גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מהו "ביטוח חסר" - ומה המשמעויות שלו מבחינת הפיצויים?

ביטוח חסר (תת-ביטוח) מתייחס למצב שבו סכום הביטוח הרשום בפוליסה נמוך מערכו האמיתי של הרכוש המבוטח ■ ישנם מצבים שבהם נכסים יבוטחו בשיעור חלקי - ולמרות זאת יקבל הניזוק פיצוי מלא

סדקים בבית / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
סדקים בבית / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

ביטוח חסר (המכונה גם תת-ביטוח) הוא מונח מענף הביטוח המתייחס למצב שבו סכום הביטוח הרשום בפוליסת הביטוח נמוך מערכו האמיתי של הרכוש המבוטח. ככלל, במצב של ביטוח חסר והתרחשות אירוע ביטוחי, יקבל המבוטח מחברת הביטוח תגמולים בשיעור יחסי. החישוב יבוצע בהתאם ליחס שבין סכום הביטוח בפוליסה לבין ערך הנכס בפועל.

לדוגמה: צביקה ביטח את הרכוש שלו בסכום השווה למחצית משוויו האמיתי. בקרות אירוע ביטוחי, יקבל צביקה תגמולי ביטוח הנמוכים משמעותית מהנזק שנגרם. האם בכל מצב של ביטוח חסר יקבל המבוטח תגמולים מופחתים בשיעור יחסי?

א' ("התובע") הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח שביטחה את הבית שלו ("הנתבעת"), בפוליסת ביטוח מבנה ("הפוליסה"). תביעה זו הוגשה לאחר שנגרמו נזקים לביתו של התובע, אשר בגינם שילמה הנתבעת לתובע תגמולי ביטוח יחסיים. הסיבה לתשלום היחסי נובעת מכך שהבית בוטח בביטוח חסר, דהיינו סכום הביטוח בפוליסה היה נמוך ממלוא ערך הבית.

התובע טען כי על הנתבעת לשלם לו את מלוא התגמולים עקב כך שהנתבעת לא הסבירה לו שהפוליסה אינה מכסה את ערך הבית בשלמותו. התובע הוסיף כי היה משוכנע שהפוליסה מכסה את השווי המלא של הבית, ובקרות אירוע ביטוחי הוא יקבל פיצוי מלא. לטענתו, העובדה שהנתבעת לא טרחה לציין בפניו שהבית מבוטח בביטוח חסר מלמדת על כך שהיא התרשלה.

מנגד נשמעה גרסתה של הנתבעת, ולפיה התובע פעל להוזלת הפרמיה - ולכן היה ער לעובדה שהבית מבוטח בביטוח חסר, בערך נמוך משמעותית משוויו. כמו כן, נטען כי הובהר לתובע שהפוליסה אינה מכסה את ערך הבית במלואו. לפיכך טענה הנתבעת כי יש לדחות את התביעה.

בית המשפט ציין כי בהתאם לחוק חוזה הביטוח, כאשר נכס מבוטח בביטוח חסר - המבטחת אינה חייבת לשלם תגמולים מלאים. פיצוי בביטוח חסר ישקף פיצוי יחסי בלבד.

מעדותו של התובע ניתן היה ללמוד כי הוא ידע שהבית מבוטח בביטוח חסר, בערך הנמוך באופן משמעותי ביחס לשווי המלא של הבית. למרות זאת בית המשפט השתכנע כי התובע סבר שסכום הביטוח משקף את ערך הבית בלבד ולא מתייחס כלל לערך הקרקע. בית המשפט התרשם כי התובע היה משוכנע שככל שיתרחש אירוע ביטוחי במסגרת הפוליסה - הוא יפוצה בגין מלוא הנזקים. עוד צוין כי אם הנתבעת הייתה טורחת להסביר לתובע שהבית מבוטח בביטוח חסר, על כל המשמעויות הנובעות מכך, התובע היה פועל להסדרת כיסוי ביטוחי מלא.

בית המשפט הוסיף כי על-מנת שתוכל מבטחת להסתמך על קיומו של ביטוח חסר - עליה להוכיח כי הסבירה למבוטח היטב על אודות קיומו ומשמעותו. הסבר כאמור יינתן טרם כריתת חוזה הביטוח. מבטחת שלא פעלה כך אינה יכולה להסתמך על ביטוח חסר ולשלם תגמול יחסי בלבד.

הבהרת המשמעות של ביטוח חסר נעוצה בעקרונות של תום-לב והגינות החלים על מבטחות. בית המשפט קבע כי האחריות לעובדה שהבית בוטח בביטוח חסר רובצת על הנתבעת, והיא אינה רשאית לשלם פיצוי יחסי בלבד. נקבע כי על הנתבעת לשלם לתובע תגמולים מלאים המשקפים את מלוא הנזק שנגרם לבית.

בית המשפט הוסיף כי התובע תרם לעובדה שהבית בוטח בביטוח חסר, בכך שלא קרא את הפוליסה. לפיכך נפסק כי על הנתבעת לשלם תגמולים מלאים המשקפים את מלוא הנזק, בניכוי 35% המשקפים את שיעור תרומתו של התובע למצב זה (בית משפט שלום - ת"ק (כ"ס) 57771-05-15).

מה גרם לנזקים בבית?

במקרה אחר, בתחילת שנת 2008 רכש י' ("התובע") בית. כמו כן נרכשה פוליסת ביטוח לכיסוי נזקים למבנה ולתכולתו ("הפוליסה") באמצעות חברת ביטוח ("הנתבעת"). סכום הביטוח לביטוח המבנה נקבע על 380,000 שקל. לאחר כשנה וחצי הבחין התובע בסדקים שהופיעו בביתו עקב נזילה ("האירוע"). סדקים אלה גרמו נזקים למבנה. במסגרת בדיקת הליקויים שבוצעה נקבע, בין היתר, כי שווי המבנה הינו 760,000 שקל.

ההפרש בין סכום הביטוח לשווי הבית בפועל נובע מכך שהפוליסה נרכשה לנכס בשטח של 100 מ"ר, בה בשעה ששטח הבית בפועל הוא 200 מ"ר. נתונים אלה מצביעים על כך שהמבנה בוטח בביטוח חסר. לפיכך הסכימה הנתבעת לשלם לתובע כמחצית הסכום משיעור הנזקים שנגרמו למבנה.

התובע עתר לבית המשפט, שיורה לנתבעת לשלם לו את מלוא התגמולים בגין האירוע. התובע טען כי אין בסיס לטענת ביטוח חסר. לשיטתו, הוא לא הסתיר אף פרט ביחס לגודל הבית ולא הציג מצג שונה. עוד נטען כי התובע כלל לא נשאל על עניין שטח הבית. יתרה מזאת, הנתבעת לא הסבירה לתובע את משמעות ההצהרה בנושא שטח הבית.

הנתבעת טענה להגנתה כי הנזקים לא נגרמו בעקבות הנזילה. לפי גרסתה, נזקים אלה נגרמו כתוצאה מבנייה שלא בהתאם לתקן. עוד טענה הנתבעת כי התנהגות התובע היא שהובילה לנזקים. לפיכך קיימת הצדקה לשלול מהתובע את הפיצוי. לכל הפחות, אם יקבע בית המשפט כי הגורם לנזק נעוץ בנזילה, יש לדחות את התביעה עקב כך שהבית בוטח בביטוח חסר.

בית המשפט הדגיש תחילה כי אין מחלוקת שהאירוע הינו אירוע ביטוחי. התשלום החלקי שהעבירה הנתבעת לתובע מהווה הודאה מצדה לכך שהנזילה גרמה לנזקים למבנה ואלה מכוסים בפוליסה. כמו כן, כאשר חברת ביטוח מעוניינת לסייג את היקף החבות שלה, עליה להעלות את דרישותיה לפני עריכת הביטוח. הנתבעת יכלה לשלול כיסוי למבנים שלא נבנו בהתאם לתקן לפני שערכה את הביטוח. משלא פעלה כאמור, אין באפשרותה של הנתבעת להישען על טענתה שהבנייה נעשתה שלא בהתאם לתקן כבסיס לשלילת הכיסוי הביטוחי. בית המשפט קבע כי כל הנזקים שנגרמו באירוע מכוסים בפוליסה.

על-פי בית המשפט אין מקום לקבל את טענת הנתבעת בדבר ביטוח חסר, למרות שאין מחלוקת בעניין שטח הבית בפועל אל מול השטח שמופיע בפוליסה. עוד נקבע כי מדובר בסייג לחבותה של הנתבעת, ואולם זו לא פורטה, ואין להסתמך עליה. הנתבעת לא הוכיחה שהתובע מסר מידע שגוי ביחס לגודל הבית.

נוסף על כך, נקבע כי מבוטח סביר אינו מכיר את המונח ביטוח חסר. על הנתבעת היה להבהיר לתובע, טרם עריכת הביטוח, את החשיבות של ההצהרה בדבר שטח הבית.

בית המשפט קיבל את התביעה ודחה את טענתה של הנתבעת, בין היתר בעניין ביטוח חסר (בית מהפשט שלום - ת"א (אשקלון) 1082/12).

נדגיש כי בינואר 2015 פורסם תיקון לתקנות שמסדירות את ביטוח הדירה ותכולתה. במסגרת התיקון נקבע כי עיקרון ביטוח חסר לא יחול על פרקים מסוימים בפוליסות דירה, החל ב-27 ביולי 2015 ואילך. ביטוח חסר יכול לבוא לידי ביטוי במגוון רחב של פוליסות ביטוח המעניקות כיסוי ביטוחי לנכסים שונים. כאשר בית המשפט יקבל את הטענה שהנכס בוטח בביטוח חסר - הניזוק יקבל פיצויים חלקיים בלבד, שלא יכסו את מלוא נזקיו.

כמו כן, כפי שהראינו בכתבה, ישנם מצבים שבהם נכסים יבוטחו בשיעור חלקי, ולמרות זאת יקבל הניזוק פיצוי מלא. מומלץ ורצוי להכיר את נושא הביטוח החסר (תת-ביטוח) ולוודא (באמצעות איש מקצוע כגון סוכן ביטוח) שהפוליסות השונות מעניקות כיסוי ביטוחי מלא לאותם נכסים.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח. 

עוד כתבות

נגיד הבנק המרכזי ביפן הרוהיקו קורודה / צילום: Yoshio Tsunoda/AFLO

בינתיים ביפן: לבנק המרכזי אוזלת התחמושת למאבק באיומים על הצמיחה

ביותר משש שנים של הקלה מוניטרית אגרסיבית, יפן כבר הרחיקה לכת יותר מרוב המדינות המתועשות בהקלת מדיניותה כדי להעלות את האינפלציה ולהמריץ את הצמיחה הכלכלית ● כעת, הבנק המרכזי מתקשה לעשות מעבר

פייסבוק מציעה תחליף כסף שיהיה מבוסס על רשתות חברתיות/ צילום:  רויטרס, DADO RUVIC

אחד ממייסדי פייסבוק: הרגולטורים צריכים להתנגד למטבע של החברה

כריס יוז סבור כי המטבע הדיגיטלי החדש של פייסבוק יעביר את מרבית השליטה במדיניות המוניטרית לחברות פרטיות ● "אם הרגולטורים ברחבי העולם לא יפעלו כעת, ייתכן שבקרוב זה יהיה מאוחר מדי", אמר יוז, שבאחרונה אף קרא לפרק את פייסבוק

שי ניצן בטקס הפרידה של איילת שקד ממשרד המשפטים / צילום: רפי קוץ

מה כתב שי ניצן בהמלצתו להעמיד את רה"מ נתניהו לדין? היועמ"ש והפרקליטות סירבו לבקשת "גלובס" לחשוף את חוות הדעת

בימים האחרונים העביר משרד המשפטים תשובה שלילית לבקשת "גלובס" לקבל את חוות הדעת של ניצן בתיקים 1000, 2000 ו-4000 ● ניצן סבר שיש להעמיד לדין את רה"מ בעבירה של קבלת שוחד ב-3 התיקים - ולא רק בתיק 4000

אברבנאל 14, ראשון לציון / צילום: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מה אפשר לקנות ב-1.4 מיליון שקל בשפלת החוף?

3 חדרים בנס-ציונה או ברחובות, 3.5 חדרים בראשון-לציון או בקריית עקרון

דנה ויס / צילום : יחצ אייל בן יעיש

בוועידת בחריין לא רצו את דנה ויס - וחדשות 12 לא תשלח עיתונאי

בחדשות 12 לא מתיישרים עם הניסיון להכתיב להם מי מטעמם יסקר את ועידת בחריין: בחברה החליטו שלא לשלוח עיתונאי שיסקר את הוועידה, לאחר שבממשל האמריקאי סירבו לאשר את השתתפותה של הפרשנית המדינית דנה ויס והעדיפו את יונית לוי

שלמה נחמה, יו"ר אלומיי קפיטל  / צילום: אלי דסה,

מניית האנרגיה הלוהטת של שלמה נחמה: אלומיי קפיטל זינקה 30% מתחילת השנה

במצגת שפרסמה לקראת גיוס אג"ח, צופה אלומיי התרחבות ניכרת בפעילותה, לצד עיכוב נוסף בחתימת הסכם המימון בפרויקט האגירה השאובה בצוק מנרה

בנימין נתניהו/ צילום: תמר מצפי

נתניהו יכריע היום: החקיקה שתמנע את סגירת שדה דב תקודם?

המוצא האחרון של שדה דב: הצעת החוק של בצלאל סמוטריץ' מבקשת לדחות את מועד פינוי שדה דב בשלוש שנים לפחות, ובמקביל להמשיך את הליכי התכנון והבנייה בשטח חלקי שעליו יושב השדה כיום ● כך יתאפשר להפעיל מהשדה טיסות פנים לאילת

פרקליטת מחוז תל אביב לשעבר רות דוד / צילום: יוסי זמיר

פרשת השחיתות ברשות המסים: הגרסאות הסותרות של הפרקליטות, מבקר המדינה והמשטרה

תיקי פרשת רשות המסים הועברו לאחרונה מהמטה הארצי של המשטרה להחלטת מחוז תל אביב, כשבמקביל פרקליט המדינה מודיע שתיקי החקירה נסגרו ● מבקר המדינה הודיע על העברת חומרי חקירה לפרקליטות, שמצידה, רק אחרי שנתיים, הודיעה כי כלל לא קיבלה חומר מהמבקר

בורסת תל אביב  / צילום: רויטרס - Baz Ratner

פתיחה חיובית בבורסה בת"א; מניית בזק עולה 0.34%

היום צפויה להתקיים הצבעה נוספת באג"ח סדרה ג' של בי קומיוניקיישנס, שם צפוי רוב שיאפשר לנאמן האג"ח לאשר להנהלת החברה לחתום על העסקה ● טבע לקראת חתימה על הסדר פרשת האופיואידים מול מדינת אוקלהומה ● המסחר באסיה מתנהל במגמה חיובית

בריטיש איירווייס / צילום: יחצ

נוסע בבריטיש איירוויז בנתב"ג איים לפוצץ את המטוס

נוסע בטיסה של חברת בריטיש איירוויז הכריז כי בכוונתו לפומצץ את המטוס, שהיה אמור להמריא מנתב"ג ללונדון ● הצוות התייחס ברצינות לדבריו והנוסע והקבוצה שהייתה איתו הורדו מהמטוס ● לא התגלו ממצאים ביטחוניים במטוס

רענן בר זהר / צלם: איל יצהר / צילום: איל יצהר, גלובס

הפרקליטות תכריע: האם עו"ד רענן בר-זוהר מבלטר גוט אלוני יואשם בשימוש במידע פנים

רשות ני"ע סיימה את חקירת החשד לשימוש במידע פנים של חברת ארית תעשיות והעבירה את תיק החקירה לפרקליטות מיסוי וכלכלה ● עפ"י החשד, עו"ד רענן בר-זוהר, אחד היועצים המשפטיים של החברה, עשה לכאורה שימוש במידע פנים שהגיע לידיו וגרף רווחים תאורטיים אסורים בסך כולל של כ-120 אלף שקל

 עדיאל שמרון   / צילום: תמר מצפי

רמ"י: דחיית פינוי שדה דב תטלטל את מחירי הדיור

מנהל רשות מקרקעי ישראל עדיאן שמרון שלח מכתב לשר התחבורה בצלאל סמוטריץ' ובו הזהיר מפני ההשלכות הקשות של אי פינוי שדה דב במועד המתוכנן ● שמרון התייחס למתווה המתגבש וכתב כי "מתווה שמסכן את מדינת ישראל ברמה המשפטית והפוגע בשוק הדיור, במשק המדינה ובאמינות המוסדית"

ראשת עיריית נתניה, מרים פיירברג / צילום: שלומי יוסף

נסגר תיק החקירה נגד ראשת העיר נתניה מרים פיירברג

פיירברג הייתה חשודה בקבלת שוחד מקבלנים ובמרמה והפרת אמונים במסגרת חקירת פרשת השחיתות בעירייה ● בפרקליטות החליטו להגיש כתב אישום, בכפוף לשימוע, נגד סגן ראש העיר שמעון שר

גלעד ארדן / צילום: תמר מצפי

ארדן: הקיצוץ יפגע בביטחון הפנים של אזרחי המדינה

בישיבת הממשלה הבוקר התייחס נתניהו להחלטות התקציביות, כולל פרויקט של 800 מליון שקל, 350 מליון שקל לפרויקט הצהרונים ומימון המדינה לבתים בשני יישובים שעלו באש בגל השריפות בל"ג בעומר ● ארדן וכץ מתכוונים להצביע נגד הקיצוץ הרוחבי

תושבי אילת מפגיניםנגד סגירת שדה דב./  צילום: יוסי זמיר

מדינת הפרטץ': שדה דב, נמל חיפה ושדרות ירושלים ביפו מוכיחים שבישראל אין שום דבר סופי

פינוי שדה דב שהיה מתוכנן לשבוע הבא הגיע שוב לדיון בכנסת; מאות דונמים של ים כבר יובשו, אבל יש מי שרוצים לעצור את בניית הנמל החדש בחיפה; שדרות ירושלים ביפו נסגרו לטובת בניית הרכבת הקלה, אך התושבים ממשיכים לדרוש את פתיחתן מחדש; איך קורה שאחרי שנים של תכנון ואישור, הכול פה פתוח גם אחרי הרגע האחרון? ● ניתוח "גלובס"

פרויקט מגורים במקום תחנת הכוח Battersea   / צילום: סימון דוסון, רויטרס

גם בגלל הברקזיט: הפליפרים בצרות בשוק הקשה בלונדון

חוסר הוודאות סביב הברקזיט ושוק הנדל"ן המוצף הפכו את הקנייה לצורך מכירה מהירה לעניין מסוכן, למרות עליות המחירים בבירת בריטניה

שי באבד / צילום: תמר מצפי

באב"ד יורה לכל הכיוונים: "אם אני לא אסדר את משרד האוצר, יהיו עוד שבעה דוחות של מבקר המדינה"

רגע לפני ההודעה על החזרת יחסי העבודה לתקנם, מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד יצא למלחמה בחמשת הסגנים באגף התקציבים שתקפו אותו ● על שאול מרידור ("לא ראוי להיות ראש אגף התקציבים"), על השר משה כחלון ("נותן גיבוי מלא") ועל הגירעון: "אין שום הפקרות תקציבית. כל מה שיש זה לינצ'ים של אגף התקציבים"

וול סטריט. גם אם שוק האג”ח מזהה סיכון, נראה ששוק המניות לא יודע עליו כלום / צילום: רויטרס

כשהשווקים רועדים: המשקיעים בונים על הריט

במצב שהצמיחה העולמית נמצאת תחת סימן שאלה והריבית הנמוכה חזרה לשלוט בשווקים, מדד הנדל"ן, שזקוק לחמצן הריבית הנמוכה על מנת להמשיך ולשגשג, הפך לאלטרנטיבת השקעה מועדפת ● בתוכו בולט תחום הריט

יוסי לוי / צילום: איל יצהר

מור מעבה את פעילות הברוקראז' החדשה שלו: מקים דסק ני"ע זרים

בימים אלה מצטרפים למור מגנה, חברת הברוקראז' שהקים בית ההשקעות בשותפות עם הברוקרים המוכרים רון סירני ויואן קדוש, עוד שלושה סוחרים מנוסים שמגיעים ממיטב דש

משרדים-משרדי גוגל-ישראל / צילום: איתי סיקולסקי

התעשיינים חיפשו פתרונות לירידה בפריון במשק, ומצאו את התשובה בגוגל

רמת הפריון של התעשייה המקומית ירדה בין 2014 ל–2018 בחצי אחוז, בזמן שבמדינות ה-OECD היא עלתה ב-2.5% בממוצע ● תעשיינים, שמחפשים דרכים להתמודד עם התחרות מצאו אותה בגוגל: תוכנית TechFactory לשיפור הפריון על ידי שימוש בנתונים, שפיתחה הזרוע הפילנתרופית בחברה