גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

העליון: שלמה אייזנברג ישלם לתים טלקום 750 אלף שקל

מדובר במחצית מהפרשי מס שהחברה הסכימה לשלם לפקיד השומה לאחר שאייזנברג מימש אופציות ■ החיוב התבסס על הסכמתו להסכם עם פקיד השומה

מחלוקת כספית שהתגלעה בין איש העסקים שלמה אייזנברג לבין החברה "טי.טי.אי. טלקום אינטרנשיונל בע"מ" ("תים טלקום"), הביאה את בית המשפט העליון להכריע בסוגיה עקרונית של פרשנותה של הוראה בפקודת מס הכנסה, המתירה לפקיד השומה לשום לפי מיטב השפיטה את הכנסותיו של גורם, אשר דוח הניכויים, שהוגש על-ידו, היה לא נכון ולא כלל את ההכנסה, שממנה היה עליו לנכות מס במקור. לשם מציאת הפרשנות הראויה של הוראה זו, הורה העליון על צירופו להליך של היועץ המשפטי לממשלה (רשות המסים), ולאחר שזה הגיש לו את עמדתו, פסק העליון בניגוד לה.

המס שנוכה הוערך בחסר

ננסה להפוך סיפור מורכב לפשוט. תים טלקום הקצתה לאייזנברג - שבתקופה מסוימת היה יושב-ראש הדירקטוריון שלה ובעל שליטה בה - אופציות לרכישת מניותיה. על הקצאת אופציות זו חלה הוראה, שנכללה בתוכנית הקצאת האופציות ושחייבה את מקבל האופציה לשפות את תים טלקום בגין תשלומי מסים, שבהם היא תחויב בגין הקצאת האופציות או מימושן. בשנים 2001-2002 מימש אייזנברג חלק מהאופציות, והדבר דווח לרשויות המס. בגין כך ניכתה תים טלקום מס במקור. מאוחר יותר התברר, שהמס הוערך בחסר, ושמהכנסתו של אייזנברג נוכה מס בחסר, וזאת מאחר שהוא חושב בהתאם למחיר המניה ביום ההודעה על מימוש האופציות, ולא בהתאם למחירה, הגבוה יותר, ביום המימוש. בראשית 2003 חתם אייזנברג על הסכם פשרה עם רשויות המס לגבי חובותיו עד לשנת 2001. בהסכם זה נכללה גם התייחסות להטבה המגולמת באופציות, שמומשו בשנת 2001.

רק בשנת 2005 גילו רשויות המס שהמס, שנוכה במקור על-ידי תים טלקום, הוערך בחסר. בשנת 2006 הגיעה תים טלקום להסכם פשרה עם פקיד השומה, ובמסגרתו היא שילמה למעלה מ-1.5 מיליון שקל נוספים. לאור סעיף השיפוי של תשלומי מס שבתוכנית הקצאת האופציות, תבעה תים טלקום את הסכום האמור מאייזנברג.

שופטת בית משפט השלום בתל-אביב, תמר אברהמי, קיבלה את התביעה במלואה. הכרעתה התבססה בעיקר על חובתו של אייזנברג לשפות את תים טלקום בגין התשלום לרשויות המס, מכוח תוכנית הקצאת האופציות שלה. אברהמי לא ראתה מניעה "לפתוח מחדש" את שומת המס של אייזנברג, שנקבעה בהסכם הפשרה משנת 2003, באמצעות שומת הניכויים של תים טלקום משנת 2005. כך לאור הוראה בפקודת מס הכנסה, המאפשרת לעשות זאת "אם השומה או הצו לא כללו את ההכנסה שממנה צריך היה לנכות".

על-פי אברהמי, גם אם בעת עריכת השומה נכללה "כותרת", שהייתה יכולה להיות מיוחסת לאותה הכנסה, שלא נכללה, אין די בכך, כל עוד הסכום השקלי של אותה הכנסה לא נכלל בשומה. אברהמי חיזקה את קביעתה בכך שאייזנברג היה מודע למגעים, שהתנהלו בין תים טלקום לבין פקיד השומה, ואף אישר את הסכם הפשרה, שנכרת עמו ושבמסגרתו נקבע כי המס נוכה בחסר.

ערעורו של אייזנברג לבית המשפט המחוזי התקבל בחלקו. השופטים שנלר ולבהר-שרון פירשו אחרת את הוראת פקודת המס הכנסה, וקבעו כי די היה בעובדה, שאירוע המס, הנובע ממימוש האופציות, דווח במסגרת הסכם הפשרה משנת 2003, כדי למנוע מפקיד השומה לפתוח עניין זה מחדש במסגרת שומת הניכויים, שנערכה לתים טלקום. השופט קובי ורדי הצטרף אליהם בקביעה, שלפיה יש להעניק משמעות רבה לכך שאייזנברג היה מעורב בהסכם הפשרה, שנחתם, בשנת 2005, בין תים טלקום לבין פקיד השומה, ושמכוחו שולמו כ-1.5 מיליון שקל נוספים, בגין הניכוי בחסר. סופו של ערעור, שאייזנברג חויב לשלם לתים טלקום רק מחצית מן הסכום.

בית המשפט העליון קיבל את בקשתם של שני הצדדים לרשות לערער על פסק הדין, אך דחה את ערעוריהם. בדרכו לעשות כן, הוא הורה, כאמור, על צירופו להליך של היועץ המשפטי לממשלה. האחרון צדד בקביעותיה של השופטת אברהמי מבית משפט השלום, שקיבלה את התביעה במלואה, וזאת בעיקר מפאת האינטרס של גביית מס אמת.

השופט אליקים רובינשטיין לא ראה את הדברים עין בעין עמו. הוא ראה לעצמו לדון בשתי סוגיות: הראשונה, שאלת פרשנותה של אותה הוראה בפקודת מס הכנסה, שהזכרנו למעלה מכאן והמתירה לפקיד השומה "לפתוח מחדש" שומה של נישום במסגרת שומת הניכויים במקור של הגורם המשלם. השנייה, שאלת האפשרות לייחס לאייזנברג חלק מהאחריות לכך שתים טלקום הסכימה לשלם מס נוסף בגין הקצאתן לו של האופציות.

בשתי השאלות הותיר רובינשטיין את קביעותיו של בית המשפט המחוזי על מכונן. הוא הדגיש, שכך הוא עושה, אף שברור לו, שמשמעות הדבר עלולה להיות גבייה פחותה מן המס במלואו, וזאת "נוכח החשש כי טעות שנפלה בשומתו של מקבל ההכנסה תחייב את רשויות המס גם במגעיה עם המעביד". הוא הוסיף והטעים כי "דבר זה עלול לנבוע במקרים מסוימים מחוסר תשומת לב או (חלילה) מרשלנות הרשות, ולכך יש מחיר".

בפרשו את ההוראה בפקודת מס הכנסה, המתירה לפקיד השומה לפתוח מחדש שומת מס, קבע רובינשטיין נחרצות: "בנסיבות שבהן מדווח אירוע המס כשלעצמו, גם אם לא סכומו, אין הפתיחה מחדש אפשרית". כך, חד וחלק.

לתוצאה זו הגיע רובינשטיין בדרכים שונות, ואף שמבחינה לשונית דווקא עמדת פרקליטיו של אייזנברג, עוה"ד מיטל בן-בסט, אופירה אלון וענת שביט, נראתה יותר בעיניו. הוא לא התעלם מן ההבדלים הניסוחיים, הנמצאים בתוככי סעיפי המשנה של אותה הוראה בפקודת מס הכנסה ומכך שפרשנות דווקנית שלהם עשויה להוביל לתוצאה הפוכה. רובינשטיין חזר על קביעתו של המחוזי, שלפיה "במקרה שבו נזכר קיומה של ההכנסה בשומת מקבל ההכנסה (העובד) הייתה הזדמנות לפקיד השומה לבחון את אשר דווח", והוסיף: "מה שאין כן שעה שהעובד כלל לא דיווח על ההכנסה, שאז עשויה להשתנות נקודת האיזון. אך במקרה בו הייתה לרשויות המס הזדמנות לבחון את שדווח להן והם לא עשו כן מטעם כלשהו, נראה כי אין מקום לפתוח את השומה, וגובר עקרון סופיות השומה. במקרה זה על הספק לפעול לטובת הנישום".

בדונו בעקרון סופיות השומה, הדגיש רובינשטיין, שדבריו נכונים עוד יותר כשמדובר בשומה שבהסכם. במקרה כזה אינטרס ההסתמכות, ואף אינטרס רשויות המס בקיום ההסכם, גדולים שבעתיים. הוא שב וציין כי הוא מודע לכך, שקביעתו עלולה לפגוע באינטרס של גביית מס אמת, והדגיש כי "גביית המס במלואו אינה ניצבת בדד, והיא מושא לאיזון מול עקרונות נוספים".

משבמקרה הנדון דיווח אייזנברג לפקיד השומה אודות מימוש האופציות, הייתה לרשויות הזדמנות לבדוק את אירוע המס, ולפיכך, לא הייתה להן עוד אפשרות לפתוח את השומה מחדש, בדיעבד.

הסכום חולק שווה בשווה

בנוגע לכך ראה רובינשטיין להוסיף כי "יש לזכור כי 'החטא הקדמון' הוא טעות בשומת מקבל ההכנסה, ודרך המלך במקרים מורכבים צריכה להיות תיקון טעות זו במקורה... ולא תיקון 'תמונת הראי' שלה (בשומת הניכויים)". שהרי ניכוי במקור, במהותו, אין עניינו חבות במס, אלא הוא דרך לגבייתו של המס.

לאחר קביעה עקרונית זו, פנה רובינשטיין לבחון את שאלת "האשם התורם" של אייזנברג בחתימת הסכם הפשרה של תים טלקום מול פקיד השומה. "כאשר אדם (ולא למותר לציין כי מדובר באיש עסקים מנוסה) אשר חלה עליו חובת שיפוי לפי הסכם, נותן את הסכמתו לעריכת הסכם פשרה שתוצאתו היא חיובו בשיפוי, יש לראות בכך הסכמה לשאת בתוצאות", חרץ והותיר על כנה את תוצאת פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שחילק את הסכום, ששולם בגין הניכוי בחסר, שווה בשווה בין אייזנברג לבין תים טלקום. (שיוצגה בידי עורכי הדין בן-חורין וכהן-חרש). (רע"א 684/11; רע"א 770/11).

עוד כתבות

גונן אוסישקין  / צילום: סיון פרג'

אל על בדרך לאישור ההלוואה? באב"ד זימן את ההנהלה לפגישה מכרעת באוצר ברגע האחרון

הפגישה תתקיים שעות ספורות אחרי טקס הפרידה של באב"ד מתפקידו כמנכ"ל משרד האוצר בשנים האחרונות ● מטרת הפגישה הערב היא להגיע לסיכום שיאפשר לאל על ליטול הלוואה של כ-400 מיליון דולר בערבות מדינה בשיעור של 82.5%

בורסת טוקיו / צילום: Koji Sasahara, Associated Press

נטייה לירידות בבורסות אסיה; הנפט מאבד גובה

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים: הבנק המרכזי בגוש האירו ירחיב את תוכנית הרכישות היום ויציג צעדים נוספים

שדה נפט בקנדה / צילום: Todd Korol, רויטרס

עלייה של יותר מ-100%: זוכרים שמחיר הנפט ירד אל מתחת לאפס? התרגשתם? הפסדתם

העימות בין רוסיה לסעודיה הומר בהסכם, המלאי בארה"ב ירד, הנהגים חוזרים לכביש - ומחיר הזהב השחור רשם קאמבק מהשפל ההיסטורי • גיל בפמן, לאומי שוקי הון: "מי שבעיקר ירוויח הן יצרניות הנפט הגדולות עם יכולת יצוא ומגזר האנרגיה בארה"ב" • האם פגישת אופ"ק הקרובה תשנה את התמונה?

התקהלות של פלסטינים בחברון סביב משרדי התיאום / צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של "חברון אונליין"

מסלול עוקף רשות: ישראל מסייעת לפועלים הפלסטינים לקבל היתרי כניסה ועבודה

ישראל מסייעת בהקלות על הפועלים והסוחרים הפלסטינים במעבר לישראל באמצעות בכירים פלסטינים וללא עזרת הרשות, שהכריזה על ביטול ההסכמים עם ישראל

רכבים חדשים בנמל אילת / צילום: shutterstock

הנתונים תומכים בירידת מחירים על רכבים חדשים בישראל, זו הסיבה שזה כנראה לא יקרה

הקורונה חתכה את הביקוש ושר האוצר החדש ישראל כ"ץ תמך בעבר בהורדת המס על כלי רכב ● העובדות האלה אמורות לבשר על ירידה במחירים, אבל היבואנים לא נפטרים ממכוניות בכל מחיר ועושה רושם שבמשרד האוצר (שוב) יעלו את המס ● מי שמצפה להוזלה עלול להתאכזב

מעונות הסטודנטים בבר אילן (המבנים העגולים). קרב על כספי הארנונה בין רמת גן לגבעת שמואל  / צילום: איל יצהר, גלובס

עיריית גבעת שמואל ניסתה לעצור בניית מעונות סטודנטים לאחר שכבר הוקמו

ועדת ערר דחתה את בקשת העירייה לסכל את בנייתם של המעונות בבר אילן, בטענה שהתוודעה לקיומם באיחור: "כל מי שעבר ברחובות הסובבים ראה את מבני המעונות"

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 2 ביוני 2020

אתמול באיכילוב: 11 פצועים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

"גלובס" ובית החולים איכילוב חוזרים לדווח על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

מימין פרויקט הפינוי בינוי, ומשמאל הבניינים שחלק מדייריהם טענו שערך דירותיהם ירד / צילום: שלומי יוסף, גלובס

פרויקט פינוי-בינוי חסם את הנוף לים, השכנים צפויים לקבל פיצוי של כמיליון שקל

כך ממליצה שמאית מייעצת שמונתה ע"י ועדת הערר המחוזית דרום, שדנה בטענת דיירים שמתגוררים בסמוך לפרויקט ההתחדשות העירונית אותו מקימה קבוצת נחמיאס של היזם קלוד נחמיאס

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

צפי לפתיחה מעורבת בבורסה; פריגו, אופקו ונייס צפויות לרדת

אתמול הסתיים המסחר בוול סטריט בעליות, בהובלת מדד הדאו ג'ונס שקפץ בכ-2% ● אלשטיין מציע הסדר חוב למחזיקי האג"ח של אי.די.בי ● גילת פרסמה דוחות חלשים לרבעון הראשון

מנכ"ל זום אריק יואן / צילום: Mark Lennihan, AP

גם מנכ"ל זום עושה פאדיחות באפליקציה: שוחח עם המשקיעים על MUTE

עשיתם פדיחה בשיחות וידאו בזום? אתם לא לבד ● מנכ"ל החברה אריק יואן שכח להפעיל את המיקרופון במהלך פגישה עם המשקיעים

מאי גולן, הליכוד / צילום: אבי אוחיון, לע"מ

האם בדרום ת"א לא מחלקים קנסות קורונה לעובדים זרים?

האם עיריית ת"א לא קונסת זרים שהפרו את כללי הריחוק? הנתונים רומזים הפוך ● המשרוקית של גלובס

לנדרובר דיפנדר / צילום: יח"צ

לנדרובר דיפנדר ופורד פוקוס חדשות נוחתות בישראל; מרצדס מורידה מחירים בדגמי פלאג-אין

מחירם של רכבי לנדרובר דיפנדר יתחילו ב-498 אלף שקל ● חברת פורד משיקה את גרסאות ההאצ'בק והסדאן של פורד פוקוס החדשה במחיר שמתחיל בכ-126 אלף שקל ●  כלמוביל מציעה את דגמי הפלאג-אין של מרצדס במחירים של טרום עליית מס הקניה

חממת פודטק / צילום: שאטרסטוק

חממת הפודטק מקריית שמונה תשקיע 3 מיליון שקל בפיתוח להפחתת סוכר במשקאות טבעיים

החממה של תנובה, טמפו OurCrowd ו- Finistere תשקיע בחברת Blue Tree שפיתחה טכנולוגיה להפחתת סוכר במשקאות טבעיים תוך שמירה על תכונות של המשקה המקוריות ●  מוקדם יותר היום דווח לראשונה ב"גלובס" כי מנכ"ל החממה עזב את תפקידו לאחר שנה בלבד

אריק יואן מנכ"ל זום /  REUTERS/Carlo Allegri

הדוחות הפנומנליים והלקח של האנליסטים: חמש תובנות מדוחות זום

חמש תובנות בעקבות הדוחות המעולים של חברת שיחות הווידאו, שפרחה בזכות הריחוק החברתי שכפתה מגפת הקורונה ● מהשאלות שעולות על עתיד החברה עם החזרה לשגרה, דרך הרווח הגולמי שירד למרות ההצלחה ועד לתהייה מה שוות ציפיות האנליסטים

מחשוב ענן \ צילום: שאטרסטוק

אקזיט ל-Spot: נמכרת ל-NetApp האמריקאית תמורת 450 מיליון דולר

החברה, שפיתחה מערכת לניהול משאבי ענן, גייסה במהלך השנים 53 מיליון דולר ● בין המשקיעים בה: Highland Capital, אינטל קפיטל, ורטקס, לידרס פאנד ● מנכ"ל Spot, עמירם שחר: "ל-NetApp יש את החזון הכי משכנע בתחום הענן"

הקולוסאום ברומא נפתח מחדש. מצפים לתיירים שיזינו מחדש את הכלכלה / צילום: Andrew Medichini, AP

התנועה החופשית חוזרת ליבשת: אירופה פותחת את הגבולות הפנימיים

הגבולות של איטליה נפתחים לכל תושבי האיחוד במטרה לשקם את הכלכלה, ש־­15% ממנה נסמכת על תיירות ● גרמניה תפתח את הגבולות ב־15 ביוני ● בריטניה מארגנת "מסדרונות אוויריים"

ח"כ סמי אבו שחאדה / צילום: ח"כ אבו שחאדה, יח"צ

לאחר שח"כ סמי אבו שחאדה נדבק בקורונה: נדחו הדיונים בכנסת

ח"כ אבו שחאדה מהרשימה המשותפת השתתף במהלך השבוע בכמה ישיבות, פגישות ודיונים בכנסת, וכעת מי שבא עמו במגע נדרש להיכנס לבידוד

שופרסל / צילום: תמר מצפי

תקלת תקשורת באפליקציית הקניות של שופרסל משבשת את פעילותה

תקלת תקשורת באפליקציית הקניות אונליין של שופרסל גורמת ל"קשיים בביצוע פעולות" ו"איטיות רבה" ● שופרסל: "מדובר בתקלה נקודתית והיא מטופלת"

טראמפ מחוץ לכנסיית הנשיא ביום שני. רימוני גז מדמיע הושלכו, קליעי גומי נורו, ואלות נשלפו כדי לפנות את המחאה השקטה בסמוך   / צילום: Patrick Semansky, Associated Press

טראמפ בעקבות ניקסון: ספר הספרים, הרוב השקט והחוק-והסדר

נשיא במצור, חמישה חודשים בדיוק לפני הבחירות, מחפש פתחי מילוט ● הוא מגייס את אלוהים ומאמץ דימויים בני 50 שנה ● הוא רוצה לשלוח את הצבא אל הערים, הנופלות בידי ״בוזזים, סכינאים, שמאלנים קיצונים וכל מיני החלאה והזוהמה״ ● תנועת מחאה לגיטימית מאיימת ליפול בידי מסיתים

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

זו לא אשליה אופטית – המניות בארה"ב באמת יקרות

מדד S&P 500 נסחר כעת במכפיל רווחים עתידיים של 21.6, רמה שנראתה לאחרונה בבועת הדוט.קום בתחילת שנת 2000 ● המדד אומנם חזר לאחרונה לרמתו בסוף אוקטובר, אך אז ציפיות הרווחים ל-12 החודשים קדימה היו גבוהות בכ-25% מהציפיות כעת