גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בית הדין: קבלת שכר מעבודה מבטלת זכאות לפנסיית נכות

עו"ד תבע את קרן הפנסיה לאחר שהפסיקה לשלם לו קצבת נכות, אך ביה"ד חייב אותו להחזיר לה את הגמלה ששולמה, כי התברר שלא איבד את כושר עבודתו ■ אדם שהפסיק לשלם לקרן פנסיה הוכר כעמית רציף, כיוון שהקרן לא העמידה אותו על היעדר התשלומים

נכה כסא גלגלים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
נכה כסא גלגלים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

קיימים מספר אפיקים בהם ניתן להפקיד כספים לשם חיסכון פנסיוני. אחד מהם הוא קרן פנסיה, המאפשרת לחסוך כספים למועד גיל הפרישה מהעבודה ובדרך ליהנות מהטבות מס שונות. אחד ממאפייני הקרן הוא קיומו של ביטוח מפני נכות במסגרתה. בכתבה זו יוצגו מחלוקות בין קרנות פנסיה לבין עמיתיהן לגבי ביטוח הנכות, אשר הגיעו לבתי הדין לעבודה.

א' ("התובע") בוטח בפוליסת ביטוח פנסיוני על-ידי קרן פנסיה ("הנתבעת"). לאחר שחלה במחלה מסוימת, הוא חדל לטענתו מעיסוקו כעורך דין פעיל ("מקרה הביטוח"). הואיל ולתובע נקבעו אחוזי נכות על-ידי ועדה רפואית, החלה הנתבעת לשלם לו תגמולי נכות.

כחלק מפעולות הנתבעת, היא בודקת מעת לעת כי לא חל שינוי במצבם הבריאותי וביכולת ההשתכרות של הזכאים לתגמולי נכות. הנתבעת פנתה לתובע וביקשה לקבל לרשותה מסמכים בעניין הכנסה מעבודה (ככל שהיא קיימת). התובע העביר מסמכים לנתבעת, ובהם דוח רווח והפסד וכן דוח תיאום מס. הנתבעת התרשמה כי לתובע קיימת הכנסה מעבודה, ולפיכך הוא אינו זכאי להמשך קבלת התגמולים.

התובע טען כי הוא כלל אינו עובד, וכי אותן הכנסות נובעות מפעולות שהוא ביצע טרם מקרה הביטוח. התובע עתר לבית הדין לעבודה וביקש שיורה לנתבעת לשלם לו תגמולים שעוכבו על-ידה, וכן שיורה על המשך תשלום תגמולים עד למועד שקבעה הוועדה הרפואית.

הנתבעת הגישה כתב תביעה שכנגד ודרשה שבית הדין יורה לתובע להשיב לה סכום של 43,360 שקל נגד התגמולים ששולמו לו בגין אובדן כושר, שכן מסתבר שהוא עבד במקביל כעורך דין והשתכר סכומים שונים.

האם התובע זכאי לתגמולי נכות - או שמא יש לשלול את זכאותו ואף להורות על השבת סכומים ששולמו לו?

בית הדין ציין כי התובע והנתבעת חלוקים בשאלת פרשנותו של סעיף 44 לתקנון קרן הפנסיה ("התקנון"). סעיף זה קובע כי "א. הפנסיה לנכה בעל דרגת נכות מלאה תהיה שווה לפנסיית נכות. דרגת נכות מלאה משמעה נכה שנשללה יכולתו לעבוד בשיעור של 75% לפחות, או שלושה רבעי משרה לפחות מיום עבודה רגיל הנהוג בעבודתו; ב. הפנסיה לנכה בעל דרגת נכות חלקית תהיה חלקית ויחסית לפנסיה לה זכאי בעל דרגת נכות מלאה, וזאת בהתאם לחלקיות נכותו; ג. נכה שנקבעה לו נכות זמנית ו/או נכה שנקבעה לו דרגת נכות חלקית לא יעבוד יותר מאשר נקבע באישור נכותו. עבד הנכה יותר מאשר נקבע באישור נכותו תפחית הקרן את פנסיית הנכות שלו בהתאם...".

התובע טען כי סעיף 44 לתקנון מגדיר נכות מלאה כשלילת יכולת הנכה לעבוד בשיעור של 75% ממשרתו. לטענתו, במקרה זה ניתן לעבוד בהיקף של 25% משרה, מבלי שהדבר יסתור את הוראות התקנון ויוביל לשלילת הזכאות לתגמולים. הנתבעת טענה בין השאר כי פרשנותו של התובע שגויה.

בית הדין קבע כי התובע אמנם הצהיר כי הוא חדל לעסוק באופן פעיל כעורך דין, אולם העדות שהוא מסר בבית הדין סותרת את גרסתו. למעשה, התובע אישר בעדותו כי הוא לא חדל לייצג לקוחות, והוא הופיע במסגרת עיסוקו בפני ערכאות שיפוטיות כגון רשם ההוצאה לפועל.

עוד נקבע כי פרשנותו של התובע בעניין סעיף 44 לתקנון אינה נכונה. הרעיון העומד בבסיס הוראות סעיף זה הוא שעמית אשר איבד את כושר עבודתו זכאי לגמלה שתיטיב את מצבו. לפיכך, מי שנקבע לגביו כי איבד את כושר השתכרותו באופן מוחלט, דהיינו מעל 75%, אינו יכול ליהנות משני העולמות - מצד אחד לקבל תגמולי נכות ומצד שני לעבוד ולהשתכר.

כלשונו של בית הדין: "טענתו של התובע כי הוא רשאי לעבוד בהיקף של 25% אינה עולה בקנה אחד עם לשונו המפורשת של התקנון, ובכל הכבוד, גם לא עם הגיונם של הדברים, שכן אז הוא מגיע להכנסה העולה על 100%" - זאת מכיוון שאובדן כושר ההשתכרות מעל 75% מזכה בפנסיית נכות בגובה 100%.

לעניין התביעה שכנגד, נקבע כי דינה להתקבל. סעיף 13 לתקנון הקרן מסמיך את הנתבעת לשלול זכויותיו של אדם בקרן בגין קבלת כספים במירמה. נפסק כי התובע ישלם לנתבעת סכום של 43,360 שקל - הסכום ששולם לו בעודו עובד ומשתכר (בית הדין האזורי לעבודה (ת"א) 2449-09-13).

נציין כי ביום 15.03.2017 נפתח תיק בבית הדין הארצי לעבודה במסגרת ערעור שהגיש התובע.

התשלום הופסק, החברות נמשכה

במקרה אחר הגיש ב' ("התובע") תביעה לבית הדין לעבודה נגד קרן הפנסיה בה היה עמית ("הנתבעת"). לטענתו, בשל מצבו הרפואי נבצר ממנו לעבוד במשך 3 שנים, אך הנתבעת הכירה בנכותו למשך 3 חודשים בלבד. בנוסף נטען כי אכן לא הופרשו כספים לנתבעת במשך מספר שנים, אולם הדבר נובע מכך שהתובע לא עבד, והנתבעת לא הודיעה לו כי הוא עלול להיפגע מהיעדר הפרשת הכספים. לכן, נטען, יש לראות בנתבעת את הגורם האחראי למצב אליו נקלע התובע ולהכיר בו כעמית ותיק פעיל.

הנתבעת טענה כי מצבו הרפואי של התובע נבחן על-ידי הוועדה הרפואית העליונה, וההחלטה היא סופית. עוד נטען כי יש לדחות את התביעה לגופה, מאחר שהתובע לא הפקיד כספים במשך מספר שנים, מה שהופך אותו ל"עמית לא פעיל" לפי תקנון הקרן.

האם התובע זכאי לזכויות מקרן הפנסיה על אף שלא הפקיד כספים במשך מספר שנים?

בית הדין בחן פסיקה ענפה וציין כי הוראות תקנון קרן פנסיה, המסדירות את זכויות העמיתים בה, גוברות על כל הסכם שנערך מחוץ לתקנון. על-פי התקנון הרלוונטי, זכאות העמיתים מותנית בתשלום לקרן, ובחינתה תיעשה במועד התגבשותה. בית הדין הוסיף כי על קרן פנסיה חלות חובות מוגברות, כגון חובת "גילוי נאות", וקיומן בתום-לב.

לעניין העובדה שהתובע לא הפריש כספים במשך מספר שנים, נקבע כי הטעות יסודה בנתבעת, הואיל והיא לא הביאה לידיעתו את משמעות הפסקת ההפרשות, לרבות השפעה עתידית על מצבו הפנסיוני. כמו כן, לאחר הפסקת ההפרשות דנה ועדה רפואית במצבו, וזו לא טרחה להעמידו על היותו עמית שאינו פעיל וההשלכות הצפויות. התובע למעשה "הוטעה" על-ידי הנתבעת, דבר המהווה חריגה מחובותיה. לכן יש לראות את התובע כעמית פעיל מיום תחילת חברותו.

לעניין הקביעה הרפואית, נפסק כי בית הדין לא קובע את היותו של אדם "נכה" כהגדרתו בתקנון. מלאכה זו נעשית על-ידי ועדה רפואית. עם זאת, בית הדין מפקח ומפעיל ביקורת שיפוטית בעניין החלטות הוועדה, ועליו לבחון, בין השאר, האם נימקה את מסקנותיה, וכן האם נפלו פגמים משפטיים אחרים בהחלטתה.

בית הדין דחה את טענותיו של התובע בהקשר זה וציין: "לא מצאנו כי דבק פגם בהחלטת הוועדה או כי התעלמה ממסמך מסוים או מליקוי ממנו סובל התובע".

לסיכום, בית הדין חייב את הנתבעת להכיר בתובע כעמית פעיל, אולם דחה את טענותיו לגבי הקביעה הרפואית (בית הדין האזורי לעבודה (ת"א) 6391-01-15).

קרן פנסיה טומנת בחובה זכויות רבות לעמית. הזכויות הללו מפורטות בתקנון הקרן ולמעשה מהוות את "החוקה", ובכל מחלוקת שעולה בין העמית לבין הקרן יכריעו הוראות התקנון כפי שפירשו אותן בתי הדין לעבודה, להם יש את הסמכות לדון ולהכריע. לכן חשוב להכיר את גישתם של בתי הדין לעבודה ואת דרך פרשנותם למערכת היחסים החלה בין קרנות הפנסיה לבין העמיתים.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע, הדר ושות' ומשמש בין היתר כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח. 

עוד כתבות

עו"ד מיכה פטמן / צילום: איל יצהר, גלובס

כמה זמן דרוש כדי לנהל "תיק צווארון לבן גדול ומתוקשר"?

וגם: קצת חדשות טובות בימי קורונה, וזהר זיסאפל מבטיח עבודה בהייטק

אלכס לנדסברג / צילום: שלומי יוסף

סנו: גם תחום מוצרי הניקוי נהנה מביקושים חזקים בקורונה

לפי סנו, "התפשטות הנגיף הובילה לעלייה בביקוש למוצרי החברה", הכוללים מוצרי ניקוי ואחזקת הבית, מוצרי נייר, טואלטיקה, קוסמטיקה ועוד

משאית חשמלית על מסלול הניסויים של אלקטריאון בשבדיה / צילום: יח"צ

בלי הכנסות בכלל: הכירו את חברת ההייטק שנסחרת בתל אביב וכבר שווה יותר מאזורים, דלתא ובנק אגוד

חברת הטכנולוגיה אלקטריאון, הפועלת בתחום הטעינה האלחוטית של כלי רכב חשמליים באמצעות "כביש חכם", הכפילה את שווייה פי 30 מאז שהצטרפה לבורסה ב-2017

מוטי בן משה, בעל השליטה בדור אלון / צילום: אלון רון

דור אלון בוחנת העברת נדל"ן לרבוע כחול נדל"ן בתמורה להקצאת מניות

לפי דיווח לבורסה, נדל"ן מניב ונדל"ן בהקמה של חברת האנרגיה יועברו בתמורה להקצאת מניות מהחברה האחות ● הנכסים שיועברו כוללים את פרויקט אלוני ים בהרצליה פיתוח, פרויקט אלוני כפר סבא והמתחם המסחרי בעין שמר, ואינם כוללים שטחים המשמשים את מתחמי התדלוק ואת פעילות קמעונאות המזון

המשרוקית של גלובס

"תוכיחו שלא": איך בודקי עובדות מגיבים לטענות חסרות בסיס שאין דרך לסתור

ההאשמות המרומזות בנאום של נתניהו, הרינונים על הטלפון הגנוב של גנץ, ההכנסות החסויות ממכירות הגז והשמועות על האילומינטי: תחקירני "המשרוקית" נעה ברק וארן רונדל מדברים על הדילמות הכרוכות בסיפורים מסמרי שיער שאין דרך לברר ● הצטרפו ללייב "המשרוקית של גלובס"

ישראל כ"ץ / צילום: אמיל סלמן-הארץ

7,500 שקל על כל עובד: כך נראית התוכנית להחזרת המשק מחל"ת

המענק ישולם בארבע פעימות חודשיות כדי להבטיח שהמעסיקים אינם קולטים את העובד רק כדי לקבל את הכסף ● יצוין כי שר האוצר ישראל כ"ץ ויתר על מספר דרישות שנועדו למנוע ניצול לרעה של המענק

מדפים מלאים בסחורה לאחר חידוש המלאי / צילום: שני אשכנזי, גלובס

המסחר בתל אביב ייפתח על רקע המשך חזרת המשק לפעילות

שופרסל דיווחה על קפיצה של 87% ברווח הנקי, דיסקונט על ירידה של 31% ברווח ● הממשלה אישרה  הפעלה של מסעדות, ברים ופאבים בישיבה במקום, אך עדיין חלה הגבלה על ישיבה במתחמי מזון מהיר בקניונים ● אמש ננעל המסחר בוול סטריט בעליות - מדד דאו ג'ונס קפץ בכ-2.2%

חנויות סגורות בככר המדינה בתל אביב / צילום: איל יצהר, גלובס

כ-200 אלף דיווחו לשירות התעסוקה על חזרה מחל"ת מאז סוף פסח

מהעדכון האחרון אתמול בשעה 16:00 ועד היום בשעה 16:00 התקבלו בשירות התעסוקה 14,586 דיווחים על חזרה לעבודה ● מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19 באפריל, נרשמו בשירות התעסוקה 102,213 דורשי עבודה חדשים

חומוס כספי בזמן הסגר / צילום: שני מוזס, גלובס

הממשלה אישרה: מסעדות וברים יחזרו לפעול החל ממחר

עדיין חלה הגבלה על ישיבה במתחמי מזון מהיר בקניונים ● עוד נקבע כי במקום הפתוח לציבור בו מצוי דלפק שירות, תוצב מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן למקבל השירות, בהתאם לחובה החלה כיום על חנויות

תושבי העיר ווהאן עומדים בתור לבדיקות החומצה הגרעינית, בשבוע שעבר / צילום: רויטרס, Aly Song

העיר הסינית ווהאן מדהימה את העולם: 9 מיליון בדיקות בתוך 10 ימים

החשש מפני גל נוסף של קורונה הביא את הרשויות בעיר שבה התפרץ הנגיף לראשונה לאסוף בדיקות מרוב תושביה ● רוב הבדיקות כבר עובדו, וזוהו 180 נשאים ללא תסמינים

 

משאבת נפט בטקסס / צילום: Eric Gay, Associated Press

מזקקות הפסדים: הירידה החדה במחירי הנפט הובילה את בזן ופז להפחתות מלאי ולהפסדים כבדים

בזן הציגה ברבעון הראשון השנה הפסד של כ-146 מיליון דולר, ואצל פז הסתכם ההפסד ב-97 מיליון שקל - החלה לבחון דרכי היפרדות מבית הזיקוק ● שתי חברות הזיקוק ביצעו ברבעון הראשון הערכות שווי לבתי הזיקוק שבבעלותן, שהיו גבוהות מהשווי הרשום בספריהן, ולכן הן לא נדרשו לבצע הפחתות בגין פעילות הזיקוק

פרופ' דפנה ברק ארז, שופטת עליון / צילום: שלומי יוסף

הלכה חדשה: צירוף העתק מצולם של כתב הערבות להצעה במכרז מצדיק את פסילתו על הסף של המציע

ביהמ"ש העליון שם סוף לשנים רבות של פסיקות סותרות שנתנו בתי המשפט המחוזיים בסוגיה, וקובע כי עיקרון השוויון בין המציעים מחייב פסילת הצעה למכרז שהוגשה ללא כתב הערבות המקורי

משרדי JFrog, אחת מחברות הפורטפוליו של אינסייט /  צילום: שלומי יוסף, פליקר

רוצים לדעת איך לצלוח את המשבר? תבינו מה עבד נכון ב-2008

המשבר פוגע בתעשיית ההייטק? באינסייט האמריקאית, הקרן הכי דומיננטית בהייטק הישראלי, סבורים כי חברות התוכנה יתאוששו די מהר, ואף ירוויחו ממנו ● כדי שזה יקרה, הן צריכות לקצץ, להתמזג ולדעת לנצל הזדמנויות

אנדרו קואומו / צילום: רויטרס

מושל ניו יורק: "אנחנו הולכים לראות כאב בכלכלה החדשה הזאת"

מושל ניו יורק אנדרו קואומו הודיע גם כי הוא ייסע לוושינגטון ביום רביעי הקרוב על-מנת להיפגש עם הנשיא דונלד טראמפ כדי לדון בתוכניות על תשתיות וכלכלה

מיקי זהר / צילום: שלומי יוסף, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

כיף לקבל סיקור חיובי. אבל האם בזה מאשימים את נתניהו?

האישום נגד נתניהו לא חדש בעולם, ולא בארץ, ולא נקרא "סיקור חיובי" ● המשרוקית של גלובס

עו”ד אילן סופר  / צילום: שלומי יוסף

"עסקים רבים יינזקו באופן שאינו בר-תיקון בשל המדיניות המבולבלת של הממשלה"

עו"ד אילן סופר: "לא נעים לי להגיד, אבל התקופה של הקורונה הייתה נחמדה מאוד עבורי, בעיקר מבחינה משפחתית"

יפתח רון טל / צילום: יוסי וייס חברת החשמל

“נדרוש מתמר להוזיל את הגז ב-35% לפחות; לא פוסלים רוכשים סיניים”

לאחר הבהרת פומפאו כי ארה"ב לא רואה בעין יפה פעילות סינית בישראל, יו"ר חברת החשמל מצהיר כי החברה לא תמנע מרוכשים סיניים להשתתף בקבוצה שתרכוש תחנת כוח

מתקן ההתפלה בשורק. /  צילום: מוטי יאיר

הלחץ האמריקאי עבד? IDE טכנולוגיות תקים את מתקן ההתפלה החדש בשורק

ממשל טראמפ הפעיל על ישראל לחץ כבד כדי למנוע את זכייתה של האצ'יסון הסינית במכרז ● הצעתה של IDE עמדה על מחיר של כ-1.45 שקל לקוב מים - נמוך בכ-65 אגורות מהמחיר הנמוך ביותר לקוב מים המשולם כיום

בורסת וול סטריט / צילום: Richard Drew, Associated Press

נעילה ירוקה בוול סטריט למרות היחלשות לקראת הסיום

דאו ג'ונס זינק ב-2.2%, מדד S&P 500 טיפס ב-1.2%, והנאסד"ק התחזק ב-0.2% ● מדד אמון הצרכן בארה"ב עלה במאי יותר מהצפוי ● מדד מחירי הדיור בארה"ב עלה במרץ ב-4.4% ● חברת נובהוואקס מתחילה בניסוי הקליני בחיסון לקורונה ומספקת אופטימיות למשקיעים

רשת הספורט החדשה של פוקס, Dream Sport / צילום: תמונה פרטית

פוקס משנה את השם של רשת הספורט החדשה שתיפתח בקרוב

אחרי דחייה בעקבות משבר הקורונה, קבוצת פוקס צפויה להשיק בקרוב את רשת הספורט החדשה שלה, ובינתיים מתברר שהיא הספיקה לשנות לה את השם ● הרשת החדשה, שתוכננה להיקרא "Just Sport", תקבל את השם "Dream Sport"