גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

פגיעה בליטיגציה התאגידית

בעקבות החלטת ביהמ"ש העליון לפסול שופטת מלשבת ב"דיון חוזר" על החלטתה בתביעה נגזרת

בית-המשפט העליון הורה החודש על פסילתה של השופטת המחוזית דניה קרת-מאיר מלשבת בעתירה לקיום דיון חוזר על החלטתה לאשר תביעה נגזרת (ע"א 461/14 רוזן נ' ביטון). החלטת פסילה זו לא נגעה לטענה עובדתית כלשהי בקשר לעבודת השופטת המוערכת. ההחלטה התבססה על שני טעמים עיקריים: האחד, כי לא ראוי שמי שהכריע בבקשה לאישור התביעה ידון בדיון החוזר, בשל עמדה מוקדמת שהתגבשה ביחס לסוגיה; השני, טעם מוסדי כי לא ראוי ששופט יישב כערכאת ערעור על החלטתו.

כרקע לדברים יצוין כי בשנת 2010, עם הקמתה של המחלקה הכלכלית בבית-המשפט המחוזי, בוצעו תיקוני חקיקה נוספים שנועדו להביא לייעול הטיפול בתיקי ליטיגציה תאגידית, ובפרט בתביעות ייצוגיות בניירות-ערך, בשל הצורך לעודד תביעות מבוססות מסוג זה.

בשל כך, נקבע בסעיף 41(ה) לחוק בתי-המשפט, התשמ"ד-1984, כי לא תהיה אפשרות להגשת רשות ערעור לבית-המשפט העליון על החלטה המאשרת הגשתה של תובענה ייצוגית בניירות-ערך או תובענה נגזרת.

עם זאת, על מנת שלא לחסום כליל את האפשרות לעתור נגד ההחלטה, שהיא בעלת השלכות קשות על הנתבעים, נקבע מנגנון מיוחד, שלפיו בעל-דין רשאי לעתור ולבקש "דיון חוזר" בפני מותב של שלושה שופטים באותו בית-משפט מחוזי, אשר יכולים להחליט בנסיבות מתאימות להעביר את ההליך לערעור בפני בית-המשפט העליון. כן נקבע כי ניתן יהיה לערער על ההחלטה במסגרת ערעור על פסק-הדין הסופי.

במקרה של רוזן, הגיש אליהו ביטון בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד קנדה-ישראל הצוק הצפוני, שהתבררה במחלקה הכלכלית בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בפני השופטת דניה קרת-מאיר (בדן יחיד). קרת-מאיר החליטה לאשר את התביעה הנגזרת.

המערערים, שלא השלימו עם ההחלטה, הגישו בקשה לקיים דיון חוזר בהחלטת האישור. ההרכב שנקבע לדון בדיון החוזר כלל את קרת-מאיר, והמערערים עתרו לפסילתה מלשבת בדיון החוזר, בטענה שאין זה ראוי ששופט ייטול חלק בהליך שבו נבחנת החלטה שהוא נתן, ולו* בדיון חוזר. מותב של שלושת שופטי המחלקה הכלכלית דחה את בקשת הפסלות, ועל החלטה זו הוגש הערעור.

נוסחו של סעיף 41(ה) אינו קובע אם השופט אשר אישר את הגשת התובענה, יוכל לשבת בדין במסגרת הדיון החוזר שיוגש על החלטתו. בית-המשפט העליון קבע, כי לא ניתן שאותו שופט יישב גם בהכרעה המאשרת את הגשת התובענה וגם במותב הדן ב"דיון החוזר". פרשנות אפשרית אחרת היא כי על השופט שנתן את ההחלטה להיכלל באותו מותב. זאת, כדי לייעל את ההליכים ברוח התיקון לחוק, ובאמצעות מתן תוכן נפרד ומובחן להליך "הדיון החוזר".

פסילה יוצאת דופן

כפי שבית-המשפט העליון מציין, קיימים לא מעט הליכים שבהם שופטים נדרשים להכריע בנושאים שבהם כבר הכריעו בעבר.

כך הדבר כאשר בית-המשפט העליון היושב בערעור מקבל את הערעור ומורה לבית-המשפט קמא לבחון מחדש סוגיה מסוימת, אפילו כזו הנוגעת לזיכוי או להרשעה, או לקבוע עונש בהתחשב בשיקולים נוספים, אשר לא נשקלו באופן מספק קודם לכן; הוא הדין כאשר בית-משפט נדרש לעיון חוזר בהחלטתו בשל שינוי נסיבות או במקרים של צווי-מניעה.

זאת ועוד, שופטי בית-המשפט העליון עצמם יושבים לא אחת במותב נוסף על פסק-דינם, שהתקבל קודם. זאת, במסגרת דיון נוסף שמתקיים לאחר הגשת ערעור על אותה ההחלטה שהם קיבלו. ניתן לטעון, כי גם שופטים אלה כבר גיבשו עמדה מוקדמת ביחס לסוגיה שבה הכריעו בערעור, ומה טעם שיישבו שוב לדיון נוסף על אותה החלטה? הניסיון מראה כי במקרים החריגים שבהם נערך דיון נוסף, היו שופטים ששינו את עמדתם, וגיבשו עמדה חדשה לאחר שהנושא נדון בהרכב המורחב של שופטי בית-המשפט העליון.

ואכן, פסק-דינו של בית-המשפט העליון מתייחס לשני היבטים אלה, אך מבהיר כי במקרים אלה, אין מדובר בערעור על אותן קביעות עובדתיות, אלא בדיון מחודש בסוגיות עקרוניות-הלכתיות או בבדיקה חוזרת בשל שינוי נסיבות עובדתיות.

אולם גם כאשר מדובר רק בסוגיה עקרונית, קשה ליצור הבחנה ברורה בין דיון בעובדות לבין בירור הלכה במשפט, וכי אלה כאלה תלויים ונגזרים זה מזה. לעניין זה יוזכר הדיון שהתקיים בתיק דנ"פ 3371/98 אזואלוס נ' מדינת ישראל, שם הוחלט כי המערער יורשע בהריגה ולא ברצח, בשל קנטור שקונטר עובר לרצח אשתו והשכן.

חלק משופטי ההרכב דנו במסגרת אותו דיון בשאלה אם בית-המשפט העליון בערעור ראה באופן עובדתי דומה את הקוביות העובדתיות שסודרו בבית-המשפט המחוזי, באופן שהוביל אותו להכרעה משפטית שונה. עצם הדיון כשלעצמו על העובדות, והמחלוקת שהייתה בעניין זה בין שופטי בית-המשפט העליון בדיון הנוסף, מלמדים עד כמה הדברים אינם קלים להבחנה ולהפרדה.

דומה כי בפסיקתו על פסילתה של השופטת דניה קרת-מאיר - מלשבת בדיון חוזר על החלטה שלה - בית-המשפט העליון סבר כי לא ראוי שאותו שופט יישב בדיון החוזר, שכן במסגרתו עשויות לעלות טענות "ערעוריות", ואין שופט יושב בערעור על החלטותיו. אולם ניתן היה לפתור קושי זה על-ידי ייחוד ההליך של "דיון חוזר" למהותו ולתכליתו - דיון נוסף על ההחלטה בהרכב מורחב של שלושה שופטים, שבמסגרתו ניתן יהיה לבחון את ההחלטה ואת השלכותיה וחשיבותה, ואף להחליט, אם יימצא שמדובר בהליך הכרוך בסוגיות חשובות או תקדימיות, להעבירה להכרעת בית-המשפט העליון. לפי גישה זו, עצם הרעיון של דיון חוזר משמעותו עיון מחדש, ואם יש חשש שאותו שופט שכבר החליט גיבש עמדה מוקדמת, מוסיפים למותב שני שופטים נוספים.

הדבר גם יעיל יותר מבחינת ניהול ההליך: ככל ששני השופטים שיצטרפו למותב יסברו כי ההחלטה מוטעית, ממילא לא יהיה צורך במותב חדש; וככל ששני השופטים יקבעו כי ההחלטה מוצדקת, גם אז אין צורך בפסילת השופט שישב בערכאה הראשונה.

יוצא אפוא כי העברת הנושא למותב חדש נועדה רק למקרה שבו שני שופטים נוספים נחלקים בעמדותיהם; ולנוכח תכלית החוק, אפשר שדווקא במקרה כזה ראוי יהיה כי תיוותר ההכרעה של השופט המתיר את הגשת התובענה על כנה.

לו רצה בכך, המחוקק יכול היה לקבוע כי על החלטה לאשר תובענה נגזרת או תובענה ייצוגית בניירות-ערך, יוגש ערעור למותב בבית-המשפט המחוזי, אשר לא יכלול את השופט שנתן את ההחלטה. אך המחוקק החליט שלא לנקוט הליך מיוחד זה, והעדיף הליך של "דיון חוזר". העדפה זו משקפת את הצורך לייעל את הליכי הליטיגציה התאגידית ולהופכם להליכים זריזים, ובמיוחד כאשר מאושרת הגשתה של תובענה נגזרת או ייצוגית.

ניתן לחשוב על דרכים לייחד את הדיון הנוסף ולאבחנו מהליך של ערעור, בלי להביא לפסילה יוצאת דופן של שופטת, פסילה שתוביל דווקא להרחבת הליך הדיון החוזר, להפיכתו לערעור של ממש, לסרבול ולהארכת ההליכים. לפיכך, ראוי לערוך דיון נוסף בשאלה הזו.

הכותבת היא שותפה המתמחה בליטיגציה תאגידית ומסחרית במשרד עוה"ד גולדפרב-זליגמן

עוד כתבות

אילון מאסק / צילום: Reuters, Hannibal Hanschke

"אני האיש העשיר בעולם, כמה מוזר": מה סוד הקסם של אילון מאסק

מוחות שמתקשרים עם מחשבים, חברה שתיישב את מאדים, נחילי מכוניות אוטונומיות: לאילון מאסק מספיקה רק רגל אחת במציאות כדי להפוך רעיון מופרך לאמיתי ● כך הפך הדלפון האקסצנטרי לאיש העשיר ביותר בעולם - ואפילו לו זה נשמע הזוי

הסיפורים הבולטים של סוף השבוע / צילום: גלובס

הטעויות של הסקרים והקרב החדש של הקיבוצים: הכותרות הבולטות של הסופ"ש

הדרך של מנכ"ל שופרסל לפסגה ● הנפקת חברת ההימורים ● גורו העסקים מגלה מה הסוד המלוכלך של הקורונה ועוד שלושה סיפורים בולטים מהסופ"ש האחרון

ראש ממשלת הולנד עוזב את הארמון המלכותי בהאג לאחר התפטרותו / צילום: Reuters, Piroschka van de Wouw

ממשלת הולנד התפטרה אחרי שהרשויות האשימו לשווא משפחות במרמה

ועדת חקירה מצאה כי הרשויות האשימו לשווא כ-20 אלף משפחות בקבלת קצבאות ילדים במרמה, ובמקרים רבים הכריחו אותן להשיב כספים שקיבלו כחוק או הגדירו את ראשי המשפחה כפושעים ● בחירות יתקיימו במרץ ● כל משפחה תקבל פיצוי של 30 אלף אירו

חנויות סגורות בעקבות הסגר / צילום: כדיה לוי, גלובס

המחירים של הסגר השלישי: כ-130 אלף דורשי עבודה חדשים

129,747 דורשי עבודה חדשים נרשמו בשירות התעסוקה מאז תחילת הסגר ● עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים את הקבוצה העיקרית בקרב המובטלים

רפת פרות / צילום:  איל יצהר

ותודה לקורונה: זינוק של עשרות אחוזים בשוק תחליפי הבשר

בעוד שוק המזון מהחי עלה ב-10.4% בשנה החולפת, שוק התחליפים זינק ב-27.5% ● המוצרים שבלטו: הטופו והבשר הצמחי ● מרבית האנליסטים צופים כי שוק החלבון האלטרנטיבי יהווה מעל 10% משוק החלבון העולמי עד 2030

עמוס לוזון/ צילום: יוסי כהן

לוזון השלים גיוס הון של 45 מיליון שקל ובוחן רכישת החזקות הציבור ברונסון

גיוס ההון נגיע לאחר זינוק של 100% שרשמה מניית קבוצת לוזון בשלושת החודשים האחרונים לשווי חברה של 375 מיליון שקל

ביג פאשן דנילוף טבריה. בניגוד למגמה בקניונים / צילום: יח"צ

ירידה של 1.1% בתוצר: פגיעת הקורונה בכלכלה הישראלית ברבעון השלישי הייתה מהנמוכות במדינות המפותחות

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2020 התכווצה הפעילות הכלכלית במשק ב-2.9% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 ● העובדה שהפגיעה בכלכלה הישראלית נמוכה יחסית מוסברת בעיקר בעוצמה שהפגין היצוא הישראלי במהלך המשבר

דונלד טראמפ / צילום: Associated Press, Patrick Semansky

החסימה שהטילו טוויטר ופייסבוק על טראמפ וחשבונות אחרים נושאת פירות

על פי מחקר שפורסם בוושינגטון פוסט, כמות המידע השגוי ברשת בנוגע לתוצאות הבחירות בארה"ב ירדה ב-73% מאז חסימת טראמפ ב־8 בינואר

נתב"ג בימי קורונה / צילום: אנדי ריקובר

מאומתים נוספים בטיסות מדובאי. למה אין בדיקות קורונה לנוחתים?

לפי משרד הבריאות, 209 בני אדם שחזרו ארצה מחו"ל היו חולים בקורונה, שליש מהם הגיעו מדובאי ● בעוד שעוד ועוד מדינות דורשות בדיקה שלילית מכל מי שנכנס לתחומן, בישראל הנושא עדיין בבדיקה

שימוש באפליקציית ביט / צילום: אתר בנק הפועלים, יח"צ

בקצב הביט: למה אפליקציית התשלומים הפופולרית צריכה להטריד אתכם?

אפליקציית התשלומים ביט של בנק הפועלים הפכה למעצמה בתחום התשלומים ● האם השינוי הזה צריך להטריד אותנו, ואיך זה קשור לריכוזיות? ● האזינו

מנכ"ל שופרסל איציק אברכהן / צילום: איל יצהר

"בחיים יש נסיכים ואחרים שצריכים לעבוד יותר קשה"

כשמנכ"ל שופרסל איציק אברכהן מונה לתפקיד, רבים הרימו גבה: "אמרו עליי, מי אתה שבאת ממגדל העמק ומהלוגיסטיקה וקיבלת את שופרסל הגדולה?" ● מאז הוא הצליח להפוך את החברה מרשת מסורתית למובילת שוק דיגיטלית וחדשנית ● מתוך הפודקאסט "חצי שעה של השראה" עם ערן גפן

תומכי טראמפ מסתערים על הקפיטול / צילום: Reuters, Leah Millis

טראמפ קורא לעיתונות "אויבת העם", אבל הוא זה שראוי לתואר הזה

הנשיא היוצא של ארה"ב פילג, קיטב והסית ● הוא קירב את הדמוקרטיה האמריקאית אל חורבן ● היא תלקק את פצעיה עוד זמן רב, אבל ייתכן שניצלה

מיכל ברוורמן–בלומנשטיק / צילום: איל יצהר

"מנכ"ל מיקרוסופט הציע לי רילוקיישן וסירבתי"

מיכל ברוורמן-בלומנשטיק, מנכ"לית מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח, על העבודה בחברה ועל אתגרי הקורונה ● "מנכ"ל מיקרוסופט הציע לי רילוקיישן וסירבתי. האקו-סיסטם בארץ משרת אותנו טוב יותר"

אחוזה בבריטניה. בדרך כלל יש בית קטן נוסף לצוות / צילום: Shutterstock

משבר הקורונה: הלונדונים רוצים יותר מרחב וקונים בתים בכפר

מגפת הקורונה הפכה את העבודה מהבית לנורמה, והמריצה מחדש את שוק הבתים הכפריים

ישי דוידי / צילום: יונתן בלום

מנצלת את הצרות של טבע: מה עומדת מאחורי ההשקעות החדשות של קרן פימי

קרוב למיליארד שקל השקיעה הקרן שמוביל ישי דוידי בחברות הפועלות בתחום הרפואי, ובחלקן היא כבר רואה השבחה נאה ● בקרן לא מחפשים השקעה על בסיס ניתוח של התעשייה כולה, אלא בודקים באופן פרטני חברות שאותן ניתן להשביח

רכישת דירה / צילום: Shutterstock, Shutterstock

הקשר בין אי אמון במערכת הפוליטית לעלייה ברכישת דירות

לאחר ההלם הראשוני, הקורונה דווקא הביאה לרתיחה בשוק הדיור ● לאחר שנתיים של שיתוק פוליטי, הזוגות הצעירים לא רואים אופק בתחום הדיור ולא הורידו את מספר הדירות שהם רוכשים ● המשקיעים חזרו אל השוק בעקבות הורדת מס הרכישה בסוף יולי

קיבוץ חולית / צילום: איל יצהר

"איך אפשר להגיד עלינו שאנחנו עשירים?": דרור פויר בעקבות דוח חדש שמרתיח את הקיבוצים

דוח שפרסמה רשות מקרקעי ישראל לאחרונה מציע להפקיע מהקיבוצים הנחות שנהנו מהן עד כה, לצמצם את שטחיהם וכך לאיים על המשך הבנייה בהם ● בעוטף עזה כועסים במיוחד: "נתבע את כל מי שחתום עליו אישית" ● ברמ"י משיבים: "הם כבר לא קיבוצים, אין שם כלום ממה שהיה פעם"

בנימין נתניהו ובני גנץ / צילום: יהונתן סמייה, דוברות הכנסת

סוגיית הבנייה בשטחים: נתניהו מנסה להתערב, גנץ בולם בגופו

הבוקר התכנסה ועדת המשנה לתכנון ורישוי במינהל האזרחי ביהודה ושומרון לדיון במתן הקלות ואישורים לבנייה פלסטינית בשטחי C ● לדברי שר הביטחון גנץ, גורמים מלשכת רה"מ יצרו קשר ישיר עם נציגי המינהל האזרחי וביקשו לעצור את הדיון, אך גנץ הורה להמשיכו: "לא אאפשר עקיפת סמכויות"

בדיקות קורונה במעבדה בבית חולים בילינסון  / צילום: דוברות בית החולים רבין

אותרו 4 מקרים נוספים של הווריאנט הדרום אפריקאי של הקורונה בישראל

ארבעת המקרים החדשים מגיעים מאיחוד האמירויות ● עד כה אותרו בסך הכל 12 מקרים של הווריאנט הדרום אפריקאי של הקורונה בישאל ● מצב התחלואה מוסיף להיות קשה - אתמול אומתו מעל 8,000 חולים חדשים ברחבי הארץ

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

ירידות בת"א: טבע מזנקת ב-6%, נקסט ג'ן מזנקת ב-20%

מדד ת"א 35 רושם ירידה של כ-0.3% ומדד ת"א 90 נסחר בירידה של 0.6% ● אחרי שלוש שנים האינפלציה חוזרת לטריטוריה שלילית ● עליות בולטות במניות אופקו, גילת, לייבפרסון ואודיוקודס