גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מהפכת הנגד של בית המשפט בתוכניות תגמול עובדים

על פי מדיניות רשות המסים יש למנוע תגמול מנייתי שאינו אלא מסווה לבונוס ● אולם לאחרונה שלח בית המשפט מסר ברור ונוקב ולפיו חברה יכולה ליצור תוכניות תגמול מגוונות, המחזקות את מעמד העובד כ"שותף" לבעלי המניות האחרים, אך אינן הופכות אותו לבעל מניות מן המניין

שכר כפול  / אילוסטרציה: שאטרסטוק
שכר כפול / אילוסטרציה: שאטרסטוק

בימים אלה פורסם פסק דין מהפכני של בית המשפט המחוזי בנצרת בעניין שוחט, בו נדונה סוגיית תחולת תוכנית תגמול עובדים מכוח סעיף 102 לפקודה על "מניות דיבידנד" וסוגיית שיעור המס החל על הדיבידנד שקיבל העובד בגינן. המניות היו "מניות סוג" שהקנו זכות לדיבידנד בלבד, נטולות זכויות הצבעה, ללא זכות העברה לצד ג', הפוקעות במועד סיום יחסי העבודה. זאת ועוד, החברה המקצה עצמה פעלה בהתאם לתוכנית עידוד מכוח החוק לעידוד השקעות הון, המקנה הטבות מס לדיבידנד המחולק, ולכן אף העובד טען כי הוא זכאי לשיעור מס מוטב (15-20%) על הדיבידנד שקיבל, ככל בעל מניות אחר.

פסק דין זה מתכתב ישירות עם חוזר מס הכנסה שפורסם לפני חודשים ספורים, ממנו עלה כי תחולת תוכניות התגמול מוגבלת להקצאת מניות רגילות, במסגרתן נושא העובד בסיכוי ובסיכון ככל אחד מבעלי המניות הרגילים, לרבות הזכות לממש את מניותיו באופן רגיל (ללא שימוש באופציות PUT ו/או CALL). זאת ועוד, בהתאם לחוזר האמור, רק תוכנית תגמול המסווגת חשבונאית כתוכנית הונית (הקצאת הון), להבדיל מתוכנית המוצגת כהתחייבות, יכולה להיחשב כתוכנית העומדת בתנאי סעיף 102.

בעניין פסק דין שוחט טענה רשות המסים כי מניות בלתי עבירות, המקנות רק זכות לדיבידנד מיוחד (עד 40% מרווחי החברה), וללא אפשרות מימוש, כלל אינן זכאיות לחסות תחת כנפי סעיף 102 לפקודה. למעשה, לעמדת מס הכנסה, כלל אין מדובר במניות של ממש, אלא בסוג של בונוס המשתלם לעובד. ממילא, לא רק שהדיבידנד אינו זכאי להיחשב לדיבידנד מוטב מכוח החוק לעידוד השקעות הון, אלא אף לצורכי מס אין לראותו כדיבידנד כלל ועיקר, אלא כסוג של הכנסת עבודה (בונוס) החייבת בשיעור מס שולי מלא.

פקיד השומה אישר את התוכנית

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה נחקק על רקע הרצון לעודד עובדים להפוך לבעלי המניות בחברה ועל רקע הרצון לאפשר לחברה לתגמל את עובדיה על פי ביצועיהם ותוצאות החברה, מבלי שהחברה תיאלץ להוציא כספים מכיסה. "המסלול ההוני" הנחשק במסגרת סעיף 102 מאפשר לעובד ליהנות בתום "תקופת הבשלה" בת שנתיים, בה מוחזקות המניות בידי נאמן, מתשלום מס מופחת של 25% בלבד על הרווח שנוצר לו, וזאת בתנאי שלחברה המקצה לא תותר בניכוי כל הוצאת שכר ובהתקיים התנאים האחרים הקבועים בחוק. למעשה, תוצאת המס של מסלול זה מאפשרת לעובד ליהנות מתוצאה המקבילה לזו של בעל מניות היכול למשוך לכיסו דיבידנד בשיעור מס של 25% בלבד, מבלי שזה ייחשב להוצאה בידי החברה מחלקת הדיבידנד.

בהתייחס לטענות הצדדים, פסקה השופטת עירית הוד פסיקה עקרונית, על פיה היות שהוראות סעיף 102 מחייבות הודעה מראש לפקיד השומה 30 יום קודם למועד ההקצאה וכן אישור של תוכנית ההקצאה על ידו, אזי בהינתן אישור כאמור, לא יכולה רשות המסים להעלות בהמשך הדרך טענות על פיהן התוכנית אינה חוסה תחת כנפי סעיף 102. האישור האמור הוא מהותי, בין אם ניתן פוזיטיבית ובין אם אושר באופן אוטומטי, בהיעדר התנגדות, בחלוף תקופת 90 הימים המנויה בחוק. בהינתן אישור כאמור, התנגדות לתחולת הסעיף יכולה להיעשות רק במקרים בהם ברור באופן חד משמעי כי הוגשה לאישור תוכנית תגמול שמלכתחילה לא היה מקום להגישה על פי הוראות הסעיף.

משנפסק כי התוכנית עמדה בתנאי סעיף 102, המשיך בית המשפט ובחן האם יש מקום לטענות מס הכנסה בדבר שינוי סיווג לצורכי מס של התשלומים ששולמו לעובד בגין "מניותיו". לעניין זה קבע בית המשפט כי בהיעדר הגדרה בחוק למונח "מניה" המגבילה את הזכויות הנלוות למניה, החברה רשאית לקבוע מה הזכויות הצמודות לכל סוג מניות, לרבות מגבלה על עבירות המניות. אף מניות הכוללות בחובן זכות לדיבידנד בלבד, העתידות להפוך למניות רדומות בתום תקופת העבודה, תוך ששוויין במועד זה ייקבע על ידי ועדה ו/או דירקטוריון, יכולות להיחשב למניות המגשימות את תכלית חקיקתו של סעיף 102, המהדקות ומחזקות את הקשר בין העובד לבין החברה המעסיקה. זאת ועוד, בהתייחסו לטענות רשות המסים, על פיהן מדובר בתוכנית התחייבותית (להבדיל מתוכנית הונית), במסגרתה יכולה הייתה החברה להחליט לאיזה סוג מניות מחולק הדיבידנד, פסק בית המשפט כי אין בכך כדי להביא לשינוי סיווג התשלומים ששולמו לעובד ולהופכם מדיבידנד להכנסת עבודה.

דיבידנד, אך ללא הטבה נוספת

בהתייחס לשיעור המס החל על הדיבידנד שחולק לעובד, האם יחול עליו שיעור מס של 25% או שיעור המס המוטב החל על הכנסות הדיבידנד המחולק מהכנסותיה המוטבות של החברה, קבע בית המשפט כי יש לחייב את הכנסת הדיבידנד במס של 25%, ללא כל הטבת מס נוספת. בית המשפט נימק את החלטתו בכך, שדווקא מהיעדר הוראה מפורשת בסעיף 102 בעניין הטיפול בהכנסות הדיבידנד, יש להסיק כי דין הכנסת הדיבידנד כדין רווח ההון שיופק בידי העובד בעת מימוש המניות המוקצות. העובדה שניתן להעביר דיבידנד לעובד, אף בתקופה בה המניות חסומות ומוחזקות בידי הנאמן, אין בה כדי ללמד כי שיעור המס על הדיבידנד שונה משיעור המס החל על רווח ההון מכוח המניות המוקצות.

לסיום ייאמר, כי מעבר לקביעה הברורה כי אישור תוכנית תגמול על ידי רשות המסים מחייב את פקיד השומה המנוע לטעון נגד תחולתו, יש בפסק הדין אמירות מהותיות בדבר היכולת של חברה ליצור תוכניות תגמול מגוונות, המחזקות את מעמד העובד כ"שותף" לבעלי המניות האחרים, אך אינן הופכות אותו לבעל מניות מן המניין. חברות פרטיות רבות מעוניינות לשתף בתוצאותיהן את העובדים, ובכך לחזק את הקשר עימם, אך מנגד אינן מעוניינות לאפשר כניסה של מיעוט העלול להפריע בעתיד להתנהלות החברה כחברה פרטית. לצד ההבנה שיש לגלות למדיניותה של רשות המסים, על פיה יש למנוע תגמול מנייתי שאינו אלא מסווה לבונוס, היכול להשתנות משנה לשנה בהתאם לשיקול הדעת של הנהלת החברה, נראה כי בעקבות פסק הדין אין מנוס משיקול דעת נוסף בעניין זה. פסילה מראש של תוכניות הקצאה בתקופת 90 הימים שבסמוך להגשתן, תוכל אולי להביא למימוש המדיניות הנוכחית של רשות המסים, אבל יהיה בה משום החמצה של המסר הברור והנוקב שהעביר בית המשפט. דומה כי נדרש גיבוש של מדיניות מס חדשה על ידי רשות המסים, שיהיה בה כדי לאזן בין ההכרח למנוע תכנוני מס העלולים לאפשר תשלום בונוס לעובדים בשיעור מס מופחת לבין הרצון לאפשר גם לחברות פרטיות לשתף ברווחיהן את עובדיהם המסורים, מבלי שהאחרונים יוכלו להפוך ביום מן הימים למיעוט עוין שימנע מבעל המניות הפרטי לנהל את עסקיו כרצונו. 

הכותבים הם שותפים באשכול המסים של פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי BDO

עוד כתבות

הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ / שאטרסטוק

כתב אישום נגד אדם שהתחזה לכדורגלנים מליגת-העל ומשך כספים מחשבונם

על פי כתב האישום, זיו ברמי זייף תעודות זהות של עשרה כדורגלנים מליגת העל והצליח למשוך במרמה סכום של 52 אלף שקל

רשת BE / צילום: סיון פרג'

שופרסל רוכשת בית מרקחת מקוון שיאפשר לה למכור תרופות מרשם

הרשת תשלם כ–5 מיליון שקל לרקח של ישי דוידי, תמורת 51% ממניות "בלה אונליין" ● החברה הנרכשת זכתה במכרז של קופת חולים לאומית למכירה מקוונת של תרופות מרשם למבוטחים ● רשת Be מתכוונת להקים פלטפורמה, שתשמש ערוץ שיווק לכל קופות החולים

גיא סלע / צילום: סיון פרג'

מייסד חברת סולאראדג' גיא סלע נפטר לאחר מאבק במחלת הסרטן

סלע (54), יוצא יחידת הטכנולוגיה של חיל המודיעין, הקים יחד עם שותפים את סולאראדג' בשנת 2006 ● לפני קרוב לשנתיים עדכן סלע את בעלי המניות של סולאראדג' כי הוא חולה בסרטן

לוי רחמני - מנכ"ל חברת ביטוח איילון / צילום: איל יצהר

בצל המאבק בין בעל השליטה ליו"ר היוצא: זינוק של 180% ברווחי איילון במחצית

הרווח הכולל של קבוצת הביטוח הסתכם ברבעון השני של 2019 בכ-41.6 מיליון שקל, זינוק של 223% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ● מתחילת השנה הרוויחה החברה כ-80.7 מיליון שקל ● רווחי השיא נהנו מביטול השפעות וינוגרד בנוגע לריבית ההיוון לחישוב זכויות המבוטחים בביטוחי החבויות – שהוסיף לאיילון רווח לאחר מס של 30.8 מיליון שקל

תביעה, אילוסטרציה \ צילום: שאטרסטוק

"גלובס" תובע את העיתונאי מתי גולן על תשלומי יתר שקיבל וטוען כי התבטא באופן לא הולם "כלפי נשים, חרדים, נבחרי ציבור, מצביעי ימין ועוד"

בחודש מאי האחרון הגיש גולן כתב תביעה נגד העיתון לאחר שהסתיימה ההתקשרות עמו, וטען שמדובר בפיטורי "השתקה" פוליטיים ● בכתב ההגנה טוען "גלובס", בליווי דוגמאות, כי כתיבתו של גולן לא עמדה ברף המקצועי והאתי של ההנהלה הנוכחית ● כמו כן הוגש כתב תביעה שכנגד על סך 2.4 מיליון שקל ● גילוי מלא

נוני מוזס/  צילום: רוני שיצר

בדרך לעסקה ב"ידיעות אחרונות"? מה מלמד המהלך האחרון של דיסקונט

אחת השאלות המסקרנות העולות בעקבות המימוש של בנק דיסקונט את הבטוחה על מניות "ידיעות אחרונות", נוגעת לעיתוי ● ההערכה היא כי המהלך אמור לנטרל את השפעתו של הדם הרע בין בני משפחת יודקובסקי לבין מוזס, ולהבטיח שהפעם המילה האחרונה תהיה של האחרון ● ניתוח "גלובס"

אוהד דנוס / צילום: איל יצהר, גלובס

ירידה של 8% במחירי הדירות בתל אביב בתוך שנה? המדד שמראה כי המחירים בסך הכול יציבים

לפי מדד מחירי הדיור של יו"ר לשכת השמאים לשעבר אוהד דנוס, המחירים בשוק הדיור בישראל בסך הכול יציבים - חוץ מאשר בעיר אחת: תל אביב ● פרשנות

יגאל דמרי / צילום:איל יצהר

המכרז לרכישת הבעלות על אפריקה: דמרי ולוקסי עברו שלב

ספירת קולות המצביעים האסיפות מחזיקי האג"ח של החברה עולה, כי שתי הצעות הרכישה שקיבלו את ערב הקולות הן אלו שהגישו חברת י.ח דמרי שבשליטת יגאל דמרי וחברת לפידות קפיטל שבשליטת יעקב לוקסנבורג

שיגורי רקטות מרצועת עזה על ישראל / צילום: REUTERS/Amir Cohen

שלושה שיגורים לעבר ישראל מרצועת עזה; יירוט מעל פסטיבל בשדרות

התרעת צבע אדום נשמעה בשדרות ובישובים בשער הנגב, ולאחריה הודיע צה"ל כי זוהו 3 שיגורים מהרצועה לעבר ישראל וכי כיפת ברזל ביצעה שני יירוטים ● שריפה פרצה בכביש בעוטף עזה כתוצאה מנפילת רקטה ● בעקבות ההתרעה בוטל פסטיבל שהתקיים בשדרות, "אנשים רצו והיה מפחיד"

חווה לגידול קנאביס בצפון הארץ/  צילום: רויטרס

חומר אש: שתילי הקנאביס שנשרפו לחברת קאנומד במושב משואה כילו 30% מערך המניה

השריפה בחוות הגידול של החברה במושב בבקעת הירדן, שנגרמה ככל הנראה מקצר חשמלי במתקן הגידול, השמידה את 180 צמחי הקנאביס הרפואי שנשתלו במקום

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

אי.די.בי לבעל השליטה אלשטיין: הזרם 140 מיליון שקל כדי להימנע מהערת "עסק חי" בדוחות

אי.די.בי דורשת מאלשטיין הזרמה מיידית של 70 מיליון שקל למימון הלוואת המוכר שהתחייבה להעניק במסגרת מכירת 4.99% ממניות כלל ביטוח לאיל לפידות ● הערת "עסק חי" בדוחות עשויה להוות טריגר לדרישת פירעון מיידי על ידי מחזיקי האג"ח

קובי הבר, מנכ"ל ביטוח ישיר / צילום: כפיר סיון

שיערוך "בית פסגות" בת"א סייע לאיי.די.איי ביטוח להציג גידול ברווחי הרבעון והמחצית הראשונה

חברת הביטוח הישיר מציגה צמיחה של כ-4% בפרמיות, ומשיקה תחום פעילות חדש – פוליסות חיסכון ● המנכ"ל קובי הבר: "פוליסות החיסכון ישווקו לציבור באופן ישיר בתהליך דיגיטלי מלא, בדמי ניהול הנמוכים באופן משמעותי מהמקובל בענף"

עבודות סלילה/ צילום: שאטרסטוק

כביש משנות ה-50 יפונה לאחר שהעירייה לא השלימה את ההפקעה

בית המשפט הורה על פינוי כביש שנסלל בשנות ה-50, לאחר שעיריית יהוד-מונוסון לא השלימה את הליכי ההפקעה שלו ● העירייה חויבה לפנות את הכביש ולשלם לבעלי הזכויות כמיליון שקל דמי שימוש

יו"ר הפד פאוול והנגיד הבריטי קרני, בסופ"ש בג'קסון הול / צילום: רויטרס

האויב הגדול ביותר של טראמפ? מתקפת הציוצים הביכה את הבנקאים הבכירים

בכירי הבנקאים בעולם נפגשו בכנס הפדרל ריזרב בג'קסון הול לדון באתגרים למדיניות המוניטרית בצל מלחמת הסחר - ונתקלו במתקפה חסרת תקדים של טראמפ על יו"ר הפד ● האם הריבית הנמוכה אומרת שהממשלות יכולות להגדיל את החוב ללא עלות? נגיד בנק ישראל גילה ספקנות ● ההאטה העולמית והמדיניות המוניטרית יעמדו במוקד "ועידת הנגידים" של "גלובס" ב-1.9 בת"א, בהשתתפות נגיד בנק ישראל אמיר ירון, סטנלי פישר, קרנית פלוג ויעקב פרנקל ● ניתוח "גלובס"

מנכ"ל מימון ישיר, ערן וולף  / צילום: מימון ישיר

בנק ההלוואות לרכב של משפחת שנידמן ממשיך לצמוח: מימון ישיר מציגה רווח של 73.5 מיליון שקל במחצית, גידול של 44%

ברבעון השני השנה הרווח הסתכם בכ-38.7 מיליון שקל, גידול של כ-191% ביחס לרבעון המקביל ● המנכ"ל ערן וולף: "אנו פועלים למעלה מעשור למיצוב כחברה המובילה בענף האשראי הצרכני ומתחרה משמעותית בבנקים, ותוצאות הרבעון מהוות עבורנו עדות לכך שאנו מממשים בהצלחה אסטרטגיה זו"

נשארים מאחור / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

איך זה שבאומת הסטארט-אפ לשליש מהתלמידים אין גישה נורמלית לאינטרנט?

עשרה תלמידים על כל מחשב, מורים בעלי הכשרה בלתי מספקת ומדפסות תלת-ממד שמעלות אבק ● מערכת החינוך אמורה להכשיר את התלמידים, אבל קצת קשה לעשות את זה כלשליש מהם אין גישה מספקת לאינטרנט, ומטרת-העל היא לגשת לבגרות ● ריסטרט לבית הספר – פרויקט מיוחד

עופר מרום / יחצ דוברת המועצה לצרכנות

המועצה לצרכנות נגד "השטיח המעופף": פיצוי אינו כלי לקידום מכירות

במועצה מתנגדים לאופן בו הציגה החברה הנחה שהושגה כחלק מפשרה ייצוגית, עוד לפני שזו אושרה על ידי בית המשפט ● בתובענה הייצוגית שהובילה להסדר הפשרה המדובר נטען כי פורסמו "טיסות פיקטיביות" באתר ובאפליקציה ● חברת השטיח המעופף: "אין כל הטעיה, אין מדובר בקידום מכירות והחברה אכן מעניקה את ההטבות ללקוחותיה"

ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כחלון /צילום: אוליביה פיטוסי-הארץ

נתניהו ראש הממשלה שכח את סגולותיו של נתניהו שר האוצר

ראש הממשלה אריאל שרון ידע מה שאתה לא רוצה לדעת: שהצלחה של שר אוצר היא הצלחה של ראש ממשלה, וכישלונו של השר הוא כישלונו של הראש ● כך, כישלונו של כחלון כשר אוצר הוא גם כישלונו של נתניהו ● פרשנות

מדף חמוצים ישראלים / צילום: שני מוזס, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

המיזוג בשוק החמוצים מתקדם: קבוצת יבנה מבקשת מהרשות לתחרות לרכוש את המתחרה בני דרום

המגעים לעסקה נחשפו לראשונה ב"גלובס" ● היקף המכירות השנתי של שימורי יבנה מסתכם בכ-92 מיליון שקל במונחי מכירות קמעונאיות ● אם העסקה תושלם, היא צפויה להוסיף לחברה מכירות בהיקף שנתי של כ-28 מיליון שקל

יאיר לפיד  / צילום: איל יצהר, גלובס

לפיד יתקשה להאמין, אבל בן גוריון ובגין הסתדרו גם בלי שריוּן לראש הרשימה

במפלגות של היום, שבהן כמעט לא מערערים על סמכות המנהיג, מי זוכר איך נראו התנועות של פעם ● מנהיגי מפא"י וחרות, בניגוד לגנץ, לליברמן וללפיד, היו חשופים לתחרות מהרגע הראשון ● את עמדתם הם השליטו במאבק, לא דרך סעיפים בתקנון ● המשרוקית של גלובס