גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

משקיעים בנדל"ן בארה"ב? העליון תומך בהטלת כפל מס מהכנסה

הנשיאה חיות דחתה בקשה לדיון נוסף בעניין מיסוי חברה בע"מ אמריקאית המוחזקת בידי ישראלי, ובכך אישרה את עמדת רשות המסים ואת פסיקת המחוזי שקבע: ככלל יש למסות "חברה בע"מ" בארה"ב כ'חברה' ולא כ'חברה שקופה' ולא לייחס את הכנסותיה והפסדיה לבעלי המניות בה

אסתר חיות / צילום: יונתן זינדל
אסתר חיות / צילום: יונתן זינדל

משקיעים בארה"ב באמצעות חברות בע"מ? כדאי שתכירו את ההלכה החדשה שעלולה לחייב אתכם בכפל מס. השאלה כיצד יש להתייחס להכנסות של ישראלים מאחזקותיהם בחברות בעירבון מוגבל (בע"מ/LLC) בארה"ב העסיקה את אנשי העסקים הישראלים ועולם המס בשנים האחרונות לא מעט, מאחר שהיא נוגעת להרבה מאוד כסף.

אנשי עסקים ישראלים רבים מחזיקים במניות בחברות בעירבון מוגבל (בע"מ/LLC) בארה"ב, ונהנים מדיבידנדים שאותן חברות מחלקות מעת לעת. אולם לא תמיד ברור מה קורה כאשר הם צריכים לשלם מס בישראל עבור הכנסותיהם אלה מחו"ל, והאם המס ששילמה החברה הזרה לרשויות בארה"ב בעת חלוקת הדיבידנד מייתר את המס בארץ. השבוע הכריע בית המשפט העליון באופן סופי בשאלות הללו, כאשר אישר את עמדת רשות המסים, שלפיה אנשי העסקים הישראלים אינם זכאים לזיכוי בגין המס ששולם בארה"ב.

ההכרעה ניתנה במסגרת "סיבוב שלישי" בערכאות השיפוטיות של מחלוקת שנתגלעה בין יעקב הראל, הבעלים של חברת "יונו סימול בע"מ", לבין רשות המסים על מיסוי הכנסותיו ממניות בחברה בע"מ אחרת בארה"ב. ביהמ"ש העליון דחה השבוע בקשה לקיום דיון נוסף על פסק-דינו של המחוזי בת"א שהכריע בשאלה אם תושב ישראל המחזיק במניות בחברה בע"מ בארה"ב ומקבל ממנה כספים, זכאי לזיכוי בגין המס שניכתה החברה על כספים אלה בחו"ל, כנגד המס החל בישראל על הכנסותיו מהחברה.

שופטת המחוזי, ירדנה סרוסי, קבעה כי אין זכאות לזיכוי וקבעה במארס אשתקד, כי ככלל יש למסות "LLC (חברה בע"מ)" כחברה (למעט מקרים חריגים שנקבעו בחוזרי מס הכנסה) - ולא כחברה שקופה שהכנסותיה והפסדיה מיוחסים לבעלי המניות בה (הכנסה מדיבידנד). המשמעות: החברה חבה בעצמה על רווחיה, בהתאם לשיטת המיסוי הדו-שלבית, ולפיכך שיעור המס החל גבוה יותר. ביהמ"ש העליון קיבל את כל הקביעות בפסק הדין המחוזי מבלי שנכנס לטענות לגופן, ובכך נסתם הגולל על שאלת סיווגו של "LLC" בדין המס הישראלי.

על מי פסק-הדין משפיע? על כל אנשי העסקים הישראלים המשקיעים בארה"ב, במיוחד בתחום הנדל"ן. בשורה התחתונה, הישראלים המשקיעים בחו"ל ייאלצו לבחון את מבני ההשקעות שלהם בארה"ב, ובמיוחד את השלכות כפל המס שעשוי לעלות מההשקעות באמצעות LLC, וכן לפנות ליותר תכנוני מס על-מנת לצמצם את תאונות המס הנגזרות מאופן ההתייחסות ל-LLC (ראו גם מסגרת).

ונסביר: LLC  Limited Liability Company - או "חברה בע"מ" היא גוף משפטי לא מאוגד הנוצר מכוח חוקיהן של המדינות בארה"ב. ה-"LLC" מאפשר פעולה באמצעות ישות שאינה נבדלת מחברה לעניין הדין הכללי, אך מאידך ממוסה כגוף "שקוף" לעניין מיסוי פדרלי. משטר המס בארה"ב (תקנות ה-check the box) מאפשר ליישות לבחור את הסטטוס המיסויי שלה - אם להתמסות כחברה או כשותפות (גוף שקוף). ברירת המחדל היא מיסוי ה-"LLC" כשותפות - היינו הכנסת החברה בע"מ תיוחס לשותפים, והם אלה שיישאו בנטל המס החל על הכנסה זו.

הכנסות מדיבידנד בחו"ל

יעקב הראל הוא הבעלים של חברת "יונו סימול בע"מ" המוגדרת כ"חברה משפחתית" - חברה שבעלי המניות שלה בני אותה משפחה. למרות שמבחינה תאגידית מדובר ביישות משפטית נפרדת, הרי שלצורכי מס החברה שקופה - הכנסותיה והפסדיה מיוחסים לבעל המניות בה, והראל חב במס בגינם.

חברת "יונו סימול" מחזיקה במניות שליטה (67%) בתאגיד "ISOA LLC", שהתאגד ופועל בארה"ב. התאגיד, שניהולו, עובדיו ומשרדיו בארה"ב, עוסק במכירת ביטוחים רפואיים לסטודנטים זרים בארה"ב. לפי החוק האמריקאי, הכנסות "ISOA LLC" יוחסו לבעלי הזכויות בו - היינו גם לחברת "יונו סימול".

בשנים 2012 ו-2013 לא שילם התאגיד מס פדרלי או מדינתי בגין הכנסותיו, אך שילם מס של העיר ניו-יורק. בשנות מס אלה חילק התאגיד כספים ל"יונו סימול" בסכומים של כ-6.6 מיליון שקל ושל כ-9 מיליון שקל, שבגינם ניכה התאגיד מס במקור בהתאם לחלקה של "יונו סימול" (לפי החוק האמריקאי יש לנכות מס הכנסה מתשלומי דיבידנד לבעלי מניות). לשנת 2012 נוכו כ-1.5 מיליון שקל; ולשנת 2013 נוכה סכום של כ-2.2 מיליון שקל (הניכוי נעשה בדולרים) - סכומים ששולמו לרשויות המס בארה"ב.

בדוחות שהגיש בישראל באותן שנים, דיווח הראל על "הכנסת דיבידנד" שיוחסה לו כבעל המניות בחברה המשפחתית; ודרש זיכוי בגין המס שנוכה במקור בארה"ב, כנגד המס החל בישראל על הכנסת הדיבידנד.

לאחר שרשות המסים סירבה לתת את הזיכוי המבוקש, הגיעה המחלוקת למחוזי בת"א. בערעור שהגיש למחוזי בת"א על החלטת רשות המסים, טען הראל כי יש לסווג את הכנסתו כהכנסה מדיבידנד, ועל כן לאפשר זיכוי של המס שהוא נשא בו בפועל בארה"ב בגין הכנסת דיבידנד, כנגד המס שבו הוא חייב בישראל.

מנגד, טען פקיד השומה, כי על ההכנסה האמורה בחו"ל, יש לשלם מס בארץ. לעניין חבות המס בישראל, נטען כי יש לסווג את התאגיד הזר לפי דין המס בישראל - ולא לפי דין המס בארה"ב. לפי דיני המס בישראל (פקודת מס הכנסה), התאגיד הזר ובעלי הזכויות בו הם יחידות מס נפרדות ונתונים למיסוי הדו-שלבי החל על חברה.

לטענת רשות המסים, העובדות במקרה הנדון מעידות שההכנסה שמוסתה בארה"ב היא הכנסתו של התאגיד הזר מעסק, ולא הכנסת דיבידנד של הראל, ובישראל חייב הראל במס בגין הכנסת דיבידנד בחברה המשפחתית. כנגד חבות זו, טענה הרשות, אין לתת זיכוי בסכום המס ששולם בארה"ב בגין הכנסתו מעסק של התאגיד הזר.

יישות שקופה או אטומה?

השופטת סרוסי ציינה כי לפי דיני המס בארה"ב, התאגיד הזר ממוסה על הכנסותיו כיישות "שקופה" - היינו, הכנסותיו מיוחסות לבעלי הזכויות בו, והם אלה שחבים במס בגינן; אולם לדבריה, אין זה אומר שתאגיד כזה ייחשב באופן אוטומטי ליישות "שקופה" גם לפי דיני המס בישראל, אלא עליו לעמוד בתנאים הקבועים בחוק הישראלי לשם כך. במקרה זה, נקבע, התאגיד הזר לא הוכיח כי הוא עומד בתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה לצורך מיסויו בישראל כיישות "שקופה".

"לאור זאת, ולמרות שלצורכי מס פדרלי בארה"ב מסווג התאגיד הזר כיישות 'שקופה', הרי שלצורך דיני המס בישראל סיווגו יהיה כיישות 'אטומה', וחבות המס שלו תיגזר מסיווג זה - היינו, התאגיד הזר ימוסה בישראל כ'חברה', שהכנסותיה והוצאותיה אינם מיוחסים לבעלי מניותיה, אלא היא חבה בעצמה על רווחיה, בהתאם לשיטת המיסוי הדו-שלבית", נקבע בפסק הדין.

עוד נקבע כי ההכנסה שיוחסה להראל בארה"ב ושעליה נוכה מס במקור בארה"ב, היא הכנסה מעסק ולא הכנסה מדיבידנד, ולפיכך "ממילא מתחייבת המסקנה שגם המס ששולם בגינה הוא מס על הכנסה מעסק, ולמצער, אינו מס על הכנסה מדיבידנד. לפיכך, קבעה השופטת, כי הראל אינו זכאי לזיכוי בגין המס ששולם בארה"ב.

הלכות בעלות השלכות רוחב

הראל ערער על קביעות אלה לביהמ"ש העליון, ואולם ערעורו נדחה מבלי שביהמ"ש התייחס לגופן של הטענות. "דעתנו היא כי לא נפלה שגגה בממצאים העובדתיים שנקבעו", כתבו השופטים ניל הנדל, מני מזוז ויעל וילנר, בפסק-דין שכולל פסקה אחת בלבד, ומחייב את הראל גם בתשלום הוצאות בסך 15 אלף שקל לרשות המסים.

הראל לא התייאש והגיש לעליון בקשה לדיון נוסף במחלוקת, מאחר שמדובר בנושא עקרוני ובעל השלכות רוחב הנדון בפעם הראשונה בבתי המשפט. לטענתו, בנסיבות שבהן פסק-הדין דן בסוגיות עקרוניות ובעלות השלכות רוחב, ראוי היה שביהמ"ש העליון ינמק את פסיקתו לשם יצירת כלל משפטי.

עוד נטען בבקשה לדיון נוסף, כי בפסק-הדין הקצר של העליון בעניינו של הראל נקבעו הלכה למעשה שתי הלכות: האחת, בשאלה האם נישום יכול לבקש זיכוי על מיסי חוץ ששולמו על הכנסה זרה, אף אם לפי דיני מדינת המקום סיווג ההכנסה שונה מסווגו בישראל - כאשר לטענת הראל, מההלכה שנקבעה עולה כי הנישומים בישראל יידרשו להוכיח מעתה את הכללים הקבועים בדין הזר על-מנת לקבל זיכוי ממיסי חוץ; והשנייה, בשאלת הזכאות לנכות פחת בגין מלוא שווי דירה גם כאשר מדובר בדירת מגורים מחוץ לישראל. לדברי הראל, מדובר בהלכות חדשות, קשות ובעלות השלכות רוחב, ולכן ראוי לדון בהן במסגרת דיון נוסף.

נשיאת העליון, השופטת אסתר חיות, לא התרשמה מהטענות הדרמטיות וקבעה כי אין לקיים דיון נוסף במחלוקת. בכך, אישר העליון סופית את הכרעותיו של ביהמ"ש המחוזי מאשתקד שעושות סדר במחלוקת ארוכת-שנים בין אנשי עסקים ישראלים לרשות המסים.

"ההחלטה משפיעה על משקיעי נדל"ן בארה"ב ומצמצמת האפשרות לקיזוז הפסדים"

אם נדמה לכם שההכרעות בפסק-הדין בעניין חברת "יונו סימול בע"מ" רחוקות מכם - כדאי שתחשבו שוב. עו"ד (ורו"ח) דניאל פסרמן, ראש תחום מסים במשרד גורניצקי ושות' מסביר כי "להכרעת הדין עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על השקעות של ישראלים בארה"ב, בעיקר בתחום הנדל"ן". וכידוע, יש לא מעט ישראלים המשקיעים בנדל"ן בחו"ל, ולא כולם אנשי עסקים בכירים ובעלי ממון.

השקעות בנדל"ן בארה"ב הפכו מקובלות במחוזותינו בשנים האחרונות, בין היתר, על רקע הריבית הנמוכה בישראל והרצון למקסם את התמורה על הכסף שחסכו ישראלים רבים. ייתכן כעת שאלה שפנו לנתיב הזה, יצטרכו לחשב את מסלול המס שלהם מחדש.

לדברי עו"ד פסרמן, "בהשקעות נדל"ן אלה, משיקולים עסקיים - ובהם הרצון להגביל את האחריות או לממן כל נכס בנפרד - מקובל להשקיע בכל נכס באמצעות LLC נפרד. המשמעות של פסק-הדין היא למשל, שאם נכס אחד מרוויח ונכס שני מפסיד (סכום הגבוה מסכום מהרווח), משקיע שמחזיק בשני הנכסים באמצעות שני LLCs נפרדים לא יוכל לקזז לצורכי מס בישראל את ההפסד כנגד הרווח וייאלץ לכאורה לשלם מס בישראל על אף שבסך-הכל הוא אינו מרוויח (בארה"ב הוא יהיה רשאי לקזז את ההפסד כנגד הרווח ולא לשלם מס)".

"עם זאת", לדברי עו"ד (ורו"ח) פסרמן, "בנסיבות מסוימות אפשר לפתור את הקושי שמעוררת הפסיקה האחרונה. למשל, אם יסווגו את ה-LLC לצורכי דין המס בישראל כחברה משפחתית (במקרה שבו ישראלי יחיד או קרוב משפחה מדרגה ראשונה, מחזיק בכל הזכויות ב'LLC-אמריקאי') או כחברה-בת (במקרה של השקעה בנדל"ן מניב), הרי  שהישות תהיה שקופה הן מנקודת מבט אמריקאית והן מנקודת מבט ישראלית, דבר אשר ימנע את חוסר ההתאמה ואת העיוותים המיסויים". 

עוד כתבות

אפליקציית טיק טוק / צילום: דא קינג , רויטרס

עבודת החלומות של הילדים שלכם: טיק טוק מגייסת עובדים בישראל

הרשת החברתית, שמאפשרת ליצור ולשתף סרטונים קצרים, פרסמה שתי מודעות דרושים: האחת של מנהל שיתופי-פעולה בישראל, והשנייה של מנהל חשבונות ● לחברה יש משרדים בלוס אנג'לס, בניו יורק, בלונדון, בפריז ועוד, אך לא ידוע על נוכחות של החברה בארץ

בנימין נתניהו / צילום: יוסי זמיר

הפרקליטות: המבחנים לסיקור חיובי כשוחד תואמים את החשדות נגד נתניהו

כך טוענים בפרקליטות, שם הביעו שביעות-רצון מהכרעת הדין שנתנה היום השופטת לימור מרגולין-יחידי בעניין איתמר שמעוני, ראש העיר אשקלון לשעבר ● בהכרעת הדין נפסק כי בתנאים מסוימים יכולה מערכת יחסים בין נבחר ציבור וכלי תקשורת להיחשב כמערכת יחסים שוחדית

חדר צינתור בהרצליה מדיקל סנטר/  קרדיט: יח"צ.

קבוצת הביטוח מגדל במו"מ לרכישת נתח מהרצליה מדיקל סנטר

הרצליה מדיקל סנטר הינו בית חולים פרטי מוביל שככל הידוע נמצא בבעלות יאיר לנדאו, קופת החולים שירותי בריאות כללית וכלל ביטוח ● ככל הידוע הכללית וכלל ביטוח לא במו"מ למכירת החזקותיהן

סופה של התמ"א 38/ צילומים: איל יצהר, shutterstock, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

כל מה שרציתם לדעת על שלוש השנים שנותרו עד סופה של תמ"א 38

האם מי שלא יצא לדרך עד כה פספס? מה יצטרכו לעשות מי שירצו לחזק בניין אחרי שיפקע תוקף התוכנית? מי יוכל להתיר פרויקטים חדשים? • "גלובס" עושה סדר בעקבות החלטת המועצה הארצית לסיים את תמ"א 38 באוקטובר 2022

חוות שרתים / צילום: שאטרסטוק

וול סטריט ג'ורנל: גוגל אספה מידע רפואי על מיליוני אמריקאים ללא ידיעתם

לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, המידע שנאסף כולל פרטים כמו תוצאות של בדיקות מעבדה, אבחנות רפואיות, סיכומי אשפוז, ואף את שמותיהם ותאריכי הלידה של מטופלים

אבי וייס / צילום: חיים דוד

כולם מדברים מפוזיציה, גם אלדד קובלנץ ואבי וייס

קרב עקיצות נרשם היום בכנס העיתונות באילת בין מנכ"ל התאגיד, שאמר כי מהדורות החדשות בערוצים המסחריים בידוריות, למנכ"ל חדשות 12 שביקש ממנו "רשימה של 4-5 סקופים שהביאו חדשות כאן 11" ● וגם, מה ההבדל לשיטת וייס בין אמנון אברמוביץ לעמית סגל?

גירושין / צילום: שאטרסטוק

המיליונר, הסכם הממון שבמחלוקת ודירת המריבה

הסכם ממון חייב את האישה בפיצוי מוסכם בסך 150 דולר ליום על כל יום איחור בפינוי דירת בעלה לשעבר, איש עסקים אמיד שהונו מוערך בעשרות מיליוני שקלים ● תביעת האישה לביטול ההסכם נדחתה, כשביהמ"ש למשפחה קבע: "הסיכוי לבטל הסכם ממון נדיר. הפיצוי סביר"

בניין בורסת הנאסד"ק במנהטן / צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

בזכות בואינג: הדאו ג'ונס הצליח להימנע מהטריטוריה השלילית ורשם שיא נוסף

מניית ענקית התעופה זינקה לאחר שדיווחה כי תחזור לספק את מטוסי 737 מקס שקורקעו ● פורסקאוט קפצה בעקבות דיווחים כי היא עומדת להימכר ● מכירות עליבאבא ביום הרווקים עלו לשיא ● בורסות אירופה ננעלו בנטייה לירידות ● חברת Walgreens קיבלה הצעת רכש מלאה מקרן KKR, לפי דיווח בבלומברג ● התמ"ג בבריטניה ברבעון השלישי צמח ב-0.3%, מתחת לתחזית ● בורסת הונג קונג צנחה ב-2.7% לאחר שהמשטרה פתחה באש במסגרת ההפגנות ההמוניות

איתן מאיר  / צילום: שני נחמיאס

איתן מאיר מונה ליו"ר תמר פטרוליום במקומו של רן אפרתי

מאיר ייכנס לתפקיד בתחילת ינואר 2020 ויחליף את רן אפרתי ● בתפקידו האחרון כיהן מאיר כמנכ"ל חברת האנרגיה דליה במשך 11 שנים

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

נעילה שלילית בבורסה: ת"א 90 איבד 1.5%, טבע סיימה באדום

ביקום דיווחה כי התקבל אישור שר התקשורת דודי אמסלם לרכישת השליטה בחברה בידי סרצ'לייט ● טבע, שרשמה עליות במהלך רוב שעות המסחר, סיימה את היום בירידות ● אנלייט וסלע נדלן בלטו בירידות

שלמה אייזנברג / צילום: תמר מצפי, גלובס

עדי דנה יחליף את שי טאובר כמנכ"ל קבוצת ישרס של שלמה אייזנברג

דנה (45) יחליף את שי טאובר, שמסיים 11 שנות כהונה כמנכ"ל הקבוצה וסיכם באחרונה על פרישתו מהתפקיד בסוף 2019

אלי יונס / צילום: ענבל מרמרי, גלובס

בדרך לתפקיד יו"ר הפניקס? יונס קיבל את דמי הייעוץ לקרנות הרוכשות ויצטרף לדירקטוריון

יונס משתחרר ממגבלת שכר הבכירים ● לאחר שיצטרף לדירקטוריון הפניקס יונס עשוי להתמנות לתפקיד יו"ר הקבוצה האם מעל יו"ר הפניקס ביטוח ● לא מן הנמנע שיונס יבחר להיות "רק" דירקטור רגיל

שי באב"ד בדיון בוועדת הכספים / צילום: דוברות הכנסת, יח"צ

באב"ד: "המבקר לא טען לרגע שהיו משחקים בגירעון. המבקר צריך לפרסם דוח במיידי"

מנכ"ל האוצר חשף בדיון בוועדת הכספים של הכנסת כי דוח מבקר המדינה שטרם פורסם מצא שלא היו משחקים בגירעון התקציבי ב-2018 ● מרידור: "אין כסף באוצר היום" ●  עלות מוערכת למערכה שלישית של בחירות: כ-3.3 מיליארד שקל

אורי ענבר ואמיר רובין/ צילום: שלומי יוסף

משתקמים אחרי שבץ? ספיידרמן יכול לעזור: המציאות הרבודה נכנסת לעולם הרפואה

טכנולוגיות של מציאות מדומה ורבודה מתחילות להיכנס לעולם הרפואה ● מנכ"ל Sixense אמיר רובין וראש ארגון חברות המציאות הרבודה אורי ענבר מסבירים מדוע הולוגרמות הן העתיד של התחום ומספרים מה יכול עולם הרפואה ללמוד מתעשיית הרכב באימוץ הטכנולוגיות החדשות

תחנת אורות רבין בחדרה/ צילום: יוסי וייס חברת החשמל

מוטרדים מגובה חשבון החשמל? ב-2020 התעריף עשוי לרדת ב-3%-5%

הסיבה העיקרית לירידת התעריפים: הוזלה חדה במחירי הדלקים והתחזקות השקל וגם הכנסות חד-פעמיות מזכיות משפטיות של חח"י ומכירת תחנת כוח שהייתה ברשותה ● החדשות הרעות: נשלם יותר על אנרגיות מתחדשות ● האם הצרכנים ייהנו מהירידה בתשומות של הסקטור היצרני?

התחנה המרכזית החדשה בת"א / צילום: איל יצהר

העליון מחק את עתירת תושבי דרום ת"א לפינוי התחנה המרכזית החדשה

למרות מחיקת העתירה, ביהמ"ש דרש ממשרד התחבורה להוציא לתחנה המרכזית רישיון להפעיל מתחמי תחבורה ● בנוסף, הסכם ההתקשרות עם בעלת השליטה נצבא קוצר מתקופה של 24 שנים ל-5.5 שנים

ערן גוטוירץ / צילום: כדיה לוי

"אני מוטרד מתנאי התשלום. קל יותר לנצל אותי בהשוואה לעסקים גדולים"

ערן גוטוירץ (41), מייסד ומנכ"ל חברת "הרחובות שלנו", מוטרד בעיקר מנושא תנאי התשלום: "מורכב יותר להתמודד עם לקוחות גדולים" ● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם ● צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il

בני גנץ, יו"ר כחול לבן / צילום: אופק אבשלום, יח"צ

לגנץ נשארו תשעה ימים: אלה התרחישים האפשריים בפלונטר הפוליטי שישראל תקועה בו

הימים נוקפים, ההתבטאויות מכל הצדדים מחריפות, וכל צד מנסה לשפר עמדות לקראת ההכרעה שתיפול בתקופת הזמן הזו ● התרחיש הסביר ביותר הוא ממשלת אחדות, אך ממשלות מיעוט של הליכוד או כחול לבן גם הן אופציות, וכך גם הליכה לבחירות בפעם השלישית

ביונד מיט. עשתה היסטוריה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מה קרה לקציצה שאמורה להציל את כדור הארץ ממשבר האקלים?

זאת היתה שנה מופלאה לקציצת הביונד מיט ● תלו בה תקוות שתציל את העולם ממשבר האקלים ושתגאל את האנושות מההתמכרות לבשר, והנפקתה החלה עם זינוק בשווי 12 מיליארד דולר ● אז למה המניה של החברה צוללת למטה, למרות שכבר עברה לרווחיות? ● האזינו

שלמה נחמה, יו"ר אלומיי קפיטל  / צילום: אלי דסה

דרישת התשלום של רמ"י גרמה לאלומיי להקפיא פרויקט אגירה שאובה של 1.4 מיליארד שקל בצוק מנרה

למנכ"ל הפרויקט, דורון גרופר, ולחברי הצוות שלו ניתנה הודעה על הפסקת הסכם העסקה, הצפויה להיכנס לתוקף בעוד 90 יום, אם לא תירשם התקדמות מול רמ"י