גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מחצית בענף הביטוח: הרווח הנקי זינק ל-1.73 מיליארד שקל

בין הגורמים לזינוק המצרפי ברווח: גידול ברווחים מהשקעות, עלייה בהכנסות מדמי הניהול ורווח כולל לפני מס בגובה של כחצי מיליארד שקל, שמגיע היישר מביטוחי החובה לרכב

גידול של כ-40% ברווחים מהשקעות - הודות לתשואות חיוביות בשוקי ההון; עלייה של יותר מ-620 מיליון שקל בהכנסות מדמי הניהול - בין היתר הודות לחזרה לגביית דמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים; וכמו בעבר: גם רווח כולל לפני מס בגובה של כחצי מיליארד שקל, שמגיע היישר מביטוחי הרכב חובה שהמדינה כופה על הציבור לעשות.

אלו הן המגמות העיקריות שהובילו את חברות הביטוח להציג במחצית הראשונה של שנת 2013 רווח נקי מצרפי של כ-1.73 מיליארד שקל. זאת כמעט פי ארבעה לעומת רווח נקי של כ-459 מיליון שקל שרשמו חברות הביטוח במחצית המקבילה אשתקד.

בשקלול רווחי והפסדי השקעה בנכסים זמינים למכירה שנזקפו לקרנות הון, הציג הענף במחצית הראשונה של השנה רווח מצרפי של כ- 1.65 מיליארד שקל. מדובר בעלייה של יותר מ-150% לעומת התקופה המקבילה ב-2012, אז רשמו החברות רווח כולל של כ-649 מיליון שקל.

בשני הרבעונים הראשונים של 2013 הציגו חברות הביטוח רווח נקי מצרפי בשיעור ממוצע של כ-15% על ההון במונחים שנתיים. את חוד החנית של 5 הקבוצות הגדולות מהווה הפניקס, ואחריה ניצבות בסדר יורד מנורה מבטחים, כלל ביטוח, הראל ומגדל - שלה ההון העצמי הגבוה בענף.

כאמור, הפניקס, בניהול אייל לפידות, הציגה את הרווח הנקי הגבוה בענף במחצית הראשונה של 2013 וברבעון השני. הפניקס גם הציגה את הרווח הכולל הגבוה במחצית, ואת הרווח הכולל השני בגובהו ברבעון השני - אחרי כלל ביטוח בניהול איזי כהן, שעשתה כמה מהלכים אגרסיביים מאז נכנס לתפקידו בשלהי 2012.

לגבי הפניקס נציין שני היבטים: בתקופה זו השנה "נהנתה" החברה מרווח חד-פעמי של 72 מיליון שקל לפני מס בגין עסקה להחלפת מבטחות משנה באחת מפעילויותיה. עם זאת, גם בנטרול הרווח החד-פעמי האמור, ובהתחשב בכך שבשונה ממתחרותיה הפניקס סחבה עמה בתקופת הדוח גיבנת של אי-גביית דמי הניהול המשתנים, הציגה הפניקס תוצאות טובות ורווחיות גבוהה, בוודאי ביחס לגודלה.

מעבר לרווח ברבעון השני

ברבעון השני השנה רשמו חברות הביטוח רווחיות מצרפית שנרשמה בכל החברות, להוציא אחת - שירביט. בסך הכול רשמו החברות ברבעון השני השנה רווח נקי מצרפי של כ-747 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-227 מיליון שקל שרשמו ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל הסתכם ברבעון השני השנה בכ-610 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-445 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל.

השיפור בתוצאות הרבעון השני השנה לעומת הרבעון המקביל אינו רק תוצאה של הפעילות העסקית, שתלויה במידה ישירה וחזקה במתרחש בשוקי ההון. הוא נובע גם מכך שברבעון השני ב-2012, השינוי הרגולטורי לגבי אומדני תוחלות החיים - שעל-פיהם פועלות חברות הביטוח - הביא לפגיעה ברווח מתחום ביטוח החיים, והוביל לקיזוז של יותר מ-250 מיליון שקל נטו מרווחי קבוצות הביטוח.

שינוי אומדנים אלה הגיע יד ביד עם הודעת האוצר על ביטול הבטחת מקדמי תוחלת חיים בפוליסות החיסכון של ביטוחי החיים החל מינואר 2013. צעד זה גרר שינויים ניכרים במאפייני החיסכון הפנסיוני במשק, והוביל את חברות הביטוח לספר בדוחותיהן על עצירה ניכרת במכירת ביטוחי מנהלים חדשים והעברת מכירות לעבר הפנסיה.

הראל "הגדולה" בפרמיות במחצית

בשורה העליונה רשמו חברות הביטוח בששת החודשים הראשונים של 2013 גידול של כ-8% בפרמיות המצרפיות שרשמו בעסקי הביטוח (לא כולל דמי הגמולים בפנסיה ובגמל). סך הפרמיות הענפיות במחצית היה כ-24.2 מיליארד שקל.

ביחס לפרמיות נציין כי הראל, בניהול המנכ"לים המשותפים מישל סיבוני ושמעון אלקבץ, היא החברה "הגדולה" בענף (במונחי הון עצמי היא השנייה בענף לאחר מגדל). בששת החודשים הראשונים של השנה רשמה הראל - שחלק קטן מהפרמיות שהיא רושמת מגיע משתי פעילויות קטנות בחו"ל - פרמיות בהיקף כולל של כ-5.06 מיליארד שקל. זאת לעומת סך של כ-4.9 מיליארד שקל ושל כ-4.6 מיליארד שקל של מגדל וכלל ביטוח, בהתאמה.

מציאות זו, לצד הרווחיות הגבוהה של הפניקס, מלמדת כי החלוקה ההיסטורית של שתי קבוצות מובילות וגדולות הרחק מעל היתר (מגדל וכלל ביטוח) אינה קיימת עוד. משוואת הכוחות משתנה, וישנם תחומי פעילויות רבים שבהם ההובלה עברה ידיים. זאת במיוחד בנוגע לחלוקת הפעילות בעסקים שהרגולציה משפרת את עתידם, לעומת תחומים שאותם הרגולציה חסמה במידה רבה, ומידת השפעתה עליהם תבוא יותר ויותר לידי ביטוי בעתיד.

אגב ההכנסות מפרמיות, הרווח הכולל של החברות במחצית הראשונה של השנה היווה בממוצע שיעור של כ-6.8% מסך הפרמיות שרשמו החברות בתקופה זו. הפניקס ומנורה מבטחים הציגו בשורה זו שיעור של כ-9%, בעוד שמגדל, הראל וכלל ביטוח הציגו שיעור של בין 5% ל-6%.

כך או אחרת, נוסף על ההכנסות מפרמיות נהנו חברות הביטוח במחצית הראשונה של השנה מגידול של כ-39% ברווחים מהשקעות (ההכנסות מהשקעות), שהסתכמו בסך של כ-10.6 מיליארד שקל. ההכנסות גדלו ביותר מ-2.4 מיליארד שקל נוספים רק מדמי הניהול שגבו 5 קבוצות הביטוח הגדולות במחצית השנה הראשונה.

קופות הגמל מאבדות רווחיות

ממבט על תחומי הפעילויות המרכזיים של חברות הביטוח עולה, כי תחום ביטוח החיים הניב ל-5 קבוצות הביטוח הגדולות (שמחזיקות כמעט בכל השוק הזה) רווח כולל מצרפי של כ-841 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2013. זאת לעומת הפסד מצרפי של כ-152 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. כאמור, אשתקד היה לחברות הפסד חד-פעמי גורף בתחום זה, בשל שינוי האומדנים של תוחלות החיים.

לצד פעילות זו הציגו החברות במחצית הראשונה של השנה הנוכחית רווח כולל מצרפי של כ-137 מיליון שקל בתחום הפנסיה. רווח זה מהווה גידול קל של כ-3% ביחס לרווח שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת על אף הגידול בסך הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה.

למרות הירידה ברווחיות ביחס לנכסים המנוהלים, תחום זה מהווה תחום ליבה עבור קבוצות הביטוח, והחל מהשנה הוא למעשה תחום החיסכון הפנסיוני היחיד כמעט שקיים לחוסכים החדשים.

במהלך התקופה האמורה הניבו קופות הגמל לקבוצות הביטוח הגדולות רווח כולל של כ-94 מיליון שקל. מדובר בקיטון של כ-22% ביחס למחצית הראשונה ב-2012, והחל מינואר השנה דמי הניהול המקסימליים בקופות אלה קטן מ-2% מהצבירה עד ל-1.1% מהצבירה ועד ל-4% מהפרמיות.

כך איבדו קופות הגמל מהרווחיות שהייתה טמונה בהן, על רקע הוראת הרגולציה להפחית את דמי הניהול המקסימליים שמותרים לגבייה בשוק (במטרה להפחית את דמי הניהול שהיו נהוגים בפועל, ושהיו גבוהים מדי). במקביל, ביטוחי המנהלים הרווחיים מפעם כבר כמעט אינם נמכרים השנה. כך, נראה שמנועי הצמיחה של החברות משתנים.

פירוש הדבר, בין היתר, התמקדות בביטוחי הבריאות (שבימים אלה נמצאים על שולחן הרגולציה), וביטוחי פרט בביטוחי החיים (דגש על ביטוחים טהורים) וחזרה לדגש על הביטוח הכללי. כל זאת תוך התייעלות בהוצאות. אלו הן מגמות שמורגשות בדוחות החברות.

כך, בששת החודשים הראשונים של השנה, ביטוחי הבריאות והסיעוד הניבו ל-5 הקבוצות הגדולות פרמיות בהיקף כולל של כ-3.6 מיליארד שקל. מדובר בגידול של כ-11% לעומת המחצית המקבילה אשתקד. פעילויות אלו הניבו ל-5 קבוצות הביטוח הגדולות רווח כולל מצרפי של כ-340 מיליון שקל - 132% יותר מהרווח הכולל שתחום זה הניב במחצית המקבילה אשתקד.

צמיחה של 52% בביטוח הכללי

בששת החודשים הראשונים של השנה רשמו חברות הביטוח רווח כולל לפני מס של כ-829 מיליון שקל בתחומי הביטוח הכללי. מדובר בגידול של כ-52% ביחס לרווח הכולל שהניבו הביטוחים הכלליים לכל חברות הביטוח במחצית המקבילה אשתקד.

אגב, על פניו חלה ב-AIG ירידה ענקית ברווחיות בפעילויות אלו. ואולם, AIG ישראל הייתה ועודנה חברה רווחית, והירידה נובעת בעיקר מרווח חד-פעמי בגובה 79.3 מיליון שקל לפני מס, שרשמה בתקופה המקבילה אשתקד, בשל שינוי ההכרה ברווחי רכב חובה (החברה שינתה את התקופה שבה היא שומרת את הצבירה ברכב חובה מ-5 שנים ל-3 שנים).

כך או אחרת, כ-60% מהרווח הכולל לפני מס שרשמו חברות הביטוח בתחום הביטוח הכללי (רק שירביט ושלמה ביטוח הצעירה לא רשמו רווח), נבעו מתחום הרכב חובה. הרכב חובה כשמו כן הוא - ביטוח שהמדינה מחייבת לעשות לנזקי גוף בתאונות דרכים.

ביטוח חובה זה, שהחברות מחכות 3 שנים בטרם הן מכירות ברווחים שנצברו בו, הניב רווח כולל לפני מס מצרפי של כ-496 מיליון שקל (כל החברות רשמו רווח בתחום זה). במחצית המקבילה אשתקד הניב תחום פעילות זה רווח כולל לפני מס בהיקף מצרפי של כ-508 מיליון שקל.

ביטוח

ביטוח כללי

עוד כתבות

השופט אלכס שטיין / צילום: רפי קוץ, גלובס

בג"ץ דחה על הסף את העתירה נגד אפליקציית המרצת הבוחרים אלקטור

עפ"י השופט אלכס שטיין, אופן ההתמודדות המשפטי עם סוגיית אבטחת המידע היא בתביעה אזרחית

בנימין נתניהו/ צילום: רויטרס

פרקליטי נתניהו: עלות המשפט נאמדת ב-10 מיליון שקל; ועדת ההיתרים: נדון מחדש בבקשתו לקבל תרומה

הוועדה למתן היתרים הודיעה היום כי החליטה לקיים דיון מחודש בבקשת באי-כוח רה"מ לצורך מימון הוצאותיו המשפטיות, לאור שינוי הנסיבות המשמעותי מאז שהוועדה בהרכבה הוקדם דחתה את בקשתו ביוני 2019

בנימין נתניהו / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

נתניהו מבטיח להפשיר תוכנית לבניית 3,500 יח"ד בשטח E1

נתניהו אמר כי הוא נתן הנחייה מיידית לפרסם להפקדה את התוכנית לבנייתן של יחידות הדיור בשטח שנמצא בין ירושלים למעלה אדומים ● גנץ: "נתניהו רוצה רק דבר אחד - את 'חוק ההימלטות' שיאפשר לו להימנע מהעמדה לדין בשוחד, מרמה והפרת אמונים"

צ'יינג' / צילום: תמר מצפי

חשד: ארבעה ישראלים נתנו שירותי המרת מטבע דיגיטלי ללא רישיון ותוך התחמקות ממס

בפעילות משותפת של משטרת ישראל ורשות המסים נעצרו הבוקר ארבעה חשודים בחשד להמרת מטבעות דיגיטליים ללא דיווח ● עם מעצרם נתפסו סכומי כסף בשווי מיליוני שקלים

סחורות בנמל אשדוד. עלייה אחרי תקופה ארוכה של קיפאון וירידות / צילום: איל יצהר

עלתה על סיפון הבלוקצ'יין: חברת נמלי ישראל השיקה פיילוט חדשני להנפקת שטרי מטען

מערכת הבלוקצ'יין הניסיונית של חנ"י אמורה לאפשר מעקב אחרי שטר המטען מהנפקתו ועד למסירת הסחורות בנמל היעד, באופן יעיל, חסכוני ובטוח יותר ● בפרויקט הפיילוט, שהוקם בהשקעה של מאות אלפי שקלים, שותפות גם צים, אדמה וחברות נוספות

הבורסה בתל אביב / צילום: שאטרסטוק

בורסת תל אביב ננעלה בעליות שערים; מניית אנלייבקס התרסקה

מדד ת"א 90 טיפס ב-0.77% ● אנלייבקס צנחה ברקע לגיוס הון בדיסקאונט ● מניית מזרחי טפחות עלתה לאחר פרסום הדוחות לרבעון ולשנה כולה ● פריגו זינקה בהמשך לאישור ה-FDA למשאף לאסטמה

עבודה בסטארט אפ / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

דוח חדש: כמה משלמות חברות ההייטק הבינלאומיות ואיפה עובדים צעירים מוצאים עבודה?

18.5 אלף משרות פנויות יש בהייטק, שיעור הנשים בתעשיית ההייטק עומד במקום, ויש יותר ערבים וחרדים בתעשייה ● דוח חדש של רשות החדשנות וסטארט-אפ ניישן סנטרל על ההון האנושי מציג את ההזדמנויות ואת הבעיות בתעשיית ההייטק

חוסני מובארק / צילום: אמר נאביל, AP

נשיא מצרים לשעבר חוסני מובארק מת

מובארק הנהיג את המדינה מ-1981 ועד שהודח באירוע "האביב הערבי" ב-2011 ● הוא נעצר ונכלא, אך שוחרר וזוכה תחת משטרו של א-סיסי ובשנים האחרונות סבל ממצב בריאותי ירוד ● הוא היה בן 91

סוחרי מניות בבורסת ניו יורק  / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

איך השקעה ''פסיבית'' עוקפת את מדד הייחוס?

השאלת ניירות ערך משמשת כמקור ל"תשואה עודפת סמויה" של קרנות הסל, ומסייעת להורדת דמי ניהול בקרנות סל גדולות שעוקבות אחר מדד ה-S&P 500 ● מה התועלת שלה ומה הסיכונים הכרוכים בה?

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

המסחר בת"א ייפתח על רקע הפאניקה העולמית שהפילה את וול סטריט

יום שני ברציפות של ירידות חדות נרשם אמש בוול סטריט על רקע הפאניקה מהקורונה: הדאו ג'ונס התרסק ב-3.15%, הנאסד"ק נפל בכ-2.8%, ומדד S&P 500 צלל ב-3% ● ת"א שינתה אתמול כיוון ורשמה עליות

גבר מסתכל על המחשב בדאגה / צילום: רויטרס

יום שני רצוף של ירידות בוול סטריט בצל הקורונה; הדאו ג'ונס התרסק

בורסות אירופה ננעלו בירידות חדות, הפוטסי בלונדון נפל ב-1.94% ● האג"ח הממשלתיות לעשר שנים בארה"ב הגיעו לשפל של כל הזמנים ● הבוקר באסיה הניקיי היפני צנח ב-3.3% ● UBS: "חפשו מניות Ecommerce, גיימינג ומשלוח מזון ומניות דיבידנד, והימנעו ממגזרים החשופים לנסיעות"

מפעל רכב מושבת 
של GM בקוריאה הדרומית
צילום: רויטרס, Yonhap News Agency

נגיף הקורונה ממשיך להתגלגל, והעתיד של תעשיית הרכב נראה קודר

ככל שמתפתח משבר הקורונה, ברור שלא מדובר ב"מכה קטנה בכנף" של תעשיית הרכב ושל שוק הרכב הישראלי, אלא בפוטנציאל לשינוי כללי המשחק בטווח הקצר והבינוני ● מה יקרה לאספקה הסדירה, איך ישפיע המשבר על מחירי הרכב, ולמה האוצר הוא הנהנה העיקרי מצניחת מחירי הנפט?

שי נוביק, יו"ר אנלייבקס. פונים לשוק האמריקאי / צילום: איל יצהר

אנלייבקס ניצלה את התלהבות השוק מ"התרופה לקורונה" לגיוס הון - והמניה חזרה להתרסק

המניה זינקה אתמול בכ-50% בתל אביב, על רקע דיווח שהחברה מגדילה תפוקת ייצור של התרופה בפיתוח Allocetra, שלטענתה, עשויה להתאים כטיפול בחולי וירוס קורונה שאובחנו במצב של חוסר תפקוד איברים או קריסת מערכות ● היום צנחה בכ-40%, בעקבות גיוס של 8 מיליון דולר שביצעה החברה בדיסקאונט על מחיר המניה

מנכ"לי חברות התרופות הגדולות בארה"ב לפני פגישה עם טראמפ בבית הלבן, ינואר 2017. בתי חולים, חברות ביטוח וחברות רכש תרופות בזול התאחדו בקריאה לרסן את רווחי חברות התרופות צילום:ASSOCIATED PRESS PA

מכה לתרופה: כך החלישו הפוליטיקאים את הלובי העוצמתי בוושינגטון

תרעומת ציבורית על מחירי התרופות, כעס על משבר תרופות שיכוך הכאבים הממכרות, חישובים "לא נכונים" של התעשייה, והגל הפופוליסטי שהביא את טראמפ לבית הלבן – כל אלה מרופפים את קשרי הרפובליקאים עם תעשיית התרופות ופותחים את הדלת לרגולציה כפי שלא הייתה מעולם בארה"ב

בדיקות לנדבק קורונה / צילום: Gao Xiang/Xinhua, AP

ניסויים קליניים לפיתוח חיסון לנגיף הקורונה יתחילו בארה"ב בעוד 6 שבועות

(עדכונים שוטפים) - סין דיווחה שמתו עוד 71 אנשים כתוצאה מהנגיף, מה שמעלה את מספר המתים ל-2,703 ● נדבקים ראשונים בשוויץ ואוסטריה; מספר המתים מהנגיף באיטליה עלה ל-7 ● שרת הבינוי שאשא-ביטון מקימה צוות מיוחד שיבחן תרחישים אפשריים העלולים להשפיע על ענף הבנייה

בניין HP ברחובות / צילום: איל יצהר, גלובס

HP-אינדיגו החליטה להוציא את העובדים לחופשת פסח מוקדמת

החברה, שעוסקת בדפוס דיגיטלי ומעסיקה בישראל מעל 2,500 איש, הכפילה את מספר ימי החופשה של העובדים בפסח ● HP-אינדיגו בתגובה: "בכל שנה אנחנו יוצאים לחופשה יזומה ומרוכזת" ● בחודשים האחרונים מבצעת HP העולמית תוכנית התייעלות

מלון מריוט בטקסס / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

אי-שקט ביטחוני? ישראל לוהטת מתמיד: רשתות בינ"ל מאתרות לוקיישנים למלונות חדשים בארץ

מאות חדרים, ביניהם גם של מותגי יוקרה בינ"ל כמו מריוט, יורו הוטל ומנדרין אוריינטל, אמורים להתווסף בשנים הקרובות לנוף הישראלי, בדגש על זה התל-אביבי

מנכ”לית אורקל ספרא כץ ולוביסט־העל קנת גליק (מימין). מאמצי לובי בסכומי עתק נגד המתחרות צילום: רויטרס, Reuters / Andrew Kelly

לוביסט-העל שהפך להיות הסיוט של ענקיות הטכנולוגיה

אורקל, חלוצת תחום מאגרי המידע לארגונים, עומדת כבר תקופה בצילן של ענקיות הטכנולוגיה הנוכחיות • כדי לפגוע בחברות הדומיננטיות, היא מנהלת מלחמת לובי שבראשה הלוביסט קנת גליק • אחרי שתרם בעבר להרשעת מיקרוסופט, כעת על הכוונת של גליק נמצאות גוגל ואמזון

חיבורים פיראטיים על עמוד בירכא / צילום: תמונה פרטית

מפעילי תקשורת פיראטיים הגישו למשרד התקשורת בקשות לרישיון ISP

מפעילי התקשורת הפיראטיים מעוניינים להסדיר את פעילותם הבלתי חוקית, לאחר שבשבועיים האחרונים נותקו ע"י הוט בשל התערבות משרד התקשורת

נוסעים בנמל התעופה בהונג קונג. אופן זרימת החדשות ישפיע על היקף השיתוק הכלכלי 
צילום: AP - Kin Cheung

אפקט הפחד: כשהחשש מהנגיף מתפשט מהר יותר מהנגיף עצמו

הניסיון של ממשלות ורשויות להפחית את החשיפה לנגיף הקורונה מרחיב בכל יום את היקף הפאניקה ● מכאן והלאה, מזהירים כלכלנים, מתחיל להיווצר מנגנון תגובה דרסטי שכבר מוביל לשיתוק כלכלי, שאת תוצאותיו ייקח זמן רב לתקן