גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

סופית: שותפויות הגז ינכו מס מבעלי היחידות בשיעורים מקסימליים

ביהמ"ש העליון דחה את ערעורן של דלק קידוחים וישראמקו על פסק הדין של המחוזי, שקבע כי השותפויות לא ינכו מס בשיעור ממוצע אלא מס בשיעור מקסימלי מבעלי היחידות ● עוד נקבע כי דלק קידוחים תישא בשכר-טרחה של כ-130 אלף שקל

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין

בית המשפט העליון חתם את הגולל על המחלוקת המורכבת בין שותפויות הגז לרשות המסים בנוגע לחובתן של שותפויות הגז לנכות מס מרווחי מחזיקי יחידות ההשתתפות שלהן בהתאם לשיעור המס שבו הם חייבים: אתמול (א') דחה בית המשפט העליון את הערעור שהגישו דלק קידוחים  וישראמקו  על הכרעות שופט המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, מגן אלטוביה, שקבע כי מחובתו של השותף הכללי בשותפויות הגז לנכות את המס עבור כל מחזיק יחידות בהתאם למס שבו הוא חייב - מס הכנסה שולי ממחזיקי יחידות פרטיים ומס חברות ממחזיקי יחידות שהם חברות.

בכך קבע בית המשפט העליון באופן סופי כי השותפויות לא ינכו מס בשיעור ממוצע אלא מס בשיעור מקסימלי מבעלי היחידות.

בפסק הדין המחוזי הראשון שעליו הוגש הערעור - שעסק בסוגיה עקרונית הנובעת מעמימות חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע - אימץ השופט את עמדת נציגי בעלי היחידות ודחה את עמדותיהן המנוגדות של רשות המסים מצד אחד ובעלי השליטה בשותפות דלק קידוחים מהצד השני.

מדובר בתביעה לסעד הצהרתי שהגישו משרד עורכי הדין גיסין-קידר ומשרד רואי החשבון פהאן-קנה, שמונו לפקח על זכויות המחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות דלק קידוחים. המפקחים ביקשו מבית המשפט להכריע על אופן החיוב במס של משקיעים המחזיקים ביחידות השתתפות ושיעור המס שאמור לשלם השותף הכללי בשותפות בשמם של בעלי היחידות. השותף הכללי, או המנהל של השותפות, הוא זה שמדווח על רווחיה לרשות המסים, והוא גם מנכה במקור את שיעור המס מהרווחים המחולקים עבור כלל ציבור המחזיקים ביחידות ההשתתפות.

מגישי התביעה טענו כי מחובתו של השותף הכללי לנכות את המס עבור כל מחזיק יחידות בהתאם למס שבו הוא חייב - מס הכנסה שולי לפרטיים ומס חברות לחברות. עמדת השותף הכללי בדלק קידוחים (בשליטתה של קבוצת דלק) הייתה כי אין זה הוגן לגבות מס בשיעור המס השולי שמשלמים יחידים על כלל מחזיקי היחידות, כאשר חלק ניכר מהיחידות מוחזקות על-ידי חברות המשלמות שיעור מס נמוך בהרבה (24%).

עמדת רשות המסים הייתה הפוכה לעמדת השותף הכללי וגרסה כי יש לנכות מס בגובה המס השולי של יחידים מכלל בעלי היחידות, כאשר בשלב השני החברות שמבין מחזיקי היחידות יפנו לרשות המסים ויבקשו לקבל החזר עבור המס ששילמו.

בית המשפט המחוזי התבקש לקבוע מהו מִתווה תשלום המס שיש ליישם כהסדר קבע בין השותפוּת לבין פקיד השומה למפעלים גדולים, ומהו האופן בו יש ליישם את סעיף 19(א)(6) לחוק ביחס לחיובי המס בגין שנת 2015.

הסעיף שעמד בלב המחלוקת קובע כי "השותף הכללי ישלם בעת הגשת הדוח... את המס הנובע ממנו, על חשבון המס שחייבים בו השותפים בשותפות הנפט בשנת המס שלגביה הוגש הדוח, לפי שיעור חלקם של השותפים שהם חבר בני אדם, בשותפות הנפט, ושיעור חלקם של השותפים שהם יחידים, באותה שותפות, בתום שנת המס שלגביה הוגש הדוח - ובלבד שלעניין זה יראו את הכנסתם החייבת של היחידים מהשותפות כאילו חל עליה שיעור המס המרבי לפי הוראות סעיף 121 לפקודה, למעט אם הוכח לפקיד השומה כי שיעור המס החל על אותו יחיד נמוך מהשיעור האמור; לעניין פסקה זו יחולו הוראות סעיף 187(א) לפקודה, בשינויים המחויבים".

השופט המחוזי אלטוביה דחה, כאמור, את עמדת השותף הכללי ואת עמדת פקיד השומה, ואימץ את עמדתו של המפקח הכללי, תוך שהוא מציין כי על השותפוּת או השותף הכללי למצוא את הדרך הראויה לאזן בין ההוצאה הנוספת הכרוכה בשיעור המס החל על יחידים המחזיקים ביחידות השתתפות לבין ההוצאה בכרוכה בשיעור המס החל על חברות המחזיקות יחידות השתתפות; וכי אחת הדרכים היא קביעת חלוקה מאזנת.

בהמשך נתן השופט אלטוביה פסק דין נוסף שסבב סביב מחלוקת דומה, הפעם בעניין ישראמקו, לאחר שישראמקו ניהול וישראמקו אויל הגישו לבית המשפט המחוזי תביעה להורות לפקיד שומה למפעלים גדולים להוציא תעודת "מחזיק זכאי" לשנת המס 2013 ולקבוע כי בתעודה האמורה לא תהיה הבחנה בין יחיד לבין חבר בני אדם, ביחס למס ששולם בגין הכנסתה החייבת של שותפות ישראמקו נגב 2 לשנת המס האמורה.

השופט אלטוביה דחה גם בקשה זאת וקבע כי אין בטענות המבקשות כדי לשנות ממסקנותיו בעניין גיסין-דלק קידוחים, בין היתר לאור העובדה שישראמקו ניהול ואויל אינן חולקות על כך שהמנגנון הגלום בסעיף 19(א)(6) לחוק מהווה מנגנון גבייה שנועד לייעל את הליכי גביית המס מהשותפים בשותפוּת באמצעות השותף הכללי.

השופט אלטוביה הוסיף וקבע כי הגם שבמקום שלא נקבע אחרת יגבר השיקול של תשלום מס אמת על השיקול של יעילות הליך הגבייה - הרי שבמקרה שבפניו אין כלל מתח בין שני שיקולים אלה, והם צועדים יד ביד: חיוב השותף הכללי לייחס לשותפים שיעור מס דיפרנציאלי תוך גבייה מרוכזת מקיים הן את העיקרון של מס אמת תוך תשלום מלוא המס החָל על יחידים ועל החברות; והן את יעילות הגבייה.

על שני פסקי הדין הללו - בעניין דלק קידוחים ובעניין ישראמקו - הושגו ערעורים לבית המשפט העליון, ואלה נדחו, כאמור.

שופטי העליון יצחק עמית, ענת ברון ואלכס שטיין איחדו את הדיון בשני הערעורים, שכן שניהם סבבו סביב פרשנותו ויישומו של סעיף 19(א)(6) לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע.

בפסק דין קצרצר ציינו שופטי העליון כי לאחר שעיינו בחומר שבפניהם ושמעו את טיעוני הצדדים, נחה דעתם כי בית משפט המחוזי צדק בפסקי דינו, ויש לאמץ את מסקנותיו.

למעלה מן הצורך, לגישתם, הוסיפו השופטים מספר הערות לגופה של המחלקות וציינו, בין היתר, כי "שלא כטענת המערערות, אין מדובר בחלוקה כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (אשר חלה על השותפות הציבורית מכוח סעיף 65נד לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975), אלא באופן גביית המס ממחזיקי יחידות השתתפות בשותפות, כפי שנקבעה על-ידי המחוקק בסעיף. איננו סבורים אפוא כי יש לראות בכך 'סבסוד' של יחידים על-ידי תאגידים, כנטען על-ידי המערערות, אלא דרך של תשלום מס, מעין 'ניכוי מס במקור' באופן דיפרנציאלי על-פי שיעור המס המרבי שחל על יחיד או על חברה, לפי המחזיק".

עוד צוין בפסק הדין כי "בית המשפט סבור כי הסדר שבמסגרתו תישא השותפות במלוא שיעור המס של השותפים, יחידים כחברות, כמתחייב מהסעיף, ולצד זאת או בהמשך לכך תבצע תשלומי איזון לשותפים שהם תאגידים - אינו בבחינת 'חלוקה' כהגדרתה בדין, אלא תוצאה המתחייבת מכך ששולמו מהרווחים תשלומים על חשבון המס. אף איננו רואים קושי בביצוע התשלום בשתי פעימות".

עם זאת, הובהר כי בית המשפט לא מתיימר להמליץ או לקבוע מסמרות לגבי הטכניקה של תשלומי האיזון, וככל שתתגלע מחלוקת בין הצדדים בנושא זה, פתוחה להם הדרך לבית המשפט.

עוד נקבע כי דלק קידוחים תישא בשכר-טרחת המפקח בתיק בסך 100,000 שקל ובסך של 30,000 שקל לשאר המשיבים בערעור, בגין ההתדיינות בבית המשפט המחוזי ובעליון.

עוד כתבות

רם שפע - דוברות הכנסת עדינה ולמן

הוועדה שדרכה השיתוק הממשלתי מתפשט לכנסת

ועדת השרים לחקיקה, שבקושי התכנסה ממאי, היא מוקד פחות מוכר של המשבר השלטוני • הגוף נטול המעמד החוקי הפך עם השנים לפוסק אחרון על הצעות פרטיות • אחרי שחברי הכנסת התמכרו, הם לא מסוגלים לחוקק בלעדיו

חנות של טופשופ / צילום: רויטרס, Tim Wimborne

״הבעלים של טופשופ על סף קריסה בתוך ימים ספורים״

לפי דיווח ברשת סקיי ניוז קבוצת ארקדיה שבבעלות פיליפ גרין עשויה למנות כונס נכסים כבר ביום שני הקרוב ● לדברי גורם בתעשיית הקמעונאות הקריסה הפכה לבלתי נמנעת, לאחר ששיחות עם מספר גופים פיננסיים בניסיון לגייס הלוואת חירום של 30 מיליון ליש"ט הסתיימו ללא הצלחה

מתנדב בניסוי החיסון לקורונה של אסטרהזנקה / צילום: Siphiwe Sibeko/Pool, Associated Press

מה גרם לטעות בניסוי של אסטרהזנקה והאם החיסון לקורונה בסכנה?

אסטרהזנקה נתנה בטעות רק חצי מנה של החיסון שלה בניסוי הקליני ודווקא מינון זה התגלה כיעיל יותר ● האם אפשר לבסס אישור למוצר על תוצאות שהתקבלו כך? ה-FDA הביע סקפטיות

ישראל כ"ץ / צילום: אמיל סלמן-הארץ

הרחבת העדפת תוצרת כחול לבן: מוותרים על מכרזי משרד הבריאות, והאוצר מסיר את התנגדותו

בימים האחרונים גובשה טיוטת הצעת מחליטים חדשה בנוגע להרחבת העדפת רכש כחול לבן, אשר מוסכמת על האוצר, משרד רה"מ, נשיאות המגזר העסקי וההסתדרות  ● הנושא המרכזי שירד מהשולחן הנו המנגנון שנועד להעמיק את העדפת תוצרת הארץ

עפר ברטל. מועמד מחוץ לקופסה צילום שלומי יוסף

גם אם ימונה פרקליט מדינה מחוץ למערכת, אף מבצר לא ייפול

ועדת האיתור לבחירת פרקליט המדינה מתכנסת כדי לראיין את 11 המועמדים לתפקיד החשוב • שלמה למברגר ועמית איסמן נראים כמועמדים המתאימים ביותר אבל אם הפוליטיקאים ימנעו את בחירתם, דווקא מועמד בעל תפיסה סנגוריאלית כעפר ברטל, יכול להתאים

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

הבורסה בת"א ננעלה בעליות לאחר התקלה הדרמטית: ת"א 35 קפץ ב-1.3%

לאחר התקלה החמורה בבורסה המדדים חזרו לטפס, כאשר בוול סטריט לא יתקיים הערב מסחר בשל חג ההודיה ● דלק זינקה ב-10%, דלק רכב קפצה ב-10%, תפרון עלתה ב-7%, ביו ויו ב-13%, פוקס עלתה ב-5.25%, אפולו פאוור זינקה ב-20

נדב פרי / צילום: איל יצהר

הממונה על קבילות הציבור בתאגיד: נדב פרי לא יכול לשמש פרשן פוליטי

לדברי הממונה על קבילות הציבור בתאגיד השידור הציבורי, נדב פרי, המכהן כיום כסמנכ"ל רגולציה וקשרי חוץ בדלק קידוחים, איננו יכול לשמש פרשן פוליטי בתאגיד ●  "מצב בו בשעה 20:00 הוא ישמש כפרשן פוליטי ובשעה 11:00 יתראיין כדובר חברת דלק במסגרת תחקיר כזה או אחר - הינו לא תקין בלשון המעטה"

מעגן הדייגים בג'סר א־זרקא / צילום: יותם יעקבסון

נחל תנינים: גשר עתיק מחודש, פריחה סתווית וציפורים נודדות

הגשר שמעל נחל תנינים בשמורת מעגן מיכאל שוקם, ומי שיגיע אליו יוכל ליהנות גם משמורת נחל תנינים הסמוכה, עם פריחה סתווית וציפורים נודדות, וגם מכפר הדייגים ג'סר א-זרקא

10,800 עסקאות בדקה: בכמה גיהצו הישראלים בבלאק פריידי

מנתוני שב"א, שבדקה את הוצאות הישראלים בכרטיסי אשראי בין השעות 12-9, גוהצו 400 מיליון שקל - מדובר על ירידה של 10% לעומת השנה שעברה בצל מגבלות הקורונה ופתיחה של פיילוט מצומצם של 15 קניונים ותחת מגבלה של 10 לקוחות בחנות ● הדקה העמוסה ביותר הבוקר - 11:55

Andy Wong AP נשים מבוגרות ברחוב בבייגין

סין מציגה: כך נראים החיים ללא מזומנים בארנק (וזה לא כזה פשוט כמו שנדמה)

שורה של סרטונים שפורסמו בחודשים האחרונים ברשתות החברתיות המחישו את הקושי של אזרחים סינים מבוגרים להסתדר במציאות הדיגיטלית ● כעת הממשלה הסינית דורשת מחברות ועסקים לחזור ולתת שירות גם בערוצים הישנים - פנים אל פנים, ובמזומן

"לתמיכה רגשית הקש 3" / איור: חן ליבמן

חברות מחפשות פתרונות יצירתיים למניעת שחיקה של עובדים בימי המגפה

מימי חופש בהפתעה ועד קבוצות תמיכה הדדית וסדנאות ניהול אמפתי למנהלים ● חברות אמריקאיות רבות כמו דל, HP, רשת הילטון ואחרות מחפשות פתרונות לתחושות הדכדוך והשחיקה שיצר עידן הקורונה

כרמלה מנשה / עוזר צלמת: אריאל בלאק

תא"ל מרדכי כהנא הגיש תביעת לשון הרע נגד תאגיד "כאן" וכרמלה מנשה

טוען כי עם תחילת חקירתו פרסמה מנשה בשידורי התאגיד כתבות בהן הוצגו החשדות נגדו כעובדות, וגם כאשר הסתבר כי "ההר הוליד עכבר", לא פורסמה התנצלות

חוש הריח / אילוסטרציה: שאטרסטוק

כך עשויה הפגיעה בחוש הריח לסייע בפיצוח מנגנון ההחלמה של הקורונה

לצ'יפס עשוי להיות ריח של בשר מרקיב ● קפה מעלה ניחוחות של צמיגים נשרפים ● לשוקולד יכול להתלוות טעם כימיקלי מתוק אבל מעורר בחילה ● חוקרים בוחנים את הסיבות העצביות הגורמות לחלק מהאנשים שחטפו את הנגיף לחוות תתרנות או אובדן חלקי של חוש הריח

חנויות סגורות בקניון דיזנגוף סנטר. סגר סבב ב' / צילום: כדיה לוי, גלובס

פארסת הקניונים הגדולה: כך יוחלט בחצות מי ייפתח מחר

בשעה 23:59 צפויה להסתיים ההרשמה להגרלה שתקבע מי הם הקניונים שזכאים להיפתח מחר בבוקר במסגרת הפיילוט שקבע קבינט הקורונה ● אותם תשעה זוכים מאושרים יקבלו גושפנקא מהממשלה לציין מחר את חגיגות הבלאק פריידי למרות הגבלות הקורונה

בניין בית הדין הרבני הגדול בירושלים / צילום: יוסי זמיר

תמיכה כלכלית של ההורים אינה מקנה להם זכויות יתר בדירה

הורי הבעל העבירו בכל חודש תמיכה כספית לבני הזוג ● בית הדין הרבני הגדול קבע כי ההעברה לא נועדה בהכרח לכיסוי המשכנתה, אלא כמתנה לבני הזוג

איקאה בישראל / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מאיקאה ועד הראל ויזל: כך ניצחה הקומבינה את הקורונה

שוק הכרמל נותר סגור אבל שוק מחנה יהודה קיבל הרשאה להיפתח • מקס סטוק זכו למעמד של עסק חיוני שמאפשר להמשיך לעבוד גם במהלך הסגר • והראל ויזל ואיקאה הדגישו כמה טוב להיות בצד החזק בזמן מגפה • כך יצרה הקורונה הבדלי מעמדות במשק הישראלי

השלט של קניון שבעת הכוכבי / צילום: כדיה לוי, גלובס

דווקא בבלאק פריידיי? הקניונים שישתתפו בפיילוט וייפתחו כבר היום

הקניונים באם הדרך, שבעת הכוכבים, קניון שרונים, לב המפרץ, ארנה נהריה, קניון מבנה נוף הגליל ועוד יוכלו להיפתח מיידית בהתאם להוראות הממשלה

מודליאני 10 תל אביב. הדמיה / צילום: יח"צ

"צריך להבין שזה בסדר שמישהו אחד יקבל טיפה יותר בשביל האינטרס של כולם"

הדיירים ברחוב מודליאני 10 בתל אביב התפנו לאחרונה מהבניין לקראת הריסתו ובניית בניין חדש ● "פרויקטים כאלה, לא צריכים לקחת יותר מארבע שנים – שנתיים אישורים ועוד שנתיים בנייה"

אתר שאיבת נפט באיראן / צילום: ראהיב הומוודני, רויטרס

נשיא איראן רוחאני: ישראל אחראית לחיסול מדען הגרעין

בהודעה שנמסרה מטעם חסן רוחאני, נמסר כי חיסולו של אחד ראשי תכנית הגרעין של איראן מראה את היאוש שאליו נקלעה ישראל ● שגריר איראן באו"ם פנה למזכ"ל הארגון ולמועצת הביטחון וטען כי יש בידי איראן סימנים לכך שישראל אחראית לחיסול

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

מה בעצם הייתה הבעיה של הממשלה לפתוח את המוזיאונים מההתחלה?

ברור שמדובר בהחלטה על רקע לא בריאותי. במוסדות התרבות עדיין מקפידים על שקט. וה"ששש" הוא זה שמפריע להם