גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

העליון מילט את המדינה ואת נת"י מפיצוי של עשרות-מיליוני שקלים בגין "פיצויי סבל" לבעלי קרקעות מופקעות

השופטים קיבלו ערעורים על שורת פסקי–דין, שבמסגרתם חויבו המדינה וחברת נתיבי ישראל לפצות בגין “פיצויי סבל” עשרות בעלי קרקעות שקרקעותיהם הופקעו לפני 2005 ● בעקבות ההלכה שנקבעה, מחלוקות רבות המתנהלות בבתי–המשפט צפויות להידחות ולחסוך למדינה כסף רב

השופט יצחק עמית / צילום: רפי קוץ
השופט יצחק עמית / צילום: רפי קוץ

המדינה ונתיבי ישראל (החברה הלאומית לתשתיות לאומיות) לא יידרשו לשלם "פיצויי סבל" לעשרות בעלי קרקעות בגין הפקעת המקרקעין שלהם בשנות ה-90. כך קבע אתמול (א') ביהמ"ש העליון, שקיבל את הערעורים שהגישו המדינה ונתיבי ישראל על שורת פסקי-דין שניתנו בבתי-המשפט המחוזיים, ואשר במסגרתם חויבו הנתבעות לפצות בעלי קרקעות בגין הפקעת חלק מהמקרקעין שלהם.

ההלכה, שמסירה מעל כתפי המדינה וחברת נת"י עול כספי בהיקף של עשרות-מיליונים ויותר, שהושת עליהן בביהמ"ש המחוזי, מבהירה באופן סופי את המקרים שבהם המדינה כן תפצה בעלי קרקעות מופקעות ב"פיצויי סבל", מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943.

השורה התחתונה של ההכרעה היא - כי המדינה אינה חייבת לפצות את בעלי הקרקעות שקרקעותיהם הופקעו לפני 2005. להערכת המדינה ונת"י, בעקבות ההלכה, מחלוקות רבות שמתנהלות בימים אלה בבתי-המשפט באותו עניין, ודרישות רבות ל"פיצויי סבל" שהגישו בעלי קרקעות מופקעות - צפויות להידחות כעת, ובכך לחסוך עשרות-מיליונים רבים נוספים למדינה.

השאלה שהוכרעה בבית-המשפט העליון הייתה - מתי תפצה המדינה בעלי קרקעות מופקעים ב"פיצויי סבל", כאשר אינם זכאים לפיצויי ההפקעה הרגילים מכוח החוק. פיצויים אלה עוגנו בסעיפים 7-8 ל"פקודת הדרכים" הקובעים, כי בעל קרקע מופקעת אינו זכאי לקבל פיצויים, אלא אם כן היה שטח הקרקע שנלקח גדול מרבע השטח הכולל של החלקה שממנה נלקח; ובתנאי שהוכח כי אם לא ישולמו לו פיצויים - ייגרם לו סבל.

אם הוכח, שנגרם לנפקע "סבל" עקב אי-תשלום פיצוי בגין הפקעת הרבע הראשון של החלקה שלו, רשאי שר התחבורה, לפי שיקול דעתו, להעניק פיצויים, תוך התחשבות בנסיבות העניין. המשמעות של פיצויי סבל היא, מתן פיצוי "מהמטר הראשון" (ליתר דיוק, מהמ"ר הראשון).

הלכות משפטיות לאורך השנים

ב-2010 פורסם החוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), ולפיו בוטלה פקודת הדרכים. אולם במסגרת התיקון נקבעה הוראת מעבר, שלפיה פקודת הדרכים תוסיף לעמוד בתוקף ביחס לקרקעות אשר הודעה בדבר הפקעתן פורסמה טרם כניסתו של התיקון לתוקף. זה היה המקרה העובדתי בכל הערעורים שהגיעו לביהמ"ש העליון - ולכן מכוח הוראת המעבר חלה בעניינם פקודת הדרכים.

אך אם נדמה היה, שבכך תם הסיפור ובעלי הקרקעות זכאים לפיצויי סבל, מסתבר שזה לא כל-כך פשוט. ההכרעה ששללה מבעלי הקרקעות המופקעים את הפיצוי עברה דרך הלכות משפטיות שניתנו לאורך השנים, ושרטטו את גבולות הענקת "פיצויי סבל". שתי ההלכות המשמעותיות ביותר, שניתנו בעניין זה על-ידי ביהמ"ש העליון, מכונות "הלכת רוטמן"- משנת 2012; ו"הלכת פארן" - שניתנה במארס אשתקד.

ב"פסק-דין רוטמן" נקבעה הלכה חדשה לגבי סעיף 7 לפקודת הדרכים, לטובת בעלי הקרקעות, שלפיה כאשר הופקע חלק מחלקת אדמה לצרכים כלל-ארציים, או כלשון פסק-הדין, לשימוש שאינו קהילתי (וכאלה הן הפקעות מכוח פקודת הדרכים), ויתרת החלקה שלא הופקעה, לא הושבחה - אזי סמכות הרשות של השר להעניק פיצויי סבל הופכת לסמכות שבחובה.

עוד נקבע, כי רק מקום שבו חלה השבחה בחלק הנותר בידי הבעלים, מסור שיקול-דעת לשר. במילים אחרות, פסק-הדין בעניין רוטמן קבע פיצוי "מהמטר הראשון" גם בהפקעת חלק מהמקרקעין מכוח פקודת הדרכים, ולא רק בהפקעת המגרש כולו. זאת, כאשר אין השבחה של החלק הנותר, וההפקעה נעשתה לצרכים כלל-ארציים.

הלכת רוטמן יצרה למעשה מציאות חדשה לטובת בעלי הקרקעות, אך לא נקבע בה אם תחולתה של ההלכה החדשה היא רטרוספקטיבית (ההלכה חלה אחורה) ופרוספקטיבית (חלה קדימה, מכאן ולהבא), או פרוספקטיבית בלבד. לכן, בעקבות פסק-הדין בעניין רוטמן גיבשה המדינה קריטריונים לבחינת הזכאות לתשלום פיצויי סבל, כאשר בסעיף 5 לאותם קריטריונים נקבע, כי הלכת רוטמן תחול שבע שנים לאחור מיום נתינתה.

העליון הפך את הכרעות המחוזי

ואז הגיעה ההלכה האחרונה והמשמעותית בתחום: "הלכת פארן", שהייתה גם זו שהובילה להכרעה נגד עשרות בעלי הקרקעות. בהלכת פארן נקבע, כי סעיף 5 לקריטריונים שנקבעו על-ידי שר התחבורה תקף, וכאשר תפיסת החזקה מכוח פקודת הדרכים נעשתה למעלה משבע שנים לפני שניתן פסק-הדין בעניין רוטמן, לא תחול עליו הלכת רוטמן - ולכן אין חובה להעניק לבעלי הקרקעות פיצויי סבל.

על הלכות אלה הסתמכו ארבעה זוגות של ערעורים מאוחדים, שהגישו לביהמ"ש העליון המדינה ונת"י מצד אחד, ובעלי קרקעות מופקעות מצד שני. הערעורים סבבו סביב ארבעה פסקי-דין של בית-המשפט המחוזי שניתנו לפני שניתן פסק-הדין בעניין "פארן" בבית-המשפט העליון, וערעור נוסף שאוחד עימם על פסק-דין שניתן לאחר פסק-הדין בעניין "פארן".

בפסקי-הדין של בתי-המשפט המחוזיים, התקבלה טענתם של בעלי המקרקעין כי יש להעניק להם "פיצויי סבל" לאור "פסקת/הלכת רוטמן", וכי היות שפסק-הדין אינו מגביל את התחולה לאחור של הפיצויים אין להטיל עליהם את המגבלה של 7 השנים, שנקבעה בקריטריונים של המדינה.

אך ביהמ"ש העליון הפך את כל ההכרעות הללו, וקיבל את עמדת המדינה ונת"י, שלפיה "הלכת רוטמן", שבה נקבעה חובת המדינה להעניק פיצויי סבל לנפקעים, מוגבלת בתחולה שלה לאחור ל-7 שנים בלבד, כפי שנקבע בקריטריונים של המדינה.

השופט יצחק עמית, בהסכמת השופטים יעל וילנר ועופר גרוסקופף, קבע כי על כל ארבעת זוגות הערעורים, שהוגשו על-ידי המדינה ונתיבי ישראל בנפרד, להתקבל מן הטעם הפשוט - שכולם זהים בנסיבותיהם להפקעה שנדונה והוכרעה בעניין פארן: "מדובר בהפקעות לפי פקודת הדרכים; החזקה במקרקעין נתפסה למעלה משבע שנים לפני מתן פסק-הדין בעניין רוטמן; לבעלי המקרקעין שולם רק בגין השטח העודף על 25% הראשונים; גם במקרים שלפנינו טענו בעלי המקרקעין בערכאה קמא, כי קריטריון 5 אינו חוקי ואינו עולה בקנה אחד עם הלכת רוטמן".

עוד נקבע, כי מאותה סיבה, יש לדחות את הערעור שהוגש על-ידי הנפקעים נגד פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי שניתן לאחר פסק-הדין בעניין פארן.

השופט כתב כי "למעשה, ניתן לתמוה על עמדתם של הנפקעים, אשר לפחות חלקם הסכימו בשעתו להתלות את הערעורים עד למתן פסק-דינו של בית-משפט זה בעניין פארן. תביעותיהם של כל המשיבים-הנפקעים שלפנינו התקבלו בבית-המשפט המחוזי, בהתבסס על 'הלכת רוטמן' ואין חולק על כך שהם עומדים בתנאי הלכת רוטמן. ברם, סעיף 5 לקריטריונים, שתוקפו אושר בעניין פארן, קבע כי תחולתה של הלכת רוטמן היא לגבי מקרקעין שהחזקה בהם נתפסה במהלך שבע השנים שקדמו להלכה זו. קרי, מקרקעין שנתפסו מיום 14.5.2005 ואילך. בכל הערעורים שלפנינו, המקרקעין נתפסו מכוח צווי הכרזה לפי פקודת הקרקעות, לפני תאריך 14.5.2005".

מעבר לנדרש התייחס השופט גם לטענה שהעלו חלק מבעלי הקרקעות, שטענו כי בעניין פארן, בית-המשפט לא נתן משקל לזכות הקניין על-פי סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ולפסקת ההגבלה בסעיף 8 לחוק היסוד. "טענה זו מבקשת לקעקע למעשה את פסק-הדין בעניין פארן, שהרי בית-המשפט המחוזי שדן בעניין פארן סמך יתדותיו גם על חוק היסוד. מכל מקום, זכות היסוד החוקתית לקניין לא נעלמה מעיני בית-המשפט בעניין פארן: 'אכן, זכותו של הפרט לתשלום פיצויים בעקבות הפקעה מוכרת בשיטתנו המשפטית והיא נגזרת ממעמדה של זכות הקניין כזכות יסוד'".

בא-כוח נת"י: "חיסכון של עשרות-מיליוני שקלים

לדברי עו"ד דודו כחלון, שייצג את נתיבי ישראל בערעורים, "מדובר בחיסכון של עשרות-מיליוני שקלים ואף יותר למשלמי המיסים.

"השאלה המשפטית שנדונה בעליון הייתה האם להלכת רוטמן יש תחולה רטרוספקטיבית, האם היא חלה לאחור ללא הגבלת זמן, או שמא היא מוגבלת לאותם 7 שנים שנקבעו בקריטריונים של המדינה. ביהמ"ש קבע בפסק-הדין שאין תחולה רטרוספקטיבית לאחור של פסק-דין רוטמן, אלא תחולה מוגבלת בזמן. כתוצאה מכך נופלות כעת הרבה מאוד תביעות משפטיות שתלויות ועומדות, ואשר מתייחסות לפיצויי סבל בגין הפקעה, ומתייחסות לתקופה שמעבר ל-7 שנים.

"פסקי-הדין של העליון מבוססים על הלכת פארן, שאמרה שסעיף 5 לקריטריונים, סביר הגיוני ומידתי ועומד בסטנדרטים של כללי מנהל והשר מוסמך לקבל אותה. בעלי קרקעות רבים חשבו שגם לאחר הלכת פארן עדיין נותר פתח למחלוקת סביב הסעיף הזה לקריטריונים, אך כעת הובהר סופית כי אין פתח למחלוקת, ולא נותר ספק בנוגע לכך שאין חובה לשלם את פיצויי הסבל מעבר ל-7 שנים לפני הלכת רוטמן".

עוד כתבות

מריו דראגי / צילום: רויטרס

עולם חדש ומופלא? איך הגענו למצב של ריביות שליליות ומי המרוויחים הגדולים

איך הגענו לעולם הזה של ריביות שליליות ומדוע, מי מרוויח מכך ומי מפסיד, ואילו אקסיומות כלכליות נשברו בעשור האחרון? ● האם העולם של ריביות נמוכות צפוי ללווות אותנו עוד הרבה שנים? ואם כן, מה עלולות להיות ההשלכות על חיינו?

מתקנים של ארמקו הסעודית./ צילום: רויטרס Ahmed Jadallah

לקראת ההנפקה המדוברת: ארמקו ביטלה את הרוד שואו שתכננה בלונדון

החברה כבר החליטה שלא למכור מניות בארה"ב, בקנדה או ביפן ● ההנפקה תסתמך כעת בעיקר על משפחות סעודיות עשירות ומשקיעים מקומיים ● הודיעה אתמול כי תנפיק 1.5% ממניותיה לפי שווי של עד 1.7 טריליון דולר

שרון גל / צילום: דור מלכה

תחקיר הליסטריה של "תוכנית חיסכון" פגע ברייטינג של שרון גל

תוכנית ההשקה של "שווה כסף" בהגשת שרון גל הביאה לרשת 13 רייטינג של 5.4% - לעומת 15.4% ל"תוכנית חיסכון" ששודרה ממול בקשת 12 וחשפה כי נמצאו חיידקי ליסטריה בארומה ת"א ובלנדוור בקניון עזריאלי

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן / צילום: כדיה לוי, גלובס

בעקבות השינויים הדיגיטליים: אנגלמן הסדיר את נוהלי עבודת ביקורת המדינה

הנוהל החדש, שגובש בשיתוף-פעולה עם היועמ"ש אביחי מנדלבליט, מסדיר היבטים של ביקורות על מערכות המידע ואיתנותן ואמור להסדיר את עבודת הביקורת בעידן של מאגרי מידע ממוחשבים, מחשבים ניידים וגישה למייל

בנימין נתניהו ואביגדור ליברמן / צילום: לע"מ, קובי גדעון

שינו את הטון: לאחר פגישה בין ליברמן לרה"מ, בליכוד התחילו לפרגן

לאחר שהפגישה בין ליברמן לראש הממשלה הסתיימה בצורה חיובית, דיברו הבוקר מספר שרי ליכוד בכלי התקשורת ופרגנו לראש ישראל ביתנו במילים חמות ● ליברמן, כך מסתמן, מתפקד כמתווך בין נתניהו לגנץ

HP חברת /צילום :Shutterstock / א.ס.א.פ קריאייטיב

HP דחתה את הצעת הרכישה של זירוקס, אך לא שללה את אופציית המיזוג ביניהן

ב-HP סבורים כי השווי שזירוקס הציעה נמוך מדי ● במיזוג של שתי יצרניות המדפסות תומך המשקיע האקטיביסט קרל אייקן, שמחזיק במניות של שתי החברות

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש / צילום: ישראל הדרי

בעקבות בית ההשקעות פסגות, גם מיטב דש מפטר עשרות עובדים: "מתאימים את ההוצאות למבנה ההכנסות"

מיטב דש, שמעסיק כיום כ-1,000 עובדים, צפוי להוציא בקרוב לפועל מהלך פיטורים של כמה עשרות מעובדיו ● בחודש שעבר הודיע פסגות כי יקצץ כ-7% מכוח האדם, המונה כ-800 עובדים

תוכנית ההתחדשות של קריית חיים / צילום: אירית צרף נתניהו

עם הפנים לים: פורסמה תוכנית ההתחדשות העירונית של קריית חיים המערבית

תוכנית ההתחדשות העירונית של קריית חיים המערבית מציעה בניית "חזית ים" ותוספת של 4,500 יחידות דיור ● האדרריכלית פרופ' אירית צרף נתניהו: "שלא כמו ביישובים אחרים שלוקחים את קו החוף - כאן נותנים אותו לציבור"

גיל שפירא, מנהל השקעות ראשי (CIO) של חברת eToro  / צילום: גיא חמוי, יח"צ

מחזקת את ניהול ההשקעות: eToro מינתה את גיל שפירא ל-CIO

פלטפורמת המסחר במניות ובמטבעות דיגיטליים שמובילים האחים יוני ורונן אסיא, הכריזה על הוספת תפקיד ניהולי חדש ● שפירא, לשעבר מנכ"ל חברת תעודות הסל של פסגות, יהיה אחראי על ניהול ההשקעות במניות ועל פעילות האנליסטים בחברה

כיכר סן מרקו בונציה מוצפת / צילום: מנואל סילבסטרי, רויטרס

ונציה מוצפת בפעם השלישית בפחות משבוע; הכיכר המרכזית נסגרה

ראש עיריית ונציה, לואיג'י ברוגנארו, העריך את נזקי ההצפות בעיר בקצת יותר ממיליארד אירו ● ממשלת איטליה הקציבה כ-20 מיליון אירו כדי להתמודד עם המשבר בונציה ותוצאותיו ● מרבית הכספומטים בעיר הושבתו

אביגדור ליברמן  / צילום: טל שניידר, גלובס

ליברמן: ממשיך לדחוף לממשלת אחדות - עד רביעי בצהריים

יו"ר ישראל ביתנו אמר היום בפתח ישיבת הסיעה כי הוא ממשיך לדחוף להקמת ממשלת אחדות בין הליכוד לכחול לבן ויעשה זאת עד ליום רביעי בשעה 12 בצהריים

טילי ספייק בשימוש חיילים גרמנים / צילום: רפאל

רפאל תמכור לגרמניה אלפי טילים נגד טנקים בכ-200 מיליון אירו

את העסקה בגרמניה הובילה חברת הבת של רפאל באירופה, Eurospike והיא נחתמה באחרונה ● במסגרת העסקה, במהלך השנים הקרובות רפאל תספק לצבא גרמניה אלפי טילי ספייק על דגמיהם השונים ועוד מאות משגרים מותאמים מסוג ICLU

בנין הבורסה / צילום: איל יצהר

סגירה מעורבת בבורסה בתל אביב: סוער בשוק הסלולר - סלקום זינקה ב-20%; פרטנר ב-10%

צמד מניות הסלולר בלטו בצד החיובי ללא דיווח מצד החברות; ככל הנראה המשקיעים מקווים לתוצאות חיוביות שיציגו צמד החברות לרבעון השלישי של השנה ● מדד ת"א 35 איבד 0.2%, ת"א בנקים השיל 0.3% ומנגד ת"א 90 עלה ב-0.6% ● חלל תקשורת ניתרה ב-9%, אינרום ב-6.7% וגילת ב-6.6%

איתן יוחננוף, מנכ"ל החברה / צילום: תמר מצפי

הצלחה בהנפקת יוחננוף: ביקושים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל

החברה הבטיחה את הסכום שביקשה לגייס, כ-460 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 1.85 מיליארד שקל "לפני הכסף"

יובל שטייניץ, ניידת הבחירות של גלובס / צילום: כדיה לוי

זוכי פרס נובל ומעל ל-100 מדענים לשטייניץ: הפסק לבסס את משק האנרגיה על הגז הטבעי

גילוי דעת ציבורי שנשלח הבוקר לשר האנרגיה מבקש להפסיק את הרחבת תחנות הכוח המופעלות בגז טבעי ולעבור לשימוש מסיבי באנרגיות מתחדשות ● "אנו חוששים שהממשלה לא מבצעת ניתוח מעמיק של כלל האפשרויות ובוחרת בפתרון שנראה נח בטווח הקצר, אך יסב נזקים כלכליים וסביבתיים לישראל בטווח הבינוי והארוך"

השריפה באמזונס /  צילום:  גרינפיס Victor Moriyama  גרינפיס

קצב בירוא יערות האמזונס הוא הגבוה ביותר מזה שנים

לפי הנתונים רשמיים שפורסמו היום, שיעור בירוא היער בין אוגוסט 2018 ועד יולי 2019 דומה לפינוי של 3,820 מגרשי כדורגל ביממה

הבריכה במגדלי זיו, שבה התחשמל איתמר יוסף פוקס ז"ל / צילום: ניב אהרונסון, וואלה! חדשות

כשהרוח הופכת לסכנה ממשית: מי אמור לשמור על הבטיחות שלנו ברחוב

ילד נופל מערימת סלעים, אדם נכנס לבריכת נוי ומתחשמל, אישה מועדת על מדרכה שבורה ונפצעת קשה • מי אמור לשמור עלינו בחופים, בפארקים וברחובות - והאם זה בכלל אפשרי

קיילי ג'נר / צילום: שאטרסטוק

קיילי ג'נר מוכרת 51% מחברת הקוסמטיקה שלה ב-600 מיליון דולר

ענקית היופי והטיפוח קוטי היא הרוכשת של Kylie Cosmetics ● ג'נר, שהקימה את החברה ב-2015, תמשיך להוביל את הפעילות הקריאייטיבית

חיים גרון/  צילום: איל יצהר

בכיר לשעבר במשרד התקשורת בביקורת חריפה על מדיניות המשרד

סמנכ"ל הטכנולוגיות לשעבר חיים גרון בתגובה למדיניות המשרד בנושא הסיבים האופטיים: "קיים כשל אנושי מובנה בהנחה לפיה חבורת פקידים, בכירים ומוכשרים ככל שיהיו, יצליחו לחזות על סמך תחזיות ותרחישים תיאוריים את התנהגות השוק בתגובה למהלכי אסדרה שיינקטו על ידם"

שדרות ירושלים / צילום: כדיה לוי

עם חלון ראווה לסלון: עד שהרכבת הקלה תגיע, ביפו הופכים חנויות נטושות לדירות מגורים

בהיעדר קונים, בעלי חנויות בשדרות ירושלים מפנים עסקים ומשכירים אותן למגורים ● "יפו היא חצר אחורית, לאף אחד לא אכפת", מספר אחד מבעלי החנויות בשדרה