גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מכת חכירות: התקן החשבונאי שמוריד 22.5 מיליון שקל מהרווח הרבעוני של ארקו

כיצד גנבה החשבונאות את ההצגה בדוחות הרבעון הראשון, כמה הפסידה ארקו ברבעון הראשון בגלל יישום תקן החכירות, ומה קורה ל-EBITDA בעקבות יישום התקן?

אריק קוטלר / צילום: יחצ
אריק קוטלר / צילום: יחצ

שינוי שיטה חשבונאית אמור להיות עניין טכני, בלי מהות כלכלית. אחרי הכול, החשבונאות היא כלי - השפה שבה מציגים את העסקאות הכלכליות. אבל כשצוללים לדוחות הכספיים של הרבעון הראשון, מגלים שהחשבונאות גנבה את ההצגה.

החשבונאות מזיזה רווחים, מקפיצה את ההתחייבויות במאזן, מורידה את ההון העצמי ועוד. איך זה יכול להיות? למה שינוי בהלכה חשבונאית משפיע על "האמת" הכלכלית. הרי שום דבר לא השתנה בשטח, רק אימוץ של תקן חדש.

אז אולי מה שהיה במשך שנים רבות הוא שגוי, ועכשיו החשבונאות האירה ותיקנה מחדל ממושך, ואולי מדובר דווקא על "גול עצמי", של החשבונאות - השינוי הזה מוכיח שהמידע החשבונאי הוא גמיש, וכדי להבין את הרווחים הכלכליים של הפירמה, צריך לנכות את החשבונאות, ולהסתכל על סעיפים חוץ חשבונאיים - תזרים פנוי, EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים פחת והפחתות) מתואם וכו'. נתונים שמהם אפשר לגזור כמה באמת מרוויחה הפירמה וכמה מזומנים היא מייצרת.

ועדיין, החשבונאות מציבה את נקודת ההתחלה - היא מספקת את הנתונים שעליהם מנתח הדוחות צריך לעשות התאמות. המספרים בדוחות על רקע יישום תקן 16 IFRS שמטפל בחכירות, הם שיהפכו לנקודת המוצא. ניתן לקבל אותם, ניתן לערוך עליהם התאמות - אבל אי אפשר שלא להתייחס אליהם.

אתחיל בתיאוריה: הגישה החשבונאית החדשה שיושמה החל מ-2019 (וניתנה כהערכה בביאורים לדוחות 2018) טוענת את הדבר הבא - פירמה ששוכרת נכסים לטווח ארוך, ומשלמת עליהם דמי שכירות, לא יכולה להציג בדוחות שלה רק את ההוצאות השנתיות. יש לה התחייבות עתידית שלא מופיעה בספרים.

זו לא נקודה טריוויאלית. החשבונאות לא מציגה את העתיד, אלא את העבר - רבעון אחרון, שנה אחרונה. אבל היא כן מציגה את ההתחייבויות העתידיות, בנקודת זמן מסוימת (ליום המאזן) - הלוואות שייפרעו בעתיד ועוד. השאלה היא האם שכירות ארוכת טווח היא התחייבות שיש לרשום במאזן. בעבר התשובה הייתה לא. עכשיו היא כן.

התשובה הייתה לא, כי הנחות הבסיס התיאורטיות היו שמול אותה התחייבות תיאורטית, יש טובת הנאה או נכס של החברה בסכום זהה, ולכן מדובר באיזון ללא משמעות בספרים, וגם שעם כל הכבוד להתחייבות הזו - שכירות היא לא חוזה הרמטי ומוחלט. אפשר לשנות, יש עזיבות וכו'.

מנגד, התשובה עכשיו היא כן. הגיבוי לכך הוא שמדובר בהתחייבות ככל התחייבות אחרת, והדוחות הכספיים צריכים לשקף את המצב האמיתי של החברה, ולא ניתן להעלים התחייבות כזו.

במאזן: הרווח התפעולי יורד, התזרים עולה

יישום השיטה הזו מתבטא במאזן בגידול של ההתחייבויות. על רגל אחת, לוקחים את כל ההתחייבויות העתידיות, מהוונים אותן לערך של היום ומקבלים את ההתחייבות בגין שכר הדירה העתידי. ההתחייבות הזו "נכנסת" לסעיף ההתחייבות בגין חכירה.

שיעור ההיוון הוא פקטור מאוד חשוב - לפי מה מהוונים את ההתחייבות העתידית? השיטה החשבונאית/מימונית היא לקחת את שקלול ממוצע הריבית על החוב של החברה, ולפיו להוון. יש בזה הגיון, ומעבר לכך - אין פרמטר הגיוני יותר.

אבל בשיטה זו מקבלים אבסורד מסוים - ככל שהחברה חזקה יותר, ככל שהחוב שלה נחשב עם יכולת החזר גבוהה יותר, כך הריבית על החוב נמוכה יותר, שיעור ההיוון נמוך יותר וההתחייבות הנוספת גבוהה יותר. החברות החזקות "נענשות" על כך - ההתחייבות שלהן גדלה (ההון יורד) ודווקא חברות "חלשות" יחסית עם ריבית גבוהה על החוב, יהוונו את ההתחייבות העתידית לפי ריבית גבוהה, והתוספת של ההתחייבויות תהיה קטנה יחסית.

מול ההתחייבויות האלו נרשם נכס - זכות שימוש בנכס. בתיאוריה, השווי צריך להיות קרוב להתחייבות שנוצרה. בפועל יש כמובן מתאם, אבל בגלל שמדובר בסכומים גבוהים הפער ביניהם עשוי להיות מאוד משמעותי. ההפרש, שהוא בעצם סוג של הפרש מימוני, נזקף בעת היישום לעודפים - כלומר, מקטין את ההון העצמי.

הטכניקה הזו גרעה מכל החברות שנשענות על השכרה (רשתות מזון, רשתות אופנה) חלק ניכר מהונן העצמי ברבעון הראשון. למעשה, ברוב המקרים התיקון בהון העצמי היה פי כמה וכמה מהשורה התחתונה של הרבעון.

בדוח רווח והפסד: לרוב הרווח יירד

ההשפעה של היישום על דוח רווח והפסד היא בכמה סעיפים. ברגע שמגדירים את השכירות כהתחייבות ארוכת טווח, בעצם מבטלים את דמי השכירות ובמקומם רושמים את הפחת על הנכס, ואת הוצאות המימון על ההתחייבות. לרוב הרווח כתוצאה מהיישום יירד.

קחו לדוגמה את ארקו , הנסחרת בבורסה בת"א בכ-1.1 מיליארד שקל, מכרה אשתקד ב-13 מיליארד שקל, והרוויחה 40 מיליון שקל. ההפסד כתוצאה מיישום התקינה החדשה, הוא מאוד משמעותי עבורה.

ארקו מנהלת ומפעילה רשת ענקית של תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב (כ-1% מהשוק בארה"ב) באמצעות חברת GPM בה היא שולטת. הרוב הגדול של התחנות מושכר לחברה, כך שההשלכה של השינוי החשבונאי על הדוחות שלה, עצומה.

הנה מה שארקו העריכה בדוחות השנתיים ל-2018 בקשר לכל שנת 2019: "ההשפעות העיקריות הצפויות על הדוח רווח והפסד של הקבוצה לשנת 2019 הן: קיטון בהוצאות השכירות בגין חכירות תפעוליות בסכום של כ-95 מיליון דולר, גידול בהוצאות פחת והפחתות בסכום של כ-60 מיליון דולר וגידול בהוצאות המימון בסכום של כ-62 מיליון דולר. סך ההשפעה נטו על הרווח, לפני השפעות המס, צפויה להסתכם לשנת 2019 בקיטון של כ-27 מיליון דולר".

וכך גם ההשלכות המאזניות. מנהלי החברה העריכו בדיווח השנתי כי "ההשפעות העיקריות הצפויות במועד היישום לראשונה של התקן על הדוח על המצב הכספי הן גידול בהתחייבויות בגין חכירות בסכום של כ-760 מיליון דולר (כ-2.8 מיליארד שקל), גידול בנכסים בגין זכות השימוש בסכום זהה... וללא השפעה מהותית צפויה על ההון".

ואכן בדוחות ברבעון הראשון מתברר שההשפעה על ההון העצמי יחסית נמוכה (1.5 מיליון שקל) וההשפעה על היקף ההתחייבויות הנכסים עצומה. הערכת החברה לגידול בהתחייבויות (ובנכסים) בסך של 2.8 מיליארד שקל התממשה. ולמעשה, הגידול בהתחייבויות ובנכסים הקפיץ את היקף המאזן של ארקו בקרוב ל-70% ל-6.5 מיליארד שקל.

השפעה גדולה נרשמה גם בדוח רווח והפסד. ארקו הפסידה 67.7 מיליון שקל, לפני יישום השפעת התקן החשבונאי. יישום התקן הגדיל את ההפסד ב-22.5 מיליון שקל להפסד מצרפי של 90.2 מיליון שקל.

השינוי הרבעוני בהפסד כתוצאה מהתקן, הוא בהתאם להערכות של החברה.

לכאורה, התקן הזה הוא צרה צרורה לארקו (ולחברות אחרות), אבל יש בו גם סוכרייה גדולה. מעריכי השווי נשענים בחברות מסוג זה על ה-EBITDA. הפרמטר הזה נהנה עכשיו כי הרחיקו ממנו את הוצאות השכירות. כמו כן, הפחת והמימון לא מפורטים בו, ומכאן שהוא צפוי להציג שיפור לעומת תקופה קודמת. חברות רבות (וגם ארקו) הראו את ההתאמה לשיטה הקודמת. אבל, בקרוב מאוד, השיטה הקודמת כבר לא תעניין איש - הנתונים יהיו בהתאם לגישה החדשה.

כלומר, בעוד שבדוח החשבונאי הרווח יירד, בנתונים החוץ חשבונאיים - יוצג שיפור. שוב, החברות, האנליסטים והשוק מדלגים על חשבונאות שפחות מתאימה ונוחה להם. אבל זה בגלל שהחשבונאות באמת לא מתאימה - מעבר לכך שיש בה שינויים מרחיקי לכת בלי שינוי כלכלי אמיתי, היא לא מבטאת רווח מייצג כלכלי - ואז פונים לכל מיני סעיפים חוץ מאזניים כדי למצוא דבר מאוד פשוט - רווח ותזרים מייצג. 

הכותב הוא מרצה לחשבונאות, ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי, ויועץ בתחומים אלה. בכל מקרה, אין לראות בכתבות אלה משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו. 

עוד כתבות

אביחי מנדלבליט, בכנס לשכת עורכי הדין / צילום: ליאב פלד

גורם המעורה בעבודת היועמ"ש: "מנדלבליט מקדיש את כל זמנו להחלטה בתיקי נתניהו"

היועמ"ש הודיע כי ייעדר מכנס חיפה למשפט השבוע • עושה מאמץ לסיים את ניתוח טענות ההגנה בשימוע ולפרסם החלטה לכל המאוחר באמצע דצמבר

בנימין נתניהו / צילום: יוסי זמיר

הפרקליטות: המבחנים לסיקור חיובי כשוחד בתיק שמעוני תואמים את החשדות נגד נתניהו

בפרקליטות הביעו שביעות-רצון מהכרעת הדין שנתנה היום השופטת לימור מרגולין-יחידי בעניין איתמר שמעוני, ראש העיר אשקלון לשעבר ● בהכרעת הדין נפסק כי בתנאים מסוימים יכולה מערכת יחסים בין נבחר ציבור וכלי תקשורת להיחשב כמערכת יחסים שוחדית

בני גנץ, יו"ר כחול לבן / צילום: אופק אבשלום, יח"צ

לגנץ נשארו תשעה ימים: אלה התרחישים האפשריים בפלונטר הפוליטי שישראל תקועה בו

הימים נוקפים, ההתבטאויות מכל הצדדים מחריפות, וכל צד מנסה לשפר עמדות לקראת ההכרעה שתיפול בתקופת הזמן הזו ● התרחיש הסביר ביותר הוא ממשלת אחדות, אך ממשלות מיעוט של הליכוד או כחול לבן גם הן אופציות, וכך גם הליכה לבחירות בפעם השלישית

תושבים תופסים מחסה בזמן אזעקות באשקלון / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

לא הלכתם לעבודה היום? כדאי שתדעו מה הן הזכויות שלכם

מהן שתי הסיבות בגינן יש לנו את הזכות להיעדר מהעבודה היום? והאם המעסיק יכול לפטר עובד שלא הגיע לעבודה? עו"ד נעמה שבתאי בכר, מומחית בייצוג מעסיקים, מסבירה

מכונת דפוס של דולרים/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

השקל נחלש מול הדולר והאירו על רקע ההסלמה הביטחונית

הדולר קופץ ב-0.5% מול השקל לרמה של 3.516 שקלים, והאירו מוסיף 0.55% לערכו לרמה של 3.881 שקלים ● פריקו: "אי-הוודאות בשווקים על רקע המצב הביטחוני גורמת לביקוש ער לדולר"

תקשורת דור 5 - הדלק לכלכלה של העשור הבא / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

חדשות טובות לחברות הסלולר: ישלמו עשרות מיליוני שקלים פחות עבור ערבויות

משרד התקשורת החליט להקל על המפעילים גם בערבות עבור הרישיון וגם עבור הערבות בחובות הפריסה ● החדשות שלא יאהבו לשמוע הם שבמכרז הדור החמישי המשרד לא משנה את התנאים לגבי תדרי ה–700 מגה הרץ המבוקשים

אורי ענבר ואמיר רובין/ צילום: שלומי יוסף

משתקמים אחרי שבץ? ספיידרמן יכול לעזור: המציאות הרבודה נכנסת לעולם הרפואה

טכנולוגיות של מציאות מדומה ורבודה מתחילות להיכנס לעולם הרפואה ● מנכ"ל Sixense אמיר רובין וראש ארגון חברות המציאות הרבודה אורי ענבר מסבירים מדוע הולוגרמות הן העתיד של התחום ומספרים מה יכול עולם הרפואה ללמוד מתעשיית הרכב באימוץ הטכנולוגיות החדשות

בניין בורסת הנאסד"ק במנהטן / צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

בזכות בואינג: הדאו ג'ונס הצליח להימנע מהטריטוריה השלילית ורשם שיא נוסף

מניית ענקית התעופה זינקה לאחר שדיווחה כי תחזור לספק את מטוסי 737 מקס שקורקעו ● פורסקאוט קפצה בעקבות דיווחים כי היא עומדת להימכר ● מכירות עליבאבא ביום הרווקים עלו לשיא ● בורסות אירופה ננעלו בנטייה לירידות ● חברת Walgreens קיבלה הצעת רכש מלאה מקרן KKR, לפי דיווח בבלומברג ● התמ"ג בבריטניה ברבעון השלישי צמח ב-0.3%, מתחת לתחזית ● בורסת הונג קונג צנחה ב-2.7% לאחר שהמשטרה פתחה באש במסגרת ההפגנות ההמוניות

גירושין / צילום: שאטרסטוק

מצוקת המס של המתגרשים: מה עושים כשהתא המשפחתי המתפרק מחזיק בחברה

כשמתפרק תא משפחתי שמחזיק בחברה, נטיית בתי המשפט היא לקבוע כי בן הזוג שאיננו רשום כבעלים בחברה, לא יקבל את מחצית המניות, אלא את שווי המניות  ● אלא שהדבר עלול להשית על בן הזוג הנשאר בחברה את הנטל לממן את המס של בן הזוג היוצא

בני גנץ, בנימין נתניהו / כדיה לוי, מאיר אמירי

השיקול היחיד שעמד ברקע החיסול היה ביטחוני, אך תוצאותיו מקרבות הקמת ממשלת אחדות

לח"כ בני גנץ אין בשלב הזה שום גיבוי ציבורי ופוליטי להקים ממשלת מיעוט עם מפלגות השמאל בתמיכה של הרשימה המשותפת, משמע האפשרות שעל הפרק היא רק הקמתה של ממשלת אחדות ● פרשנות

הלוויתו של בכיר הג'יהאד האיסלמי בעזה / צילום: Mohammed Salem, רויטרס

הטראבל מייקר של הרצועה: מיהו בכיר הג'יהאד האיסלמי שחיסולו הלילה הוביל להסלמה הביטחונית

ישראל חיסלה הלילה את מי שנחשב ל"עושה הצרות" של רצועת עזה - מפקד הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלמי בצפון הרצועה, בהאא אבו אל עטא ● מדובר במי שיזם את מרבית אירועי ירי הרקטות על ישראל

הפגנת BDS / צילום: SHUTTERSTOCK

ביה"ד של האיחוד האירופי מנחית מכה על היצוא הישראלי: חובה לסמן מוצרים מיו"ש, מזרח ירושלים ורמת הגולן

זאת בשל היותם "שטחים כבושים" המנוגדים לדין הבינ"ל ואי-הכרת האיחוד האירופי בזכותה של ישראל על שטחים אלה ● יו"ר התאחדות האיכרים: "חציית קו אדום ותרועת ניצחון לתנועת ה-BDS" ● מנגד, באגודה לזכויות האזרח מברכים

בנימין נתניהו \ צילום: אמיר מאירי

נתניהו: "ישראל לא מעוניינת בהסלמה, אך נעשה כל שיידרש להגן על אזרחינו"

כך אמר היום ראש הממשלה נתניהו על רקע חיסול הבכיר בג'יהאד האיסלמי והמטחים הבוקר על דרום המדינה ● גם הרמטכ"ל אביב כוכבי הדגיש כי צה"ל לא מעוניין בהסלמה ● ראש השב"כ נדב ארגמן ציין כי העיתוי לחיסול היה מקצועי בלבד

סניף WeWork בניו יורק / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הנה מי שעשוי להיות המנכ"ל הבא של WeWork

מנכ"ל טי מובייל, ג'ון לגרה, מנהל שיחות לניהול חברת חללי העבודה המשותפים ● מנייתה של טי מובייל יורדת בכ-3% על רקע הדיווח

משה מזרחי, אינמוד / צילום: איל יצהר, גלובס

מניית אסתטיקה על סטרואידים: אינמוד זינקה 188% מההנפקה וכבר שווה 1.3 מיליארד דולר

הכנסות אינמוד גדלו ברבעון השלישי של 2019 ב-57% ל-40 מיליון דולר, והרווח נקי עלה ל-16 מיליון דולר - גידול של 87% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה ● המייסד והמנכ"ל משה מזרחי: "הדרישה למוצר הייחודי שלנו עולה, ואנחנו מתכננים לחדור לשווקים חדשים"

חוות שרתים / צילום: שאטרסטוק

וול סטריט ג'ורנל: גוגל אספה מידע רפואי על מיליוני אמריקאים ללא ידיעתם

לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, המידע שנאסף כולל פרטים כמו תוצאות של בדיקות מעבדה, אבחנות רפואיות, סיכומי אשפוז, ואף את שמותיהם ותאריכי הלידה של מטופלים

מוטי בן משה / צילום: אניה בושמן

AM:PM לא מספיקה? מוטי בן משה לוטש עיניים לרשת מגה

גורמים בשוק מספרים כי בן משה קיים לאחרונה פגישות במטרה לבחון אפשרות לרכוש את רשת מגה, שבעבר הייתה בבעלות קבוצת אלון ● בן משה השתלט על קבוצת אלון לאחר הסדר החוב ודרכה קיבל את השליטה על רשת המרכולים AM:PM

כיפת ברזל/צילום:תמר מצפי

הנחיות פיקוד העורף: לימודים בוטלו, עבודה במרכז - רק במקומות ממוגנים

מחשש לתגובת הג'יהאד האסלאמי לחיסולו של מפקד בכיר בארגון על ידי צה"ל הבוקר, פיקוד העורף הודיע כי במידה וקיים מרחב מוגן, ניתן לצאת לעבודה באזורים השפלה, דן וירקון ● רשויות בדרום ובמרכז הארץ הכריזו על ביטול הלימודים ● צירי תנועה הקרובים לגדר נחסמו ● הבנקים עברו למתכונת חירום

הבית שנהרס מירי הרקטה ששוגרה מעזה / צילום: רועי ברק

פיצויים בעקבות נזק עקיף: אין מענה לערי גוש דן

רשות המסים הודיעה כי עסקים המצויים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה יהיו רשאים להגיש תביעה להחזר השכר שישולם לעובדים שיעדרו מעבודתם בעקבות המצב הביטחוני ● בשלב זה: גוש דן, שהיה משותק כמעט הבוקר, מחוץ לטווח הפיצוי על נזק העקיף

אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר/ צילום: יוסי זמיר

היום הראשון בתפקיד: שר הביטחון בנט מבקש להשאיר את אבי דיכטר כסגנו

דיכטר מונה לתפקיד על ידי ראש הממשלה נתניהו בתפקידו כשר ביטחון ועם מינוי בנט נדרש אישור מחדש