גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אדם פרטי יוכל למשכן נכסים שיקבל בעתיד - תמורת אשראי

ועדת השרים לחקיקה אישרה את ההצעה שהגישה שרת המשפטים איילת שקד לתיקון חוק המשכון ■ התיקון לחוק מבטל את מוסד "השיעבוד הצף" המוטל על נכסים בלתי מוגדרים של חברה

איילת שקד / צילום: תמר מצפי
איילת שקד / צילום: תמר מצפי

לא רק משרד האוצר ונגידת בנק ישראל דואגים להגדלת האשראי במשק ולהגברת התחרות. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (ב') הצעה של משרד המשפטים לתיקון חוק המשכון, שתכליתה להגביר את הגישה של הציבור הרחב לאשראי.

ההצעה, שהוגשה בידי שרת המשפטים איילת שקד, כוללת מתן אפשרות לאדם פרטי למשכן נכסים עתידיים שצפויים להגיע לרשותו בתמורה לאשראי וכן את ביטול מוסד "השיעבוד הצף" (שיעבוד שמוטל על נכסים בלתי מוגדרים של חברה וש"צף" עד שאירוע מסוים מתקיים).

הצעת החוק מבקשת גם לקבוע את סדרי העדיפויות בין נושים שונים, בהתאם לאיזון בין האינטרסים השונים, מתוך כוונה לאפשר שוק אשראי יעיל והוגן.

יצוין כי הצעה דומה עלתה על-ידי משרד המשפטים בקדנציה של הכנסת ה-18, ב-2010, אך היא לא התגבשה לחוק, וכעת היא הועלתה מחדש על-ידי השרה שקד.

לפי הצעת החוק, אחד מהצעדים הנדרשים על-מנת לפתח את שוק האשראי ולהגביר את התחרות בו, הוא "קיומו של חוק משכון מודרני אשר יאפשר היקף רחב יותר של נכסים הניתנים למישכון, ובכך יקטין את הסיכון של הנושה לאי-פירעון מצד החייב. שוק אשראי מודרני מחייב גם את ביטול ההבחנות הקיימות בין סוגי חייבים (יחידים או חברות), שהן מיותרות, ואין להן הצדקה".

ביחס לשיעבודים, הדין הנוהג בישראל הוא חוק המשכון. עם השנים התעורר הצורך לעדכן את הוראות החוק בהתאם להתפתחויות שחלו בעולם המסחר, להסדיר סוגיות שונות בתחום דיני השיעבודים שאינן מוסדרות כראוי בחוק הקיים, כגון משכון ניירות ערך בידי יחידים, ביצוע עסקאות בנכס הממושכן על-ידי החייב וחילוף הנכס הממושכן.

העקרונות המוצעים בהצעת החוק החדשה מבוססים על הסדר השיעבודים החל במדינות רבות, כגון ארה"ב וקנדה.

עיקרי השינויים המוצעים בחוק:

א. משכון נכסים עתידיים

הכרה ביכולתו ובזכותו של אדם יחיד (לעומת זכותה של חברה) למשכן נכס שטרם הגיע לרשותו, ואף נכס שטרם בא לעולם. לפי ההסדר המוצע, המשכון יהיה תקף כלפי הצד השני - מרגע יצירתו, וכלפי צד שלישי - מיום רישומו או הפקדתו, כפי שייקבע בחוק. זאת, להבדיל משיעבוד צף התקף כלפי צד שלישי רק מעת התגבשותו, ושחל רק לגבי חברות. בנוסף, יוכל היחיד אף למשכן את כלל נכסיו, הן אלה הקיימים בעת המשכון והן אלה שיגיעו לרשותו בעתיד.

הצעת החוק מבוססת על ההכרה כי הגדלת היקף הנכסים הניתנים לשיעבוד ומתן אפשרות ליצירת מגוון גדול יותר של שיעבודים, מאפשרת לחייבים יתר גמישות מול נושים, מפתחת את שוק האשראי ומאפשרת תנאי הלוואה נוחים יותר.

לפי משרד המשפטים, על אף האמור, מתן תוקף למשכון כלל נכסיו של יחיד עשוי לעורר חשש. "בהקשר זה ניתן לטעון כי מבחינה מוסרית אין זה ראוי שאדם יוכל לשעבד את כל נכסיו העתידיים לנושיו, על כל המשתמע מהתוצאות החברתיות והכלכליות העלולות לנבוע מכך", נכתב בהצעה. "כמו כן, קיים חשש שהמלווה, שלרוב נמצא בעמדת מיקוח טובה יותר מאשר החייב, ידרוש מהחייב, בתחילת פעילותו העסקית, לא רק שיעבוד של נכס ספציפי אלא מיכון של כלל נכסיו, הן הקיימים והן העתידיים".

לפיכך, לפי ההצעה, מועדפת השיטה, לפיה ניתנות לחייב מירב האפשרויות למשכן את נכסיו, אך זאת תוך קביעת מנגנוני הגנה מיוחדים, שתכליתם למנוע פגיעה בו או בנושים אחרים. "בדרך זו ניתן מחד להגביר את הגישה לאשראי ולאפשר קבלת מימון גם למי שאינם פועלים במסגרת תאגיד; ומאידך לפקח על כך שהיחיד לא יימצא במצב ששעבד את כל נכסיו, הקיימים והעתידיים, לנושה אחד", צוין בהצעה.

ב. רישום משכונות

הוראות בדבר רישום משכונות מוסדרות כיום בתקנות המשכון. על-פי התקנות הקיימות רושם הנושה הודעת משכון, הניתנת לרישום, אף אם טרם נחתם הסכם המשכון ואף אם טרם בא הנכס לעולם. כמו כן, בתקנות הקיימות חייב הנושה לציין את תקופת המשכון; אם לא ציין פרט זה, לא תירשם הודעת המישכון.

הוראות מסוג זה ואחרות הנוגעות להקמת המרשם, הוראות בעניין פרטי הרישום וזכות העיון במרשם - מן הראוי שיעוגנו בחוק המשכון עצמו, ולכן מוצע לכלול בו סעיפים מתאימים לכך.

ג. סדרי עדיפויות

הנושה יוכל לרשום משכון על כלל נכסי החייב ולזכות בעדיפות על פני נושים אחרים, אם שכלל ראשון את המשכון. עדיפות זו היא יחסית בלבד, שכן ישנם כללי עדיפות מיוחדים לסוגים מסוימים של נושים, לרבות קונים. תחרות בין נושים שאינה מוסדרת בהוראה ספציפית תוכרע, כאמור, על-פי כלל העדיפות של מתן עדיפות למי ששכלל ראשון בזמן, בין אם השכלול הוא בדרך של רישום ובין אם בדרך של הפקדה.

בניגוד לחוק המשכון שאינו מכיר בחריגים לכלל העדיפות לפיו זוכה הראשון בזמן - כוללת ההצעה כללים מפורטים לסיטואציות שונות. פירוט זה נובע מהצורך לקבוע בבהירות את "כללי המשחק" על-מנת שהם יהיו ידועים מראש, כך שהנושה והחייב יוכלו לתכנן את צעדיהם בהתאם. ודאות באשר לסדרי העדיפויות בין נושים מקטינה את הסיכון המשפטי שיש לנושים, ומהווה נדבך מרכזי להסדר חקיקתי שעיקרו תחרות בין נושים.

ד. השפעת ההצעה על חברות

1. שיעבוד צף

שיעבוד צף הוא שיעבוד על נכסים בלתי מוגדרים של חברה בע"מ או אגודה שיתופית. שיעבוד זה "צף" עד שאירוע מסוים (לרוב פירוק החברה) מביא להתגבשותו ולהתייחסותו לנכסים מסוימים העומדים לרשות החברה, בעת קרות האירוע.

מטרת השיעבוד הצף היא מתן בטוחה ראויה לנושי החברה, תוך שלחברה יש חופש פעולה בנכסיה. השיעבוד הצף מאפשר לחברה החייבת להמשיך לבצע עסקאות בנכסיה במהלך העסקים הרגיל. כעיקרון, השיעבוד הצף כפוף לשיעבודים קבועים על נכסי החברה שנוצרו טרם הגיבוש.

לפי ההסדר המוצע, מוסד "השיעבוד הצף" יתבטל. הנושה והחברה החייבת יהיו רשאים ליצור משכון קבוע של הנכסים העתידיים של החברה. מעמדו של משכון זה לא יהיה נחות אוטומטית ביחס לשיעבודים ספציפיים של נכסי החברה, והוא ייקבע לפי מועד השכלול של זכות המישכון, בכפוף לחריגים מסוימים המפורטים בהצעה.

ביטול מוסד השיעבוד הצף וקביעת משכון על כלל נכסיה של החברה, הקיימים והעתידיים, מחייב התמודדות חזיתית עם מעמדם של חובות בדין קדימה המוסדר כיום בסעיף 234 לפקודת החברות.

על-פי הדין הקיים, סדרי הנשייה בפירוק חברה הם כדלקמן: נושים מובטחים שלהם משכון או משכנתא על נכס ספציפי של החברה; נושים בדין קדימה; נושים שלהם שיעבודים צפים שהתגבשו עם תחילת הפירוק; ונושים "רגילים".

לפי ההצעה, "עיקרו של הפתרון המוצע הוא שאם חל המשכון על כלל נכסיו של החייב או על מרביתם, מימוש המשכון יהיה רק על-ידי מינוי כונס נכסים, והחובות בדין קדימה ייפרעו בטרם ייפרע החוב לנושה המובטח".

עוד מוצע לקבוע כי נכס אשר טרם הגיע לעולם במועד תחילת הליכי חדלות הפירעון (תחילת הליכי הפירוק, הקפאת ההליכים או פשיטת-הרגל), כלומר - נכס שזכותו של החייב טרם התגבשה לגביו - לא ייכלל בשיעבוד הכללי, כך שלמעשה נכס זה ייוותר לחלוקה בין הנושים "הרגילים".

2. איסור מישכון נוסף

הצעת החוק משנה את המצב הקיים בכך שהיא אינה מתירה לנושה להגביל את כוחו של החייב לבצע עסקאות בנכס הממושכן, ובכלל זה היא אינה מאפשרת להתנות על כוחו של החייב לשעבד את הנכס פעם נוספת.

הוראה זו נדרשת, בין היתר, לאור תיקון מספר 17 לפקודת החברות, ששינה באופן דרסטי את מוסד השיעבוד הצף, שכן הוא התיר לבעל השיעבוד הצף למנוע יצירת שיעבוד קבוע שיהיה עדיף על השיעבוד הצף. ההוראה נועדה למנוע מהנושה שליטה בלעדית בנכס הממושכן ובכך לשעבד אותו לרצונו או להסכמתו.

מתן אפשרות לחייב לבצע עסקאות בנכס המשועבד מקבלת משנה חשיבות, נוכח מתן האפשרות לחייב למשכן את מכלול נכסיו לנושה. במקרה כזה, הגבלת האפשרות של החייב לערוך עסקאות אחרות בנכסיו, בכפוף למשכון, מאפשרת לנושה שליטה בלתי סבירה על הרכוש הממושכן. ביטול האיסור על משכון נוסף מהווה משקל נגד לכוח המוגבר שניתן לנושה, לו ממושכנים כלל נכסי החייב.

יצוין כי לפי ההצעה, הדינים המיוחדים לגבי משכנתאות יישארו בעינם, ולא מוצע לערוך תיקונים בחוק המקרקעין.

התיקון לחוק המשכון

■ אפשרות למשכון נכסים עתידיים - הכרה בזכותו של יחיד למשכן נכס שטרם הגיע לרשותו בתמורה לאשראי.

■ סדרי עדיפויות - נושה יוכל לרשום משכון על כלל נכסי החייב ולזכות בעדיפות על-פני נושים אחרים, אם שכלל ראשון את המשכון.

■ ביטול מוסד השיעבוד הצף - הנושה והחברה החייבת יהיו רשאים ליצור משכון קבוע של הנכסים העתידיים של החברה. מעמדו של משכון זה לא יהיה נחות אוטומטית ביחס לשיעבודים ספציפיים של נכסי החברה (בניגוד לשיעבוד צף), והוא ייקבע לפי מועד השכלול של המשכון.

■ ביטול איסור משכון נוסף - הצעת החוק אינה מתירה לנושה להגביל את כוחו של החייב לבצע עסקאות בנכס הממושכן, ובכלל זה לשעבד את הנכס פעם נוספת.

עוד כתבות

ניהול חדשנות בהייטק הישראלי / אילוסטרציה: שאטרסטוק

מחקר: ישראל במקום השלישי בדירוג האקוסיסטמים הטכנולוגיים המובילים

סקר של חברת היעוץ הישראלית-שוויצרית StartupBlink מצביע על התחזקות של ישראל בדירוג האקוסיסטמים הטכנולוגיים העולמי מהמקום הרביעי למקום השלישי ● בדירוג הערים: תל אביב יורדת בדירוג מהמקום השישי לשביעי ● בייג'ינג ושנחאי מזנקות

רשף לוי בקמפיין לתנובה / צילום: יח"צ

הפרסומות הזכורות והאהובות: הטבלה לא משקרת - אבל לא תמיד חושפת הכול

נתוני מדד הפרסומות הזכורות והאהובות של גיאוקרטוגרפיה ו"גלובס" מחמשת החודשים האחרונים מאפשר לסמן את המנצחים הגדולים של התקופה הזו, בהיבטים של חשיפה ואפקטיביות של ההשקעה בפרסום ● מנכ"ל גיאוקרטוגרפיה עם התובנות והממצאים

מיכה אבני/ צילום: שלומי יוסף

בדרך למיזוג אגוד במזרחי טפחות: פנינסולה במו"מ מתקדם לרכישת תיק האשראי ליהלומנים

אגוד ומזרחי טפחות חייבים למכור את התיק על מנת לקבל את אישור רשות התחרות למיזוג ● עם השלמת מיזוג אגוד בבנק מזרחי טפחות יהיו בישראל רק 6 קבוצות בנקאות מסחריות נפרדות

לן בלווטניק, בעלי כלל תעשיות / צילום: יח"צ

הכול בגלל מכתב? בלווטניק עצר הזרמת כסף ל"רשת 13"

בעל השליטה בערוץ היה אמור להזרים 15 מיליון שקל, שהיו מיועדים, בין השאר, לתשלום משכורות לעובדים ● ועד עובדי "חדשות 13" שלח השבוע מכתב לרשות השנייה, שבו התריע כי "רשת 13" משלב בניגוד לחוק תכנים המקדמים את תוכניות הערוץ בשידורי החדשות

קפה ביאליק. גייס יותר מ־70 אלף ש' / צילום: איל יצהר, גלובס

לא מחכים למדינה: המסעדות והברים שפנו לגיוס המונים כדי להציל את העסק

הם פנו לציבור הלקוחות הקבועים באמצעות פלטפורמות כהד–סטארט, ומכרו שוברים לארוחות שאחרי הקורונה במאות אלפי שקלים, ששימשו עבורם כמעין הלוואות גישור • "הלקוחות נתנו לנו אוויר לתזרים", אומר שף מסעדת ג'ורג' אנד ג'ון שגייסה כמעט חצי מיליון שקל

סוחרים בוול סטריט / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

וול סטריט ננעלה בעליות; מדד נאסד"ק נשק לשיא

המדדים דאו ג'ונס, ו-S&P 500 קפצו ב-3.15% ובכ-2.6%, בהתאמה ● כ-2.5 מיליון אמריקאים חזרו לשוק העבודה בחודש מאי ● ראלי בענף התעופה: מניית אמריקן איירלינס זינקה בכ-7% בואינג הוביל את העליות בדאו ג'ונס עם תוספת של 10% ● מחיר הנפט מתקרב ל-40 דולר ● הזהב יורד בכ-2.3%

איגרא רמא, ת"א / צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של איגרא רמא

60 אלף עסקים עשויים להיסגר בחודשים הקרובים. אלו סיפוריהם של 40 שכבר נסגרו

עסקים קטנים ובינוניים בכל המדינה, מחיפה ועד אילת, ספגו מכה קשה עם פרוץ משבר הקורונה ● עשרות אלפים מהם עוד עשויים להיסגר בקרוב ● הנה אלה שכבר לא הצליחו להיאבק במצב הכלכלי ● סגרתם? פנו אלינו: i-can-help@globes.co.il

חשבון הטוויטר של דונלד טראמפ / צילום: שאטרסטוק

ציוץ גורלי: הכירו את האיש שהחליט לסכן מיליארדים ולצאת למלחמה בטראמפ

מה גרם לג'ק דורסי, מייסד ומנכ"ל טוויטר, לצאת השבוע למלחמה חזיתית וקשה נגד נשיא ארה"ב? ● ולמה הנמסיס שלו, מארק צוקרברג, בחר להתייצב דווקא לצידו של הנשיא? ● הקרב על דמוקרטיה, עתיד האינטרנט ובעיקר על הרבה מאוד כסף ● האזינו לפודקסאט "הצוללת"

איקאה בצומת אשתאול / צילום: שלומי יוסף, גלובס

צו סגירה זמני לכשליש ממתחם איקאה באשתאול

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל חלקית את בקשת המדינה שלא להפעיל כ-8,000 מ"ר ממתחם איקאה החדש באשתאול ● מדובר בחלק התפעולי, ולא בשטחי החנות עצמה

תמונות מהתערוכה / צילום: הדרן יזמות

עוד קורבן לקורונה: ואן גוך נמצא בבידוד במרינה בהרצליה

וגם: עיריית תל אביב-יפו הודיעה על השלמת הנגשת החופים המוכרזים בעיר ● השיחה

 

משרדי תאגיד השידור הציבורי כאן 11 / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מועצת התאגיד: כמחצית מהגרעון הוא כתוצאה "מטעויות שונות שנעשו ע"י ההנהלה"

המועצה היוצאת הנחתה את הנהלת התאגיד להימנע מפגיעה בליבת עשיית התאגיד ובעובדים "שאינם אחראים בשום צורה לגירעון שנוצר" ● למרות זאת, היום קיבלו העובדים הודעה על צעדי צמצום

רוברט לבנדובסקי עם תומאס מולר, באיירן מינכן, בונדסליגה / צלם: רויטרס

הקורונה חיסלה את הספורט? יש ליגות שעוד ירוויחו ממנה

הליגה הגרמנית חזרה מוקדם לפעילות ונהנית מבלעדיות טלוויזיונית וחשיפה שעשויה להיות שווה לה הון ● בכדורגל הישראלי מקווים שהמשבר יאיץ שילוב של הימורים על משחקים בזמן אמת, דבר שנחשב לפוטנציאל הכנסה אדיר

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

שש השנים הרעות של אדוארדו אלשטיין: יוצא להסדר חוב באי.די.בי לאחר ששפך לתוכה כ-3 מיליארד שקל

טיוטת ההצעה של אלשטיין לחיזוק מבנה ההון של חברת אי.די.בי כוללת הזרמת הון של 300 מיליון שקל ותספורת לנושים בהיקף של 600-700 מיליון שקל - כשליש מהחוב ● מניות ישראייר יירשמו למסחר בבורסה

מאיר אלמלם, צלם אירועים מקריית מוצקין / צילום: תמונה פרטית

"אני במצב של שיתוק. וגם כשאני מסתכל קדימה, אני לא אופטימי"

מאיר אלמלם הוא צלם אירועים והבעלים של חברת "קליק צלמים" ● "למה הממשלה לא מפצה את בעלי העסקים על הנזקים במאי וביוני?"● "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

ברק אובמה / צילום: רויטרס

אובמה לנוער שחור בארה"ב: "זה הרגע להתעלות לאידאלים הנשגבים ביותר"

הנשיא לשעבר אמר את הדברים במפגש וירטואלי עם נוער שחור על רקע הריגתו של ג'ורג' פלויד בידי שוטרים במינאפוליס ● "הטרגדיה היא גם הזדמנות אדירה להתעורר", אמר

מני מזוז ואורי שהם / צילום: רפי קוץ

כששופטים שופטים שופטים: הלקח שלימד אותנו השבוע השופט מני מזוז

החלטת נציב תלונות הציבור על שופטים אורי שהם בתלונה שהוגשה נגד השופט מני מזוז, מדגימה את הקושי בכך שתלונות שמוגשות נגד שופטי ביהמ"ש העליון מתבררות על ידי שופט עליון בדימוס, עמית שלהם לשעבר

פולי ברונשטיין / צילום: אלעד גוטמן

המינוי שבוטל ועורר סערה: בכירים בליכוד אספו חומרים על מנכ"לית קרן היסוד המיועדת לפני שנפסלה

פולי ברונשטיין כבר נבחרה לתפקיד מנכ"לית קרן היסוד והתחילה חפיפה, כשפתאום קיבלה הודעה על ביטול המינוי ● הנימוק הרשמי: קיצוצים בעקבות משבר הקורונה ● בכיר בליכוד ל"גלובס": "היא, שפעלה להפיל את נתניהו, באמת חשבה שתוכל להתמנות לתפקיד במוסד לאומי חשוב?"

הפגנה בקליפורניה בשבוע שעבר, במחאה על הסגר  / צילום: Ronen Tivony, רויטרס

מצאו פרצה: כך סידרה הקורונה לבעלי בניינים במנהטן סיוע חלומי

עשרות חברות נדל"ן בארה"ב הצליחו לקבל סיוע בהיקף עשרות מיליוני דולרים באמצעות חברות ניהול, בגלל "חור" בתוכניות הסיוע

סניף של יינות ביתן / צילום: איל יצהר, גלובס

הסכם קיבוצי בין הנהלת יינות ביתן לוועד עובדי מגה

בנוסף להסכם הקיבוצי הגיעו הצדדים להסכמות לגבי צעדי ההתייעלות בחברה ● בין צעדי ההתייעלות: סגירת המרלו"ג בקיבוץ אייל, כפי שנחשף לראשונה ב״גלובס״

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

וול סטריט ננעלה בירידות: הנאסד"ק איבד 0.7%, אמריקן איירלינס המריאה בכ-40%

אמריקן איירליינס דיווחה על עלייה של 71% בכמות הנוסעים היומית במאי לעומת אפריל ● מספר דורשי העבודה בארה"ב בשבוע החולף עלה מעבר לצפי ● פייסבוק תחל לסמן מידע מגופים ממשלתיים ברשת, בעיקר של סוכנויות ירידות מרוסיה וסין ● חשד להלבנת כספים בקזינו בסינגפור של לאס ווגאס סאנדס בבעלות שלדון אדלסון