גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מתכוונים לרכוש חברה מתחרה? כדאי שתקראו את זה

הממונה על ההגבלים העסקיים פרסם מסמך מדיניות בעניין חשיפת מידע במסגרת בדיקת נאותות טרם עסקה בין מתחרים ■ מחייב חברות לברר מראש, בטרם חשיפת מידע ביניהן, האם המידע הנחשף הוא רגיש מבחינה תחרותית

בעוד ימים ספורים תסתיים בדיקת הנאותות ("Due Diligence") שמקיימות רשת קרביץ וקבוצת ארלדן, בעלת השליטה בהוצאת כתר, בדרך לרכישת סטימצקי מקרן מרקסטון. במקביל, כפי שנחשף ב"גלובס", פנו הרוכשים הפוטנציאליים לפני כשבוע לממונה על ההגבלים העסקיים, דיויד גילה, כדי לבדוק מה תהיה עמדתו בעניין הרכישה. מהלך זה, הנדרש לפי חוק, מעיד על רצינות כוונותיהם, על רקע המידע שנחשף בפניהם במסגרת בדיקת הנאותות.

גם קבוצת HOODIES, שפתחה במשא-ומתן לרכישת חברת אסנת עיצוב תכשיטים, המפעילה רשת דוכני תכשיטים תחת המותג Osnat, קיימה לפני כחודש וחצי בדיקת נאותות לרשת התכשיטים לצורך בחינת כדאיות העסקה.

חברות אלה לא לבד. בדיקות נאותות הן עניין שבשגרה בשוק העסקי, בטרם רכישת חברה, מיזוג, שיתוף-פעולה ומגוון פעולות עסקיות-מסחריות אחרות המתבצעות במשק. עד היום בדיקות אלה נעשו בעיקר מאחורי הקלעים, כאשר מי שקובע את הכללים לבדיקה, כמה מידע ייחשף במסגרתה ומי ייחשף אליו, היו הצדדים לעסקה.

ואולם, מהיום, גם הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, נכנס לתמונה. הממונה פירסם היום (ב') גילוי דעת בעניין חשיפת מידע במסגרת בדיקת נאותות טרם עסקה בין מתחרים. במסגרת מסמך המדיניות הממונה קובע כללים מנחים בקשר עם חשיפת מידע בפני מתחרה, ומעניק כלים לצדדים לעסקה כיצד לא להפר את החוק במסגרת הבדיקה.

ההנחיות רלבנטיות לדוגמה כאשר מתחרה אחד מתעניין ברכישת עסקו של מתחרה אחר, ולשם כך הוא מבקש להעריך את שווי אותו עסק; כאשר חברות מבקשות להתמזג ובוחנות את הנתונים הכספיים, המסחריים והאחרים האחת של השנייה וכדומה.

ברשות ההגבלים חוששים כי חשיפת מידע בין מתחרים עלולה ליצור ולחזק פרקטיקות התאמה בין אותם מתחרים ולהביא להפחתת התחרות ביניהם.

הפחתת אי-הוודאות

בגילוי הדעת מבהירים כי חשיפת מידע מסחרי סודי של עסק לעיני מתחריו עלולה להעמידו בנחיתות, ולכן אינה עולה בקנה אחד עם המקובל בחיי העסקים. ככלל, השחקנים בשוק מצויים במצב של אי-ודאות ביחס ליכולות מתחריהם, מדיניותם העסקית ותוכניותיהם העתידיות.

"אי-הוודאות אודות מצב השוק ותוכניות המתחרים מתמרצת אפוא את השחקנים בשוק להתחרות", כותב פרופ' גילה בגילוי הדעת. "חשיפת מידע עסקי לעיני מתחרים מפחיתה את אי-הוודאות שבה נתונים אותם מתחרים, באופן העלול להפחית את מאמצי התחרות, להגביר את הסיכון לתחרות מוגבלת ולהתנהגות מתואמת ואף להקל על אכיפת הסדרים קרטליסטיים".

בדיקת הנאותות חשובה אמנם להתנהלות העסקית, ואולם, מוסבר בגילוי הדעת, כאשר היא מבוצעת בין מתחרים, עלול להיחשף מידע רגיש מבחינה תחרותית, העלול לפגוע בתחרות ובצרכנים. לכן, חשיפת מידע רגיש זה עלולה להיות אסורה. משום כך, על מתחרים המנהלים מגעים כאלה לכלכל את צעדיהם בקפדנות ובזהירות.

נוכח השוני הרב בין עסקה אחת לאחרת, הבינו ברשות ההגבלים כי לא יועילו כללים נוקשים ביחס לכל פריטי המידע העשויים להיחשף במסגרת בדיקת נאותות, לאופן החשיפה ולזהות הנחשפים למידע; ולכן תכלית גילוי הדעת הנוכחי הינה לתת למנהלי העסקים כלים לזיהוי מידע רגיש מבחינה תחרותית ולניהול הליך חשיפת מידע לעיני מתחרה, באופן שעולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים, תוך מזעור החשש לפגיעה בתחרות.

חשיפה חיונית

כלים אלה כוללים תחילה את הדרישה מן המתחרים לברר מראש, בטרם חשיפת המידע, האם המידע הנחשף הוא רגיש מבחינה תחרותית; "מידע רגיש מבחינה תחרותית" מוגדר בגילוי הדעת ככל מידע שאינו פומבי או שאינו ניתן לזיהוי או איתור בקלות יחסית, אשר, אם ייוודע למתחרה עסקי של בעל המידע, ובכלל זה הצד השני לעסקה, יגביר את יכולתו של אותו מתחרה לצפות מראש את אסטרטגיית המחיר או הייצור של בעל המידע ואת תגובתו הצפויה של בעל המידע ליוזמות מחיר וכמות מצד אותו מתחרה.

פוטנציאל רגישות גבוה במיוחד עלול להיכלל במידע עדכני ומפורט אודות מחירים ונוסחות תמחור, עלויות ייצור ורווחיות, מנגנון קביעת המחיר, מידע אודות מהלכים אסטרטגיים עתידיים ומידע פרטני הנוגע ללקוחות או ספקים (קיימים או פוטנציאליים).

לפי גילוי הדעת, יש להקפיד כי חשיפת מידע כזה תיעשה רק ככל שהיא חיונית לבדיקת הנאותות, ובכפוף להתחייבות לשמור על סודיות. בנוסף, יש להימנע מלחשוף מידע עסקי פרטני, מקום שהעברת מידע מצרפי תספיק לצרכי בדיקת הנאותות.

עוד על-פי גילוי הדעת, ככל שהדבר אפשרי, מידע רגיש לא ייחשף לעובדי המתחרה מבקש העיון אלא לגורם חיצוני מטעמו, כגון רואה חשבון, עורך דין, מומחה מקצועי וכיוצא באלה, שיעביר לו מידע ברמת "שורות תחתונות" בתחום מומחיותו. בדומה, מבקש העיון יוכל להסתייע בעובדיו שאינם מעורבים בתמחור, שיווק או מכירות של מוצרים מסוג המוצרים שבתחרות.

עם זאת, כאשר יש בכל זאת צורך חיוני בחשיפת מידע רגיש תחרותית לעיני עובדים העוסקים בתמחור, שיווק או מכירות, במקרים מסוימים שבהם החשש התחרותי גדול במיוחד, יש להקים "צוות נקי" (Clean Team), שחבריו ימודרו מקבלת החלטות בתחומי התמחור, השיווק והמכירות לפרק זמן סביר.

העברת מידע בין מתחרים עלולה להוות הפרה של חוק ההגבלים העסקיים, ולהביא להטלתן של סנקציות פליליות ומנהליות על מעבירי המידע ומקבליו, בין היתר תוך קביעה כי החשיפה נחשבת לעריכת הסדר כובל.

בגילוי הדעת מובהר כי סיווגה של חשיפת מידע בין מתחרים כהסדר כובל תלוי במספר פרמטרים, ובהם טיב המידע הנחשף, הליך החשיפה ומצב התחרות בשוק הרלוונטי. כך, ככל שהמידע הנחשף מקל על צפיית התנהלותו של בעל המידע בזירת התחרות, מוחמר החשש לפגיעה בתחרות כתוצאה מחשיפתו; כן, ככל שהמידע הנחשף פרטני ועדכני יותר, עשויה לגבור יכולתו של מקבל המידע לצפות את התנהלותו התחרותית של בעל המידע.

מידע רגיש

■ מחירים, מדיניות תמחור, הנחות, מבצעים, אשראי

■ שולי רווח בהווה או בעתיד או יעדי רווחיות לגבי מוצר; עלויות מוצר, כמויות הייצור וכושר הייצור של מוצר

■ נתח השוק, אסטרטגיות תחרות

■ תוכניות עסקיות בהווה או לעתיד

■ מיזוגים, רכישות או מיזמים משותפים פוטנציאליים

■ זהות ספקים או לקוחות קיימים או פוטנציאליים

■ מדיניות החברה ביחס למשא-ומתן עם לקוחות, שימורם ואובדנם

■ מידע הנוגע ללקוח ספציפי אודות עלויות, מחירים, רווחיות, תוכניות שיווק ותוכניות לפיתוח מוצר

■ מידע אודות השתתפות או אי-השתתפות במכרז, ומידע אודות תוכנה של הצעה במכרז

■ מידע טכנולוגי המהווה סוד מסחרי, שהוא רגיש מבחינה תחרותית

"ההוראות החדשות יקשו על ביצוע עסקאות במשק"

על מי ישפיעו הנחיות הממונה? והאם הן טובות או רעות למשק? אם שואלים את מומחי ההגבלים העסקיים, התשובה מעורבת אך צפויה.

עו"ד ניב סבר, ראש תחום הגבלים עסקיים והגנת הפרטיות במשרד מ. פירון, סבור כי "עמדת הממונה טובה לתחרות אבל רעה למשק".

לדבריו, "יום לאחר פרסום הנתונים על ירידת הצריכה, בתקופה של מה שנראה כהאטה כלכלית, בחר הממונה להקשות על ביצוע עסקאות לגיטימיות במשק כדי להתמודד מול סיכון זניח של פגיעה בתחרות עקב כישלון קומץ עסקאות בין מתחרים.

"גילוי הדעת שפורסם מתעלם מהנטייה הפשוטה של כל מתחרה להגביל גילוי של מידע למשנהו ככל הניתן, ובמקום זה מציג שורה של תנאים לביצוע בדיקות נאותות, אשר יקשו על ביצוען של עסקאות רבות שבקידומן ובהשלמתן תלויה המשך ההתחרות של המשק והתייעלותם של השווקים.

"החשש של החברות למצוא עצמן חשופות להליכים פליליים ולעיצומים כספיים, אגב כישלונה של עסקת מיזוג או שיתוף-פעולה מסחרי לגיטימי אחר, עלול לתרום לקיפאון הכלכלי אליו אנו מובילים עקב מעורבות יתר של הרגולטורים בהתפתחות הנורמלית של חיי המסחר והכלכלה.

"קודמיו של פרופ' גילה נמנעו מלקבוע אמות-מידה להליכי בדיקת הנאותות להבנתי, מחד מתוך ידיעה שהמתחרים נזהרים באופן טבעי מלחשוף את עצמם, ומאידך לאור הבנת המורכבות הרבה וההשלכות הקשות של קביעת אמות-מידה כאלה".

"סרבול וייקור ההליך"

גם לדברי עו"ד נאוה קרואני, שותפה במחלקת הגבלים עסקיים במשרד תדמור ושות', "מדובר בדרישות מכבידות, שעלולות לסרבל ולייקר את הליך בדיקת הנאותות, גם במקרים בהם לא מתעורר בכך צורך אמיתי, וספק אם תצמח מכך תועלת. דרישות אלה גם עלולות להרתיע גופים עסקיים מלהתקשר בעסקאות יעילות, במיוחד ככל שהדברים נוגעים לחברות קטנות בעלות רווחיות נמוכה".

עוד מוסיפה קרואני: "גילוי הדעת מותיר בידי הצדדים לעסקה את שיקול-הדעת בקביעת הסדרי הבדיקה הפרטניים בהתאם לנסיבותיה התחרותיות של כל עסקה, אלא שלשיקול-דעת זה נלווית אחריות משפטית, היות שהעברת מידע בין מתחרים עלולה להוות הפרה של חוק ההגבלים העסקיים, ולהביא להטלתן של סנקציות פליליות ומינהליות על מעבירי המידע ומקבליו".

מרשות ההגבלים העסקיים נמסר בתגובה: "אחת הסיבות המרכזיות לבעיית יוקר המחיה היא תחרות מועטה, שיכולה להיגרם, בין היתר, על-ידי חילופי מידע רגיש בין מתחרים. תפקידה של רשות ההגבלים העסקיים למנוע תופעה זו כדי להילחם בבעיית יוקר המחיה.

"גילוי הדעת נועד למנוע את הפגיעה בתחרות שבחילופי מידע בין מתחרים, תוך פגיעה מינימלית ביכולת לבצע עסקאות יעילות. כך, למשל, הוא מבהיר שכאשר מידע מסוים חיוני לביצוע בדיקת הנאותות, בסופו של דבר הוא יועבר".

עוד כתבות

אליעזר בן יהודה / צילום: ויקמדיה

הַּמִלָּה הראשונה של אליעזר בן יהודה

בבית קפה בפריז, לפני 140 שנה, הוא החליט לחפש מִלִּים כדי לחדש את השימוש בלשון העברית ● את הַמִּלָּה הראשונה הוא מצא במוחו: מילון ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

בנימין נתניהו / צילום: יוסי זמיר

נתניהו: "אם לא נחזור לשמור על הכללים, לא תהיה ברירה אלא לחזור להגבלות"

הצהרת ראש הממשלה מתקיימת יממה לאחר תדרוך שקיים משרד הבריאות, ובו ניסו להתריע מפני קפיצה בנתוני התחלואה על רקע מה שכינו ״אופוריה״ ● נתניהו: "בימים האחרונים, עם הזלזול בשמירה על הכללים, אנחנו מתקרבים לתהום"

פרופ' אריאל רובינשטיין / צילום: עמית שעל

קלקלה: שבעה ביטויים מהשיח הכלכלי שמעצבנים את אריאל רובינשטיין

לפני שאתם משתמשים בביטויים הללו, כדאי שתעצרו, תקראו ותשקלו מחדש ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד

גם זכות בקרקע יכולה להיחשב דירת מגורים / איור: גיל ג'יבלי, גלובס

פס"ד: גם זכות בקרקע יכולה להיחשב דירת מגורים

יורשים שקיבלו זכות בקרקע בעסקת קומבינציה התבקשו לשלם עליה מס כמו על דירה שנייה - ולא מס על קרקע, שהוא נמוך יותר ● ביהמ"ש בחר פרשנות נרחבת

משרדי חברת הטכנולוגיה נייס ברעננה. צומחת בזכות פעילות הענן
צילום: רויטרס, Ronen Zvulun

הקטר של המשק הישראלי מוביל גם את הבורסה

תיק ההשקעות הטיפוסי של המשקיע הממוצע בבורסת תל אביב עתיר במניות בנקים ונדל"ן ● ואולם, הביצועים של סקטור הטכנולוגיה המקומי, והמגמות בעולם, מעידים כי יש צורך בשינוי

חללית השיגור של נאס"א וספייסX / צילום: ביל אינגלס, AP

השיגור עבר בהצלחה: החללית "דרגון 2" בדרכה לתחנת החלל הבינלאומית

לאחר שביום רביעי האחרון נדחה השיגור ברגע האחרון בשל תנאי מזג אוויר, הלילה בשעה 22:22 שיגרו נאס"א וחברת SpaceX של אלון מאסק את החללית המאוישת הראשונה שנבנתה על ידי חברה פרטית ● ניסוי שהתקיים היום בדרום-טקסס באחד הטילים האחרים שמפתחת החברה הסתיים בפיצוץ אדיר מסיבה לא ידועה

משרד הייטק / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

משבר הקורונה: גיוסי עובדים הוקפאו, פגיעה קשה בסטארט-אפים קטנים

מחסור במימון, ירידה במכירות, קיצוץ בכח אדם ובמשכורות וסכנת סגירה ● סקר חדש בחן את השפעות משבר הקורונה על סטארט-אפים בישראל מאז תחילת המשבר

אגי משעול  / צילום: בר גורדון

אוצר מלים: אגי משעול על המילה שיש בתוכה הבעת געגועים, אפילו תחינה

המשוררת אגי משעול מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "בוא"● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מחאת העצמאים בשדרות רוטשילד, תל אביב / צילום: כדיה לוי, גלובס

"מעסיקים 'טרמפיסטים' שכלל לא נפגעו בתקופת המשבר יזכו לקבל את מלוא המענק"

החוק הכולל תוכנית סיוע בהיקף של 6 מיליארד שקלים לעסקים יובא היום לאישור הממשלה, אולם הביקורת עליו לא שוככת ● ארגוני העצמאים טוענים כי המשמעות של החוק בנוסח הנוכחי הנה פגיעה חמורה דווקא בעסקים החלשים ביותר ● "העסקים הקטנים חשים שהוליכו אותם שולל ובסוף שוב מצאו את עצמם אחרונים בשרשרת המזון"

אתי אנקרי / צילום: אסנת רום

אוצר מלים: אתי אנקרי חושבת שפשוט לאהוב, ובכל זאת מורכב

הזמרת-יוצרת אתי אנקרי מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "אהבה" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

שלט תלוי מעל אחת המרפסות בתל אביב באוירת הסגר שהוטל על המדינה בעקבות התפשטות וירוס הקורונה / צילום: כדיה לוי, גלובס

מלחמת הדורות: האם הקורונה גרמה לקרע בין המילניאלז לבומרים?

המבוגרים שמנהלים את העולם מתעלמים לאורך שנים ממשבר האקלים שמטריד את הצעירים ● בימי הקורונה הם ביקשו מהם להישאר בבית חודשים ארוכים בגלל מגפה שפוגעת בעיקר בקשישים ● הצעירים מילאו אחר ההוראות, אך ייתכן שנוצר קרע בין הדורות? ● האזינו

רונית גדיש / צילום: איל יצהר

המופרכות, הנדירות והנפוצות: הבכירה באקדמיה ללשון חושבת שהעברית היא שפה סקס-מניאקית

המילים שהציבור סירב לאמץ, המילים המופרכות שהציעו, המילים הנדירות שהפכו לנפוצות והמילה שמשתמשים בה הכי הרבה ● רגע של עברית עם רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

מרב מיכאלי / צילום: רון קדמי

מרב מיכאלי יודעת שמפחיד להיקרא שמאלן ובוגד

ח"כ מרב מיכאלי (העבודה) מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "שמאל" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

יגאל דמרי / צילום: כדיה לוי, גלובס

"לא התחתנתי עם כלום": הצצה למסע הקניות של יגאל דמרי

כ-7 חודשים אחרי שנסוג מרכישת אפריקה ישראל ודוניץ, נכנס יגאל דמרי, בעיצומה של הקורונה ובתוך חודש אחד, לסדרת רכישות בהיקף של יותר מחצי מיליארד שקל ● בראיון ל"גלובס" מספר היזם על העצה שקיבל מאביו כשהתמודד על אפריקה, ומסביר מדוע אסור להתאהב בנכס

מושיק רוט / צילום: יח"צ

אוצר מלים: מושיק רוט נזכר שהקול של אמא היה הופך כל סיפור למשהו מיוחד

השף מושיק רוט מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "סיפור" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

ישיבת הממשלה הראשונה של ממשלת האחדות / צילום:  Abir Sultan, רויטרס

השרים יאשרו הבוקר לעצמם - יועץ, נהג ואנשי לשכה. על חשבונכם

לאחר הישיבה היום יוכלו כל השרים שמונו להוסיף לצוותיהם יועצים, נהגים, אנשי לשכה ושאר אנשי צוות ● כדי לבצע את המהלך תחליט היום הממשלה על קיצוץ רוחבי של 1.5% בתקציבי המשרדים

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

הבנקים מובילים את הירידות בבורסה: מדד ת"א 90 עבר לירידות של 1%

פועלים יורדת ב-2.1%, מזרחי טפחות ב-2.7%, דיסקונט מאבדת 2.5% ולאומי יורדת ב-1.4% ● רני צים: סך הפגיעה הצפויה בהכנסות הקבוצה ממרכזי המסחר כתוצאה ממשבר הקורונה: 3.3 מיליון שקל ● פתאל צונחת ב-6.6%, קמהדע קופצת בכ-5%, אודיוקודס משלימה זינוק של יותר מ-100% מאמצע חודש מרץ האחרון

אנשי משרד הבריאות / צילום: משרד הבריאות

מדוע אמר בר סימן טוב כי החלפת מסכות היא "חסרת משמעות"?

במסיבת עיתונאים שנערכה אמש, צולם מנכ"ל משרד הבריאות היוצא אומר: "אני מקווה שלא התבלבלנו במסכות", ומפטיר "ממילא זה חסר משמעות" ● משרד הבריאות: "בר סימן טוב התכוון בבדיחות הדעת כי אם המסכות התבלבלו בינו לבין סיגל או איתמר זה חסר משמעות כי הם נמצאים כל הזמן יחד"

זהבה גלאון / צילום: ענבל מרמרי

אוצר מלים: זהבה גלאון חושבת שאנחנו רוצים ריבונות רזה, זוהרת

זהבה גלאון, לשעבר יו"רית מרצ, מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "ריבונות" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מפגינים מול המשטרה על המוות של ג'ורג' פלויד. מיניאפוליס, ארה"ב / צילום: John Minchillo, Associated Press

כאוס ופאניקה ברחובות ארה"ב, עוצר יציאות וכניסות הוכרז בבית הלבן

"חיי השחורים חשובים": הפגנות בעקבות חניקתו למוות של פלויד, אפרו אמריקאי בן 46, במינאפוליס ע"י שוטר ● השוטר החונק מואשם ברצח מדרגה שלישית ● בינתיים ההפגנות התפשטו למדינות וערים רבות, בהן לוס אנג'לס, וושינגטון הבירה, ניו יורק, דנבר, לאס וגאס ושיקגו