת-ניפוץ בכלי סיווג משפטיים רגילים, משתמשים בכלי משפטי פחות קונבנציונלי, הלא הוא סעיף 86 לפקודת מס הכנסה ("עסקה מלאכותית"), שמכוחו ניתן להתעלם לצורכי מס מתחפושתה של עסקה.

כל העולם במה ותחפושת?

המשפט הישראלי, צורני ופורמלי ככל שיהא, משתדל לנער את התחפושות למיניהן ולהתחקות בזהירות ובמידתיות אחר האמת המשפטית והעובדתית. פורים יש רק פעם בשנה.

עוד כתבות

צמד שחקני קרלינג רוסיים עם חולצות "אתלטים אולימפיים מרוסיה" באולימפיאדת החורף ב־2018 /צילום:  Shutterstock

ההשעייה הרוסית הגדולה מאירועי ספורט בגלל סמים - פחות מהותית ממה שנראה

על פניו זה נשמע דרמטי - רוסיה לא תוכל להשתתף או לארח אירועי ספורט גדולים בשנים הקרובות ● הלכה למעשה, היא לא תכננה לארח אף טורניר גדול שעלול להיפגע ● בנוסף, הנוכחות של הספורטאים הרוסים בולטת - גם בלי דגל

משרדי גוגל ישראל צילום: / shutterstock

עובדי הסטארט-אפ ניישן: מקום לעשירים בלבד או כלי למוביליות חברתית

תוצאות מבחני פיזה הראו כמה קשה לצמצם לסמוך על ההייטק שיצמצם פערים בישראל, הסטארט-אפ ששווה כבר קרוב ל-2 מיליארד דולר, ולמה גוגל גלאס לא עבדו? ● כל מה שקרה השבוע בהייטק

מעבדת פארמה / צילום: shutterstock

האם "המניות הבטוחות" של סקטור הבריאות חוזרות להיות אטרקטיביות?

תיאום מחירים, סקנדלים ושחיתויות הפכו בשנים האחרונות את "המניות הבטוחות" מפעם של סקטור הבריאות לשק חבטות פופולרי ● אומנם אי-אפשר להתעלם מעננת אי-הוודאות שמעל התחום, אך כדאי לשים לב לכך שהחברות הללו נהנות מקצב גידול מרשים למרות ההאטה הכלכלית בעולם, גידול שלא בא לידי ביטוי במחירי המניות שלהן

בינה  מלאכותית/ צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

שנות ה-20 יהיו העשור של הבינה המלאכותית

אף מדען רציני לא חושב שרובוטים מתוסכלים יצאו למסע הרג בעתיד הנראה לעין, אבל הקהילה המחקרית משוכנעת שהעשור הקרוב עשוי להיות העשור של הבינה המלאכותית ● אז מה צפוי לנו?

שרלי ג’טר וד”ר סמפסון דיוויס - צילום: Sam Maller

"הפעם רק אני יכולה להוציא את עצמי מהבור": איך מתעלים מול קשיים?

הוא נכנס לכלא בגיל 17 אחרי ששדד יחד עם חבריו סוחרי סמים וחילק את הכסף לעניים ● היא התמודדה עם מחלת הסרטן במקביל ללימודיה בקולג’, ומדי שבועיים נסעה מאטלנטה לניו יורק כדי לעבור טיפולים ● שרלי ג'טר וד"ר סמפסון דיוויס מגלים בראיון ל'ליידי גלובס' מה הופך אנשים לעמידים יותר בפני קשיים ומכשולים

מעיליא גליל מערבי/ צילום: עדי זרחי

סנטה קלאוס בא לבקר בישראל: חגיגת כריסמס בגליל

הכפרים הנוצריים בגליל מתקשטים בעצי אשוח, בשוקי כריסמס ובסיורים מיוחדים

קצין ומרגל/ צילום: באדיבות סרטי יונייטד קינג

אנטי־רומן: הסרט החדש של רומן פולנסקי גנרי ונטול ברק

"קצין ומרגל" של רומן פולנסקי נעדר חידוש וברק, ויוצרו רומז שגם הוא קורבן רדיפה, ממש כמו דרייפוס, גיבור הסרט

משה כחלון ואביגדור ליברמן /  עמית שאבי - ידיעות אחרונות

פרשנות: הבחירות יורגשו בקרוב מאוד בכיס של כולנו, וגם למה כחלון הוא לא באמת קורבן

המדינה תיכנס בסוף החודש לתקציב המשכי ● זה קרה לא פעם בעבר, אבל הפעם השמיכה קצרה יותר מאי–פעם ● פרשנות

אתר Quora / צילום: Quora

אתר השאלות והתשובות Quora השיק גרסה בעברית

אתר השאלות והתשובות נוסד על ידי אדם ד'אנג'לו, לשעבר סמנכ"ל טכנולוגיות בפייסבוק, והושק לראשונה באנגלית ב-2010 ● היום Quora פועלת ב-24 שפות ויש לה כ-300 מיליון משתמשים חודשיים פעילים

טראמפ וארדואן / צילום: Peter Nicholls, רויטרס

החלטה היסטורית בארה"ב: הסנאט הכיר רשמית ברצח העם הארמני

ההחלטה, שהינה בעיקר מוסרית והצהרתית, מגיעה על רקע מערכת היחסים הרעועים בין ארה"ב וטורקיה בשנים האחרונות ובמיוחד בעקבות מעורבותה של טורקיה במלחמת האזרחים בסוריה באחרונה ● על פי דיווחים בטורקיה, בעקבות החלטת הסנאט, טורקיה הוציאה בשעה האחרונה זימון לשגריר ארה״ב באנקרה לשיחת נזיפה

יאיר נתניהו והוריו בנימין ושרה / צילום: קובי גדעון, לע"מ

"גיל ההתבגרות זז בכמה שנים": למה המילניאלז לא עוזבים את ההורים?

שליש מהישראלים בגילאים 25 עד 34 עדיין גרים עם ההורים ● אם פעם הצעירים שאפו לצאת מהבית לחיים כלכליים עצמאים, היום זה ממש לא המצב ● ההשלכות מרחיקות לכת - מבחינה כלכלית, שוק הדיור והמצב הנפשי של כל המעורבים בסיפור ● האזינו לפודקאסט "הצוללת" - פרק פתיחת העונה

פרופ' ציון חגי / צילום: איל יצהר

"תוך עשור אנחנו צפויים למחסור של 5,000 רופאים"

פורטפוליו עם פרופ' ציון חגי, יו"ר ההסתדרות הרפואית, על מצב מערכת הבריאות, על כך שאין מול מי לנהל מו"מ, ועל הסיבה שקולטים סטודנטים מחו"ל כשיש מחסור בתקנים

דרור פויר / צילום: יונתן בלום, גלובס

דעה: הטיפשות והשקר הולכות יד ביד לעבר השקיעה

אנחנו חיים בשקרים כמו שהדג חי במים ● אבל שקרים אינם המים, הם כתמי הנפט ושקיות הניילון שמזהמים את הים ● דעה

סוף הפאקינג עולם / צילום: יחצ

"סוף הפאקינג עולם": תיעוד מבריק של חברה ושל דור

"סוף הפאקינג עולם" היא הרהור פילוסופי מבריק על מקומו של האדם בחברה מתפוררת

ד”ר איציק מזרחי/ צילום: איל יצהר

"יקר בישראל, אבל התיירים מגיעים למרות המחירים. זה פרדוקס": מנכ"ל בוקינג ישראל בראיון

ד"ר איציק מזרחי, מנכ"ל בוקינג ישראל, מסביר בראיון ל"גלובס" מדוע הפכה פלטפורמת הזמנות מקומות הלינה והאירוח הבינ"ל לכל-כך פופולרית ● "מדד ההצלחה של בוקינג דומה במידה רבה לפורמט של ייעוץ עסקי שכולל ניהול תשואה וניהול תוכן כדי למקסם את העבודה"

נאם טוק / צילום: איל יצהר

מבנגקוק באהבה: המסעדה התאילנדית בשוק הכרמל שווה כל שקל

איסאן היא לא רק תוספת מבורכת לסצנת האוכל האינסופית של שוק הכרמל, אלא גם לזו של תל אביב וישראל בכלל

תיירת  / צילום: שאטרסטוק

100 הערים בהן ביקרו הכי הרבה תיירים: מי בראש הרשימה, ולאיזה מקום הגיעו ירושלים ות"א?

חברת המחקר הבריטית Euromonitor International ערכה בדיקה מעמיקה בקרב 400 ערים וגיבשה את רשימת הערים שנהנו מהכי הרבה תיירות נכנסת ● הערים מאסיה שולטות ברשימה, לונדון מאבדת מעט ממעמדה, ואילו ירושלים התמקמה במקום טוב באמצע

שי נוביק/ צילום: איל יצהר

"למשקיעים לא אכפת שהצלנו עכברים. הם רוצים ניסויים קליניים"

זו הפעם השנייה שיזם הביוטק שי נוביק לוקח חברה כושלת, יוצק אותה לשלד בורסאי ומנסה להוציא אותה מהבוץ ולגרום למשקיעים להאמין בפתרון הרפואי שהיא מפתחת ● זה הצליח לו עם פרולור והורמון הגדילה – האם הוא יצליח עם אנלייבקס והתרופה לתגובה קטלנית של המערכת החיסונית?

המלכה אליזבת' / צילום: Yui Mok, רויטרס

מחפשים עבודה? המלכה אליזבת מחפשת מנהל מדיה חברתית

בעבור שכר בגובה 233 אלף שקלים לשנה (50 אלף ליש"ט), מנהל המדיה החברתית יצטרך לעבוד 37.5 שעות בשירות הוד מלכותה

מסחר בוול סטריט./  צילום: רויטרס

סגירה מעורבת בוול סטריט לאחר אישור ההסכם בין סין וארה"ב

הנשיא טראמפ: מכסים בגובה של 25% על סחורות מסין יישארו בתוקף אבל ארה"ב תשהה את כניסתם לתוקף של מכסים נוספים ● בורסות אירופה נסגרו בעליות לאחר פרסום תוצאות הבחירות בבריטניה