גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בית הדין דחה בקשת עובד קסטרו לנהל נגדה תביעה ייצוגית

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי קסטרו אינה רשאית לקזז כנגד זכויות המגיעות לעובד מכוח החוק, לרבות גמול שעות נוספות המגיע לעובד, שכר ששולם בעד שעות בהן העובד שהה בהפסקה

קסטרו / צילום: בר אל
קסטרו / צילום: בר אל

בית הדין הארצי לעבודה דחה היום (ב') את בקשתו של מוכר ברשת האופנה קסטרו, אור שחם, לאשר לו לנהל תביעה ייצוגית נגד החברה, בעילה של הכללת עמלות המכירה בתשלום דמי החגים שקיבל.

כמו כן קיבלו שופטי בית הדין הארצי את ערעורה של חברת קסטרו על החלטת בית הדין האזורי לאשר למוכר לנהל נגדה תביעה ייצוגית בגין שתי עילות - הכללת עמלות מכירה ב"שכר הרגיל" של העובדים וזכאות לגמול שעות נוספות בעד שעות עבודה שמעבר ל- 43 שעות בשבוע.

בכל הנוגע לעילה שעניינה בהכללת עמלות העובדים ב"שכר הרגיל" בחישוב גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית שלהם: בית הדין הארצי קבע כי לשאלה האם עמלה היא בגדר "תוספת" על-פי סעיף 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה יש פנים לכאן ולכאן. מצד אחד, נקבע כי מדובר במרכיב בשכרו של העובד, לעתים מרכיב משמעותי ממנו, ולעתים העמלות הן מלוא שכרו של העובד, בכפוף לזכותו של העובד כי שכרו לא יפחת משכר המינימום על-פי החוק. לפיכך, יש קושי בקביעה כי מרכיב זה אינו חלק מה"שכר הרגיל" לעניין גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית. לכן, נפסק כי קביעה כי העמלה בעד מכירה שבוצעה בשעת עבודה רגילה זהה לעמלה בעד מכירה שבוצעה בשעת עבודה נוספת או במנוחה שבועית עלולה לפגוע באחד האמצעים להגשמת תכלית חוק שעות עבודה ומנוחה - ייקור עלות העסקתו של עובד בשעות נוספות ובמנוחה שבועית.

מצד שני, השופטים פסקו כי מדובר בתוספת שאינה משולמת בעד יחידת זמן של שעת עבודה ובעד כל שעות העבודה הרגילות של העובד שקדמו לשעות העבודה הנוספות (כגון תוספת משמרות, תוספת לילה), אלא בתוספת המשולמת בעד הישג המכירה, ורק אם בוצעה מכירה בשעת העבודה. יתר על כן. תהליך המכירה יכול להתמשך על פני מספר שעות עבודה או עת מדובר בעסקאות בשווי כספי גבוה (כגון - רכישת דירה) על פני ימים, שבועות ואף חודשים.

זאת ועוד, השופטים ציינו כי יש מגוון דרכים ומנגנונים לתשלום עמלות, שחלקם יוצרים נתק ממשי בין הזכאות לעמלה לבין שעות העבודה. במקרים שונים אלה, קיים קושי מובנה לשייך את הזכאות לעמלה ליום או לשעת עבודה מסוימת, וכפועל יוצא מכך לקבוע כי המכירה בוצעה בשעות עבודה נוספות או במנוחה השבועית. כמו כן, לא ניתן ללמוד לעניין זה מכך שעמלה היא בגדר "שכר" לעניין חישוב פיצויי פיטורים, כי קביעה זו מעוגנת בהגדרה של "שכר אחרון" בתקנות פיצויי פיטורים.

בית הדין הארצי הוסיף כי יש שוני מהותי בין סיטואציה שבה כל שכרו של העובד מורכב מעמלות, שאז העמלות הן בגדר "השכר הרגיל" או "שכר היסוד" של העובד ואינן בגדר "תוספת", לבין סיטואציה שבה משולם לעובד שכר בסיסי בעד שעות העבודה בתוספת עמלות. נוכח האמור, לא ניתן לקבוע באופן גורף כי עמלת מכירה היא חלק מ"השכר הרגיל", ויש לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבותיו.

מבלי לקבוע מסמרות אם בנסיבות המקרה הנדון קמה זכאות לתשלום גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית בגין עמלות המכירה, פסק בית הדין הארצי כי הקשיים האמורים מביאים לתוצאה שלפיה לא מתקיימים התנאים לניהול התביעה כתובענה ייצוגית, במיוחד מהטעם כי לא מתקיים התנאי ש"תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין". זאת, בעיקר נוכח העובדה שאין לקבל את אופן החישוב שנקבע בפסק דינו של בית הדין האזורי, הרי שלצורך קביעת סכום גמול שעות נוספות וגמול בעד עבודה במנוחה שבועית המגיע לכל עובד בעד עמלות מכירה יהיה צורך בעריכת בירור פרטני סבוך.

בית הדין הבהיר למען הסר ספק כי אינו מקבל את טענתה הגורפת של קסטרו, שלפיה לעולם תביעה שעילתה אי תשלום גמול שעות נוספות וגמול מנוחה שבועית אינה יכולה להתאשר כתובענה ייצוגית, אלא יש להכריע בכל מקרה לפי נסיבותיו, דהיינו מידת הבירור הפרטני שיש לערוך על-מנת לקבוע את סכום הזכאות. נוכח האמור, בית הדין קבע כי אין לאשר את התובענה בעילה של אי-הכללת עמלות מכירה ב"שכר הרגיל" על-פי סעיף 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה כתובענה ייצוגית.

זכאות לגמול שעות נוספות בעד שעות העבודה שמעבר ל-43 שעות בשבוע:

אין מחלוקת כי קסטרו שילמה גמול שעות נוספות על בסיס יומי בלבד, ולא שילמה לעובדי המכירות גמול שעות נוספות על בסיס שבועי, דהיינו גמול בעד שעות עבודה שמעבר ל- 43 שעות בשבוע.

בית הדין הארצי קבע כי צדק בית הדין האזורי בקביעתו כי בהתאם לפסיקה, ככל שהייתה הסכמה בין העובד לבין המעסיק כי זמני ההפסקות לא ינוכו משעות העבודה, המעסיק אינו רשאי, כתגובה להגשת תביעה נגדו לתשלום זכויות אחרות המגיעות לעובד על-פי חוק, לטעון כי הוא זכאי לקיזוז תשלומים ששולמו לעובד מעבר למגיע על-פי הדין במהלך תקופת העבודה, ולכן צדק בית הדין האזורי כי קסטרו אינה רשאית לקזז כנגד זכויות המגיעות לעובד מכוח החוק, לרבות גמול שעות נוספות המגיע לעובד, שכר ששולם בעד שעות בהן העובד שהה בהפסקה.

אולם, פסיקה זו עוסקת בזכותו של מעסיק לקזז את השכר ששולם מסכומים שמגיעים לעובד מכוח זכויות אחרות, אך אין היא עוסקת בשאלה אם מכוח הסכמת המעסיק לשלם שכר בעד זמני ההפסקה (או בעד זמן אחר שאינו בגדר "שעות עבודה" על-פי החוק) יש לראות את זמני ההפסקות כ"שעות עבודה" לעניין חוק שעות עבודה ומנוחה. מדובר בשתי שאלות שונות, ובכל הנוגע לשאלה השנייה התשובה אינה חד-משמעית. לפיכך, לא ניתן לקבוע כי יש אפשרות סבירה שעילת התביעה תוכרע לטובת הקבוצה. בהיבט העובדתי, בית הדין קבע כי מקובלת עליו טענת קסטרו כי לא ניתן היה לקבוע קביעה גורפת כי כלל חברי הקבוצה לא יצאו להפסקות על יסוד העדויות שהיו לפני בית הדין האזורי.

נוכח האמור, נקבע כי גם עילת תביעה זו אינה מקיימת את התנאי בסעיף 8(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, דהיינו היות התובענה הייצוגית "הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין", שכן ככל שתתקבל הטענה בדבר קיזוז זמני ההפסקות (להבדיל מהשכר בעד ההפסקות) בירורה עשוי להצריך בירור עובדתי פרטני ביחס לשעות עבודתו של כל עובד מדי שבוע.

הכללת העמלות בשכר לצורך תשלום דמי חגים:

בית הדין הארצי קבע כי אכן, מבחינה מילולית, לשונו של צו ההרחבה בדבר תשלום דמי חגים המורה על "תשלום מלא", מתיישבת גם עם הפרשנות הנטענת על-ידי העובד כי יש לכלול את העמלות בחישוב התשלום בעד דמי חגים. אולם, בית הדין הארצי קבע שהוא סבור כי יש ליתן לצו ההרחבה פרשנות תכליתית על-פי ההקשר התעשייתי - דהיינו שתכלית צו ההרחבה היא להשוות את מצבם של העובדים היומיים למצבם של העובדים החודשיים. נוכח האמור, מקובלת קביעתו של בית הדין האזורי כי בכל הנוגע לעילת תביעה זו לא הוכח "במידת הסבירות הראויה, ... שקמה לו לכאורה עילת תביעה אישית מבוססת וכי סיכוייו טובים להצליח בה". בית הדין הבהיר כי קביעה זו עניינה בהוכחת עילת תביעה אישית בהקשר של בקשה לאישור תובענה ייצוגית על-פי הוראות צו ההרחבה, ובכל מקרה מובן כי עובד רשאי להוכיח כי ההסכמה הקונקרטית בינו לבין המעסיק הייתה שונה. לאור האמור, ערעור העובד בעניין דחיית הבקשה לעניין הכללת עמלות בדמי החגים נדחה. (ע"ע 36096-02-16, ע"ע 7386-02-16"קסטרו מודל" בע"מ - אור שחם).  

את העובד ייצג עו"ד רונן בן צבי. את חברת קסטרו ייצגו עורכות הדין אפרת דויטש ושמרית נוי. 

עוד כתבות

מריוס נכט - תמר מצפי

אחרי הבנק הדיגיטלי; מריוס נכט פורש גם מתפקיד יו״ר צ׳ק פוינט

במקומו ימונה לתפקיד היו"ר ג'רי אונגרמן המשמש היום כסגן היו"ר ● לאחרונה הודיע נכט גם על פרישה מהבנק הדיגיטלי וזאת 8 חודשים מקבלת האישור להקמתו מבנק ישראל

מרים נאור / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

אוצר מלים: מרים נאור מסבירה למה בחרה במילה שיוויון

השופטת בדימוס מרים נאור, לשעבר נשיאת ביהמ"ש העליון, מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "שוויון"● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

דוד טרטקובר  / צילום: אפרת שפורקר

אוצר מלים: דוד טרטקובר אוהב את אנדי וורהול

דוד טרטקובר, מעצב, אמן ואוצר, מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "כסף" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מוצרי חלב, סופרמרקט / צילום: תמר מצפי

מלחמות החלב: תנובה יוצאת במבצע חריג בהיקפו כדי להתחרות ראש בראש עם שטראוס

במסגרת המבצע תציע תנובה כי בכל רכישה של 8 מוצרי חלב מתוצרתה, יקבל הלקוח שני מוצרים חינם – הזולים מתוך העשרה ● המבצע שיתקיים בכל נקודות המכירה ברחבי הארץ יתקיים החל מ-1 ביוני ועד 19 לחודש

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

שיפור בנתוני התעסוקה שולח את וול סטריט לעליות; טוויטר מאבדת גובה בצל איומי טראמפ לסגור את הרשת החברתית

הנשיא טראמפ צפוי לחתום על צו נשיאותי שיפגע בהגנות על הרשות החברתיות ● מזכיר המדינה האמריקאי מייק פומפיאו הודיע אמש בקונגרס כי הונג אינה אוטונומית מסין ● קצב הגשת התביעות החדשות ירד בהשוואה לשבועות הקודמים, ונרשמה ירידה של כ-4 מיליון תביעות מאז פרוץ מגפת הקורונה

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

התגברו העליות בנעילה בוול סטריט: הדאו זינק ב-2.2%, מדד S&P 500 סגר מעל ל-3,035 נק'

מדד הנאסד"ק קפץ ב-0.8%, ה-S&P 500 זינק ב-1.45% ● באירופה הדאקס קפץ ב-1.3%, הקאק ב-1.7% ● הנפט צנח בכ-5% ● מיקרון זינקה בכ-8% לאחר שהחברה העלתה תחזיות

רון פאינרו / צילום: שלומי יוסף, גלובס

אירועים חד פעמיים השנה ואשתקד סייעו למקס לעבור מהפסד לרווח רבעוני למרות הקורונה

חברת כרטיסי האשראי הרוויחה 47 מיליון שקל ברבעון הראשון ● 5.2% ממניות מקס הוקצו ליו"ר, למנכ"ל ולחברי הנהלה נוספים ● בשל משבר הקורונה שב"א רשמה הפסד נוסטרו שחתך את רווחיה

מירי רגב צילום תמר מצפי

רגב תוקפת את גנץ בראיון: "לא בשל, צריך לעבור אפייה ולגלות לנו אם הוא סחיט"

את הדברים הקשים אמרה השרה רגב בראיון שצפוי להתפרסם מחר ב"ידיעות אחרונות" ● ממפלגת הליכוד נמסר "הקמפיין הסתיים וזו העת לאחדות. הגיע הזמן להפסיק את המתקפות האישיות מכל צד שהוא. הבחירות מאחורינו והמשימות המשותפות לפנינו ועלינו לשלב ידיים למען אזרחי ישראל"

מימין יגאל אונא, ראש מערך הסייבר; ראש המוסד יוסי כהן; ופרופ' איציק בן ישראל, ראש מרכז הסייבר באונ' ת

ראש מערך הסייבר הלאומי: נדרשת היערכות לאומית מול מתקפות הסייבר

יגאל אונא אמר את הדברים בכנס "סייברטק" בהשתתפות בכירים בעולם אבטחת המידע מרחבי העולם ● לדבריו, מתקפת הסייבר שיוחסה לאיראנים נגד מתקני שפכים בישראל היה גורמת לאסון לולא נמנעה ● "נזכור את החודש האחרון כנקודת שינוי בהיסטוריה של מלחמות סייבר מודרניות"

עוגת גבינה חמה בעלי פילו / צילום: קרן אגם

עוגות גבינה, קצת אחרת: עדיין יש מה לחדש בגזרת העוגה לשבועות

עוגת הגבינה היא המלכה הבלתי מעורערת של חג השבועות, ובכל זאת מתברר שעדיין יש מה לחדש בגִזרה הזאת ● הנה כמה עוגות של קרן אגם

בנק מזרחי-טפחות,?בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק איגוד ובנק מרכנתיל / צילומים: איל יצהר, אייל הצפון, בר-אל

דעה: עמוד השדרה של המשק תקין - הבנקים בישראל עמדו במבחן משבר הקורונה

מערכת הבנקאות הישראלית הגיעה מוכנה למשבר הקורונה, אף שהוא מאתגר עבורה יותר מאשר המשבר הכלכלי הגדול של 2008

אביב כוכבי / צילום: Oded Balilty, Associated Press

דעה: על דוגמה אישית ושכר הרמטכ"ל; האם זה באמת הזמן לתת תוספת לביטחון?

שכרו החודשי של הרמטכ"ל הוא כסף קטן בתקציב הביטחון, אבל הוא ששיבח את הדוגמה האישית בתפוצת נאט"ו, איך זה מתיישב עם הבקשה להוסיף לתקציב הביטחון? • וגם, ארה"ב התערבה כדי למנוע מחברה סינית להקים את מתקן ההתפלה בשורק 2, איך זה שונה מהמתקן הקיים?

השרה גילה גמליאל / צילום: רפי קוץ, לע"מ

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל: "בקרוב נפרסם תוכנית ליציאה ממשבר הקורונה באמצעות השקעות בסביבה"

השרה להגנת הסביבה הצהירה הערב כי בקרוב יציג משרדה תוכנית "גרין ניו דיל" ישראלית, במטרה ליצר חוסן חברתי-כלכלי באמצעות השקעות בסביבה ● "משבר הקורונה, בצד האתגרים שיצר, מהווה הזדמנות יוצאת דופן לקדם צמיחה כלכלית שתומכת בסביבה ובבריאות"

דגים קפואים / צילום: שאטרסטוק

נחתם הצו והופחת המכס על יבוא דגים קפואים לישראל

במסגרת המהלך צפוי המכס על פילה אמנון קפוא לרדת מ-7.5 שקל לק״ג, ל-1.8 שקל בשתי פעימות עד שנת 2022. כמו כן, עד לשנת 2021, ירדו בהדרגה המכסים על פילה קרפיון ובורי מ-5.5 שקל לק"ג לשקל אחד לק"ג

מני מזוז/ צילום: רפי קוץ

"המציאות בה נאשם בפלילים מקים ממשלה משקפת משבר חברתי וכשל מוסרי של החברה"

11 שופטי בג"ץ פרסמו את נימוקיהם  בעניין הטלת המנדט על בנימין נתניהו  ● השופטים מבקרים את המצב בו נאשם בפלילים מקבל את הרכבת הממשלה, אך טוענים שהתערבות בהחלטה המכוננת את הרשות המבצעת "כמוה כהתנגשות חזיתית עם רצון הבוחר כפי שבא לידי ביטוי בהצבעת נציגיו בכנסת"

פרופ' חזי לוי / צילום: ענבל מרמרי, גלובס

מנהל ביה"ח ברזילי פרופ' חזי לוי ימונה למנכ"ל משרד הבריאות

המינוי הוא בהתאם להחלטתו של אדלשטיין למנות מנכ"ל מקצועי לאחר שמנכ"ל המשרד היוצא, משה בר סימן טוב, היה למנכ"ל הראשון שאיננו בעל השכלה וניסיון בתפקיד רפואי ● השר אדלשטיין ביקש מראש הממשלה נתניהו להביא את המינוי לאישור הממשלה בהקדם האפשרי

חללית השיגור של נאס"א וספייסX / צילום: ביל אינגלס, AP

בעקבות מזג האוויר: נדחה שיגור האסטרונאוטים האמריקאים על גבי חללית SpaceX

18 דקות לפני השיגור הודיעה בקרת השיגור לשני האסטרונאוטים כי "בשל תנאי הבטיחות והעובדה שכמה פרמטרים בנוגע למזג האוויר אינם עומדים בהם, אנחנו נאלצים לבטל את השיגור" ● ניסיונות שיגור נוספים נקבעו מראש ל-30 במאי ול-31 במאי

חיים כצמן, בקניון פרומנדה של אטריום בוורשה 
 / צילום: יח"צ

חיים כצמן על הצניחה במניית גזית גלוב: "יש סנטימנט שלילי לנדל"ן המסחרי - הוא מוטעה"

משבר הקורונה הוביל את ענקית הנדל"ן להפסד של 618 מיליון שקל ברבעון הראשון ● חיים כצמן, המנכ"ל ובעל השליטה: "עברתי כבר משבר אחד או שניים, ואני חושב שנצא מהמשבר הזה הרבה יותר מחוזקים"

דורי ושאול נאוי / צילום: יונתן בלום

שאול נאוי מכר לאחיו דורי את מניותיו בחברה ופורש מניהולה

המניות נמכרות תמורת 60 מיליון שקל, בדיסקאונט של 25% על מחיר השוק ● דורי נאוי: "שאול הגיע למסקנה שהוא רוצה ליהנות מהחיים לפני שהוא מזדקן" ● מניית נאוי קרסה ב-50% מתחילת השנה

מירי רגב / צילום: בן חדד

אוצר מלים: לדעת מירי רגב האמונה נותנת לנו את הכוח להיות טובים

ח"כ מירי רגב, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "אמונה" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית