גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בית הדין: קבלת שכר מעבודה מבטלת זכאות לפנסיית נכות

עו"ד תבע את קרן הפנסיה לאחר שהפסיקה לשלם לו קצבת נכות, אך ביה"ד חייב אותו להחזיר לה את הגמלה ששולמה, כי התברר שלא איבד את כושר עבודתו ■ אדם שהפסיק לשלם לקרן פנסיה הוכר כעמית רציף, כיוון שהקרן לא העמידה אותו על היעדר התשלומים

נכה כסא גלגלים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
נכה כסא גלגלים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

קיימים מספר אפיקים בהם ניתן להפקיד כספים לשם חיסכון פנסיוני. אחד מהם הוא קרן פנסיה, המאפשרת לחסוך כספים למועד גיל הפרישה מהעבודה ובדרך ליהנות מהטבות מס שונות. אחד ממאפייני הקרן הוא קיומו של ביטוח מפני נכות במסגרתה. בכתבה זו יוצגו מחלוקות בין קרנות פנסיה לבין עמיתיהן לגבי ביטוח הנכות, אשר הגיעו לבתי הדין לעבודה.

א' ("התובע") בוטח בפוליסת ביטוח פנסיוני על-ידי קרן פנסיה ("הנתבעת"). לאחר שחלה במחלה מסוימת, הוא חדל לטענתו מעיסוקו כעורך דין פעיל ("מקרה הביטוח"). הואיל ולתובע נקבעו אחוזי נכות על-ידי ועדה רפואית, החלה הנתבעת לשלם לו תגמולי נכות.

כחלק מפעולות הנתבעת, היא בודקת מעת לעת כי לא חל שינוי במצבם הבריאותי וביכולת ההשתכרות של הזכאים לתגמולי נכות. הנתבעת פנתה לתובע וביקשה לקבל לרשותה מסמכים בעניין הכנסה מעבודה (ככל שהיא קיימת). התובע העביר מסמכים לנתבעת, ובהם דוח רווח והפסד וכן דוח תיאום מס. הנתבעת התרשמה כי לתובע קיימת הכנסה מעבודה, ולפיכך הוא אינו זכאי להמשך קבלת התגמולים.

התובע טען כי הוא כלל אינו עובד, וכי אותן הכנסות נובעות מפעולות שהוא ביצע טרם מקרה הביטוח. התובע עתר לבית הדין לעבודה וביקש שיורה לנתבעת לשלם לו תגמולים שעוכבו על-ידה, וכן שיורה על המשך תשלום תגמולים עד למועד שקבעה הוועדה הרפואית.

הנתבעת הגישה כתב תביעה שכנגד ודרשה שבית הדין יורה לתובע להשיב לה סכום של 43,360 שקל נגד התגמולים ששולמו לו בגין אובדן כושר, שכן מסתבר שהוא עבד במקביל כעורך דין והשתכר סכומים שונים.

האם התובע זכאי לתגמולי נכות - או שמא יש לשלול את זכאותו ואף להורות על השבת סכומים ששולמו לו?

בית הדין ציין כי התובע והנתבעת חלוקים בשאלת פרשנותו של סעיף 44 לתקנון קרן הפנסיה ("התקנון"). סעיף זה קובע כי "א. הפנסיה לנכה בעל דרגת נכות מלאה תהיה שווה לפנסיית נכות. דרגת נכות מלאה משמעה נכה שנשללה יכולתו לעבוד בשיעור של 75% לפחות, או שלושה רבעי משרה לפחות מיום עבודה רגיל הנהוג בעבודתו; ב. הפנסיה לנכה בעל דרגת נכות חלקית תהיה חלקית ויחסית לפנסיה לה זכאי בעל דרגת נכות מלאה, וזאת בהתאם לחלקיות נכותו; ג. נכה שנקבעה לו נכות זמנית ו/או נכה שנקבעה לו דרגת נכות חלקית לא יעבוד יותר מאשר נקבע באישור נכותו. עבד הנכה יותר מאשר נקבע באישור נכותו תפחית הקרן את פנסיית הנכות שלו בהתאם...".

התובע טען כי סעיף 44 לתקנון מגדיר נכות מלאה כשלילת יכולת הנכה לעבוד בשיעור של 75% ממשרתו. לטענתו, במקרה זה ניתן לעבוד בהיקף של 25% משרה, מבלי שהדבר יסתור את הוראות התקנון ויוביל לשלילת הזכאות לתגמולים. הנתבעת טענה בין השאר כי פרשנותו של התובע שגויה.

בית הדין קבע כי התובע אמנם הצהיר כי הוא חדל לעסוק באופן פעיל כעורך דין, אולם העדות שהוא מסר בבית הדין סותרת את גרסתו. למעשה, התובע אישר בעדותו כי הוא לא חדל לייצג לקוחות, והוא הופיע במסגרת עיסוקו בפני ערכאות שיפוטיות כגון רשם ההוצאה לפועל.

עוד נקבע כי פרשנותו של התובע בעניין סעיף 44 לתקנון אינה נכונה. הרעיון העומד בבסיס הוראות סעיף זה הוא שעמית אשר איבד את כושר עבודתו זכאי לגמלה שתיטיב את מצבו. לפיכך, מי שנקבע לגביו כי איבד את כושר השתכרותו באופן מוחלט, דהיינו מעל 75%, אינו יכול ליהנות משני העולמות - מצד אחד לקבל תגמולי נכות ומצד שני לעבוד ולהשתכר.

כלשונו של בית הדין: "טענתו של התובע כי הוא רשאי לעבוד בהיקף של 25% אינה עולה בקנה אחד עם לשונו המפורשת של התקנון, ובכל הכבוד, גם לא עם הגיונם של הדברים, שכן אז הוא מגיע להכנסה העולה על 100%" - זאת מכיוון שאובדן כושר ההשתכרות מעל 75% מזכה בפנסיית נכות בגובה 100%.

לעניין התביעה שכנגד, נקבע כי דינה להתקבל. סעיף 13 לתקנון הקרן מסמיך את הנתבעת לשלול זכויותיו של אדם בקרן בגין קבלת כספים במירמה. נפסק כי התובע ישלם לנתבעת סכום של 43,360 שקל - הסכום ששולם לו בעודו עובד ומשתכר (בית הדין האזורי לעבודה (ת"א) 2449-09-13).

נציין כי ביום 15.03.2017 נפתח תיק בבית הדין הארצי לעבודה במסגרת ערעור שהגיש התובע.

התשלום הופסק, החברות נמשכה

במקרה אחר הגיש ב' ("התובע") תביעה לבית הדין לעבודה נגד קרן הפנסיה בה היה עמית ("הנתבעת"). לטענתו, בשל מצבו הרפואי נבצר ממנו לעבוד במשך 3 שנים, אך הנתבעת הכירה בנכותו למשך 3 חודשים בלבד. בנוסף נטען כי אכן לא הופרשו כספים לנתבעת במשך מספר שנים, אולם הדבר נובע מכך שהתובע לא עבד, והנתבעת לא הודיעה לו כי הוא עלול להיפגע מהיעדר הפרשת הכספים. לכן, נטען, יש לראות בנתבעת את הגורם האחראי למצב אליו נקלע התובע ולהכיר בו כעמית ותיק פעיל.

הנתבעת טענה כי מצבו הרפואי של התובע נבחן על-ידי הוועדה הרפואית העליונה, וההחלטה היא סופית. עוד נטען כי יש לדחות את התביעה לגופה, מאחר שהתובע לא הפקיד כספים במשך מספר שנים, מה שהופך אותו ל"עמית לא פעיל" לפי תקנון הקרן.

האם התובע זכאי לזכויות מקרן הפנסיה על אף שלא הפקיד כספים במשך מספר שנים?

בית הדין בחן פסיקה ענפה וציין כי הוראות תקנון קרן פנסיה, המסדירות את זכויות העמיתים בה, גוברות על כל הסכם שנערך מחוץ לתקנון. על-פי התקנון הרלוונטי, זכאות העמיתים מותנית בתשלום לקרן, ובחינתה תיעשה במועד התגבשותה. בית הדין הוסיף כי על קרן פנסיה חלות חובות מוגברות, כגון חובת "גילוי נאות", וקיומן בתום-לב.

לעניין העובדה שהתובע לא הפריש כספים במשך מספר שנים, נקבע כי הטעות יסודה בנתבעת, הואיל והיא לא הביאה לידיעתו את משמעות הפסקת ההפרשות, לרבות השפעה עתידית על מצבו הפנסיוני. כמו כן, לאחר הפסקת ההפרשות דנה ועדה רפואית במצבו, וזו לא טרחה להעמידו על היותו עמית שאינו פעיל וההשלכות הצפויות. התובע למעשה "הוטעה" על-ידי הנתבעת, דבר המהווה חריגה מחובותיה. לכן יש לראות את התובע כעמית פעיל מיום תחילת חברותו.

לעניין הקביעה הרפואית, נפסק כי בית הדין לא קובע את היותו של אדם "נכה" כהגדרתו בתקנון. מלאכה זו נעשית על-ידי ועדה רפואית. עם זאת, בית הדין מפקח ומפעיל ביקורת שיפוטית בעניין החלטות הוועדה, ועליו לבחון, בין השאר, האם נימקה את מסקנותיה, וכן האם נפלו פגמים משפטיים אחרים בהחלטתה.

בית הדין דחה את טענותיו של התובע בהקשר זה וציין: "לא מצאנו כי דבק פגם בהחלטת הוועדה או כי התעלמה ממסמך מסוים או מליקוי ממנו סובל התובע".

לסיכום, בית הדין חייב את הנתבעת להכיר בתובע כעמית פעיל, אולם דחה את טענותיו לגבי הקביעה הרפואית (בית הדין האזורי לעבודה (ת"א) 6391-01-15).

קרן פנסיה טומנת בחובה זכויות רבות לעמית. הזכויות הללו מפורטות בתקנון הקרן ולמעשה מהוות את "החוקה", ובכל מחלוקת שעולה בין העמית לבין הקרן יכריעו הוראות התקנון כפי שפירשו אותן בתי הדין לעבודה, להם יש את הסמכות לדון ולהכריע. לכן חשוב להכיר את גישתם של בתי הדין לעבודה ואת דרך פרשנותם למערכת היחסים החלה בין קרנות הפנסיה לבין העמיתים.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע, הדר ושות' ומשמש בין היתר כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח. 

עוד כתבות

יעקב בליטשטיין / צילום: כדיה לוי

עוד מינוי זמני: קובי בליטשטיין מונה למ"מ מנכ"ל משרד האוצר

בליטשטיין משמש כיום בראש מטה התשתיות הלאומיות במשרד האוצר, וימשיך לכהן בשני התפקידים במקביל ● המינוי מגיע לאחר שנציבות שרות המדינה קבעה כי בעת הזו לא ניתן למנות מנכ"ל קבע מחוץ לעובדי שירות המדינה

בית בלוס אנג'לס / צילום: Shutterstock

מכרטיסים לאוסקר עד סרטונים ותרומות: הדרכים היצירתיות של רוכשי דירות להתבלט בתור

כששוק הדיור בארה"ב בשיא של עשור, הרוכשים מנסים לחשוב על דרכים יצירתיות לגרום להצעות שלהם ללכוד את תשומת-הלב של בעלי הנכסים

עו"ד ליאור אבירם / צילום: ליאור דאי

פירמת עורכי הדין שבלת ושות' מינתה 8 שותפים חדשים

חמישה מהשותפים החדשים שמונו צמחו במשרד, ושלושת השותפים הנוספים הצטרפו מפירמות אחרות

שלט של רחוב וול סטריט מחוץ לבורסת ניו יורק / צילום: Reuters, Mike Segar

נעילה מעורבת בוול סטריט: אפל דחפה את הנאסד"ק לשיא כל הזמנים

בורסות אירופה ננעלו בירידות חדות, הדאקס הגרמני איבד 1.7% ● אפל בלטה בעלייה לשיא כל הזמנים ● טסלה ממשיכה קדימה ונושקת למחיר של 900 דולר למניה ● מניית ION Acquistion Corp זינקה על רקע המיזוג עם טאבולה הישראלית

נתב"ג בימי קורונה / צילום: כדיה לוי, גלובס

חייבים לטוס לחו"ל? רק אם יש לכם 10,000 דולר לשעת טיסה

סגירת השמיים איננה הרמטית לחלוטין ● מי שירצה בכל זאת לטוס יצטרך להגיש בקשה לועדת חריגים ● אם בקשתו תאושר הוא יוכל לצאת או להיכנס לישראל ● בהיעדר טיסות מסחריות הדרך היחידה לעשות זאת היא להצטרף לטיסת מטען, או לחכור מטוס פרטי

הפרסומת והטלה "הטרי". שברה שיאים של צפייה אורגנית / צילום: יוטיוב

העבירו את המסר: הפרסומת של ויגן פרנדלי תשודר באנגליה

וגם: מסעדה של אסף גרניט צפויה להיפתח במלון גלי כנרת בטבריה

בנין בורסה לניירות ערך ת"א / צילום: איל יצהר

מבט שנתי על תיקי ההשקעות: המציאות שוב פגשה את הציפיות

הפתעות או אכזבות מהשווקים מתכתבות באופן ישיר עם הציפיות ● מה אומרות לנו התשואות הגלומות במדדים, וכיצד הן יכולות לסייע להתאמת הציפיות מתיקי ניירות הערך?

משה חוגג - מנהל קרן הון סיכון סינגולריטים / צילום: יונתן בלום

נדחתה תביעה של משקיע קריפטו נגד משה חוגג בבית משפט בארה"ב

ביהמ"ש בסיאטל דחה את תביעתו של שון סניידר האמריקאי בגין נזק כספי שנגרם לו לטענתו ע"י חוגג, בעלי מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים, וחברת Stox שבבעלותו ● תביעה אחרת נגד חוגג, הנוגעת גם היא להנפקת מטבע הקריפטו של סטוקס, עדיין מתנהלת במחוזי בת"א

אולם של בית המשפט העליון / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

המשכנתה חונקת? בית המשפט העליון מגביל מכירה לצד ג'

בית המשפט העליון קבע פרשנות אחידה לחוק הפדיון וקבע כי נכס שנמצא בכינוס נכסים לא יוכל להימכר לגורם אחר

ג'נט ילן, שרת האוצר האמריקאית / צילום: ג'ונתן ארנסט

הסנאט אישר את מועמדותה של ג'נט ילן כשרת האוצר האמריקאית

ילן הייתה ראשת הפדרל ריזרב בין השנים 2014 ל-2018 ● ההצבעה הסנאט הייתה האישור הסופי והחמישי למינוי, ובכך הפכה ילן לשרת האוצר הראשונה של ארצות הברית

לרנקה, קפריסין / צילום: שאטרסטוק

המאגר הקפריסאי: קפריסין תחלוק מידע על דמויות מפתח בחברות הרשומות אצלה עם מדינות שונות

כחלק מהמאבק העולמי בהלבנת הון ומימון טרור, יוקם בקפריסין מאגר לזיהוי דמויות מפתח בחברות, והמידע יועבר למדינות אחרות ● השינוי ישפיע בעיקר על מי שפעלו להסתיר את זהותם ● מומחה לניהול הון בינלאומי: "משקיעים רבים ייאלצו 'לחשב מסלול מחדש'"

עגל מתוך המשלוחים החיים / צילום: עמותת אנימלס

דוח פנימי חמור: כך מתנהלת היחידה שנועדה להגן על בעלי החיים ועל מה שמגיע לצלחת שלנו

דוח פנימי שבדק את ביצועי יחידת הפיקוח על הצומח והחי (הפיצו"ח) במשרד החקלאות, והגיע לידי גלובס, מציג ממצאים חמורים ● לפי הדוח, היחידה סובלת ממשבר עמוק ומ"הידרדרות מקצועית שמובילה לסגירת תיקים"

סדרה טהרן / צילום: כאן 11

סערת טהרן בתאגיד: "מי ניסה או ניסתה לטייח את המידע האמיתי"

לפי התקנות, בהפקות מקור קנויות קיימת חובה על התאגיד לדאוג כי 75% מהמשתתפים בהפקה יהיו תושבי ישראל ● כעת טוען ארגון אקט כי בניגוד לדיווחי התאגיד - בהפקת הסדרה "טהרן" לקחו חלק בעיקר אנשי צוות יוונים ● כאן: "התאגיד מקפיד וימשיך להקפיד על קיום החוק בכל הפקותיו"

שכר כפול  / אילוסטרציה: שאטרסטוק

דמי הניהול בחיסכון הפנסיוני ירדו, ההפקדות לקרנות ההשתלמות גדלו: אלה המובילות בדירוג התשואות

בסיכומה של 2020 מתברר כי דמי הניהול בפנסיה החדשה, בגמל לתגמולים ובהשתלמות צמחו בשיעור נמוך משיעור צמיחת השוק, וחלקם מהצבירה הממוצעת נחתך ל-0.49% ● המשבר הכלכלי לא פגע בהפקדות לקרנות ההשתלמות, שגדלו ב-4% ● ומי הובילו את דירוג התשואות בהשתלמות?

700 אלף מנות חיסון חדשות הגיעו אתמול (א') לישראל / צילום: איל יצהר

קופת חולים מכבי: פחות מ-0.01% ממקבלי מנת החיסון השנייה חלו בקורונה

מנתונים של אגף מידע ובריאות דיגיטלית במכבי שירותי בריאות עולה כי 20 אנשים בלבד נדבקו בקורונה מקרב כ-128,600 מחוסנים

יובל שטייניץ / צילום: איל יצהר

האם מדינות באירופה מנעו מאזרחיהן לחזור מבריטניה?

יכול להיות שמדינות דמוקרטיות אסרו על אזרחים לחזור הביתה? זה קרה, אבל רק לכמה ימים ● המשרוקית של גלובס

 

מכולות בנמל חיפה. יצוא הסחורות של ישראל קטן ב־4% ב־2020 / צילום: Reuters, Ronen Zvulun

קטר ההייטק החזיק גם את הייצוא הישראלי: יצוא השירותים השתווה לראשונה ליצוא הסחורות

לראשונה, יצוא השירותים השתווה בשנת 2020 ליצוא הסחורות • לפי אומדן מכון היצוא, אשתקד ספג היצוא הישראלי ירידה מתונה של 3% והסתכם ב-107 מיליארד דולר • ההייטק ממשיך להיות הענף הדומיננטי - אחראי ליותר ממחצית היצוא

מבצע חיסונים של חברת אסטרהזנקה בבית אבות בלונדון / צילום: Associated Press, Matt Dunham

דיווחים בגרמניה: חיסון אסטרה-זנקה יעיל רק ב-8% מעל גיל 65; החברה מכחישה

מקורות בממשלת גרמניה מסרו לכלי תקשורת במדינה כי החיסון לקורונה של חברת אסטרה-זנקה יעיל רק ב-8% מהמקרים בהגנה על מבוגרים מעל גיל 65, הרבה מתחת ל-62% היעילות שהחברה חזתה לכלל האוכלוסייה על סמך ניסויים קליניים

הפגנה מחוץ לבית המשפט העליון בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד בנימין נתניהו בפרשת הצוללות / צילום: רפי קוץ

בג“ץ ביקש הבהרות על חלקו של נתניהו בפרשת המניות: "איך זה קשור לתפקידו?"

בג"ץ דן בעתירות לפתיחת חקירה נגד רה"מ בפרשת הצוללות ובפרשת מכירת המניות שרכש מבן-דודו ● השופטים הקשו על העותרים בנוגע לטענת ההתיישנות על פרשת המניות ומידת הקשר שלה לצוללות

שורטים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

מלחמת שורט בלונג: מה הקפיץ את מניית בלקברי ואיך זה קשור למאבק של המשקיעים הצעירים בוול סטריט?

שיתוף הפעולה עם אמזון או יישוב מחלוקת עם פייסבוק, או אולי סגירת פוזיציות שורט בשוק? ● בלקברי לא לבד: יצרנית משחקי המחשב והווידאו גיים סטופ נהנית אומנם מהסגרים וההישארות בבית, אך מנייתה כבר זינקה ב-250% מתחילת השנה בעקבות מאבקי שורטיסטים