גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מהו "ביטוח חסר" - ומה המשמעויות שלו מבחינת הפיצויים?

ביטוח חסר (תת-ביטוח) מתייחס למצב שבו סכום הביטוח הרשום בפוליסה נמוך מערכו האמיתי של הרכוש המבוטח ■ ישנם מצבים שבהם נכסים יבוטחו בשיעור חלקי - ולמרות זאת יקבל הניזוק פיצוי מלא

סדקים בבית / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
סדקים בבית / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

ביטוח חסר (המכונה גם תת-ביטוח) הוא מונח מענף הביטוח המתייחס למצב שבו סכום הביטוח הרשום בפוליסת הביטוח נמוך מערכו האמיתי של הרכוש המבוטח. ככלל, במצב של ביטוח חסר והתרחשות אירוע ביטוחי, יקבל המבוטח מחברת הביטוח תגמולים בשיעור יחסי. החישוב יבוצע בהתאם ליחס שבין סכום הביטוח בפוליסה לבין ערך הנכס בפועל.

לדוגמה: צביקה ביטח את הרכוש שלו בסכום השווה למחצית משוויו האמיתי. בקרות אירוע ביטוחי, יקבל צביקה תגמולי ביטוח הנמוכים משמעותית מהנזק שנגרם. האם בכל מצב של ביטוח חסר יקבל המבוטח תגמולים מופחתים בשיעור יחסי?

א' ("התובע") הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח שביטחה את הבית שלו ("הנתבעת"), בפוליסת ביטוח מבנה ("הפוליסה"). תביעה זו הוגשה לאחר שנגרמו נזקים לביתו של התובע, אשר בגינם שילמה הנתבעת לתובע תגמולי ביטוח יחסיים. הסיבה לתשלום היחסי נובעת מכך שהבית בוטח בביטוח חסר, דהיינו סכום הביטוח בפוליסה היה נמוך ממלוא ערך הבית.

התובע טען כי על הנתבעת לשלם לו את מלוא התגמולים עקב כך שהנתבעת לא הסבירה לו שהפוליסה אינה מכסה את ערך הבית בשלמותו. התובע הוסיף כי היה משוכנע שהפוליסה מכסה את השווי המלא של הבית, ובקרות אירוע ביטוחי הוא יקבל פיצוי מלא. לטענתו, העובדה שהנתבעת לא טרחה לציין בפניו שהבית מבוטח בביטוח חסר מלמדת על כך שהיא התרשלה.

מנגד נשמעה גרסתה של הנתבעת, ולפיה התובע פעל להוזלת הפרמיה - ולכן היה ער לעובדה שהבית מבוטח בביטוח חסר, בערך נמוך משמעותית משוויו. כמו כן, נטען כי הובהר לתובע שהפוליסה אינה מכסה את ערך הבית במלואו. לפיכך טענה הנתבעת כי יש לדחות את התביעה.

בית המשפט ציין כי בהתאם לחוק חוזה הביטוח, כאשר נכס מבוטח בביטוח חסר - המבטחת אינה חייבת לשלם תגמולים מלאים. פיצוי בביטוח חסר ישקף פיצוי יחסי בלבד.

מעדותו של התובע ניתן היה ללמוד כי הוא ידע שהבית מבוטח בביטוח חסר, בערך הנמוך באופן משמעותי ביחס לשווי המלא של הבית. למרות זאת בית המשפט השתכנע כי התובע סבר שסכום הביטוח משקף את ערך הבית בלבד ולא מתייחס כלל לערך הקרקע. בית המשפט התרשם כי התובע היה משוכנע שככל שיתרחש אירוע ביטוחי במסגרת הפוליסה - הוא יפוצה בגין מלוא הנזקים. עוד צוין כי אם הנתבעת הייתה טורחת להסביר לתובע שהבית מבוטח בביטוח חסר, על כל המשמעויות הנובעות מכך, התובע היה פועל להסדרת כיסוי ביטוחי מלא.

בית המשפט הוסיף כי על-מנת שתוכל מבטחת להסתמך על קיומו של ביטוח חסר - עליה להוכיח כי הסבירה למבוטח היטב על אודות קיומו ומשמעותו. הסבר כאמור יינתן טרם כריתת חוזה הביטוח. מבטחת שלא פעלה כך אינה יכולה להסתמך על ביטוח חסר ולשלם תגמול יחסי בלבד.

הבהרת המשמעות של ביטוח חסר נעוצה בעקרונות של תום-לב והגינות החלים על מבטחות. בית המשפט קבע כי האחריות לעובדה שהבית בוטח בביטוח חסר רובצת על הנתבעת, והיא אינה רשאית לשלם פיצוי יחסי בלבד. נקבע כי על הנתבעת לשלם לתובע תגמולים מלאים המשקפים את מלוא הנזק שנגרם לבית.

בית המשפט הוסיף כי התובע תרם לעובדה שהבית בוטח בביטוח חסר, בכך שלא קרא את הפוליסה. לפיכך נפסק כי על הנתבעת לשלם תגמולים מלאים המשקפים את מלוא הנזק, בניכוי 35% המשקפים את שיעור תרומתו של התובע למצב זה (בית משפט שלום - ת"ק (כ"ס) 57771-05-15).

מה גרם לנזקים בבית?

במקרה אחר, בתחילת שנת 2008 רכש י' ("התובע") בית. כמו כן נרכשה פוליסת ביטוח לכיסוי נזקים למבנה ולתכולתו ("הפוליסה") באמצעות חברת ביטוח ("הנתבעת"). סכום הביטוח לביטוח המבנה נקבע על 380,000 שקל. לאחר כשנה וחצי הבחין התובע בסדקים שהופיעו בביתו עקב נזילה ("האירוע"). סדקים אלה גרמו נזקים למבנה. במסגרת בדיקת הליקויים שבוצעה נקבע, בין היתר, כי שווי המבנה הינו 760,000 שקל.

ההפרש בין סכום הביטוח לשווי הבית בפועל נובע מכך שהפוליסה נרכשה לנכס בשטח של 100 מ"ר, בה בשעה ששטח הבית בפועל הוא 200 מ"ר. נתונים אלה מצביעים על כך שהמבנה בוטח בביטוח חסר. לפיכך הסכימה הנתבעת לשלם לתובע כמחצית הסכום משיעור הנזקים שנגרמו למבנה.

התובע עתר לבית המשפט, שיורה לנתבעת לשלם לו את מלוא התגמולים בגין האירוע. התובע טען כי אין בסיס לטענת ביטוח חסר. לשיטתו, הוא לא הסתיר אף פרט ביחס לגודל הבית ולא הציג מצג שונה. עוד נטען כי התובע כלל לא נשאל על עניין שטח הבית. יתרה מזאת, הנתבעת לא הסבירה לתובע את משמעות ההצהרה בנושא שטח הבית.

הנתבעת טענה להגנתה כי הנזקים לא נגרמו בעקבות הנזילה. לפי גרסתה, נזקים אלה נגרמו כתוצאה מבנייה שלא בהתאם לתקן. עוד טענה הנתבעת כי התנהגות התובע היא שהובילה לנזקים. לפיכך קיימת הצדקה לשלול מהתובע את הפיצוי. לכל הפחות, אם יקבע בית המשפט כי הגורם לנזק נעוץ בנזילה, יש לדחות את התביעה עקב כך שהבית בוטח בביטוח חסר.

בית המשפט הדגיש תחילה כי אין מחלוקת שהאירוע הינו אירוע ביטוחי. התשלום החלקי שהעבירה הנתבעת לתובע מהווה הודאה מצדה לכך שהנזילה גרמה לנזקים למבנה ואלה מכוסים בפוליסה. כמו כן, כאשר חברת ביטוח מעוניינת לסייג את היקף החבות שלה, עליה להעלות את דרישותיה לפני עריכת הביטוח. הנתבעת יכלה לשלול כיסוי למבנים שלא נבנו בהתאם לתקן לפני שערכה את הביטוח. משלא פעלה כאמור, אין באפשרותה של הנתבעת להישען על טענתה שהבנייה נעשתה שלא בהתאם לתקן כבסיס לשלילת הכיסוי הביטוחי. בית המשפט קבע כי כל הנזקים שנגרמו באירוע מכוסים בפוליסה.

על-פי בית המשפט אין מקום לקבל את טענת הנתבעת בדבר ביטוח חסר, למרות שאין מחלוקת בעניין שטח הבית בפועל אל מול השטח שמופיע בפוליסה. עוד נקבע כי מדובר בסייג לחבותה של הנתבעת, ואולם זו לא פורטה, ואין להסתמך עליה. הנתבעת לא הוכיחה שהתובע מסר מידע שגוי ביחס לגודל הבית.

נוסף על כך, נקבע כי מבוטח סביר אינו מכיר את המונח ביטוח חסר. על הנתבעת היה להבהיר לתובע, טרם עריכת הביטוח, את החשיבות של ההצהרה בדבר שטח הבית.

בית המשפט קיבל את התביעה ודחה את טענתה של הנתבעת, בין היתר בעניין ביטוח חסר (בית מהפשט שלום - ת"א (אשקלון) 1082/12).

נדגיש כי בינואר 2015 פורסם תיקון לתקנות שמסדירות את ביטוח הדירה ותכולתה. במסגרת התיקון נקבע כי עיקרון ביטוח חסר לא יחול על פרקים מסוימים בפוליסות דירה, החל ב-27 ביולי 2015 ואילך. ביטוח חסר יכול לבוא לידי ביטוי במגוון רחב של פוליסות ביטוח המעניקות כיסוי ביטוחי לנכסים שונים. כאשר בית המשפט יקבל את הטענה שהנכס בוטח בביטוח חסר - הניזוק יקבל פיצויים חלקיים בלבד, שלא יכסו את מלוא נזקיו.

כמו כן, כפי שהראינו בכתבה, ישנם מצבים שבהם נכסים יבוטחו בשיעור חלקי, ולמרות זאת יקבל הניזוק פיצוי מלא. מומלץ ורצוי להכיר את נושא הביטוח החסר (תת-ביטוח) ולוודא (באמצעות איש מקצוע כגון סוכן ביטוח) שהפוליסות השונות מעניקות כיסוי ביטוחי מלא לאותם נכסים.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח. 

עוד כתבות

מארק צוקרברג / צילום: צילום מסך מפייסבוק

זהירות, דיקטטורה: צוקרברג חשף את קו ההגנה החדש שלו

בנאום מיוחד על חופש הביטוי הציב עצמו מנכ"ל פייסבוק בעמדת המבוגר האחראי שפונה לעולם ומזהיר – אם לא תחדלו לריב כמו ילדים ולתת לטהרנות ולצדקנות לאכול כל חלקה טובה, הסינים ישתלטו על האינטרנט ויהרסו אותו ● האם צוקרברג באמת חושש מהסינים, או בעיקר לעתיד החברה שהקים? ● פרשנות

בנימין נתניהו / צילום: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

לא ביבי, לא חופרים? האם עד נתניהו המדינה לא שיקמה אתרים היסטוריים

רה"מ טען בסרטון תעמולה כי קודמיו לא השקיעו שקל באתרי מורשת ● האמת היא שהמדינה טיפלה באתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים כבר לפני עשרות שנים ● ובכל זאת, נתניהו יכול לרשום לזכותו מהפך בסדרי הגודל

אתר בנייה סגור בפתח תקווה / צילום: גיא ליברמן, גלובס

הקבלנים: הפסד יומי של 380 מיליון שקל בשל הטלת הסגר על יו"ש

ערב תקופת החגים שיגרו בהתאחדות בוני הארץ מכתב לראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו בו הפצירו שיחריג מהסגר עובדים בענף ● המכתב לא נענה ● מבדיקת "גלובס", עולה כי ערב חג הפסח שוגר מכתב דומה שבו נאמד ההפסד היומי מאי כניסת פועלים ב-350 מיליון שקל

רנו / צילום: רג'י דוביגנאו, רויטרס

ב-3% עד 4%: ההכרזה שגרמה למניית רנו לצנוח

לאור ביצועים חלשים, רנו קוצצת בתחזית הרווחים שלה ● רנו גם חתכה את התחזית שלה למרווח התפעולי לאזור ה-5%, לעומת התחזית הקודמת ששמה את המרווח התפעולי ב-6%

מאיר שמגר / צילום: איל יצהר, גלובס

זכרונות של מתמחה קטן מאיש גדול: בצילו של מאיר שמגר

ההתמחות אצל מאיר שמגר הייתה מנקודות השיא של חיי. איש מואר. כמוהו לא פגשתי, עד אז או מאז ● עו"ד דוד תדמור נפרד 

גמר גביע העולם בכדורגל.  beoutQ הערוץ הפיראטי beoutQ / צילום:HANDOUT  רויטרס

כך מאיים ערוץ טלוויזיה פיראטי ואלמוני על הכסף הגדול של קטאר

ערוץ טלוויזיה לא חוקי שפועל מסעודיה ומעביר לכל העולם שידורי ספורט מקטאר, מסעיר את האמירות וגורם לה להרהר אם להמשיך לשלם מיליארדי דולרים בשנה עבור שידורי התחרויות • החשש: הקטארים ינטשו את שידורי הספורט וענפים שלמים יתמוטטו

הג'וקר/ צילום: באדיבות טוליפ-אינטרטיי

צפוי להפליא ולא אמין להחריד: ג'וקר קלף לא ממש מנצח

מבחינה טכנית, "ג'וקר" הוא סרט מרשים במיוחד ● מבחינה תוכנית, הוא קליפה ריקה

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: Tom Nicholson, רויטרס

"פרלמנט של שוטים": לתקשורת הבריטית נמאס מהברקזיט

ראש הממשלה הבריטי בוריס ג'ונסון נחל מפלה נוספת בניסיון הלא נגמר להוציא את בריטניה מהאיחוד האירופי ● לעיתונים במדינה כבר נמאס מהסאגה, והם לא מפחדים להראות את זה

מרקוס בקינגהאם / צילום: יח"צ

מומחה הניהול מרקוס בקינגהאם מציג: במה טעינו עם העובדים שלנו

לוחצים עליכם לטפל בחולשות שלכם בעבודה? מומחה הניהול העולמי מרקוס בקינגהאם ינסה להוריד אתכם מזה ● בראיון ל"ליידי גלובס" הוא מספר על האלגוריתם שפיתח לבדיקת אפקטיביות בעבודה, ומנסח כתב אישום נגד שיטות הניהול החדשניות: "כשאנחנו מכריחים עובדים לציית לתרבות ארגונית מומצאת, אנחנו מדכאים את היצירתיות שלהם וגורמים לבזבוז אדיר של זמן"

שחקני NBA / צילום: רויטרס

מלחמת הסחר בין סין לארה"ב מאיימת להטביע גם את ה-NBA

ציוץ אחד של הג'נרל מנג'ר של יוסטון רוקטס שהביע תמיכה במחאה בהונג קונג נגד השלטון בסין, הביא בן רגע למשבר חמור בין ה-NBA לבין המדינה שבה היא תולה תקוות כלכליות גדולות ● וליגת הכדורסל הטובה בעולם אינה לבד: עולם הספורט מושפע כעת יותר מתמיד מיחסים בינלאומיים ומשברים גיאופוליטיים

פרופ' גבריאל זוקמן / צילום: Genevieve Shiffrar

פרופ' גבריאל זוקמן, רק בן 32 וכבר מצליח להסעיר את אמריקה כשהוא דורש מיסוי אגרסיבי על עשירים

בגיל 32 פרופ' גבריאל זוקמן לא רק מסעיר את אמריקה, אלא גם מסייע לעצב את מדיניות המס האגרסיבית של המפלגה הדמוקרטית ● "העובדה שהמיליארדרים בארה"ב משלמים כעת, לראשונה, פחות מס מכל השאר היא כישלון", הוא אומר בראיון בלעדי ל־G

לאגר אנד אייל   / צילום: אנטולי מיכאלו

“לאגר אנד אייל", בירות טובות במחיר מצוין. מתברר שאפשר

כשנפתח "לאגר אנד אייל" הייתי בטוח שלא יעברו כמה חודשים והוא ייסגר ● וראה זה פלא, המקום לא רק שורד אלא אף משגשג

מסחר בוול סטריט./  צילום: רויטרס

שבוע המסחר בוול סטריט ננעל בירידות; ג'ונסון אנד ג'ונסון צנחה 5.9%

בורסות אירופה ננעלו בירידות שערים ● נגיד הבנק המרכזי של אנגליה צפוי לנאום הלילה כשברקע ציפייה להצבעה על הסכם הברקזיט בפרלמנט הבריטי ● בורסת שנחאי נסגרה בירידה של 1.3% בעקבות הודעת התמ"ג של סין, שאר המדדים העיקריים באסיה ננעלו בירידות שערים גם כן

דיור מוגן / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

אל תשליכני לעת זקנה: זה מה שצריך לתקן בענף הדיור המוגן

דיירי הדיור המוגן כבר שנים "קהל שבוי", וללא התערבות של המדינה - המצב רק יחמיר ● דעה

 

רגולציה / צילום: Shutterstock

ביטוח הבריאות כדוגמה: הרגולציה הנוקשה בישראל פוגעת דווקא בצרכן

מספיק להסתכל על הרגולציה בענף הביטוח כדי להבין שמדובר באבן-נגף לכלכלה המקומית ● דעה

שאול אולמרט / צילום: איל יצהר

״כשירדתי מאולימפוס הבנתי שהצלחה לא הופכת אותי לגאון, ולהיפך": שאול אולמרט מסכם תקופה בפלייבאז

שמונה שנים לאחר שהקים את פלייבאז, שאול אולמרט התפטר בשבוע שעבר מתפקיד המנכ"ל ● בראיון ל"גלובס" הוא מספר על המעבר מההצלחה המסחררת וההפלגות ביאכטות של מיליארדרים למציאות הכואבת של סטארט-אפ שנאלץ לפטר כשליש מעובדיו ולהמציא את עצמו כל פעם מחדש

ראש ממשלת לבנון סעאד חרירי / צילום: Aziz Taher, רויטרס

המס על הוואטסאפ הצית הפגנות זעם בלבנון

המס עצמו כנראה יבוטל אבל ההפגנות לא שוככות ● ראש ממשלת לבנון סעד אל-חרירי ביטל את ישיבת הממשלה שאמורה הייתה לדון בהצעת התקציב לשנה הבאה, והקציב לקואליציה שלושה ימים לפתור את המשבר ● מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה: "נגד מסים חדשים, אבל לא תומך בהתפטרות של הממשלה"

ארומה תל אביב / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ארומה תל אביב

ויליגר: "מצרים על מחול השדים שנוצר וניסיונות השווא של ארומה ת"א להתנער מאחריות"

ממצאי בדיקת משרד הבריאות מנקים את האחריות מספקית הטונה ויליגר ● היסטמין הגבוה נבע מאופן הטיפול בטונה לאחר פתיחתה ● ארומה ת"א: "נעשה הכול על-מנת שתקלה מסוג זה לא תחזור" ● אדם נוסף הגיע לחדר מיון לאחר שאכל כריך טונה בקיוסק בנמל ת"א

מאיר שמגר / צילום:אמיר מאירי

מאיר שמגר היה גדול הבנאים של שלטון החוק במדינת ישראל

פרקליט צבאי ראשי, יועץ משפטי לממשלה ונשיא בית המשפט העליון – בכל תפקידיו הניעה את מאיר שמגר מחויבות דמוקרטית עמוקה, אנושיות, ואמונה בחירות, שוויון וצדק לכל אדם

משה יעלון ומשה כחלון / צילום: אמיל סלמן-הארץ

ערעור לבית המשפט העליון: חשפו את הסכם כחלון-יעלון

מדובר בנספחים להסכם שנחתם בנובמבר 2015 בין שר האוצר משה כחלון לשר הביטחון משה יעלון שאותם סרב משרד הביטחון לחשוף במסגרת פנייה לפי חוק חופש המידע ● המידע בנספחים החסויים הוא בעיקרו תחשיבי שכר וגמלאות לאנשי הקבע בצה"ל אך במשרד הביטחון טענו כי נתונים אלה מאפשרים ללמוד על סדרי הכוחות בהווה בעתיד