גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לא רק בפורים

עוה"ד באים לעבודתם מחופשים בגלימות וטוענים טענות שאינם חפצים בהגשמתן

מזה זמן שנעלמתי ונאלמתי מהנוף ה"עיתונאי" מחמת העיסוקים הרבים אשר טרפו את זמני ואת דעתי. הכתיבה הזו היא מבחינתי מעין "ריפוי בעיסוק", וסוף-סוף חזרתי אל עצמי ואל טורי לרגל חג הפורים.

תחפושתו של מתנקש

אירועי דובאי עמדו בסימן תחפושות. ולא סתם תחפושות: הסוכן הזר לא הסתפק בתחפושת של דמות בדויה ודמיונית, אלא העתיק דמות קיימת. זהותו של אדם זויפה ונטלה ממנו על-ידי אחר.

יכול אדם להתעורר בבוקרו של יום סגריר (כמו יום פורים זה) ולקרוא מעל דפי העיתון כי נכח כביכול במדינה זרה, בה מעולם לא ביקר, וכי נמנה על השירותים החשאיים (והמתנקשים) של מדינה פלונית. חזיז ורעם (תרתי-משמע). זהותו הושאלה מבלי דעת למשימה סודית שהתערטלה.

מישהו התחפש להיות מי שאיננו. פורים. פורים שפיל. המן הרשע הומת.

גניבת הדעת, התחזות, התחפשות, שימוש בזהותו של אחר, אלה הם כנראה עוולות ועבירות אשר עלולות לגרום נזק ארוך-טווח, אך ספק אם הן מהוות פגיעה בפרטיות, חרף האינסטינקט הראשוני. וכל-כך למה? משום שהגדרתה של פגיעה בפרטיות הוא בין השאר "שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם רווח". אם נכון שהמילה "רווח" מכוונת לרווח כספי, אזי אין זה המקרה ואין זו הפגיעה.

אני מצפה מעמיתיי להתאפק ולא לרוץ לבתי המשפט ולהימנע מלהעצים את האירוע. להימנע מ"משפט פורים" או מ"משפט התחפושות". הנתבע הוא עלום ומסתורי, ואת זהותו לא נדע. הניחו לו.

התחזות

במקרים מסוימים עלולות להיות ל"התחפשות" משמעויות פליליות. כך, למשל, אדם המתחזה לאדם אחר, חי או מת, כשלהתחפשות זו נלווית כוונה להונות, עובר עבירה בהתאם לסעיף 441 לחוק העונשין. בדומה לכך גם קיימת עבירת התחזות בחוק השיפוט הצבאי וכן הוראת סעיף 120 לחוק העונשין, הקובעת כי מי שמציג מסמך המתחזה כרשמי ללא סמכות כדין עובר עבירה.

תחפושתו של עורך דין

במהלך דיון סוער בבית המשפט המחוזי בעניין הסדר החוב של חברת אפריקה ישראל מול נושיה, הצטופפו באולמה של השופטת ורדה אלשיך עשרות עורכי דין חמורי-סבר, כשהם עוטים על עצמם גלימות שחורות (גם זו תחפושת). כך נוהגים בבתי המשפט בישראל.

חלק בלתי מבוטל מבין עורכי הדין טענו כי הגיעה שעתה של חברת אפריקה ישראל להתפרק. להתחסל. למנות לה מפרק. כשהגיע תורי להשמיע דברים, אמרתי לבית המשפט ולחבריי עורכי הדין, במילים אלה או אחרות: "לנו, לעורכי הדין, יש מקצוע מוזר משהו. אנחנו באים לעבודת המשפט מחופשים בגלימות שחורות וטוענים בתחפושת טענות טקטיות, שלעיתים איננו חפצים בהגשמתן. הנה כי כן", המשכתי ואמרתי, "לעניות דעתי רוב רובם של עורכי הדין הנוכחים באולם, אם לא כולם, מבינים בינם לבין עצמם, כי לא טוב הדבר שחברת אפריקה תפורק, אך הם מתחפשים בלבושם ובדיבורם לדבר אחר, כדי ליצור דינמיקה של משא-ומתן אשר עשויה לשפר את מעמדם כנושים".

דברים אלה הושמעו חודשים לפני חג הפורים, ללמדכם שתחפושות אינן רק עניין לחג הפורים.

תחפושתו של פרקליט

והנה, לעצם הימים האלה, הסמוכים לחג הפורים, פורסם בעיתונות כי פרקליט בכיר מירושלים סבר בפרהסיה בפני "צוערי משפט", כי, בהקצנה, "חמורים" מתחפשים לשופטים (ולא רק בפורים). חוצפה. הפרקליט אמנם התנצל מאוחר יותר, אך אין בהתנצלותו כדי לרפא את אמירתו האומללה.

הפרקליטות היא זרועה חשובה בהשלטת החוק והמשפט בארץ והנה, "מהרסייך ומחריבייך ממך ייצאו". אם מערכת אכיפת החוק אכן חשובה בעיניו של הפרקליט, אזי מוטב שיתפטר מיוזמתו מהפרקליטות.

הפרקליט הירושלמי איננו יכול להתחפש למי שאיננו מטפל בתיקים התלויים בבית המשפט; הוא איננו יכול להסתתר וללחוש מאחורי דלת אולמו של בית המשפט, ולא ראוי שימשיך במלאכת כוהני המשפט בבית המשפט.

מסיכתו של רב

דווקא לקראת חג הפורים הוסרה ככל הנראה המסכה מעל פניו של רב מוכשר בישראל. הדבר לא נעם לאיש מאיתנו. גם אחרי תלישת המסכה, התמונה עדיין איננה ברורה דיה, וקלסתרו של האיש נותר עדיין מטושטש, לא ברור, שנוי במחלוקת ובוודאי מוחזק כזכאי כל עוד לא הוכח אחרת.

נטיותיו של כבוד הרב (ככל שתהיינה), הן עניינו הפרטי. אין בהן כשלעצמן כל פסול. ברם, אם השפיע ממרום מעמדו על צנעת גופם של תלמידיו, תוך ניצול תחפושתו, מרותו או מעמדו - טעון הדבר בדיקה וחקירה. בדיקה וחקירה - כן. נידוי - לא. חזקת החפות יפה לרב כמו לכל אדם אחר.

חוזה בתחפושת

"חוזה שנכרת למראית-עין בלבד - בטל". זוהי הוראתו של סעיף 13 לחוק החוזים. הכוונה לחוזה בתחפושת, בו קיימת אי-התאמה מכוונת בין הצהרת הרצון של הצדדים לבין רצונם האמיתי. הצדדים מסכימים ביניהם, כלפי חוץ, על הסדר משפטי מסוים, בעוד שכוונתם האמיתית היא שונה. במילים אחרות ו"פורימיות" - לא בתחפושת תעשה לך חוזים.

שיעבוד בתחפושת

סעיף 2(ב) לחוק המשכון קובע כי "הוראות חוק זה יחולו על כל עסקה שכוונתה שיעבוד נכס כערובה לחיוב, יהא כינויה ('תחפושתה') של העסקה אשר יהא". לא אחת קורה שנושים מבקשים לעקוף את הוראותיו הנוקשות של חוק המשכון (ואת דיני השעבוד התאגידיים) על-ידי תחפושת.

כך, למשל, נוטלים הנושים את הבעלות בנכס מעם החייב (כאילו, שבמכר עסקינן, להבדיל משיעבוד), בכפוף לתנאי שהבעלות תוחזר לו אם יפרע את חובו. זהו משכון מוסווה. ההסוואה היא תחפושת הבעלות. ובכן, החזות החיצונית והתחפושתית לא תועיל לעקוף את דיני מימוש השעבודים.

ריבית בתחפושת

חוק הריבית משנת 1957 מגביל, בנסיבות מסוימות, את שיעור הריבית המותרת. כדי למנוע את הסוואתה (תחפושתה) של הריבית בכינויים או במבנים משפטיים מפותלים, הוגדרה הריבית באופן רחב וגורף כ"כל תמורה הניתנת בקשר עם מלווה שיש בה משום תוספת לקרן, לרבות... בין אם נקראים בשם ריבית או בשם אחר". התחפושת המילולית לא תועיל.

דירקטור בתחפושת

מי שמשמש בפועל בתפקיד דירקטור, מושך בחוטים ומשמש כמביא וכמוציא בתאגיד, לא יוכל "להתחפש" לכזה שאיננו דירקטור, רק מאחר שלא מונה באופן פורמלי לכהונת דירקטור. הגדרת דירקטור בחוק החברות חובקת בקרבה גם את מי שמשמש הלכה למעשה ככזה, "יהא תוארו אשר יהא".

דירקטור בפועל - גם הוא דירקטור. "התחפושת" לא תוכל למלט מאחריויות משפטיות המוטלות על דירקטור גם אם התחפש לשאינו כזה. לא על-פי כינויו או תוארו יישק דבר.

ערטול התחפושת המיסויית

לא אחת קורה שהמשפט בכלל, ומשפט המס בפרט, מערטל את העסקה מתחפושתה המדומה ומסווגה כעסקה אחרת מזו שהיא מתחפשת להיות. טלו לדוגמה השכרת נכס שתקופתה כאורך חיי הנכס. כלום בהשכרה ובדמי השכרה עסקינן (כפי ה"תחפושת החוזית") או דילמא מכירתו? לא מן הנמנע כי סיווג העסקה יהיה כמכירת הנכס, וכך היא תישום גם לצרכי מס.

כשאין ברה של עסקה כתוכה, מתערב המשפט (בייחוד בענייני מסים) ומיישר את ההדורים הצורניים (התחפושתיים) על-פי מהותם. לעיתים, כאשר התחפושת הפורמלית מוצלחת מדי ואיננה ברת-ניפוץ בכלי סיווג משפטיים רגילים, משתמשים בכלי משפטי פחות קונבנציונלי, הלא הוא סעיף 86 לפקודת מס הכנסה ("עסקה מלאכותית"), שמכוחו ניתן להתעלם לצורכי מס מתחפושתה של עסקה.

כל העולם במה ותחפושת?

המשפט הישראלי, צורני ופורמלי ככל שיהא, משתדל לנער את התחפושות למיניהן ולהתחקות בזהירות ובמידתיות אחר האמת המשפטית והעובדתית. פורים יש רק פעם בשנה.

עוד כתבות

האקרים/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

מנכ"ל שירביט בעקבות הפריצה: "פועלים לסגירת האירוע מהר ככל הניתן"

(עדכון): בשעות הערב פרסמה שירביט הודעה מצולמת של מנכ"ל החברה, בה נאמר: "לחברה יש גיבוי מלא של הנתונים הרלבנטיים, ואנחנו פועלים לסגירת האירוע מהר ככל הניתן" ● אמש פרסמה קבוצת התקיפה BlackShadow שפרצה לחברה הודעה ובה איימה כי אם לא ישולמו לה 50 ביטקוין (כמיליון דולר) היא תדליף ותמכור עוד מסמכים אישיים של לקוחות

ישראייר. שנתיים על המדף / צילום: Shutterstock

המאבק על ישראייר חוצה גבולות: חברה אוסטרלית ובנק מקנדה הגישו הצעה לרכישתה תמורת 180 מיליון שקל

בנק ההשקעות הקנדי wadish capital והחברה האוסטרלית Amrock aviation הגישו הצעה משותפת לרכישת ישראייר בחלוקה של 51% ו-49% בהתאמה ● מציעות לרכוש 100% מישראייר As is בתמורה ל-170 מיליון שקל במזומן, 7 מיליון שקל כבונוס לעובדים, וויתור על החוב של איי.די.בי

קו החוף באבו דאבי שמלא במלונות / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

אזהרת מסע לאיחוד האמירויות "לאור האיומים הנשמעים באחרונה מצד גורמים איראניים"

המטה לביטחון לאומי פרסם הערב אזהרת מסע לאיחוד האמירויות, עקב החשש כי איראן תנסה לבצע פעולות טרור נגד יעדים ישראלים ● אזהרת המסע לאמירויות עודכנה לדרגה 3: "זירות אפשריות הן מדינות בקרבת איראן - כגון גאורגיה, אזרבייג'ן, תורכיה, איחוד האמירויות, בחריין, החבל הכורדי בעיראק וכן במזרח התיכון ויבשת אפריקה"

קריסת הניון ברחוב הברזל / צילום:שלומי יוסף

כתב אישום בפרשת אסון קריסת החניון ברמת החייל; רונן גינזבורג לא יואשם

באסון הקשה נהרגו 6 פועלים ● למרות שהחשדות יוחסו בתחילה הן לגורמי ההנדסה והן לגורמי הביצוע, כתב האישום קובע כי האשמה מוטלת על חברת ההנדסה ● התיק נגד דניה סיבוס והמנכ"ל רונן גינזבורג נסגר

בנק ישראל בירושלים / צילום: אורית דיל

בנק ישראל מתערב בשוק המט"ח על רקע נפילה דרמטית בדולר מול השקל

לאחר שהדולר הידרדר לטריטוריה של 3.256 שקלים - בנק ישראל מתערב בשוק המט"ח בהיקף משמעותי של מאות מיליונים ● הרמה הנוכחית של הדולר מול השקל הינה הרמה בה השיק לראשונה בנק ישראל בזמנו את תוכנית הרכישות מט"ח

קו הרקיע של דובאי / צילום: שאטרסטוק

למה טרם אושרו עשרות טיסות לדובאי של חברות התעופה הישראליות?

הביקוש האדיר הוביל לשאיפה להגדיל את היצע הטיסות לדובאי, שמתאפשר גם לאור זמינות המטוסים - אלא שהחברות נתקלו בתקרה ושמה אבטחת טיסות

רחוב רוטשילד, תל אביב / צילום: כדיה לוי, גלובס

הציבור חוזר לקרנות הנאמנות, אבל השוק עדיין רחוק מימי טרום הקורונה: אלה הגופים שצמחו מתחילת השנה

בסוף נובמבר עמד שוק קרנות הנאמנות על כ-320 מיליארד שקל, והפדיונות המצטברים מתחילת השנה מסתכמים בכ-28 מיליארד שקל ● רק שלושה גופים צמחו בשווי קרנותיהם מתחילת שנה

סניף מקדונלד'ס / צילום: shutterstock

פשרה בייצוגית נגד מקדונלד'ס: תשלם מיליון שקל לעמותות הפועלות למניעת עישון ולנזקקים

בבקשה לאישור ההסכם שהוגשה השבוע התחייבה רשת המזון המהיר לפעול למניעת עישון בשטחיה החיצוניים ● עוד הוסכם כי הרשת תממן קמפיין פרסום ארצי להעלאת המודעות לאיסור על העישון בהיקף של כ-5 מיליון שקל

עדינה פרידמן, מנכ"לית נאסד"ק / צילום: Evan Agostini/Invision

מנכ"לית נאסד"ק דוחפת דירקטוריונים להתגוון מבחינת ההרכב האנושי

עדינה פרידמן דנה בתוכנית הגיוון של הבורסה עם הוול סטריט ג'ורנל

כפר הנופש נעורים. משמש היום לבידוד / צילום: שלומי יוסף

שלום נעורים, להתראות לחופשה? ברמ"י שוקלים לפנות את המשטרה מכפר הנופש נעורים

המשטרה מפעילה במתקן נעורים שבעמק חפר מכללה ובקיץ כפר נופש לאנשיה ● יוזמה של רמ"י עשויה להפקיע את השטח לטובת שימוש תיירותי לכלל הציבור ● המשטרה: לא מכירים את המהלך

גבי אשכנזי, הדיון בוועדת המשנה למודיעין / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

גבי אשכנזי נפגש עם שר החוץ הירדני איימן א-ספדי

בפגישתם דנו שרי החוץ במספר נושאים, ביניהם סוגיית מסגד אל אקצא והתרעות לפיגועים אפשריים מצד ארגוני טרור איראניים ● בהודעה שפורסמה בירדן נאמר כי א-ספדי העלה את סוגיית חידוש המו"מ בין ישראל לפלסטינים על רקע בחירתו של ג'ו ביידן לנשיא ארצות הברית

יאיר אבידן / צילום: רמי זרניגר, יח"צ

המפקח אבידן מתניע חשיבה ירוקה: מורה לבנקים לשים דגש על ניהול סיכונים סביבתיים

במכתב לראשי הבנקים מאיץ בהם יאיר אבידן להשתתף במאמץ "באמצעות גיבוש תיאבון לניהול סיכון סביבתי, מדיניות אשראי, הפניית הון למימון 'ירוק' ופעילויות השקעה"

שבב של הבאנה לבס / צילום: אתר החברה

הבאנה הולכת על הראש של אנבידיה בענן: האם יש לה סיכוי?

שבב ה-AI שפיתח הסטארט-אפ הישראלי שאינטל רכשה תמורת 2 מיליארד דולר יוצע לשימוש בענן הגדול בעולם – AWS של אמזון ● עד כמה המהלך של אינטל והבאנה מהווה איום ישיר על אנבידיה ששולטת בלמעלה מ-90% מהשוק? והאם האיום האמיתי על השתיים צפוי להגיע דווקא מאמזון עצמה?

שי נוביק, יו"ר אנלייבקס. פונים לשוק האמריקאי / צילום: איל יצהר

תוצאות טובות לאנלייבקס בטיפול בחולי קורונה: 7 חולים קשה החלימו ואחד בדרך לשם

אנלייבקס פרסמה את תוצאות הביניים מהניסוי שלב 2 לטיפול ב-Allocetra בחולי קורונה במצב קשה וקריטי ● הניסוי כלל 8 חולי קורונה, אשר גויסו לניסוי זה עד כה, 6 מהם במצב קשה ועוד 2 במצב קריטי

אבי בן טל, מנכ"ל רשת 13  / צילום: ינאי יחיאל

השפן של רשת: תשווק רק 10 ברייקים של זהב בהשקת האח הגדול

עלות הברייק: כ-160 אלף שקל לפרסומת ● קשת יישרו קו: ברייק אחד בחדשות ו-4 ברייקים של זהב בעלות של כ-220 אלף שקל לפרסומות

אליזבת הולמס / צילום: Reuters, Stephen Lam

כך יתנהל המשפט של אליזבת הולמס, היזמת שרימתה את העולם

הולמס עומדת למשפט בעוון הונאה, רמה והפרת אמונים בעת שעמדה בראש החברה שהקימה, תרנוס ● המשפט יתנהל בפני מושבעים שחובשים מסכות פנים שקופות ושומרים על מרחק זה מזה

איל מלאנוקס / צילום: יונתן בלום

אחרי הפרישה ממלאנוקס: איל וולדמן מצטרף לדירקטוריון הסטארט אפ פליופס

בחודש שעבר וולדמן פרש ממלאנוקס, חצי שנה אחרי שנרכשה על ידי אנבידיה ● מלאנוקס היתה אחת המשקיעות בפליופס ב-2018 וכעת וולדמן ישמש כדירקטור בחברה

חולה קורונה מטופל בבית החולים שיבא / צילום: רובי קסטרו - וואלה חדשות

960 נפטרו מהנגיף באוקטובר בלבד: הקורונה העלתה את שיעור התמותה העודפת בישראל השנה ל-10.4%

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פירסמה את נתוני התמותה העודפת בישראל מראשית התפרצות מגפת הקורונה, מהם עולה כי בחודשים מרץ-אוקטובר 2020 נפטרו 2,586 תושבים יותר מאשר בחודשים אלו ב-2019 ● הלמ"ס נוהגת להשתמש במדד עודף התמותה רק בתקופות מגפה

דוד אמסלם / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

דוד אמסלם: החלטתי לבטל את נבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות

השר אמסלם הודיע כי הוא מתכוון לפתוח את ההתמודדות על מקום בדירקטוריונים של החברות הממשלתיות לכל מי שירצה לכך - גם אם אין לו רקע בתחום ● לגלובס נודע כי הרקע להתקפה היא פסילתו של אנדריי אוזן מלכהן כיו"ר רכבת ישראל, בשל זיקתו הפוליטית לליכוד

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

קשיי אספקה של פייזר הכבידו על וול סטריט בנעילה; למונייד הישראלית זינקה ב-20%

הסרטים החדשים של וורנר ברוס שמתוכננים לצאת ב-2021 יושקו במקביל לאולמות הקולנוע גם ברשת HBO ● דרישות האבטלה השבועיות בארה"ב ירדו לעומת השבוע שעבר ● מספר המתים כתוצאה מנגיף הקורונה בארה"ב עלה לשיא יומי