גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

העליון: פושט רגל לא יהיה פטור מתשלום דוחות חניה

השופט אשר גרוניס: פושט רגל שהגיע להסדר נושים ושזכה להפטר, לא יהיה פטור מתשלום קנסות שהוטלו עליו בגין דוחות חניה לפני שנכנס להליך פשיטת-הרגל

"באיזון שערך המחוקק בין הרצון לאפשר לפושט רגל לפתוח פרק נקי בחייו הכלכליים, לבין התכליות העומדות ביסוד הענישה בפלילים, נקבע... כי ידה של הענישה הפלילית תהא על העליונה". זה הרציו העומד בבסיס הלכה חדשה שנוסדה עתה על-ידי בית המשפט העליון: הפטר, המוענק לפושט רגל, שעמד בהסדר, אליו הגיע עם נושיו, אינו פוטר אותו מתשלום קנסות חניה שהוטלו עליו על-ידי העירייה.

ההלכה נקבעה במסגרת ערעורה של עיריית טבריה (שיוצגה בידי עו"ד יצחק וייסמן) על החלטתו של בית המשפט המחוזי בנצרת, שהורה על ביטול הליכי הגבייה, שנקטה העירייה נגד אבנר סינואני, בגין קנסות חניה. כך הורה בית המשפט המחוזי לאחר שקנסות החניה הפכו חלוטים עוד לפני שהליכי פשיטת-הרגל של סינואני החלו ולפני שהוא הגיע להסדר עם נושיו וזכה להפטר, לאחר שקיים אותו עד תום. השופט דני צרפתי קבע כי משהעירייה לא הגישה תביעת חוב, במסגרת הליכי פשיטת-הרגל של סינואני, יש להחיל את ההפטר גם על חובותיו כלפיה.

"דף חדש" בחייו הכלכליים

העירייה ערערה על כך. הכונס הרשמי, שנוטל חלק בהליכים שכאלה, צידד בסינואני דווקא. באמצעות עו"ד טובה פריש, הוא טען כי ההפטר חל על חובותיו של סינואני לעירייה מטעמים נוספים על זה, שעליו ביסס צרפתי את החלטתו.

נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, הידוע גם כאורים והתומים של דיני פשיטת-הרגל בישראל, לא ראה את הדברים עין בעין עם הכונס הרשמי.

תחילה, הוא ראה להזכיר את המסלולים השונים, שהדין מתווה לסיום הליך של פשיטת-רגל. הליך כזה יכול להסתיים בפשרה או בהסדר, כפי שאכן קרה בעניינו של סינואני. במסלול זה החייב ונושיו מגבשים הסדר, וככל שזה מתקבל על-ידי הרוב הדרוש של הנושים, הוא מחייב גם את אלה, שהתנגדו לו. על-פי הדין, חייב המקיים את הסדר הנושים יהיה פטור מכל חובותיו, שהיו בני תביעה בהליך פשיטת-הרגל, למעט חוב בגין פסק דין למזונות.

מסלול נוסף, "המסלול הטבעי לסיום הליכי פשיטת-רגל", הוא בדרך של מתן צו הפטר. כזה יכול להינתן לבקשת החייב, אף בלא הסכמת הנושים. צו כזה מפטיר את החייב מחובות בני תביעה בפשיטת-רגל ומאפשר לו לפתוח "דף חדש" בחייו הכלכליים. צו כזה אינו פוטר את החייב מחובות מסוימים, שיעמדו בתוקף חרף צו ההפטר. אחד החובות האלה הוא כזה המגיע למדינה בשל קנס, שהוטל על החייב.

"במקרה שלפנינו הסתיים הליך פשיטת-הרגל של המשיב בעקבות הסדר נושים", פנה גרוניס לעניין שבפניו. במקרה כזה חל ההפטר, כאמור, על כל החובות בני התביעה בפשיטת-רגל, למעט חוב בגין פסק דין בתביעה למזונות. "חובות אחרים בני תביעה, כדוגמת קנסות החניה במקרה דנא, אינם 'מוגנים' מפני הסדר הנושים", המשיך גרוניס.

מייד הוא הזכיר הוראה בפקודת פשיטת-הרגל, הקובעת כי פשרה או הסדר, אף אם הוסכם עליהם ואושרו, לא יחייבו נושה, שלא הסכים להם לעניין חוב, שהחייב לא היה מופטר ממנו במסלול האחר של סיום הליך פשיטת-רגל - מתן צו הפטר.

כך, בהתקיים שני תנאים, יהפוך חוב ל"משוריין" בפני ההפטר, ויהיה ניתן לגבותו חרף ההפטר, שניתן מכוח הסדר נושים: הנושה הרלבנטי לא הסכים להסדר הנושים, והחוב נמנה עם אלה, שהחייב לא היה נפטר ממנו מכוח צו הפטר בפשיטת-רגל, שלא במסלול של הסדר נושים.

"במקרה שלפנינו מתקיימים שני התנאים הנזכרים", לא היסס גרוניס. עיריית טבריה כלל לא נטלה חלק בהליך פשיטת-הרגל של סינואני, ובוודאי לא נתנה את הסכמתה להסדר הנושים, שנכרת במסגרת ההליך. ומה בנוגע לתנאי השני? האם במסגרת מתן צו הפטר, שלא במסגרת הסדר נושים, היה חוב הקנסות שלו לעירייה ממשיך לעמוד? גרוניס קבע שאכן כך. הוא ראה חוב זה כ"חוב המגיע למדינה בשל קנס", שאינו נכנס בגדר ההפטר.

מערכת התמריצים של נושים

טרם דיון בהתקיימותו של התנאי השני, ראה גרוניס להבהיר, כי התנאי הראשון - שהנושה לא הסכים להסדר הנושים - מצריך פירוש מצמצם. "פרשנות מרחיבה של התנאי הנזכר עלולה להשפיע על נושים מסויימים שלא להסכים להסדר נושים, אפילו משרת ההסדר את האינטרסים שלהם עצמם", הטעים. "פרשנות מצמצמת זו מתחייבת, לגישתי, על מנת שלא לעוות את מערכת התמריצים של נושים בבואם לשקול אם להסכים או להתנגד להסדר נושים", הוסיף.

"האם חובו של המשיב לעירייה בגין קנסות החניה מהווה 'חוב המגיע למדינה בשל קנס", המשיך גרוניס לעבר התנאי השני, והשיב על כך בחיוב. הוא הזכיר, שאחת המטרות העיקריות של דיני פשיטת-הרגל היא לאפשר לחייב, שנקלע בתום-לב לקשיים, לפתוח "דף חדש" בחייו הכלכליים. "צו ההפטר משקף את המטרה הזו", הוסיף. "הרצון לאפשר לחייב לצאת לדרך כלכלית חדשה גובר על הפגיעה הפוטנציאלית בזכות הקניין של הנושים", הוסיף גרוניס.

אלא שהמחוקק קבע סוגים מיוחדים של חובות, שאין מקום להסיגם מפני הרצון לאפשר לחייב להיפטר מחובותיו. אלה מנויים בפקודת פשיטת-הרגל: חוב מזונות לפי פסק דין; חוב שהושג במרמה; חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה; וחוב המגיע למדינה בשל קנס. "המשותף לכל אותם סוגי חובות הוא שבבסיסם עומדים שיקולים חברתיים מובהקים המצדיקים את 'שריון' החובות הנ"ל מפני צו הפטר בפשיטת-רגל", כך גרוניס.

בהתייחסו לחוב למדינה בשל קנס, הוא הזכיר, שביסוד החרגתו של חוב כזה מתחולת ההפטר עומד הצורך באכיפה יעילה ושוויונית של הדין הפלילי. "קנס, כידוע, הוא אחד מאמצעי הענישה המרכזיים בדין הפלילי", קבע. כך, תכלית הטלתו של קנס דומה, במובנים רבים, לתכלית השתת עונשים פליליים אחרים, לרבות מאסר. "אלה אמורים להביא לידי ביטוי את המטרות החברתיות המובהקות העומדות בבסיס דיני העונשין".

זרועו הארוכה של השלטון המרכזי

אליבא דגרוניס, המחוקק הישראלי מעדיף את התכליות, העומדות בבסיסה של הענישה הפלילית, על פני הרצון לאפשר לפושט הרגל לפתוח "דף חדש" בחייו הכלכליים. "כשם שברור שאדם שנדון לעונש מאסר לא יהיה פטור מריצוי עונשו אך ורק בגין הליך פשיטת-רגל, כך... כל מי שהוטל עליו קנס פלילי לא יהיה פטור מתשלום הקנס אך נוכח קיומו של הליך כאמור". גרוניס הוסיף וקבע, שלו הפטר היה חל גם על קנסות, היה הדבר מתמרץ חייבים לפנות להליך פשיטת-רגל מתוך כוונה לנסות להשתחרר מחובות אלה.

גרוניס לא ראה מכשול בכך שהגורם, שהטיל את הקנס, היא עירייה ולא המשטרה או רשויות אכיפת החוק של השלטון המרכזי, של המדינה. לאור תכליתו המיוחדת והברורה של הדין, בנוגע להחרגתם מן ההפטר בפשיטת-רגל של סוגי חובות שונים, רואה גרוניס את הרשויות המקומיות, לצורך העניין, כ"זרועו הארוכה של השלטון המרכזי".

כך, גם קנסות חניה, שהוטלו על-ידי רשות מקומית, לא יתפוגגו כתוצאה מהפטר, שיוענק לחייב, במסגרת הליך פשיטת-רגל, וזאת גם כאשר זה ניתן בעקבות הסדר נושים. בשולי פסק דינו ראה גרוניס להבהיר כי אותו הדין יחול גם על קנסות מינהליים. השופטים סלים ג'ובראן ואסתר חיות הסכימו עמו. (ע"א 5735/09).

עוד כתבות

מיכה אבני/ צילום: שלומי יוסף

בדרך למיזוג אגוד במזרחי טפחות: פנינסולה במו"מ מתקדם לרכישת תיק האשראי ליהלומנים

אגוד ומזרחי טפחות חייבים למכור את התיק על מנת לקבל את אישור רשות התחרות למיזוג ● עם השלמת מיזוג אגוד בבנק מזרחי טפחות יהיו בישראל רק 6 קבוצות בנקאות מסחריות נפרדות

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

שש השנים הרעות של אדוארדו אלשטיין: יוצא להסדר חוב באי.די.בי לאחר ששפך לתוכה כ-3 מיליארד שקל

טיוטת ההצעה של אלשטיין לחיזוק מבנה ההון של חברת אי.די.בי כוללת הזרמת הון של 300 מיליון שקל ותספורת לנושים בהיקף של 600-700 מיליון שקל - כשליש מהחוב ● מניות ישראייר יירשמו למסחר בבורסה

רשף לוי בקמפיין לתנובה / צילום: יח"צ

הפרסומות הזכורות והאהובות: הטבלה לא משקרת - אבל לא תמיד חושפת הכול

נתוני מדד הפרסומות הזכורות והאהובות של גיאוקרטוגרפיה ו"גלובס" מחמשת החודשים האחרונים מאפשר לסמן את המנצחים הגדולים של התקופה הזו, בהיבטים של חשיפה ואפקטיביות של ההשקעה בפרסום ● מנכ"ל גיאוקרטוגרפיה עם התובנות והממצאים

קפה ביאליק. גייס יותר מ־70 אלף ש' / צילום: איל יצהר, גלובס

לא מחכים למדינה: המסעדות והברים שפנו לגיוס המונים כדי להציל את העסק

הם פנו לציבור הלקוחות הקבועים באמצעות פלטפורמות כהד–סטארט, ומכרו שוברים לארוחות שאחרי הקורונה במאות אלפי שקלים, ששימשו עבורם כמעין הלוואות גישור • "הלקוחות נתנו לנו אוויר לתזרים", אומר שף מסעדת ג'ורג' אנד ג'ון שגייסה כמעט חצי מיליון שקל

קנצלרית גרמניה והזוג הנשיאותי האמריקני בטקס לציון 100 שנים למלחה"ע הראשונה / צילום: רויטרס

הידרדרות ביחסי גרמניה-ארה"ב: טראמפ הורה להוציא אלפי חיילים אמריקאים מהמדינה

אחת מהסברות לתזמון הנוכחי הוא כעס בבית הלבן על קנצלרית גרמניה, שסירבה להגיע באופן אישי לפסגת ה-G7 שתתקיים באמצע החודש בארה"ב● טראמפ איים לעשות זאת כבר בעבר, במהלך העימותים הכלכליים עם גרמניה ואירופה ועל רקע מלחמת הסחר וכן אי-נכונותה של גרמניה להגדיל את תקציב הביטחון שלה כחלק מנאט"ו

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

וול סטריט ננעלה בירידות: הנאסד"ק איבד 0.7%, אמריקן איירלינס המריאה בכ-40%

אמריקן איירליינס דיווחה על עלייה של 71% בכמות הנוסעים היומית במאי לעומת אפריל ● מספר דורשי העבודה בארה"ב בשבוע החולף עלה מעבר לצפי ● פייסבוק תחל לסמן מידע מגופים ממשלתיים ברשת, בעיקר של סוכנויות ירידות מרוסיה וסין ● חשד להלבנת כספים בקזינו בסינגפור של לאס ווגאס סאנדס בבעלות שלדון אדלסון

ד"ר טליה כהן סולל (ג'נטיקה +) יונית סירקין, מנכ"ל מסצ'אלנג, שרון ברק (סולוטום)

נתוני מאסצ'לנג': חברות המאיץ שהתבססו בירושלים גייסו 80 מיליון דולר

50% מהחברות הללו מנוהלות על ידי נשים והן מעסיקות באופן ישיר או עקיף 3,000 עובדים בירושלים

סניף של רשת עדיקה / צילום: שלומי יוסף, גלובס

גל העזיבות בעדיקה: גם סמנכ"ל הכספים יסיים את תפקידו בחברה

סמנכ"ל הכספים של קמעונאית האופנה, ישי שמע, יסיים את תפקידו "בהסכמת הצדדים", כך עולה מדיווח שמסרה החברה לבורסה ● שמע שימש כסמנכ"ל הכספים של עדיקה מאז אוקטובר 2017, והוא צפוי לסיים את כהונתו בתחילת באוגוסט

משרדי תאגיד השידור הציבורי כאן 11 / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מועצת התאגיד: כמחצית מהגרעון הוא כתוצאה "מטעויות שונות שנעשו ע"י ההנהלה"

המועצה היוצאת הנחתה את הנהלת התאגיד להימנע מפגיעה בליבת עשיית התאגיד ובעובדים "שאינם אחראים בשום צורה לגירעון שנוצר" ● למרות זאת, היום קיבלו העובדים הודעה על צעדי צמצום

מאיר אלמלם, צלם אירועים מקריית מוצקין / צילום: תמונה פרטית

"אני במצב של שיתוק. וגם כשאני מסתכל קדימה, אני לא אופטימי"

מאיר אלמלם הוא צלם אירועים והבעלים של חברת "קליק צלמים" ● "למה הממשלה לא מפצה את בעלי העסקים על הנזקים במאי וביוני?"● "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

חשבון הטוויטר של דונלד טראמפ / צילום: שאטרסטוק

ציוץ גורלי: הכירו את האיש שהחליט לסכן מיליארדים ולצאת למלחמה בטראמפ

מה גרם לג'ק דורסי, מייסד ומנכ"ל טוויטר, לצאת השבוע למלחמה חזיתית וקשה נגד נשיא ארה"ב? ● ולמה הנמסיס שלו, מארק צוקרברג, בחר להתייצב דווקא לצידו של הנשיא? ● הקרב על דמוקרטיה, עתיד האינטרנט ובעיקר על הרבה מאוד כסף ● האזינו לפודקסאט "הצוללת"

מה נמכר לאחרונה ב-800-750 אלף שקל בצפון / עיבוד: טלי בוגדנובסקי , גלובס

מה אפשר לקנות עם 800 אלף שקל בצפון

קוטג' בן 4 חדרים בבית שאן או בעפולה, דירת 4 חדרים במעלות תרשיחא או 
דירת 3 חדרים בקריית ביאליק

 

פועלי בנייה סינים. מהגרי העבודה הם שליש מכוח העבודה הסיני  / צילום: Arek Rataj, Associated Press

העובדים הדפוקים של סין משלמים את מחיר הקורונה: נותרו בלי עבודה ובלי שכר

290 מיליון מהגרי העבודה מהכפר ישנם בסין ובעשורים האחרונים הם תרמו תרומה מכרעת לצמיחתה המסחררת • כעת מהגרים אלו, הנחשבים כאזרחים סוג ב' ונטולי זכויות סוציאליות לפי הגדרות היסטוריות של המדינה, הם הראשונים להיפגע מהמיתון הכלכלי

פולי ברונשטיין / צילום: אלעד גוטמן

המינוי שבוטל ועורר סערה: בכירים בליכוד אספו חומרים על מנכ"לית קרן היסוד המיועדת לפני שנפסלה

פולי ברונשטיין כבר נבחרה לתפקיד מנכ"לית קרן היסוד והתחילה חפיפה, כשפתאום קיבלה הודעה על ביטול המינוי ● הנימוק הרשמי: קיצוצים בעקבות משבר הקורונה ● בכיר בליכוד ל"גלובס": "היא, שפעלה להפיל את נתניהו, באמת חשבה שתוכל להתמנות לתפקיד במוסד לאומי חשוב?"

רוברט לבנדובסקי עם תומאס מולר, באיירן מינכן, בונדסליגה / צלם: רויטרס

הקורונה חיסלה את הספורט? יש ליגות שעוד ירוויחו ממנה

הליגה הגרמנית חזרה מוקדם לפעילות ונהנית מבלעדיות טלוויזיונית וחשיפה שעשויה להיות שווה לה הון ● בכדורגל הישראלי מקווים שהמשבר יאיץ שילוב של הימורים על משחקים בזמן אמת, דבר שנחשב לפוטנציאל הכנסה אדיר

הפגנה בקליפורניה בשבוע שעבר, במחאה על הסגר  / צילום: Ronen Tivony, רויטרס

מצאו פרצה: כך סידרה הקורונה לבעלי בניינים במנהטן סיוע חלומי

עשרות חברות נדל"ן בארה"ב הצליחו לקבל סיוע בהיקף עשרות מיליוני דולרים באמצעות חברות ניהול, בגלל "חור" בתוכניות הסיוע

חנויות סגורות בככר המדינה בתל אביב / צילום: איל יצהר, גלובס

מספר החוזרים למעגל העבודה השבוע – פי עשרה ממספר היוצאים

ב-24 השעות האחרונות התקבלו בשירות התעסוקה 12,451 דיווחים על חזרה לעבודה ● במקביל, נרשמו 1,263 דורשי עבודה חדשים

ההתנחלות אפרת ביו"ש / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

כמה ישפיע סיפוח? תלוי אם את ישראלית או פלסטינית

החלת החוק הישראלי על חלקים משטח C לא תהיה רק פעולה סמלית ● הניהול באמצעות צווים צבאיים יפנה מקום לרשויות אזרחיות, ולמשטר שבו קל יותר להפקיע קרקע פרטית ● ההשפעה על חיי היומיום תהיה מוגבלת אצל מתנחלים, אבל מהפכנית לפלסטינים במקרה שיקבלו תושבות

דונלד טראמפ / צילום: Gripas Yuri -ABACA, רויטרס

טראמפ צדק? חורים במחקר נגד שימוש בתרופת המלריה לקורונה

האם זה אומר טראמפ צדק כשהחליט על דעת עצמו לקחת את התרופה למניעה? לא בהכרח ● מחקרים נוספים הראו כי תרופת ההידרוקסיכלורוקווין לא יעילה בטיפול בקורונה, ובימים אלה מתפרסם מחקר נוסף המעיד כי אין לה תועלת במניעה

בנק מזרחי-טפחות,?בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק איגוד ובנק מרכנתיל / צילומים: איל יצהר, אייל הצפון, בר-אל

ביהמ"ש: הבנק אינו צריך להתערב כאשר משקיע פועל באובססיביות

המחוזי קבע כי התמכרות לביצוע עסקאות באופן אובססיבי בחדר העסקאות של הבנק אינה מעידה על אי-כשירות נפשית של המשקיע, וכי הבנק אינו צריך להודיע על כך לבני משפחתו