גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

היכן עוברים גבולות הפטור ממס על חלוקת דיבידנד בין חברות ישראליות

בהיעדר הסדר תחיקתי - על תוצאות המס של מקבלי דיבידנד שאין מקורו בהכנסה לצורכי מס ניתן ללמוד מפסק דין מנחה שעסק בנושא ● מהפסיקה עולה כי חלוקה כזו תביא לפגיעה בציבור בעלי המניות שהינם חברות, אך ככל הנראה לא תשפיע על ציבור בעלי המניות שהינם יחידים

דיבידנדים / צילום: שאטרסטוק
דיבידנדים / צילום: שאטרסטוק

בפסק דין אורון החזקות, שפורסם לפני מספר חודשים, שבה ועלתה סוגיית גבולות הפטור ממס על דיבידנד בין שתי חברות ישראליות. ספציפית, התעוררה בפסק דין זה השאלה האם הפטור ממס לחברה מקבלת הדיבידנד, מותנה בכך שהדיבידנד חולק מתוך "הכנסה" לצורכי מס של החברה המחלקת, להבדיל מרווח חשבונאי שאינו בבחינת הכנסה לצורכי מס.

משטר מס החברות החל בישראל הוא בעיקרו משטר מס דו-שלבי. בהתאם למשטר זה, על הכנסתה החייבת של חברה, המחולקת כדיבידנד לבעלי מניותיה היחידים, יוטל מס בשתי רמות: פעם אחת - יוטל מס חברות ברמת החברה שהפיקה את ההכנסה; ופעם שנייה - יוטל מס דיבידנד על בעל המניות היחיד בגין ההכנסה החייבת נטו שחולקה לו.

שתי השכבות יחד מטילות מס כולל ששיעורו דומה לשיעור המס השולי שחל על יחידים. כדי להימנע מיצירת שכבת מס שלישית בלתי מוצדקת, פקודת מס הכנסה קובעת כי אם החברה לא הוחזקה ישירות בידי בעל המניות היחיד, אזי חלוקת הדיבידנד מהחברה הישראלית המחלקת ל"חברת ביניים" ישראלית לא תתחייב במס, וחבות המס תידחה עד למועד חלוקת הדיבידנד לבעל המניות היחיד.

בפסק דין אורון, בדומה לפסק דין בעניין קניון דרורים שניתן לפניו, נדון עניינה של חברה מחזיקה, שהחברה המוחזקת על-ידיה שיערכה נדל"ן בהתאם לתקינה חשבונאית, וחילקה כדיבידנד את הרווח החשבונאי שלא חויב במס. ואכן, אף בפסק דין אורון נקבע על-ידי השופט הרי קירש כי הכנסת הדיבידנד אינה בבחינת חלוקת "הכנסה לצורכי מס" של החברה המחלקת, ועל כן החברה המקבלת תשלם מס על הכנסת דיבידנד זאת.

מעבר ללשון החוק, הפסיקה מתבססת על המהות של מודל המיסוי הדו-שלבי, שבמסגרתו רצה המחוקק לנטרל מבסיס המס של החברה המקבלת רק הכנסה שהחברה המחלקת (או חברה המוחזקת על-ידיה) התחייבה במס בגינה.

סוגייה של כפל מס פוטנציאלי

להבדיל מעניין דרורים, השופט קירש התייחס לסוגיית כפל המס העלול להיווצר במכירת הנדל"ן בפועל על-ידי החברה מחלקת הדיבידנד, וקבע כי במכירה עתידית של נכס הנדל"ן על-ידי החברה-הבת, חובה על רשות המסים להביא בחשבון את המס שהוטל על הדיבידנד בידי החברה המקבלת.

ההתחשבות במס ששולם על הדיבידנד צריכה להיעשות באופן שבו נטל המס הכולל יהיה זהה לנטל המס שהיה מתקבל אילו הפעולות היו מתבצעות בסדר שונה: קודם המקרקעין היו נמכרים בפועל, ורק אחר-כך היה מחולק הדיבידנד לחברה בעלת המניות.

עם זאת, השופט קירש פסק כי ההכרה בעלות המשוערכת לצורכי מכירה עתידית, אין משמעה הגדלה בהווה של העלות לצורכי פחת, ולפיכך הפחת ימשיך להיתבע על בסיס העלות המקורית של נכס המקרקעין. עוד הטעים השופט כי חובת ההתחשבות במס ששולם על הדיבידנד תפקע, אם במועד מכירת המקרקעין לא תחזיק חברת אורון במלוא המניות של החברה-הבת.

מעבר לנדרש לצורכי הפסיקה הספציפית, דן בית המשפט בהבחנה בין חלוקת דיבידנד מרווח חשבונאי שמקורו בשיערוך לבין חלוקת דיבידנד שמקורו בהפרשים אחרים שנוצרו בין הרווח החשבונאי לבין הרווח המיסויי. בעניין זה הביע בית המשפט את דעתו כי ככל שמדובר בהפרש בין המס לחשבונאות שהוא בבחינת הפרש עיתוי העתיד להתהפך (כגון, פחת מואץ), ללא תלות בהתנהגותו של הנישום, אזי רשות המסים יכולה להפגין "סלחנות" כלפי מקרים מעין אלה, ולא לחייב במס חברה שקיבלה דיבידנד מתוך הכנסות אלה.

לסיכום ייאמר כי סוגיית החלוקה מרווח חשבונאי שאינו מהווה הכנסה לצורכי מס היא סוגיה הטעונה הסדר תחיקתי. אין זה סביר כי סוגיה כה מרכזית בדיני המס תישאר ללא מענה ברור. על אחת כמה וכמה שעה שקיימת מסגרת תחיקיתית לסוגיה, אך זאת טרם נכנסה לתוקפה רק בשל אי-התקנת תקנות שהיה על שר האוצר להתקין.

בית המשפט בתפקיד של מחוקק

לא ייתכן כי בשל לאקונה תחיקתית כה רחבה, ימצא עצמו בית המשפט בתפקיד של מחוקק. כך למשל, הקביעה כי כתוצאה מחלוקת הדיבידנד תינתן עלות חדשה למקרקעין המשוערכים בידי החברה המחלקת, וזאת לצורכי מכירה עתידית של המקרקעין, אך לא לצורכי פחת, היא קביעה מהסוג שרצוי היה כי תזכה להסדר תחיקתי ראוי, ולא להסדר פרי פסיקה.

זאת ועוד, גם ההבחנה בין "סוגי ההפרשים השונים" בין ההכנסה המיסויית לרווח החשבונאי היא הבחנה שבמצב דברים מתוקן יש לצפות כי תזכה להסדר תחיקתי, או לכל הפחות להסדר רגולטורי.

בשולי הדברים, ומבלי שנחלוק על עצם "המלצותיו" של השופט קירש בעניין הטיפול בהפרשים אלה, הרי שלדעתנו ספק רב האם רשות המסים כלל רשאית לחייב במס דיבידנד שקיבלה חברה, ואשר מקורו בהפרשי פחת, שכן החוק דורש שהחלוקה תתבצע מהכנסה לצורכי מס, ולא מהכנסה חייבת ("רווח") לצורכי מס. במילים אחרות, קשה לראות מדוע דיבידנד שמקורו בהכנסה לצורכי מס, אך קיים הפרש בשיטת המדידה של ההוצאות, ייחשב לדיבידנד חייב במס בידי החברה המקבלת.

בהיעדר הסדר תחיקתי, אין ספק כי המדובר בפסק דין מנחה, שממנו ניתן ללמוד רבות בדבר תוצאות המס של מקבלי הדיבידנד שאין מקורו בהכנסה לצורכי מס. פסק דין זה מובחן מפסקי דין אחרים, שעסקו בחלוקת דיבידנד מרווחי שיערוך אגב מכירה של מניות החברה המחלקת וכחלק ממכירה זו, ואשר בהם סווג מחדש הדיבידנד כחלק מתמורת עסקת המכר.

מפסק דין אורון עולה אפוא כי חלוקה שאינה מבוצעת מהכנסה לצורכי מס תביא לפגיעה בציבור בעלי המניות שהינם חברות, בכך שלא יזכו ליהנות מפטור ממס לדיבידנד בין-חברתי. ציבור בעלי המניות שהינם יחידים ככל הנראה לא יושפע מיסויית מחלוקת דיבידנד זאת, ויחול עליהם המס הרגיל החל על דיבידנד רגיל. 

הכותבים הם שותפים באשכול המסים של פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי BDO זיו-האפט

עוד כתבות

כביש 431. נפתח לתנועה במלואו ברבעון הראשון של 2009 / צילום: איל יצהר, גלובס

השווי של זכיינית כביש 431 מוערך ב-325 מיליון שקל; החברה מקבלת מהמדינה 161 מיליון שקל בשנה

היקף התשלומים שמקבלת נתיבי היובל מתגלה בהערכת שווי של החברה שהגיעה לידי "גלובס" ● בעלת השליטה בחברה היא קרן תש"י, שמחזיקה ב-75% ממניותיה

רפת פרות / צילום:  איל יצהר

נתניהו התערב, ו"משבר העגלים" מול הרשות הפלסטינית נפתר

החל מהיום המחסומים לשני הכיוונים יוסרו, וישראל אף תתיר לעוד סוגי סחורה פלסטינית למצוא לעצמה שווקי יצוא, בעיקר במדינות ערב ● מי שלבסוף היה בעל המשקל העיקרי לסיום המשבר הם ראש הממשלה נתניהו ויו"ר הרשות אבו מאזן בלחצם של הסוחרים והחקלאים הישראלים והפלסטינים

אסתר חיות, אפי נוה והשופטת מרגולין־יחידי / צילומים: ברני ארדוב וואלה, כדיה לוי, דוברות בתי המשפט

מה הוביל שופטת ושתי פרקליטות להיפגש בחשאי עם אפי נוה

ל"גלובס" נודע כי ב-2017 שופטת השלום לימור מרגולין-יחידי ושתי פרקליטות נפגשו בחשאי עם יו"ר הלשכה דאז אפי נוה ועם חברת הוועדה לבחירת שופטים ● נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות גילתה על כך בדיעבד וזעמה ● לאחרונה פרשה השופטת ופסק הדין האחרון שלה קבע כי סיקור חיובי יכול עקרונית להיחשב שוחד

דוריה למפל / צילום: רונן פדידה

בלגן זה כאן: תאגיד השידור עבר לירושלים וספג את הקארמה של רשות השידור

וגם: חברת הדפסות התלת-ממד ננו דיימנשן מעבירה את המטה שלה מנס ציונה לבוקה-ראטון ● השיחה

סקר הסקרים

סקר הסקרים: פחות משבועיים לבחירות, אין שינוי במפת המנדטים

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

אלי עזור / צלם: יחצ / צילום: יחצ

זה לא משחק: מניית הגיימינג של אלי עזור ופיני זהבי התרסקה במעל 30% בעקבות הפסד רבעוני

הסיבה המרכזית להפסד שרשמה אספייר - הסכם עם רשות המסים שבמסגרתו שילמה 13.7 מיליון אירו

אולם המבואה של בורסת לונדון / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

אירופה באדום; שנחאי זינקה ב-1.8% על רקע האטה במספר מקרי הקורונה החדשים

מספר החולים החדשים ירד אתמול דרסטית לעומת שלשום ● יפן אישרה כי שני נוסעים מתו על האונייה דיימונד פרינסס ● הבנק המרכזי של סין הפחית את ריבית הפריים על הלוואות ● עלייה בשיעור האבטלה באוסטרליה ● שיאים חדשים אמש בוול סטריט

גבי אשכנזי / צילום: צילום מסך משידור החי  של חברת החדשות ביוטיוב

הליכוד למ"מ פרקליט המדינה: הסר את צו איסור הפרסום מקלטות אשכנזי

לפי הודעת הליכוד, "הציבור צריך לשמוע את כל תמלילי שיחות אשכנזי-מנדלבליט על הסתרת מסמך הרפז. אם אשכנזי לא חושש מטענות על שיבוש חקירה, מרמה והפרת אמונים - שיסכים לחשוף את כל תמלילי השיחות כבר עכשיו; הצביעות של כחול לבן שוברת שיאים"

ההמבורגר מלא העובש בפרסומת של ברגר קינג / צילום: צילום מסך מפייסבוק

למה רשת ברגר קינג מפרסמת המבורגר מלא בעובש?

רשת המזון המהיר האמריקאית ברגר קינג בחרה בדרך בוטה מאוד להציג את השינוי החדש שעשתה בהמבורגר המפורסם שלה - "וופר"

ספינת קרוז מול יפן עליה נמצאו נוסע חולה והרשויות לא מאשרות להוריד את הנוסעים / צילום: 	STF, AP

ספינת הקורונה: ישראלי רביעי נדבק בנגיף

הישראלי שאובחן כנושא את הנגיף שהה על אוניית הדיימונד פרינסס, והוא צפוי לרדת מהספינה להמשך טיפול בבית החולים צבאי ביפן ● מחר צפויים להגיע בטיסה מיוחדת הישראלים שחולצו מהספינה ● מהם הליכי הזהירות שננקטים, וכיצד נערכים לבואם?

אלון מאסק / צילום: Aly Song, רויטרס

גם הקורונה לא עוצרת בעדה: טסלה משלימה מהלך עליות מתמשך של יותר מ-120% רק השנה

המלצה של גוף המחקר פייפר סנדלר מספק עוד דלק למניית יצרנית הרכבים החשמלית שנושקת לשיא כל הזמנים ● האם מדובר בבועה?

מתחם סולארי אשלים / צילום: איל יצהר

חול נגד חשמל: מחריף הקרב בין האוצר לרשות מקרקעי ישראל על השדה הסולארי הגדול בישראל

בעוד שרשות מקרקעי ישראל דורשת לעצור את המכרז עקב קיומו של מחצב חול ענקי במתחם, ומזהירה כי התנהלות החשב הכללי באוצר תגרום לנזקים לענף הבנייה - הודיע החשכ"ל כי המכרז יימשך כסדרו, וטוען כלפי רמ"י כי ניהלה מכרז דומה בתמנע בחוסר יעילות

חיבורים פיראטיים על עמוד בירכא / צילום: תמונה פרטית

המלחמה ברשתות הפיראטיות הביאה לניתוק אלפים מהאינטרנט באזור הצפון

מדובר ברשתות שחברת הוט סיפקה להם את קווי האינטרנט, ושאותם החליטה לנתק כשהבינה שמדובר בשירותים פיראטיים, שמשרד התקשורת מודע להם ● הניתוק הוביל לתגובה אלימה של שריפת ארונות תקשורת של בזק, ששיתקה את שירותי התקשורת לחלוטין באזור

אסף שהם, מגדל / צילום: איל יצהר, גלובס

אסף שהם, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל, הודיע על פרישתו

שהם נעתר לבקשת החברה להישאר בתפקידו, שבו כיהן שש שנים, עד שיאותר לו מחליף

 

 

קנאביס רפואי \ צילום: שאטרסטוק

התאחדות הרוקחים יוצאת נגד הפיקוח על מחירי הקנאביס: "השוק עוד לא התגבש"

ההתאחדות פרסמה מכתב הקורא למשרד הבריאות להימנע מפיקוח על מחירי הקנאביס הרפואי, למרות הלחץ המופעל על המשרד ליותר רגולציה בענף ● מחירי הקנאביס זינקו בחודשים האחרונים מאז אפריל האחרון, אז החל השוק לפעול תחת אסדרת הקנאביס החדשה

עליות שערים בוול סטריט / צילום: Richard Drew, Associated Press

וול סטריט מדלגת על הקורונה: מדד הנאסד"ק ו-S&P 500 עלו לשיא כל הזמנים; הזהב בשיא של 7 שנים

פרוטוקול הפד מהישיבה האחרונה של חברי ועדת השוק הפתוח חושף כי הריבית תישאר נמוכה זמן מה ● בורסות אירופה ננעלו בעליות, הדאקס קפץ ב-0.76%, והפוטסי ביותר מ-1% ● אישורי הבנייה בארה"ב של בתים חדשים עלו לשיא של 13 שנים

עובד במפעל שבבים בסין / צילום: רויטרס

לא כולן כמו אפל: זו הסיבה שתעשיית השבבים מצליחה למתן את פגיעת הקורונה

אזהרת ההכנסות של אפל בגלל השלכות וירוס הקורונה מעוררת חששות לגבי שרשרת האספקה בתעשיית השבבים ● סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר, דווקא מרגיע: "הרבה חברות הוציאו את הייצור מסין בגלל מלחמת הסחר" ● האם בכל זאת יש מה לחשוש?

אל על נחיתה  787 / צילום: סיון פרג'

אל על: רכשו כרטיס טיסה לאירופה ותוכלו לבטל חינם עד 6 שעות לפני ההמראה

על רקע משבר הקורונה, אל על מציעה לרוכשים עד סוף החודש להזמין כרטיס "Classic" לאירופה ולבטל או לשנות, ללא עלות, עד יום ההמראה ● הרכישה לכל היעדים של אל על באירופה אפשרית לכל השנה הקרובה, כלומר גם לפסח וגם לקיץ

בית המשפט העליון האמריקאי / צילום: ג'ושוואה רוברטס, רויטרס

"בית המשפט העליון בארצות-הברית יותר פוליטי משלנו"

חודשים ספורים לפני שהאמריקאים ילכו לקלפיות תיפתח עונת הדיונים בביהמ"ש העליון האמריקאי, כשהשופטים ידונו בדוחות המס האישיים של טראמפ, במימון החומה עם מקסיקו ובגישה להפלות ● האם הפוליטיקה במערכת המשפט האמריקאית תעמוד במרכז מערכת הבחירות? ● האזינו

בניין וואלה  / צילום: איל יצהר, גלובס

בעלי בניין וואלה בת"א מבקשים להגביהו ב-7 קומות

אחרי שהתוכנית להקים במקום מגדל בן 40 קומות נדחתה, מבקשים בעלי השטח - האחים לוסטרניק - לנייד זכויות בנייה למבנה הקיים, וכך להגביה