גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הכבדה על ההליך השיפוטי

החלפת תקנות סדר הדין האזרחי מהיסוד עלולה לגרום דווקא לעומס

השופט משה גל / צלם: יונתן בלום
השופט משה גל / צלם: יונתן בלום

לסדרי הדין בניהול משפט אזרחי (כמו גם פלילי) יש השפעה מכרעת על כל הבאים בשעריו של בית המשפט. תקנות סדר הדין האזרחי מסדירות את אופן ניהול התובענה האזרחית. מדובר בכללים הקובעים את דרכי הניהול והביצוע של משפטים, לרבות קביעת מקום המשפט ומועדו, זכות ההגנה ועוד. התקנות יוצרות מסגרת דיונית לבית המשפט ולבעלי הדין ומתוות את האופן שבו הצדדים להליך המשפטי יוכלו לממש באופן ראוי והוגן את הזכויות המוקנות להם מכוח הדין, ומכאן חשיבותן הרבה.

בתחילת שנת 2014 הוסמך השופט (בדימוס) משה גל לערוך רביזיה בתקנות סדר הדין האזרחי - המונות היום יותר מ-550 תקנות - במטרה לייעל, לפשט ולקצר את ההליכים האזרחיים. התוצאה הוצגה בחודש נובמבר 2014, ובעקבותיה נוצר הד תקשורתי וציבורי רב.

למרות המטרה והכוונה הטובה שעומדת ביסוד ההצעה של השופט בדימוס גל - החלפת תקנות סדר הדין האזרחי מהיסוד עלולה לגרום דווקא לעומס התדיינויות משפטיות שייסובו סביב הפרשנות של התקנות החדשות. משכך, בטווח הזמן המיידי הרפורמה לא תוביל בהכרח לחיסכון בזמן ובמשאבים, אלא להיפך.

במסגרת טיוטת התקנות מוצע לצמצם את היקף כתבי הטענות (כתב תביעה, כתב הגנה וכיו"ב) המוגשים לבית המשפט עם תחילתו של ההליך השיפוטי, כך שלא יעלו על 3 עמודים. כמו כן, מוצע כי לכל כתב טענות יצורף תצהיר, שיפרט את העובדות הנכללות בכתב הטענות, שיוגבל ל-5 עמודים, עת מדובר בהליך המתנהל בבית משפט שלום; ול-8 עמודים, אם ההליך נפתח בבית משפט מחוזי.

מקורה של ההצעה בטענה כי כתבי טענות ארוכים גורמים להתארכות הדיון ולקושי באיתור השאלות השנויות במחלוקת. נכון כי אין להאריך בכתבי הטענות שלא לצורך, ויש להימנע מכתיבה מסורבלת ולהציג בפני בית המשפט תמונה עובדתית ומשפטית מלאה ובהירה; ברם, אין בהכרח קשר ישיר בין אורך כתבי הטענות לבין הזמן המוקדש לקריאתם וללימודם. לעתים, בעיקר כשמדובר בסכסוכים מורכבים, יש צורך בהגשת כתב טענות המתפרש על פני מספר עמודים גדול יותר מ-3 עמודים, כפי שמוצע.

הדגש צריך להיות על אופן הצגת הדברים, איכות, ולא על הכמות. הגבלת מספר העמודים של כתבי הטענות עלולה לפגוע באפשרות של הצדדים למצות את טענותיהם, ובסופו של יום לפגוע בזכות הגישה לערכאות.

על-פי ההצעה, כתבי התביעה וההגנה שיוגשו לבית המשפט יהיו מגובים בתצהיר שייתן בעל הדין, ובמקרה של תאגיד, על-ידי אורגן בו. התצהיר יכלול את הפעולות המקדמיות שבהן נקט בעל הדין לפני הגשת כתב הטענות, וביניהן הודעה בכתב של התובע לנתבע בדבר כוונתו להגיש כתב תביעה, תשובת הצד שכנגד לתובע והדיון המקדמי שהתקיים בין הצדדים, במטרה ללבן את הפלוגתאות שביניהם; את העובדות המשמשות יסוד לכתב הטענות וכל מידע נוסף שלמיטב ידיעת בעלי הדין יהיה בו כדי לסייע בהבהרת הפלוגתות (חילוקי הדעות) נשוא המחלוקת שבין הצדדים.

התצהיר שיצורף לכתב ההגנה יכלול גם התייחסות לעובדות המפורטות בכתב התביעה, שהנתבע מודה באמיתותן. גיבוי כתבי הטענות בתצהירים יכביד על ניהול ההליך המשפטי ואף ייקר אותו כבר בשלב הראשוני שלו.

זאת ועוד, המערכת המשפטית כורעת תחת נטל העבודה, ומעתה יצטרכו השופטים, עוד לפני הדיון המקדמי בתיק, לקרוא וללמוד בנוסף לכתבי הטענות שיגישו הצדדים, גם את התצהירים שילוו אותם, לרבות הנספחים שיצורפו להם.

התקנות המוצעות מסדירות פעולות מקדמיות שהצדדים יהיו מחויבים לקיימן, טרם הגשת כתבי הטענות. כך, התובע יהיה מחויב להודיע בכתב לצד שכנגד על כוונתו להגיש כתב תביעה נגדו, תוך פירוט של עילת התביעה וצירוף מסמכים רלבנטיים. הצד שכנגד יידרש להשיב לפנייה ולצרף לה מסמכים רלבנטיים מטעמו. לאחר מכן ילבנו הצדדים את הפלוגתות שבמחלוקת ויעלו הצעות לפתרונן.

אם הצדדים יגיעו למסקנה כי לא ניתן למנוע את ההליך השיפוטי ביניהם לשם פתרון הסכסוך, יהיה עליהם לבחון צעדים במטרה לצמצם ככל האפשר את המחלוקות שביניהם, ובין היתר, למשל מינויו של מומחה מוסכם.

ההליכים המקדמיים נועדו אמנם להביא לליבון המחלוקת עוד טרם ההליך המשפטי ולאפשר את יישוב הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט ובכך לחסוך זמן שיפוטי יקר - ברם הם עלולים גם לייקר את ההליך המשפטי ובמקרים שבהם הסכסוך יתברר בסופו של יום בבית המשפט, אף להאריכו.

התקנות המוצעות כוללות 3 עקרונות יסוד: הראשון, הליך שיפוטי ראוי והוגן; השני, שימוש לרעה בהליך המשפטי; והשלישי, ניהול המשפט וחובת בעלי הדין על-פיו. על בית המשפט מוטלת האחריות להגשים את המטרות שביסוד התקנות, כאשר על בעלי הדין מוטלת החובה לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו, ומכאן לנהוג בתום-לב ובהגינות דיונית.

לטענת מנסחי טיוטת התקנות, העקרונות מגשימים את מטרות סדר הדין האזרחי ומייתרות את הצורך לחזור, פעם אחר פעם, על נושאים הנגזרים מעקרונות אלה. כפועל יוצא מכך צומצם באופן ניכר היקף תקנות סדר הדין האזרחי.

טיוטת התקנות החדשה מכילה 176 תקנות, לעומת יותר מ-550 תקנות שיש היום. צמצום התקנות באופן כה דרסטי, על-ידי החלפתן בעקרונות יסוד, טומן בחובו מספר חסרונות, ביניהם אי-ודאות, אי-סדר והכבדה על ניהול ההליך השיפוטי.

עם זאת, לא כלל השינויים המוצעים במסגרת הרפורמה בסדרי הדין שגויים מיסודם. כך למשל, מבורכת ההצעה לאפשר המצאה של כתבי בית דין באמצעים דיגיטליים, תוך התחשבות בבעלי דין שאין ביכולתם לעשות שימוש באמצעים אלה, ובכך לחסוך עלויות רבות הכרוכות בהמצאת אותם מסמכים במסירה אישית.

בכל מקרה, משמדינתנו עומדת לפני בחירות, יש להניח כי הרפורמה תושהה, ובכך יתאפשר ליישם את הביקורת ולהוביל לשינויים ולשיפורים בכלי חשוב זה.

■ הכותב הוא ראש מחלקת הליטיגציה במשרד עורכי הדין איתן מהולל & שדות.

עוד כתבות

הפרוייקט בשכונת טרייבקה /  צילום: מצגת החברה

בחברת HAP מבקשים לאשר בדיעבד עסקת בעלי עניין

החברה המשקיעה בארה"ב מבקשת להכשיר בדיעבד עסקת בעלי עניין שבוצעה לפני כשנה וחצי, והיקפה כ-4 מיליון דולר ● על רקע עסקה זו, שדווחה לדירקטוריון בעיכוב משמעותי, התפטר בחודש מרץ הדירקטור אלדד אברהם

עופר בלוך / צלם: רוני שיצר

ביקושים גבוהים גם בזמן משבר: חברת החשמל גייסה כמיליארד שקל

בהודעת חברת החשמל לא נמסרו פרטים לגבי זהות הרוכשים, אך צויין כי היא עוררה ביקושים ערים בשוק ההון המקומי וכי היקף הביקושים הגיע לכ-2.2 מיליארדי שקל

בניין מלמ תים בפתח תקוה / צילום: בר אל

פסק בוררות יקטין ב-9 מיליון שקל את רווחי מלם תים

הפסק נוגע להסכם מ-2008, להקמת מערכת "שער עולמי" לאגף המכס והמע"מבמשך כ-3 שנים ובהיקף של כ-120 מיליון שקל, שבהמשך הוארך והורחב ל-175 מיליון שקל ● הסכום יקוזז מרווחי הרבעון הראשון השנה, ולטענת החברה קיים לה כיסוי ביטוחי בגינו

שכונת אגמים בדרום העיר אשקלון / הדמיה: דני שמש Ddesign3

קרן הריט אזורים ליווינג זכתה במכרז דירה להשכיר באשקלון

אזורים תשלם על הקרקע, כולל הפיתוח, סך של 31 מיליון שקל ● עלות הבנייה מוערכת בכ-200 מיליון שקל ● בפרויקט ייבנו כ-200 דירות, מחציתן לשכירות ארוכת טווח

דונלד טראמפ. לתדהמת אמריקה, ובניגוד לחוקה, הוא הכריז כי הוא חופשי לאכוף את רצונו על 50 המדינות / צילום: Evan Vucci, Associated Press

טראמפ שוקל הקמת ועדה שתבדוק הטיה אנטי ימנית במדיה חברתית

"השמאל הקיצוני מחזיק בשליטה מלאה בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר וגוגל", צייץ טראמפ ב־16 במאי, והוסיף שהממשל שלו "פועל כדי לתקן את המצב הלא חוקי הזה"

הבורסה בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס

דעה: היתה מפולת? פניית הפרסה של האג"ח הקונצרניות

כמו שוק המניות, גם שוק האג"ח הקונצרניות חווה התרסקות עם התפשטות מגפת הקורונה, ומיד לאחריה התאוששות - שתיקנה כשני שלישים מהירידות ● האם השוק יחזור לנקודת השיא שלו? ומה הסיכון העיקרי במשבר?

ישיבת הממשלה הראשונה של ממשלת האחדות / צילום:  Abir Sultan, רויטרס

רק על הפיל הגדול שבחדר אף אחד בישיבת הממשלה לא העז לדבר

בישיבת העבודה הראשונה של הממשלה היו ברכות, הוזכר האיום האיראני, עיד אל-פיטר אבל כמעט כל השרים והנוכחים התעלמו מהמשפט של ראש הממשלה שהחל כמה שעות מאוחר יותר ● גם מזכיר הממשלה צחי ברוורמן הונחה לחתוך כל אפשרות לשאלות בנושא

מיכה ברכוז, ממייסדי BUYME / צילום: ענת ליטבק

אקזיט ענק למייסדי BUYME: מוכרים שליש ממניות החברה לפי שווי של 250 מיליון שקל

הרוכשים, קבוצת מאיר שבבעלות יעקב שחר וישראל קז, יואב בן יקר וברק קנה ● התמורה למייסדי BUYME : 81 מיליון שקל במזומן ● המייסדים פועלים לפיתוח פלטפורמת מתנות דומה בזירה הבינלאומית

צחי נחמיאס / צילום: מירי נחמיאס

מגה אור ומשפחת וייל יקימו פרויקט נדל"ן בסמוך למפעל המלט בבית שמש

בעל השליטה במגה אור, צחי נחמיאס, סירב לענות לפניית "גלובס" בנוגע למה הייעוד אותו צופה החברה למגרש, והאם השטח יישאר בייעודו הנוכחי

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון/ צילום: רפי קוץ

נגיד בנק ישראל: לא להעלאת מסים השנה; כן להפעלה מיידית של תכניות הסיוע

בישיבת הממשלה בה אושרה הצעת החוק לתקציב חירום נוסף של 14 מיליארד שקל אמר הנגיד פרופ' אמיר ירון כי אין מקום לצעדים הפוגעים בפעילות הכלכלית עד שהמשק ישוב לפסים של צמיחה. בנוסף טען כי אין לעכב את התכנית למענקים לעידוד התעסוקה בגלל ויכוחים על פגמים בה

חממה לגידול קנאביס/ צילום: shutterstock א.ס.פ.קריאייטיב

איבדו אמון? למה משקיעי הקנאביס בתל אביב לא מתרגשים מקבלת אישור הייצוא המיוחל אחרי שנה וחצי

המניות שקפצו עם אישור הייצוא על ידי משרד הכלכלה לפני שבועיים, מחקו את רוב העליות ● הסיבות: עדיין דרושים אישורי משרד הבריאות, האיחוד האירופי והמדינות המייבאות ● כעת השוק מחכה לראות אם המשלוחים ממריאים בפועל

סוכנות של חברת הרץ בדנבר, בסוף השבוע. קשיים כלכליים עוד מלפני המגפה / צילום: David Zalubowski, Associated Press

פרשנות - פשיטת הרגל של הרץ: כרוניקה של פעילות ממונפת

קצב ההתאוששות של ענף השכרת הרכב והליסינג, והסיכוי של החברות בענף לשרוד, תלוי במידה רבה במועד ובקצב שבו תחזור התעופה האזרחית לתקנה ובסינכרון בין המועד הזה לתקופת ההתאוששות שדרושה של תעשיית הרכב

רכבת ישראל / צילום: יח"צ

דחייה נוספת בהפעלת הרכבת: תחזור לפעילות רק בעוד שבועיים

הרכבות ישובו לפעילות מלאה ב-8 ביוני ● עם זאת, כבר מסוף השבוע קיבולת האוטובוסים תעלה ל-75%

בורסת טוקיו / צילום: Koji Sasahara, Associated Press

מגמה מעורבת בבורסות אסיה; הונג קונג ממשיכה לאבד גובה

בוול סטריט לא יתקיים היום מסחר לרגל יום הזיכרון האמריקאי ● הנפט נסחר במגמה חיובית וחוזה מסוג ברנט רושם עלייה של 0.6% לרמה של 35.35 דולר לחבית

פקח חניה / צילום: אריאל ירוזלמסקי

רכב פרטי ואופניים - כן. תחבורה ציבורית ושיתופית - לא. כך משגעת הקורונה את מדיניות התחבורה בעולם

דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בחן את הפעלת שירותי התחבורה הציבורית בעת משבר הקורונה ● על פי נתוני המדינות השונות נרשמה ירידה חדה של 80-90% בשימוש בתחבורה הציבורית

שדרה מרכזית בשטוקהולם, שבדיה. חנויות פתוחות והמון אנשים בחוץ, עסקים כרגיל. / צילום: David Keyton, Associated Press

דווקא בזמן מיתון: האם המודל הסקנדינבי יציל את כלכלות העולם?

בתקופה שברחבי העולם שכירים רבים הפכו מובטלים, ועצמאיים נמצאים בקשיים גדולים, נשאלת השאלה האם הגיע זמנה של הכלכלה לאמץ את הסוציאל-דמוקרטי של סקנדינביה ● האזינו

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: חיים צח, לע"מ

האישומים, השופטים, עורכי הדין והעדים: כל מה שצריך לדעת על משפטם של נתניהו, אלוביץ' ומוזס

לראשונה בתולדות ישראל ראש ממשלה מכהן יעמוד לדין, כשלצידו שאול אלוביץ', בעלי בזק לשעבר, ומו"ל "ידיעות אחרונות" נוני מוזס • "גלובס" חוזר לכתבי האישום ומשרטט את הצלעות המרכזיות שיעמדו במוקד סדר היום - העדים, צוותי ההגנה והתביעה והרכב השופטים שיידרש להכרעה הדרמטית

בנימין נתניהו, השבעת הכנסת ה-35 / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

"החלטת ביהמ"ש מציבה גבול ברור בין הליכי המשפט הפלילי לבין ספינים בדעת הקהל"

כך אומרת ד"ר ענת פלג, מנהלת המרכז למשפט ותקשורת בפקולטה למשפטים של אונ' בר-אילן ● פלג מברכת על מה שהיא מכנה "ערנותם של שופטי נתניהו לתכסיסיו התקשורתיים" ועל כך ש"שמרו על שוויון בפני החוק בכך שחייבו אותו להגיע לפתיחת משפטו"

דרור שרון, מנכ"ל מגל / צילום: איל יצהר, גלובס

פימי מנצלת צלילה של 40% במגל כדי להכפיל את החזקותיה

פימי הגישה הצעת רכש בהיקף של עד 26 מיליון דולר למניות החברה הביטחונית, כדי להגדיל את החזקותיה מ-42% ל-80% מהמניות

מתחם "היבדק וסע" לבדיקות קורונה / צילום: דוברות מד"א

המובטלים בחברה הערבית: יותר גברים, יותר צעירים

18.6% מדורשי העבודה בשל משבר הקורונה היו ערבים ישראלים ● מחצית מהנרשמים החדשים הם צעירים בני 20 עד 34, לעומת 42.6% לפני המשבר ● 57.8% מהמובטלים החדשים הם גברים ● הפגיעה הקשה ביותר: באוכלוסייה הבדואית