גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

חוק הוודלים: המדריך המלא

להלן עיקרי חוק הוודלים שאושר בכנסת ב-3 באוגוסט 2011‏

‎מהו חוק הווד"לים?

‏‏‎‏‏‎חוק הווד"לים (ועדות לדיור לאומי) להאצת הבנייה למגורים קובע כהוראת שעה ל-18 חודשים הקמת ועדות שיאשרו במסלול מהיר לאישור תוכניות בנייה למגורים, לצורך הגדלת היצע הדירות מגדלים וסוגים שונים, לרבות באמצעות ייעוד קרקע לדיור להשכרה. משרד הבינוי והשיכון הגיש רשימת תוכניות ליותר מ-113 אלף יחידות דיור, שיקודמו כתוכניות לדיור לאומי, מתוכן כ-50 אלף באזורי ביקוש.

‏מה כולל החוק?

‏1. תוכניות דיור לאומי‏, שיחולו על קרקעות שלפחות 80% משטחן הוא בבעלות המדינה ושחלות עליהן הוראות מפורטות להקמת לפחות 200 יחידות דיור.

‏2. החוק מאפשר לקבוע שבניין או חלקו ייועד להשכרה.

3. החוק מאפשר ייעוד קרקע בתוכניות לדיור לאומי בהישג יד להשכרה.

‏4. כוחן של תוכניות לדיור לאומי יפה מכל תוכנית אחרת שאושרה לפי חוק התכנון, למעט תוכנית מתאר ארצית.

5. בכל מחוז תוקם ועדה לדיור לאומי (סך הכל שש ועדות לשישה מחוזות), שתדון ותחליט על תוכניות לדיור לאומי, במקום כל מוסד תכנון אחר, למעט תוכניות שטעונות אישור המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, הוועדה לשמירה על הקרקע החקלאית והשטחים הפתוחים (ולקחש"פ) והוועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחו"ף).

6. תוקם ועדת משנה לדיור לאומי של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, שתהיה מוסמכת לאשר את התוכניות לדיור לאומי שטעונות אישור המועצה הארצית.

7. הרשאים להגיש תוכניות לדיור לאומי לוועדה לדיור לאומי: משרד ממשלתי, רשות מקרקעי ישראל, הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה, הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה, רשויות מקומיות.

8. ועדות הדיור הלאומי יקיימו דיונים בתוכניות שהוגשו להן תוך 45 ימי עבודה ממועד קליטתן.

9. אם תורה הוועדה על תיקון מסמכי התוכנית כתנאי להפקדתה יתקן מגיש התוכניות את המסמכים תוך 60 יום ממועד פרסום ההחלטה באתר האינטרנט.

10. כל מסמכי‏ התוכניות לדיור לאומי שהוועדה החליטה להפקיד יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדי הוועדה המחוזית והוועדה המקומית.

‏השינויים שהוכנסו ואושרו, בהצעת החוק:

‏■ תוכניות דיור לאומי יכללו גם תוכניות לדיור להשכרה, בדירות שגודלן יהיה עד 75 מ"ר, לתקופת שכירות של לפחות 10 שנים.

‏■ תוכנית דיור לאומי שסותרת תוכנית מתאר מחוזית תהיה חייבת את אישור ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית, שתצטרך למסור החלטתה תוך 15 יום. במידה שלא תחליט בפרק זמן זה, תמשיך התוכנית לעבור את הליכי התכנון.

‏■ תוכניות דיור לאומי יוגשו גם במגזרי המיעוטים, בקרקעות שעליהן חלות תוכניות ל-100 יחידות דיור לפחות, כולל בקרקעות פרטיות, בתנאי ש-80% לפחות מבעלי הקרקע מסכימים לכך.

‏■ להרכב ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית התווסף נציג של השר להגנת הסביבה. נקבע שיו"ר המועצה הארצית או ראש מינהל התכנון במשרד הפנים יכהנו כיו"ר ועדת המשנה. בנוסף הובטח מקומם של שני נציגי השלטון המקומי בוועדת המשנה.

‏■ היועץ המשפטי לוועדה לדיור לאומי יהיה עובד מדינה.

■ האחריות לחוק ולתקנות תחול הן על ראש הממשלה והן על שר הפנים. הוועדה המשותפת לקידום החוק תבצע ביקורת פרלמנטרית על ביצוע החוק אחת ל-4 חודשים.

‏■ ראש הממשלה ושר הפנים רשאים באישור הוועדה המשותפת לקידום החוק להאריך את הוראת השעה לתקופה נוספת של שמונה חודשים.

הרכב ועדות הדיור הלאומי (וד"ל) המחוזיות (שש ועדות, אחת בכל מחוז) - בכל אחת 9-10 חברים: יו"ר הוועדה לדיור לאומי יהיה יו"ר הוועדה המחוזית או עובד משרד הפנים; מתכנן המחוז; נציג שר הבינוי והשיכון; נציג השר להגנת הסביבה; נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים; נציג השר לתשתיות הלאומיות; נציג הרשות המקומית שהתוכנית חלה בשטח שיפוטה; נציג הגופים הציבוריים הסביבתיים; נציג הארגונים המקצועיים בתחומי התכנון והבנייה; ראש הממשלה רשאי למנות נציג לוועדה לעניין תוכנית אחת או יותר; ועובד רשות מקרקעי ישראל ימלא את מקומו של נציג משרד הבינוי והשיכון בהיעדרו.

הערה להרכב הווד"ל: היועץ המשפטי לוועדה יבחן מי מהנציגים של הרשויות המקומיות והגופים הציבוריים והמקצועיים נמצא בניגוד עניינים. לוועדה לא ימונה מי שתלוי ועומד נגדו כתב אישום בשל עבירה שבגללה לא ראוי שהוא יכהן כחבר הוועדה.

ממלאי התפקידים בוועדה לדיור לאומי: מזכיר; יועץ משפטי אחד או יותר; יועץ תחבורתי אחד או יותר שאיננו עובד מדינה; יועץ סביבתי אחד או יותר שאיננו עובד מדינה; יועץ שמאי אחד או יותר שאיננו עובד מדינה; יועץ כלכלי אחד או יותר שאיננו עובד מדינה; יועצים נוספים, אם ייקבע כך על ידי יו"ר הוועדה.

הרכב ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה - ועדה שתדון בתוכניות דיור לאומי שטעונות אישור המועצה הארצית - 10 חברים ומשקיף אחד: יו"ר ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית הוא יו"ר המועצה הארצית; נציג רה"מ; נציג שר המשפטים; נציג שר הבינוי והשיכון; נציג שר האוצר; נציג השר להגנת הסביבה; ארבעה חברים שתבחר המועצה הארצית מבין חבריה; נציג שר החקלאות שיכהן כמשקיף.

מועדי התגדויות

במשך 14 יום תיערך בדיקה ראשונית של מתכנן המחוז הרלוונטי, שיקבע אם התוכנית מתאימה להיכלל במסגרת וד"ל.

21 יום תימשך בדיקת יועצים מקצועיים שיכינו חוות דעת או תסקירים. מיום קליטת התוכנית יהיו 45 ימי עבודה לסיכום הדיון בתוכנית. ממועד הפרסום על הפקדת התוכנית יהיו 60 יום להגשת התנגדויות, שהוועדה תשמע בעצמה (או באמצעות חוקר) תוך 30 יום מהמועד האחרון להגשת התגדויות. יו"ר הוועדה יוכל במקרים מסויימים להוסיף 30 יום לתקופת ההתייחסות להתנגדויות. לאחר שמיעת ההתנגדויות תחליט הוועדה תוך 21 יום.

עוד כתבות

יחיאל שמן באסיפת ועד עובדי פלאפון / צילום: עובדי החברה

פיצוץ במשא-ומתן בין עובדי פלאפון להנהלה

העובדים לא מוכנים להמשיך המו"מ על איחוד פעילויות עם ההנהלה וקיימו אסיפת חירום

מרכז הסחר העולמי בבחריין / צילום: REUTERS/Hamad I Mohammed

דיל המאה של טראמפ: למה אנשי עסקים פלסטינים מפחדים להגיע לכינוס בבחריין?

בראש המסרבים איש העסקים הפלסטיני בשאר אל-מאסרי, המוכר כיזם של העיר החדשה רוואבי בגדה ● מקצתם הודיעו על כך ברשתות החברתיות תוך שהם מציגים את מכתב ההזמנה של שר האוצר האמריקני מנוצ'ין ונשבעים שלא יגיעו ולא יפרו את הקו הרשמי ואת הקונצנזוס הפלסטיני

הבניין ברחוב לייב יפה, הרצליה/ צילום: כדיה לוי

צו פירוק זמני לחברת עקיבא מאיר: מכרה דירות ללא ודאות שיוקמו

כחלק מההחלטה התייחסה השופטת עירית וינברג-נוטוביץ' לממצאים שעלו בהליך, לפיהם נעשו מעשים לא כשרים בכספי רוכשים, וקבעה כי ממצאים אלה "לא נסתרו", ועל כן פירוק החברה נועד גם בכדי "להגן על הציבור ועל מתקשרים פוטנציאליים עם החברה"

נתניהו ומנדלבליט/  צילום: אלכס קולומויסקי / ידיעות אחרונות

דחייה של שלושה חודשים: מנדלבליט קבע - השימוע לראש הממשלה נתניהו ייערך בתחילת אוקטובר 2019

רה"מ ביקש לדחות בשנה את מועד השימוע בתיקים 1000, 2000 ו-4000, אך היום קבע מנדלבליט כי השימוע יידחה ב-3 חודשים בלבד, וזאת בנימוק שדחייה כה משמעותית מנוגדת לאינטרס הציבורי ● לפי ההערכה, משמעות הודעת היועמ"ש היא שהחלטתו הסופית האם להגיש כתב אישום נגד נתניהו תתקבל רק בתחילת שנת 2020 או אפילו מאוחר יותר

חלקו האחורי של העגורן נפל. התאונה באתר הבניה ביבנה / צילום: ג'וזף

הבטיחות עולה כסף: למה המדינה לא מפקחת באתרי הבנייה?

תאונת העבודה הקשה באתר הבנייה ביבנה בתחילת השבוע שגבתה את חייהם של ארבעה פועלים, העלתה לסדר היום את נושא ליקויי הבטיחות באתרי הבנייה ● 20 הרוגים מאז תחילת השנה, ונראה שמה שהיה הוא מה שיהיה ● איך מונעים את התאונה הבאה? ● האזינו

חיים כצמן/ צילום: איל יצהר

הפסד ממכירת FCR הקנדית צמצם את הרווח הנקי של גזית גלוב

ההפסד ממכירת ההחזקה בחברה הקנדית עומד על 486 מיליון שקל ● מימוש קרן הון בגין התאמות צפוי להגדיל את ההפסד מהעסקה לכ-550 מיליון שקל ● החברה רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 42 מיליון שקל, לעומת הפסד של כחצי מיליארד שקל ברבעון המקביל

סטיבן מולנקוף, מנכ"ל קוואלקום / צילום: רויטרס

ביהמ"ש בארה"ב: קוואלקום פגעה באופן לא חוקי בתחרות בשוק הסלולר

השופטת קבעה שהחברה הפרה את חוקי ההגבלים העסקיים, גבתה תמלוגים גבוהים באופן לא סביר ודחקה יריבות ● ההחלטה ניתנה בתביעה שהוגשה על ידי ה-FTC, ותחייב את יצרנית השבבים האמריקאית לשנות את נוהלי הרישוי שלה - שאפשרו לה לגבות מיליארדים

פיגוע בצינור הגז של EMG / צילום: רויטרס

חברת החשמל: הדירקטוריון אישר את הסכם הפשרה עם חברות הגז המצריות

במסגרת הפשרה הסכימה חברת החשמל לוותר על חוב של כ-2 מיליארד דולר שנפסק לזכותה בבוררות בינלאומית, בתמורה לתשלום של כ-500 מיליון דולר ● דירקטוריון החברה החליט לאשר את ההסכם לאחר שדן בהסתייגויות רשות החברות שביקשה לבדוק האם התספורת של 85% על החוב לצרכני החשמל הייתה מחוייבת המציאות

סניף של עדיקה. / צילום: צילום: ערן סלם

צומחת אבל לא מרוויחה: רשת האופנה המקוונת עדיקה רשמה הפסד רבעוני של כמיליון שקל

מספר העסקאות שביצעה החברה גדל ב-45%, אך סל הקניות הממוצע קטן ב-18% ועמד על 164 שקל בלבד ● מניית עדיקה איבדה קרוב ל-40% מאז החלה להיסחר בת"א לפני קצת יותר משנה

משה כחלון/ צילום:  איל יצהר

מחשש לעתיד הותמ"ל: קבינט הדיור אישר 7 מתחמי פינוי-בינוי חדשים לטיפול הוועדה

מדובר בשבעה מתחמי התחדשות עירונית חדשים בקריית גת, ראש העין, לוד, חדרה, יהוד-מונוסון ופתח-תקווה ● הישיבה נערכה על רקע עתידה המעורפל של הותמ"ל, שאמורה לסיים את פעילותה בסוף יולי

דורון ספיר, רמי לוי, ערן יסעור וליאור כלפון. על כשלונות ובנייה מחדש / צילום: מורן מיטלקה

מי צפה על אצטדיון בלומפילד ולמה הוא מצפה?

וגם: דירקטוריון פעילות החומוס של שטראוס באירופה ניגב חומוס בישראל ● הרשת החברתית

או"ם מועצת הביטחון / צילום: רויטרס

גרינבלאט: לפלסטינים אין מה להפסיד, והרבה להרוויח, בבחריין

בדיון במועצת הביטחון על סוכנות הסעד והתעסוקה של או"ם, אמר גרינבלאט כי ההטבות לפלסטינים יהיו מיידיות; "לא מוכרחים לחכות לשלום מקיף ובר-קיימא" ● שגריר ישראל באו"ם, דני דנון: "אונר"א מעצימה את בעיית הפליטים הפלסטיניים במקום לפתור אותה"

 

ברוריה לקנר / צילום: תמר מצפי

לצד מחאת עורכי הדין, נפתחה גם "מחאת המשפטניות" נגד פגיעה בביהמ"ש העליון

עשרות משפטניות בכירות פנו אמש במכתב דחוף לחברי כנסת בדרישה למנוע את חקיקת פסקת ההתגברות ● "אל תיתנו יד להרס הדמוקרטיה! החלשת ביהמ"ש - פגיעה בזכויות נשים ובשוויון המגדרי בישראל", כתבו המשפטניות

בתי הזיקוק בחיפה / צילום: איל יצהר

בזן מזהירה: חשש לקושי באספקת בנזין כבר בימים הקרובים

החברה מזהירה מפני אפשרות שבימים הקרובים לא תוכל לספק ללקוחותיה בנזין העומד בתקן הישראלי, בעקבות פקיעת ההיתר הזמני שניתן לדור כימיקלים להזרמת MTBE – תוסף חיוני לייצור בנזין ● דיסקונט ברוקראז': "קשה להאמין כי בעקבות החלטת עיריית חיפה יאפשרו הפסקת בנזין סדירה לאורך זמן למשק"

בית המשפט העליון/ צילום: גיל יוחנן

כ-130 מומחי משפט מהאקדמיה מצטרפים למאבק נגד יוזמות החקיקה של הימין

אחרי ששלשום התכנסו עורכי דין מהשוק הפרטי ואיימו להשבית את מערכת המשפט במחאה על יוזמות החקיקה של הימין, היום הודיעו מומחי משפט מהאקדמיה על הקמת "הקואליציה של הפקולטות למשפטים למען שלטון החוק" ● מנגד, עורכי דין ומשפטנים שסבורים אחרת חתמו על עצומה בעד "חוקי המשילות"

בנק הפועלים דיגיטל / צילום: יחצ

עדיין בלי בלוקצ'יין: בנק הפועלים השיק ערבות בנקאית דיגיטלית ללקוחות עסקיים

השירות החדש, שעל פיתוחו עבד הבנק בשנתיים האחרונות, מאפשר הפקה ושליחה של הערבות הבנקאית כקובץ דיגיטלי ללא צורך בהגעה לסניף ● ל"גלובס" נודע כי הבנק בוחן אפשרות להפיק את הערבויות על פלטפורמת בלוקצ'יין, שתפותח על ידי IBM או מיקרוסופט, שעמה אף השלים פיילוט ב-2017

שלמה כפיר / צילום: איל יצהר

הוועדים בקבוצת בזק: סרצ'לייט לא תיכנס למשרדים עד שתדבר איתנו

הוועדים (מלבד yes) מאחדים כוחות כדי להבטיח זכויותיהם לפני השלמת העסקה לרכישת השליטה בבזק

אייל לפידות, נתי סיידוף / צילום: אמיר מאירי, אבי שאולי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

סיידוף יירד מהעץ? האם שיכון ובינוי תדחה את ההצבעה על אישור תנאי השכר החריגים לבכירים

החברה מבקשת לאשר תנאי שכר משודרגים ליו"ר תמיר כהן ולמנכ"ל היוצא משה לחמני, אך התרחיש הסביר הוא שהיא תיאלץ לדחות את ההצבעה בשל התנגדות חברת הייעוץ אנטרופי וייתכן אף כי תידרש להקטין את היקף התגמול ● אשר למנכ"ל אייל לפידות, הדירקטוריון יוכל לאשר את חבילת התגמול שלו, גם אם לא יושג הרוב הנדרש באסיפה הקרובה ● ניתוח "גלובס"

רחוב בקעת רמון 11, אשקלון / צילום: בר - אל, עיצוב תמונה: טלי בוגדנובסקי

איזו דירה אפשר לקנות ב-1.3 מיליון שקל באזור הדרום

דירת 4 חדרים בבאר-שבע, באשקלון או באילת וקוטג' בקריית מלאכי

משאית של אמזון/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

עובדי אמזון רוצים להציל את כדור הארץ

בעלי המניות של אמזון יכריעו היום האם לקבל את הצעת עובדי החברה להפחתת התלות בדלקים מזהמים ● על ההצעה חתמו 7,600 עובדי החברה, אך בהנהלה טוענים כי כבר נקטו בצעדים הנדרשים