גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

פגיעה בליטיגציה התאגידית

בעקבות החלטת ביהמ"ש העליון לפסול שופטת מלשבת ב"דיון חוזר" על החלטתה בתביעה נגזרת

בית-המשפט העליון הורה החודש על פסילתה של השופטת המחוזית דניה קרת-מאיר מלשבת בעתירה לקיום דיון חוזר על החלטתה לאשר תביעה נגזרת (ע"א 461/14 רוזן נ' ביטון). החלטת פסילה זו לא נגעה לטענה עובדתית כלשהי בקשר לעבודת השופטת המוערכת. ההחלטה התבססה על שני טעמים עיקריים: האחד, כי לא ראוי שמי שהכריע בבקשה לאישור התביעה ידון בדיון החוזר, בשל עמדה מוקדמת שהתגבשה ביחס לסוגיה; השני, טעם מוסדי כי לא ראוי ששופט יישב כערכאת ערעור על החלטתו.

כרקע לדברים יצוין כי בשנת 2010, עם הקמתה של המחלקה הכלכלית בבית-המשפט המחוזי, בוצעו תיקוני חקיקה נוספים שנועדו להביא לייעול הטיפול בתיקי ליטיגציה תאגידית, ובפרט בתביעות ייצוגיות בניירות-ערך, בשל הצורך לעודד תביעות מבוססות מסוג זה.

בשל כך, נקבע בסעיף 41(ה) לחוק בתי-המשפט, התשמ"ד-1984, כי לא תהיה אפשרות להגשת רשות ערעור לבית-המשפט העליון על החלטה המאשרת הגשתה של תובענה ייצוגית בניירות-ערך או תובענה נגזרת.

עם זאת, על מנת שלא לחסום כליל את האפשרות לעתור נגד ההחלטה, שהיא בעלת השלכות קשות על הנתבעים, נקבע מנגנון מיוחד, שלפיו בעל-דין רשאי לעתור ולבקש "דיון חוזר" בפני מותב של שלושה שופטים באותו בית-משפט מחוזי, אשר יכולים להחליט בנסיבות מתאימות להעביר את ההליך לערעור בפני בית-המשפט העליון. כן נקבע כי ניתן יהיה לערער על ההחלטה במסגרת ערעור על פסק-הדין הסופי.

במקרה של רוזן, הגיש אליהו ביטון בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד קנדה-ישראל הצוק הצפוני, שהתבררה במחלקה הכלכלית בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בפני השופטת דניה קרת-מאיר (בדן יחיד). קרת-מאיר החליטה לאשר את התביעה הנגזרת.

המערערים, שלא השלימו עם ההחלטה, הגישו בקשה לקיים דיון חוזר בהחלטת האישור. ההרכב שנקבע לדון בדיון החוזר כלל את קרת-מאיר, והמערערים עתרו לפסילתה מלשבת בדיון החוזר, בטענה שאין זה ראוי ששופט ייטול חלק בהליך שבו נבחנת החלטה שהוא נתן, ולו* בדיון חוזר. מותב של שלושת שופטי המחלקה הכלכלית דחה את בקשת הפסלות, ועל החלטה זו הוגש הערעור.

נוסחו של סעיף 41(ה) אינו קובע אם השופט אשר אישר את הגשת התובענה, יוכל לשבת בדין במסגרת הדיון החוזר שיוגש על החלטתו. בית-המשפט העליון קבע, כי לא ניתן שאותו שופט יישב גם בהכרעה המאשרת את הגשת התובענה וגם במותב הדן ב"דיון החוזר". פרשנות אפשרית אחרת היא כי על השופט שנתן את ההחלטה להיכלל באותו מותב. זאת, כדי לייעל את ההליכים ברוח התיקון לחוק, ובאמצעות מתן תוכן נפרד ומובחן להליך "הדיון החוזר".

פסילה יוצאת דופן

כפי שבית-המשפט העליון מציין, קיימים לא מעט הליכים שבהם שופטים נדרשים להכריע בנושאים שבהם כבר הכריעו בעבר.

כך הדבר כאשר בית-המשפט העליון היושב בערעור מקבל את הערעור ומורה לבית-המשפט קמא לבחון מחדש סוגיה מסוימת, אפילו כזו הנוגעת לזיכוי או להרשעה, או לקבוע עונש בהתחשב בשיקולים נוספים, אשר לא נשקלו באופן מספק קודם לכן; הוא הדין כאשר בית-משפט נדרש לעיון חוזר בהחלטתו בשל שינוי נסיבות או במקרים של צווי-מניעה.

זאת ועוד, שופטי בית-המשפט העליון עצמם יושבים לא אחת במותב נוסף על פסק-דינם, שהתקבל קודם. זאת, במסגרת דיון נוסף שמתקיים לאחר הגשת ערעור על אותה ההחלטה שהם קיבלו. ניתן לטעון, כי גם שופטים אלה כבר גיבשו עמדה מוקדמת ביחס לסוגיה שבה הכריעו בערעור, ומה טעם שיישבו שוב לדיון נוסף על אותה החלטה? הניסיון מראה כי במקרים החריגים שבהם נערך דיון נוסף, היו שופטים ששינו את עמדתם, וגיבשו עמדה חדשה לאחר שהנושא נדון בהרכב המורחב של שופטי בית-המשפט העליון.

ואכן, פסק-דינו של בית-המשפט העליון מתייחס לשני היבטים אלה, אך מבהיר כי במקרים אלה, אין מדובר בערעור על אותן קביעות עובדתיות, אלא בדיון מחודש בסוגיות עקרוניות-הלכתיות או בבדיקה חוזרת בשל שינוי נסיבות עובדתיות.

אולם גם כאשר מדובר רק בסוגיה עקרונית, קשה ליצור הבחנה ברורה בין דיון בעובדות לבין בירור הלכה במשפט, וכי אלה כאלה תלויים ונגזרים זה מזה. לעניין זה יוזכר הדיון שהתקיים בתיק דנ"פ 3371/98 אזואלוס נ' מדינת ישראל, שם הוחלט כי המערער יורשע בהריגה ולא ברצח, בשל קנטור שקונטר עובר לרצח אשתו והשכן.

חלק משופטי ההרכב דנו במסגרת אותו דיון בשאלה אם בית-המשפט העליון בערעור ראה באופן עובדתי דומה את הקוביות העובדתיות שסודרו בבית-המשפט המחוזי, באופן שהוביל אותו להכרעה משפטית שונה. עצם הדיון כשלעצמו על העובדות, והמחלוקת שהייתה בעניין זה בין שופטי בית-המשפט העליון בדיון הנוסף, מלמדים עד כמה הדברים אינם קלים להבחנה ולהפרדה.

דומה כי בפסיקתו על פסילתה של השופטת דניה קרת-מאיר - מלשבת בדיון חוזר על החלטה שלה - בית-המשפט העליון סבר כי לא ראוי שאותו שופט יישב בדיון החוזר, שכן במסגרתו עשויות לעלות טענות "ערעוריות", ואין שופט יושב בערעור על החלטותיו. אולם ניתן היה לפתור קושי זה על-ידי ייחוד ההליך של "דיון חוזר" למהותו ולתכליתו - דיון נוסף על ההחלטה בהרכב מורחב של שלושה שופטים, שבמסגרתו ניתן יהיה לבחון את ההחלטה ואת השלכותיה וחשיבותה, ואף להחליט, אם יימצא שמדובר בהליך הכרוך בסוגיות חשובות או תקדימיות, להעבירה להכרעת בית-המשפט העליון. לפי גישה זו, עצם הרעיון של דיון חוזר משמעותו עיון מחדש, ואם יש חשש שאותו שופט שכבר החליט גיבש עמדה מוקדמת, מוסיפים למותב שני שופטים נוספים.

הדבר גם יעיל יותר מבחינת ניהול ההליך: ככל ששני השופטים שיצטרפו למותב יסברו כי ההחלטה מוטעית, ממילא לא יהיה צורך במותב חדש; וככל ששני השופטים יקבעו כי ההחלטה מוצדקת, גם אז אין צורך בפסילת השופט שישב בערכאה הראשונה.

יוצא אפוא כי העברת הנושא למותב חדש נועדה רק למקרה שבו שני שופטים נוספים נחלקים בעמדותיהם; ולנוכח תכלית החוק, אפשר שדווקא במקרה כזה ראוי יהיה כי תיוותר ההכרעה של השופט המתיר את הגשת התובענה על כנה.

לו רצה בכך, המחוקק יכול היה לקבוע כי על החלטה לאשר תובענה נגזרת או תובענה ייצוגית בניירות-ערך, יוגש ערעור למותב בבית-המשפט המחוזי, אשר לא יכלול את השופט שנתן את ההחלטה. אך המחוקק החליט שלא לנקוט הליך מיוחד זה, והעדיף הליך של "דיון חוזר". העדפה זו משקפת את הצורך לייעל את הליכי הליטיגציה התאגידית ולהופכם להליכים זריזים, ובמיוחד כאשר מאושרת הגשתה של תובענה נגזרת או ייצוגית.

ניתן לחשוב על דרכים לייחד את הדיון הנוסף ולאבחנו מהליך של ערעור, בלי להביא לפסילה יוצאת דופן של שופטת, פסילה שתוביל דווקא להרחבת הליך הדיון החוזר, להפיכתו לערעור של ממש, לסרבול ולהארכת ההליכים. לפיכך, ראוי לערוך דיון נוסף בשאלה הזו.

הכותבת היא שותפה המתמחה בליטיגציה תאגידית ומסחרית במשרד עוה"ד גולדפרב-זליגמן

עוד כתבות

מיכל הלפרין/ צילום:יוסי זמיר

חוק הריכוזיות: הושלמה ההפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים

הוועדה לצמצום הריכוזיות פרסמה עדכון של רשימת התאגידים, הגופים הפיננסיים ורשימת הגורמים הריכוזיים לאחר שהושלמה ההפרדה במסגרת חוק הריכוזיות ● החוק חוקק במטרה להפחית את הריכוזיות במשק הישראלי ולהגביר את התחרות בו, וקבע, בין היתר, כי יש להגביל מבנה פירמידלי של חברות החזקה לשתי שכבות בלבד של חברות בורסאיות

הבורסה בתל אביב/ צילום: שלומי יוסף

הבורסה ננעלה בעליות: ת"א 90 קפץ ב-1.2%, טבע איבדה 5%

לייבפרסון צללה ב-21% לאחר שהעמיקה את ההפסד הרבעוני; סמנכ"ל הכספים של החברה פרש ● באפט חשף את השינוי בהחזקותיו במניית טבע ברבעון ● אלקטרה צריכה במו"מ עם סלקום למכירת גולן טלקום ● מחזור המסחר בשוק המניות הגיע ל-666 מיליון שקל

הסרטון שהצית את המשבר עם כאן/ צילום : צילום: מסך

המשבריסט: מסר של הסתרה, רדיפה וחוסר הוגנות - בפרשת סג"ל התאגיד ירה לעצמו ברגל. פעמיים

צונאמי של שיימינג הופנה בסוף השבוע נגד התאגיד בעקבות השעיית אראל סג"ל ● התגובה הצינית שהוציא בוודאי לא הועילה ● אבל כדי לבדוק האם יש כאן משבר ומה עומקו, צריך לנסות ולהבין מי עשוי או עלול להיות מושפע ממנו ואיך ● "המשבריסט" חונך טור ראשון ב"גלובס" עם מסקנה מטרידה

בנימין נתניהו וניר ברקת / צילום: איל יצהר, גלובס

נתניהו מציג תוכנית כלכלית: ניר ברקת ואני נוריד את יוקר המחיה

נתניהו וברקת הציגו היום בבורסת תל אביב את התוכנית הכלכלית של הליכוד ● בין הרפורמות המתוכננות: הוזלת מחירי המזון על ידי הורדת מכסים ורגולציות והפחתת מסים על רכישת קרקעות

קלמן ליבסקינד / צילום: יונתן בלום, גלובס

קלמן ליבסקינד על השעיית אראל סג"ל: לא אגיש את התוכנית בלעדיו

ביום חמישי נודע כי תאגיד השידור השעה זמנית את העיתונאי אראל סג"ל, זאת לאחר שלקח חלק בסרטון תעמולה של הליכוד ● קלמן ליבסקינד, שמגיש יחד עם סג"ל תוכנית אקטואליה יומית בערוץ 11: "כל עוד התוכנית 'קלמן וסג"ל' תהיה בלי סג"ל, היא תהיה גם בלי קלמן"

דוד ביטן / צלם: איל יצהר

היועמ"ש נענה לבקשת דוד ביטן: יעביר את חומרי החקירה בעניינו אחרי הבחירות

באופן דומה נהג בזמנו מנדלבליט גם ברה"מ בנימין נתניהו: אז כמו היום הסכים היועמ"ש לדחות את העברת חומרי החקירה לחשודים בתיק נתניהו כדי להימנע מדליפת חומרי החקירה באופן שעלול לזהם את הליך הבחירות

צביקה וילנאי /  צילום יח"צ

בעקבות קריסת מגה: עמיתי מועדון הוט יקבלו החזר של 100 אלף שקל

מדובר בכספים שהעמיתים שילמו לפני שנים עבור רכישת תווי קנייה לרשת מגה ("התו החכם") ● ההחזר מגיע גם ל-1,300 שקל לעמית וגם לשקלים בודדים – בהתאם ליתרה שנשארה בתווים שלא מומשו

יאיר נתניהו / צילום: שלומי יוסף

יאיר נתניהו לבן גביר: אשלם לך מיליון ש' אם תעבור את אחוז החסימה

"בוא נחתום על חוזה עם תוקף משפטי, שאם אתם עוברים, אני משלם לך מיליון שקל, אבל אם אתם לא עוברים, אתה משלם לי מיליון שקל. זורם?" - כך צייץ אתמול בנו של ראש הממשלה ● תגובתו של בן גביר לא איחרה להגיע

מדידת חום לנוסעת על טיסה יוצאת מסין  / צילום: Associated Press

לא רק סין: משרד הבריאות מחמיר את אזהרות הקורונה לחוזרים לארץ

השבים מתאילנד ,הונג קונג, סינגפור ומקאו יידרשו לשהות בבידוד במשך 14 ימים אחרי שובם לישראל ● האם ההודעה הזו תשפיע על טיסות אל על לבנגקוק?

החטאים של התקשורת - החוק השיווקי / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי , גלובס

חטא התוכן השיווקי: פרסום סמוי הוא בגידה באמון שהציבור נתן בתקשורת

פרסום סמוי, או בשמות המכבסה השונים שלו - "תוכן שיווקי", "תוכן ממומן", "המלצות קריאה" או פשוט "כל כתבה שאתם רואים פה" - הוא אחת הדוגמאות המושלמות שסיפקה לנו ההיסטוריה לפתגם "ניסר את הענף שהוא יושב עליו" והתשובה הכי ישירה לשאלה מדוע אבד האמון בתקשורת ● פרויקט מיוחד

סונדאר פיצ'אי מנכ"ל גוגל וסמנכ"ל גוגל באזור אירופה /  צילום: רויטרס, HANNIBAL HANSCHKE

על רקע התחרות העזה: גוגל מבצעת ארגון מחדש של פעילות הענן

בגוגל מתקשים לסגור את הפער בתחום הענן עם אמזון ומיקרוסופט, שמובילות את השוק ● בגוגל ציינו כי "מספר קטן של עובדים" קיבל הודעה על ביטול משרותיהם

יו"ר כחול לבן, בני גנץ / צילום: דוברות כחול לבן, יח"צ

כחול לבן נקנסו ב-4,000 שקל; בלוק הימין חתם על התחייבות אישית לנתניהו

יו"ר ועדת הבחירות קיבל את עתירת התנועה לאיכות השלטון והורה לבני גנץ להסיר פוסט שהציג תעמולה מנוגדת לחוק ● אריה דרעי הוביל את מהלך התמיכה בנתניהו

תיירים ברחובות סין / צילום: Mark Schiefelbein, Associated Press

השבוע בשווקים: "אפילו אם הווירוס ייבלם תוך חודשיים-שלושה הפגיעה בכלכלה העולמית היא משמעותית"

"השווקים הפיננסיים סבורים שהקורונה היא תופעה חולפת, והפחתות ריבית יפצו על הפגיעה קצרת הטווח בפעילות הכלכלית בעולם", כך כותבים כלכלני בנק פועלים ● השבוע יתפרסמו שלל נתוני מאקרו, בהם: שיעור הצמיחה ביפן ומדד המחירים לצרכן בגוש האירו ● התחזית השבועית של "גלובס"

בני דרייפוס, מנכ"ל משרד השיכון / צילום: כדיה לוי

זכה בפיס: התפקיד החדש של מנכ"ל משרד השיכון בני דרייפוס

הצעד המפתיע של דרייפוס מקורו, ככל הנראה, ברצונו לחזור ולעבוד עם אביגדור יצחקי, שעזב את מטה הדיור לפני כשנתיים ● האם לעובדה כי תוכנית למשתכן מצטמקת יש קשר להחלטה?

שמואל סייד מנכ"ל ריט 1 / צילום: תמר מצפי, גלובס

הירידה הצפויה בשיעורי ההיוון הובילה לרווחי שערוך של 150 מיליון שקל בדוחות ריט 1

קרן ההשקעות בנדל"ן מצטרפת בהודעתה לחברת אמות, שעדכנה לאחרונה על צפי לרישום "רווחים מהותיים מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, בהיקף העולה על 500 מיליון שקל" בדוחות לסיכום 2019 ● ריט 1 נסחרת בשווי של כ-4.1 מיליארד שקל אחרי טיפוס שנתי במנייתה של כ-55%

קלפיות במרכז לוגיסטי של ועדת הבחירות/  צילום: רויטרס, Ammar Awad

פנייה ליו"ר ועדת הבחירות: לאסור שימוש המפלגות באפליקציות לניהול בחירות

על רקע פרצת האבטחה באפליקציית אלקטור, בה משתמשות חלק מהמפלגות, המכון הישראלי לדמוקרטיה הגיש חוות דעת לוועדת הבחירות ● "איסוף המידע והצלבתו פוגע בחוק הגנת הפרטיות, מאיים על הזכות לבחור ולהיבחר ופותח כר נרחב לזיופים ולדליפות מידע"

טראמפ במפגש עם עובדי בואינג, 2017/ צילום :  \   Mic Smith AP

מלחמת הסחר הקטנה: ארה"ב מעלה מכסים על מטוסים מאירופה

המניע להעלאת המכסים נובע מאי-שביעות רצון מהסובסידיות מהן נהנית חברת המטוסים האירופית איירבוס

ברני סנדרס בבולטימור בבחירות 2016 / צילום:    Patrick Semansky  AP

פרשנות - קמפיינים על קו הזינוק: המאבק על אמריקה הלא-לבנה

לאחר שבועיים של לבנים, מגיע סופסוף תורם של האפרו-אמריקאים והלטינים לערבב את הקלפים במירוץ הדמוקרטי עתיר המשתתפים לנשיאות ● נבאדה, המדינה הראשונה בארה"ב שבה הלבנים עומדים להפוך למיעוט בתוך כשנתיים, תצביע בשבת

רמי לוי / צילום: שלומי יוסף

יזמי המזון והנדל"ן רמי לוי ושלום חיים מכניסים את השלד בי.ג'י.איי לעסקי המלונאות והדיור המוגן

ללוי ולשותפו לשליטה שלום חיים - בעלי חברת טעמן, כבר יש פעילות נדל"ן פרטית משמעותית - חלקה במשותף ● בבי.ג'י.איי "בונים" גם על היכרות של טעמן שיווק מזון עם הציבור החרדי, שעשוי להוות קהל מרכזי לדיור מוגן ● בעלת השליטה בבי.ג'י.איי, חברת שי אודם, "מחזיקה כבר היום בנכסי מלונאות הנמצאים בהקמה, ועשויה להתקשר בהסכמי הפעלה עם בתי המלון שבבעלות בעלת השליטה"

הנשיא טראמפ מבקר בגבול ארה”ב־מקסיקו/ צילום: רויטרס, Kevin Lamarque

דעה: פרשה רודפת פרשה: כך מנצל טראמפ את משרד המשפטים להסדרת חשבונות פוליטיים

הנשיא: "יש לי זכות מלאה לתת הוראות למשרד המשפטים" ● שופט: "רפובליקת בננות"