גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בית הדין: קבלת שכר מעבודה מבטלת זכאות לפנסיית נכות

עו"ד תבע את קרן הפנסיה לאחר שהפסיקה לשלם לו קצבת נכות, אך ביה"ד חייב אותו להחזיר לה את הגמלה ששולמה, כי התברר שלא איבד את כושר עבודתו ■ אדם שהפסיק לשלם לקרן פנסיה הוכר כעמית רציף, כיוון שהקרן לא העמידה אותו על היעדר התשלומים

נכה כסא גלגלים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
נכה כסא גלגלים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

קיימים מספר אפיקים בהם ניתן להפקיד כספים לשם חיסכון פנסיוני. אחד מהם הוא קרן פנסיה, המאפשרת לחסוך כספים למועד גיל הפרישה מהעבודה ובדרך ליהנות מהטבות מס שונות. אחד ממאפייני הקרן הוא קיומו של ביטוח מפני נכות במסגרתה. בכתבה זו יוצגו מחלוקות בין קרנות פנסיה לבין עמיתיהן לגבי ביטוח הנכות, אשר הגיעו לבתי הדין לעבודה.

א' ("התובע") בוטח בפוליסת ביטוח פנסיוני על-ידי קרן פנסיה ("הנתבעת"). לאחר שחלה במחלה מסוימת, הוא חדל לטענתו מעיסוקו כעורך דין פעיל ("מקרה הביטוח"). הואיל ולתובע נקבעו אחוזי נכות על-ידי ועדה רפואית, החלה הנתבעת לשלם לו תגמולי נכות.

כחלק מפעולות הנתבעת, היא בודקת מעת לעת כי לא חל שינוי במצבם הבריאותי וביכולת ההשתכרות של הזכאים לתגמולי נכות. הנתבעת פנתה לתובע וביקשה לקבל לרשותה מסמכים בעניין הכנסה מעבודה (ככל שהיא קיימת). התובע העביר מסמכים לנתבעת, ובהם דוח רווח והפסד וכן דוח תיאום מס. הנתבעת התרשמה כי לתובע קיימת הכנסה מעבודה, ולפיכך הוא אינו זכאי להמשך קבלת התגמולים.

התובע טען כי הוא כלל אינו עובד, וכי אותן הכנסות נובעות מפעולות שהוא ביצע טרם מקרה הביטוח. התובע עתר לבית הדין לעבודה וביקש שיורה לנתבעת לשלם לו תגמולים שעוכבו על-ידה, וכן שיורה על המשך תשלום תגמולים עד למועד שקבעה הוועדה הרפואית.

הנתבעת הגישה כתב תביעה שכנגד ודרשה שבית הדין יורה לתובע להשיב לה סכום של 43,360 שקל נגד התגמולים ששולמו לו בגין אובדן כושר, שכן מסתבר שהוא עבד במקביל כעורך דין והשתכר סכומים שונים.

האם התובע זכאי לתגמולי נכות - או שמא יש לשלול את זכאותו ואף להורות על השבת סכומים ששולמו לו?

בית הדין ציין כי התובע והנתבעת חלוקים בשאלת פרשנותו של סעיף 44 לתקנון קרן הפנסיה ("התקנון"). סעיף זה קובע כי "א. הפנסיה לנכה בעל דרגת נכות מלאה תהיה שווה לפנסיית נכות. דרגת נכות מלאה משמעה נכה שנשללה יכולתו לעבוד בשיעור של 75% לפחות, או שלושה רבעי משרה לפחות מיום עבודה רגיל הנהוג בעבודתו; ב. הפנסיה לנכה בעל דרגת נכות חלקית תהיה חלקית ויחסית לפנסיה לה זכאי בעל דרגת נכות מלאה, וזאת בהתאם לחלקיות נכותו; ג. נכה שנקבעה לו נכות זמנית ו/או נכה שנקבעה לו דרגת נכות חלקית לא יעבוד יותר מאשר נקבע באישור נכותו. עבד הנכה יותר מאשר נקבע באישור נכותו תפחית הקרן את פנסיית הנכות שלו בהתאם...".

התובע טען כי סעיף 44 לתקנון מגדיר נכות מלאה כשלילת יכולת הנכה לעבוד בשיעור של 75% ממשרתו. לטענתו, במקרה זה ניתן לעבוד בהיקף של 25% משרה, מבלי שהדבר יסתור את הוראות התקנון ויוביל לשלילת הזכאות לתגמולים. הנתבעת טענה בין השאר כי פרשנותו של התובע שגויה.

בית הדין קבע כי התובע אמנם הצהיר כי הוא חדל לעסוק באופן פעיל כעורך דין, אולם העדות שהוא מסר בבית הדין סותרת את גרסתו. למעשה, התובע אישר בעדותו כי הוא לא חדל לייצג לקוחות, והוא הופיע במסגרת עיסוקו בפני ערכאות שיפוטיות כגון רשם ההוצאה לפועל.

עוד נקבע כי פרשנותו של התובע בעניין סעיף 44 לתקנון אינה נכונה. הרעיון העומד בבסיס הוראות סעיף זה הוא שעמית אשר איבד את כושר עבודתו זכאי לגמלה שתיטיב את מצבו. לפיכך, מי שנקבע לגביו כי איבד את כושר השתכרותו באופן מוחלט, דהיינו מעל 75%, אינו יכול ליהנות משני העולמות - מצד אחד לקבל תגמולי נכות ומצד שני לעבוד ולהשתכר.

כלשונו של בית הדין: "טענתו של התובע כי הוא רשאי לעבוד בהיקף של 25% אינה עולה בקנה אחד עם לשונו המפורשת של התקנון, ובכל הכבוד, גם לא עם הגיונם של הדברים, שכן אז הוא מגיע להכנסה העולה על 100%" - זאת מכיוון שאובדן כושר ההשתכרות מעל 75% מזכה בפנסיית נכות בגובה 100%.

לעניין התביעה שכנגד, נקבע כי דינה להתקבל. סעיף 13 לתקנון הקרן מסמיך את הנתבעת לשלול זכויותיו של אדם בקרן בגין קבלת כספים במירמה. נפסק כי התובע ישלם לנתבעת סכום של 43,360 שקל - הסכום ששולם לו בעודו עובד ומשתכר (בית הדין האזורי לעבודה (ת"א) 2449-09-13).

נציין כי ביום 15.03.2017 נפתח תיק בבית הדין הארצי לעבודה במסגרת ערעור שהגיש התובע.

התשלום הופסק, החברות נמשכה

במקרה אחר הגיש ב' ("התובע") תביעה לבית הדין לעבודה נגד קרן הפנסיה בה היה עמית ("הנתבעת"). לטענתו, בשל מצבו הרפואי נבצר ממנו לעבוד במשך 3 שנים, אך הנתבעת הכירה בנכותו למשך 3 חודשים בלבד. בנוסף נטען כי אכן לא הופרשו כספים לנתבעת במשך מספר שנים, אולם הדבר נובע מכך שהתובע לא עבד, והנתבעת לא הודיעה לו כי הוא עלול להיפגע מהיעדר הפרשת הכספים. לכן, נטען, יש לראות בנתבעת את הגורם האחראי למצב אליו נקלע התובע ולהכיר בו כעמית ותיק פעיל.

הנתבעת טענה כי מצבו הרפואי של התובע נבחן על-ידי הוועדה הרפואית העליונה, וההחלטה היא סופית. עוד נטען כי יש לדחות את התביעה לגופה, מאחר שהתובע לא הפקיד כספים במשך מספר שנים, מה שהופך אותו ל"עמית לא פעיל" לפי תקנון הקרן.

האם התובע זכאי לזכויות מקרן הפנסיה על אף שלא הפקיד כספים במשך מספר שנים?

בית הדין בחן פסיקה ענפה וציין כי הוראות תקנון קרן פנסיה, המסדירות את זכויות העמיתים בה, גוברות על כל הסכם שנערך מחוץ לתקנון. על-פי התקנון הרלוונטי, זכאות העמיתים מותנית בתשלום לקרן, ובחינתה תיעשה במועד התגבשותה. בית הדין הוסיף כי על קרן פנסיה חלות חובות מוגברות, כגון חובת "גילוי נאות", וקיומן בתום-לב.

לעניין העובדה שהתובע לא הפריש כספים במשך מספר שנים, נקבע כי הטעות יסודה בנתבעת, הואיל והיא לא הביאה לידיעתו את משמעות הפסקת ההפרשות, לרבות השפעה עתידית על מצבו הפנסיוני. כמו כן, לאחר הפסקת ההפרשות דנה ועדה רפואית במצבו, וזו לא טרחה להעמידו על היותו עמית שאינו פעיל וההשלכות הצפויות. התובע למעשה "הוטעה" על-ידי הנתבעת, דבר המהווה חריגה מחובותיה. לכן יש לראות את התובע כעמית פעיל מיום תחילת חברותו.

לעניין הקביעה הרפואית, נפסק כי בית הדין לא קובע את היותו של אדם "נכה" כהגדרתו בתקנון. מלאכה זו נעשית על-ידי ועדה רפואית. עם זאת, בית הדין מפקח ומפעיל ביקורת שיפוטית בעניין החלטות הוועדה, ועליו לבחון, בין השאר, האם נימקה את מסקנותיה, וכן האם נפלו פגמים משפטיים אחרים בהחלטתה.

בית הדין דחה את טענותיו של התובע בהקשר זה וציין: "לא מצאנו כי דבק פגם בהחלטת הוועדה או כי התעלמה ממסמך מסוים או מליקוי ממנו סובל התובע".

לסיכום, בית הדין חייב את הנתבעת להכיר בתובע כעמית פעיל, אולם דחה את טענותיו לגבי הקביעה הרפואית (בית הדין האזורי לעבודה (ת"א) 6391-01-15).

קרן פנסיה טומנת בחובה זכויות רבות לעמית. הזכויות הללו מפורטות בתקנון הקרן ולמעשה מהוות את "החוקה", ובכל מחלוקת שעולה בין העמית לבין הקרן יכריעו הוראות התקנון כפי שפירשו אותן בתי הדין לעבודה, להם יש את הסמכות לדון ולהכריע. לכן חשוב להכיר את גישתם של בתי הדין לעבודה ואת דרך פרשנותם למערכת היחסים החלה בין קרנות הפנסיה לבין העמיתים.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע, הדר ושות' ומשמש בין היתר כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח. 

עוד כתבות

סופרמרקט / צילום: תמר מצפי

דאגה נוספת לבנק ישראל: מדד המחירים ליולי הפתיע לרעה; מחירי הדירות עלו ב-1.4% ב-12 חודשים

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי הלבשה והנעלה, ירקות ופירות, ריהוט וציוד לבית, ותחבורה ● מתחילת שנת 2019 עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.6% וב-12 החודשים האחרונים הוא עלה ב-0.5%

איור: עומר הופמן

כשהמחלה פתאום תופסת אותך. טור אישי, מאוד

מתברר שבמטוס שעומד להתרסק אין אתאיסטים. אחרי 50 שנים שבהן אלוהים ואני לא היינו בקשר, מצאתי את עצמי באישון לילה בטיפול נמרץ, מנהל איתו שיחה. אחת מרבות שהיו לי בשבועות האחרונים

תל מרשה / צילום: אורלי גנוסר

חבר, אתה חופר: איפה בישראל תוכלו להיות ארכיאולוגים ליום אחד

תוכניות מיוחדות בגן הלאומי בית גוברין מאפשרות למבקרים ולמשפחות להשתתף בחפירות ארכיאולוגיות אמיתיות. אם יהיה לכם מזל אפילו תחזרו הביתה עם מזכרת

בקבוקי אלכוהול מזוייפים / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

13 אנשים מתו מתחילת 2018 מאלכוהול מזויף. מי ישמור על הצרכנים?

במשרד הבריאות מדווחים היום שמכירת אלכוהול מזויף נפוצה מאוד במרכולים ובקיוסקים בישראל ● רשות המסים אמורה לפרסם בקרוב תקנות שיאסרו על השימוש במתנול ● בינתיים כדאי להימנע מאלכוהול זול מאוד או כזה שמעורר חשד

בני גנץ, פודקאסט לשבת / איור: גיל ג'יבלי, גלובס

ליל אהבה ופודקאסט | ההסכתים שיעשו לכם את ט"ו באב

חג האהבה היהודי שחל היום הוא הזדמנות נהדרת לגלות רומנטיקה ייחודית, ולהשמיע לבן או בת הזוג את הפודקאסט האהוב עליכם מבית "גלובס" ● פודקאסט לשבת - מהדורה רומנטית ● האזינו

מלי ביצור פרנס, עו''ד דנה הירשברג, אורי פדרמן, ד"ר מסעד ברהום / צילום:  קובי בן משה, מורג ביטן, איל יצהר,

ירח דבש באתונה: מנהלים מספרים על החופשה הראשונה בחו"ל

ד"ר מסעד ברהום מספר על החופשה באתונה, ואיך דבר לא השתנה בה בביקור השני ● עו''ד דנה הירשברג נזכרת במשלחת תלמידים למינכן שבה השתתפה ● מלי ביצור פרנס מספרת על החופשה באיטליה - החופשה הכי מדהימה שהייתה לה ● אורי פדרמן מתאר את הפעם הראשונה שזכה לפגוש ילדים מכל העולם

פורד ST EDGE / צילום: יח"צ

מדיום לארג': הקרוס-אובר הספורטיבי של פורד גדול מהחיים

הגרסה הספורטיבית של ה"מדיום קרוס-אובר" האמריקאי מבית פורד נוטה לכיוון "לארג'" בכל הנוגע לממדים, ביצועים והספק מנוע ● תא הנוסעים אמנם משקף את גילו המתקדם של הרכב, אבל הביצועים מעניקים לו חיים חדשים

מייקרוסופט/  Shutterstockס.א.פ קריאייטיב

תוכנית ההתנתקות: יותר ויותר אנשים פורשים מהמרוץ ללייקים

פייסבוק, אינסטגרם ויתר הרשתות הדביקו את האנושות ב-FOMO, הפחד להחמיץ חוויות ● לאחרונה הולכת ומתפשטת תופעת ה־JOMO - ההנאה שבהחמצה ● פחות שעות גלישה במעמקי הפיד, פחות איסוף לייקים, וחזרה לשקט ולתקשורת אנושית ● המחמיצים מספרים על שחרור אמיתי, וענקיות הטכנולוגיה מנסות להתמודד עם התופעה שמשנה את העולם ● איך נגמלים מהסמארטפון? ● האזינו לפודקאסט "הצוללת"

מכונית האסטון מרטין של ג’יימס בונד נמכרה ב-6.4 מיליון דולר. / צילום: REUTERS/Bobby Yip

מכונית האסטון מרטין של ג’יימס בונד נמכרה ב-6.4 מיליון דולר

זה לקח 4.5 דקות: המכונית שקידמה את הסרט "כדור הרעם" משנת 1965 נמכרה בסוף השבוע במכירה פומבית לזוכה המאושר, אשר העדיף להישאר אנונימי ● המכונית מגיעה עם האביזרים הנלווים שהופיעו במקור כמו לוחיות רישוי מסתובבות וחותכן צמיגים

וול סטריט / צילום: רויטרס

שבוע מסחר סוער בוול סטריט ננעל בעליות; הנאסד"ק עלה 1.7%

בורסות אירופה ננעלו בעליות חדות, בהובלת בורסת איטליה שננעלה בעליות של 1.5% ● מדד הפוטסי נפתח למסחר לאחר עיכוב של כשעתיים בגלל תקלות טכניות ● שוקי אסיה ננעלו במגמה חיובית ● דובר משרד החוץ הסיני מסר כי שנחאי מצפה מארה"ב לפגוש אותה ב"אמצע הדרך" בכל הנוגע לשיחות הסחר

איור של ג'פרי אפשטיין בבית המשפט / צילום: רויטרס

דוח הנתיחה קבע: ג'פרי אפשטיין תלה עצמו בתאו

חוקרת מקרי המוות הראשית בניו יורק ברברה סמפסון קבעה כי אפשטיין התאבד בתלייה ● עורכי דינו של אפשטיין כבר הודיעו כי אינם מסתפקים בכך, וכי בכוונתם להוסיף ולחקור

7 כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: גיא ליברמן

דירות מוזלות בת"א ומהפכת קוד הבנייה הישראלי. כותרות הנדל"ן

הביזנס החדש של חברות כרטיסי האשראי אצל בעלי הבתים ● 6,600 איש רודפים אחרי דיור מוזל במתחם השוק הסיטונאי בתל אביב, קוד הבנייה הישראלי יוצא לדרך באיחור של 13 שנה, ומה יש ללימור אדלר לספר לכם על השקעות נדל"ן בפולין ● כותרות הנדל"ן של השבוע

סקר הסקרים - מועד ב'

סקר הסקרים: הליכוד שוב מובילה, ימינה נחלשת משמעותית; שונות גדולה בין סקרי סוף השבוע

מערכת הבחירות החדשה יצאה לדרך, וסקר הסקרים חוזר ● מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה? ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הלוהטת

אריה דרעי / צילום: רפי קוץ

פרקליט המדינה ליועמ"ש: ממליץ להעמיד את אריה דרעי לדין

כך דיווח הערב כתב "חדשות 13" אביעד גליקמן ● ניצן ממליץ להעמיד את דרעי לדין בעבירות של מרמה והפרת אמונים, עבירות מסים, הלבנת הון ושיבוש הליכי משפט

רשידה טליב / צילום: רויטרס

לאחר הפנייה האישית: השר דרעי אישר את כניסת ראשידה טאליב לישראל

לאחר הפנייה האישית של ראשידה טאליב, הסכים השר דרעי לאפשר לחברת הקונגרס להיכנס לישראל על מנת לפגוש את סבתה ● "אני מתחייבת לפעול לפי הגבלות מדינת ישראל ולא לקדם חרם על המדינה", כתבה חברת הקונגרס הפלסטינית-אמריקאית מוקדם יותר במכתבה לשר הפנים

אהוד ברק/  צילום: כדיה לוי

ראשי הרשימה המשותפת תוקפים את ברק: "היה ונשאר גזען"

פוסט שפרסם ראש הממשלה לשעבר בפייסבוק לאחר מעצר אזרחים שהפגינו נגד היועמ"ש בפתח תקווה, ביניהם העוזרת שלו, העלה את חמתם של ראשי הרשימה ● בפוסט כתב ברק "פתח תקווה זה לא אום חיראן" ● איימן עודה פרסם בתגובה "תשע עשרה שנים עברו מאז שהיית אחראי להרג של שלושה עשר אזרחים ערבים בגלל שיצאו לרחובות"

עבודה של פאטמה שאנן / צילום: רן ארדה

כובשות את הנרטיב: אמניות פלסטיניות עכשוויות מספקות נקודת מבט חדשה

ואדי סאליב שלא הכרתם, דם מחזור במקום דם של מלחמות ופירוק דימוי האישה כמולדת - כל אלה ועוד הם מוטיבים בתערוכה חדשה בחיפה שבה אמניות פלסטיניות נאבקות על מקומן במאבק הלאומי

נתניהו, טאליב, עומאר, טראמפ / צילום: רויטרס

איך סובבו שתי חברות קונגרס בלי ניסיון את טראמפ ונתניהו

בתרגיל מבריק אילהאן עומאר וראשידה טאליב הפכו את נשיא ארה"ב לנכס אלקטורלי, אילצו את המפלגה הדמוקרטית, לרבות ידידים מושבעים של ישראל, להתייצב מאחוריהן, והציגו את ישראל כמדינת אי כבוד ואת וראש ממשלתה - כמריונטה של הבית הלבן  ● דעה

חיים כץ / צילום: תמר מצפי

השר חיים כץ צפוי להגיש מחר את התפטרותו

זאת על רקע הכוונה להגיש נגדו כתב אישום בגין עבירות של מרמה והפרת אמונים ● כץ מתכוון להישאר בתפקיד חבר כנסת שכן הוא ככל הנראה יגיש בקשה לקבלת חסינות

מימין: פרופ' יוסי רוזנווקס, פרופ' ליאו קורי ויאיר סאקוב / צילום: איל יצהר, גלובס

הפילוסופיה אולי לא מתה, אך לימודי מדעי הרוח מחפשים כיוון חדש ופרקטי: "ערכי החברה במשבר"

קמפיין פרסום שהושק לפני כמה חודשים ניסה לחזות שחורות לעתיד הפילוסופיה, הוא אמנם הגזים אבל אנשי מדעי הרוח מבינים שהם צריכים להשתלב ב"עידן הפרקטי" ● באוניברסיטת תל אביב נפתחו בשנים האחרונות תוכניות המשלבות בין לימודי הרוח לתחומים אחרים גם כדי להתמודד עם הירידה במספר הנרשמים לתואר ראשון אבל גם כמענה לדרישה של תעשיית ההייטק לאנשים רחבי אופקים