גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

סופית: שותפויות הגז ינכו מס מבעלי היחידות בשיעורים מקסימליים

ביהמ"ש העליון דחה את ערעורן של דלק קידוחים וישראמקו על פסק הדין של המחוזי, שקבע כי השותפויות לא ינכו מס בשיעור ממוצע אלא מס בשיעור מקסימלי מבעלי היחידות ● עוד נקבע כי דלק קידוחים תישא בשכר-טרחה של כ-130 אלף שקל

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין

בית המשפט העליון חתם את הגולל על המחלוקת המורכבת בין שותפויות הגז לרשות המסים בנוגע לחובתן של שותפויות הגז לנכות מס מרווחי מחזיקי יחידות ההשתתפות שלהן בהתאם לשיעור המס שבו הם חייבים: אתמול (א') דחה בית המשפט העליון את הערעור שהגישו דלק קידוחים  וישראמקו  על הכרעות שופט המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, מגן אלטוביה, שקבע כי מחובתו של השותף הכללי בשותפויות הגז לנכות את המס עבור כל מחזיק יחידות בהתאם למס שבו הוא חייב - מס הכנסה שולי ממחזיקי יחידות פרטיים ומס חברות ממחזיקי יחידות שהם חברות.

בכך קבע בית המשפט העליון באופן סופי כי השותפויות לא ינכו מס בשיעור ממוצע אלא מס בשיעור מקסימלי מבעלי היחידות.

בפסק הדין המחוזי הראשון שעליו הוגש הערעור - שעסק בסוגיה עקרונית הנובעת מעמימות חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע - אימץ השופט את עמדת נציגי בעלי היחידות ודחה את עמדותיהן המנוגדות של רשות המסים מצד אחד ובעלי השליטה בשותפות דלק קידוחים מהצד השני.

מדובר בתביעה לסעד הצהרתי שהגישו משרד עורכי הדין גיסין-קידר ומשרד רואי החשבון פהאן-קנה, שמונו לפקח על זכויות המחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות דלק קידוחים. המפקחים ביקשו מבית המשפט להכריע על אופן החיוב במס של משקיעים המחזיקים ביחידות השתתפות ושיעור המס שאמור לשלם השותף הכללי בשותפות בשמם של בעלי היחידות. השותף הכללי, או המנהל של השותפות, הוא זה שמדווח על רווחיה לרשות המסים, והוא גם מנכה במקור את שיעור המס מהרווחים המחולקים עבור כלל ציבור המחזיקים ביחידות ההשתתפות.

מגישי התביעה טענו כי מחובתו של השותף הכללי לנכות את המס עבור כל מחזיק יחידות בהתאם למס שבו הוא חייב - מס הכנסה שולי לפרטיים ומס חברות לחברות. עמדת השותף הכללי בדלק קידוחים (בשליטתה של קבוצת דלק) הייתה כי אין זה הוגן לגבות מס בשיעור המס השולי שמשלמים יחידים על כלל מחזיקי היחידות, כאשר חלק ניכר מהיחידות מוחזקות על-ידי חברות המשלמות שיעור מס נמוך בהרבה (24%).

עמדת רשות המסים הייתה הפוכה לעמדת השותף הכללי וגרסה כי יש לנכות מס בגובה המס השולי של יחידים מכלל בעלי היחידות, כאשר בשלב השני החברות שמבין מחזיקי היחידות יפנו לרשות המסים ויבקשו לקבל החזר עבור המס ששילמו.

בית המשפט המחוזי התבקש לקבוע מהו מִתווה תשלום המס שיש ליישם כהסדר קבע בין השותפוּת לבין פקיד השומה למפעלים גדולים, ומהו האופן בו יש ליישם את סעיף 19(א)(6) לחוק ביחס לחיובי המס בגין שנת 2015.

הסעיף שעמד בלב המחלוקת קובע כי "השותף הכללי ישלם בעת הגשת הדוח... את המס הנובע ממנו, על חשבון המס שחייבים בו השותפים בשותפות הנפט בשנת המס שלגביה הוגש הדוח, לפי שיעור חלקם של השותפים שהם חבר בני אדם, בשותפות הנפט, ושיעור חלקם של השותפים שהם יחידים, באותה שותפות, בתום שנת המס שלגביה הוגש הדוח - ובלבד שלעניין זה יראו את הכנסתם החייבת של היחידים מהשותפות כאילו חל עליה שיעור המס המרבי לפי הוראות סעיף 121 לפקודה, למעט אם הוכח לפקיד השומה כי שיעור המס החל על אותו יחיד נמוך מהשיעור האמור; לעניין פסקה זו יחולו הוראות סעיף 187(א) לפקודה, בשינויים המחויבים".

השופט המחוזי אלטוביה דחה, כאמור, את עמדת השותף הכללי ואת עמדת פקיד השומה, ואימץ את עמדתו של המפקח הכללי, תוך שהוא מציין כי על השותפוּת או השותף הכללי למצוא את הדרך הראויה לאזן בין ההוצאה הנוספת הכרוכה בשיעור המס החל על יחידים המחזיקים ביחידות השתתפות לבין ההוצאה בכרוכה בשיעור המס החל על חברות המחזיקות יחידות השתתפות; וכי אחת הדרכים היא קביעת חלוקה מאזנת.

בהמשך נתן השופט אלטוביה פסק דין נוסף שסבב סביב מחלוקת דומה, הפעם בעניין ישראמקו, לאחר שישראמקו ניהול וישראמקו אויל הגישו לבית המשפט המחוזי תביעה להורות לפקיד שומה למפעלים גדולים להוציא תעודת "מחזיק זכאי" לשנת המס 2013 ולקבוע כי בתעודה האמורה לא תהיה הבחנה בין יחיד לבין חבר בני אדם, ביחס למס ששולם בגין הכנסתה החייבת של שותפות ישראמקו נגב 2 לשנת המס האמורה.

השופט אלטוביה דחה גם בקשה זאת וקבע כי אין בטענות המבקשות כדי לשנות ממסקנותיו בעניין גיסין-דלק קידוחים, בין היתר לאור העובדה שישראמקו ניהול ואויל אינן חולקות על כך שהמנגנון הגלום בסעיף 19(א)(6) לחוק מהווה מנגנון גבייה שנועד לייעל את הליכי גביית המס מהשותפים בשותפוּת באמצעות השותף הכללי.

השופט אלטוביה הוסיף וקבע כי הגם שבמקום שלא נקבע אחרת יגבר השיקול של תשלום מס אמת על השיקול של יעילות הליך הגבייה - הרי שבמקרה שבפניו אין כלל מתח בין שני שיקולים אלה, והם צועדים יד ביד: חיוב השותף הכללי לייחס לשותפים שיעור מס דיפרנציאלי תוך גבייה מרוכזת מקיים הן את העיקרון של מס אמת תוך תשלום מלוא המס החָל על יחידים ועל החברות; והן את יעילות הגבייה.

על שני פסקי הדין הללו - בעניין דלק קידוחים ובעניין ישראמקו - הושגו ערעורים לבית המשפט העליון, ואלה נדחו, כאמור.

שופטי העליון יצחק עמית, ענת ברון ואלכס שטיין איחדו את הדיון בשני הערעורים, שכן שניהם סבבו סביב פרשנותו ויישומו של סעיף 19(א)(6) לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע.

בפסק דין קצרצר ציינו שופטי העליון כי לאחר שעיינו בחומר שבפניהם ושמעו את טיעוני הצדדים, נחה דעתם כי בית משפט המחוזי צדק בפסקי דינו, ויש לאמץ את מסקנותיו.

למעלה מן הצורך, לגישתם, הוסיפו השופטים מספר הערות לגופה של המחלקות וציינו, בין היתר, כי "שלא כטענת המערערות, אין מדובר בחלוקה כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (אשר חלה על השותפות הציבורית מכוח סעיף 65נד לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975), אלא באופן גביית המס ממחזיקי יחידות השתתפות בשותפות, כפי שנקבעה על-ידי המחוקק בסעיף. איננו סבורים אפוא כי יש לראות בכך 'סבסוד' של יחידים על-ידי תאגידים, כנטען על-ידי המערערות, אלא דרך של תשלום מס, מעין 'ניכוי מס במקור' באופן דיפרנציאלי על-פי שיעור המס המרבי שחל על יחיד או על חברה, לפי המחזיק".

עוד צוין בפסק הדין כי "בית המשפט סבור כי הסדר שבמסגרתו תישא השותפות במלוא שיעור המס של השותפים, יחידים כחברות, כמתחייב מהסעיף, ולצד זאת או בהמשך לכך תבצע תשלומי איזון לשותפים שהם תאגידים - אינו בבחינת 'חלוקה' כהגדרתה בדין, אלא תוצאה המתחייבת מכך ששולמו מהרווחים תשלומים על חשבון המס. אף איננו רואים קושי בביצוע התשלום בשתי פעימות".

עם זאת, הובהר כי בית המשפט לא מתיימר להמליץ או לקבוע מסמרות לגבי הטכניקה של תשלומי האיזון, וככל שתתגלע מחלוקת בין הצדדים בנושא זה, פתוחה להם הדרך לבית המשפט.

עוד נקבע כי דלק קידוחים תישא בשכר-טרחת המפקח בתיק בסך 100,000 שקל ובסך של 30,000 שקל לשאר המשיבים בערעור, בגין ההתדיינות בבית המשפט המחוזי ובעליון.

עוד כתבות

פאבל דורוב, מייסד טלגרם. המטבע הדיגיטלי התייקר עוד לפני שהונפק/ צילום: רויטרס

טלגרם כופרת באישומי ה-SEC שבגינם נדחתה הנפקת המטבע הדיגיטלי שלה

החברה, בעלת אפליקציית המסרים המיידיים, שביצעה בשנה שעברה מכירה מוקדמת של המטבע הדיגיטלי גרם בהיקף של 1.7 מיליארד דולר, מבקשת מבית המשפט בניו יורק להסיר את צו המניעה של רשות ניירות ערך האמריקאית, הטוענת כי המטבע נחשב לנייר ערך

ונציה לאחר השטפון / צילום: מנואל סילבסטרי, רויטרס

ונציה מוצפת בעקבות הגאות השנייה בעוצמתה בתולדותיה

במהלך הלילה הוצפו חלקים מהעיר ונגרם לה נזק כבד ● ראש העיר הזהיר מפני נזק בלתי ניתן לתיקון והצהיר: "זוהי תוצאה של שינויי האקלים"

מאגר הגז הטבעי "לוויתן" / צילום: אלבטרוס

"שומרי הבית" לליצמן: "תקופת ההרצה של 'לוויתן' - סכנה לבריאות הציבור"

הבוקר פנתה ח"כ חיימוביץ' בשאילתה לסגן השר ליצמן בנושא היתר הפליטה לאסדת "לוויתן" בתקופת ההרצה, בה מתוכננים להיפלט לאוויר חומרים מזהמים בכמות הגדולה פי 2.5 מזה שיותר לאסדה לפלוט במשך שנת פעילות שלמה ● ליצמן: "לא מכיר את הנושא"

בקבוקוני טואלטיקה של רשת המלונות הייאט / צילום: הייאט

גם רשת הייאט נרתמת למאבק בפלסטיק: תוציא את בקבוקוני השמפו מחדרי המלון

רשת בתי המלון הכריזה כי תוותר על בקבוקוני הפלסטיק שהיא מחלקת לאורחים בחדרים (שמפו, סבון, קרם גוף וכו') ותחליפם בבקבוקים גדולים, בדומה למהלך שרשתות אחרות הצהירו כי יישמו

אחמד טיבי מתעמת עם ראש הממשלה  / צילום: דוברות הכנסת - עדינה ולמן

הרשימה המשותפת והמחנה הדמוקרטי נפלו למלכודת של נתניהו

בנאומו היום בצהריים, סיכל סופית נתניהו את האפשרות לממשלת מרכז-שמאל וחידד את הפערים הקיימים בין כחול לבן לשתי מפלגות השמאל ● פרשנות

קניון גינדי TLV ת"א / צילום: כדיה לוי

משפחת גינדי יוצאת מהאופנה: במו"מ מתקדם למכירת חלקה בקניון TLV למוטי בן משה

בן משה מחזיק כיום במחצית ממניות הקניון המדשדש באמצעות רבוע כחול נדל"ן ● מכירת חלקה של משפחת גינדי, המחזיקה במחצית השנייה של הקניון ופרויקט המגורים הצמוד לו, צפויה להחזיר לידיה הלוואות בעלים של מאות מיליוני שקלים ● הבנקים המממנים כבר אישרו את העסקה

תוכנית סירקין / צילום: יח"צ

הוותמ"ל אישרה: 8,500 דירות יוקמו במזרח פתח תקווה

הותמ"ל החליטה לאשר את התוכנית השנויה במחלוקת בשטח מחנה סירקין המתפנה בפתח תקווה ● התוכנית כוללת רובע מגורים חדש, שטחי מסחר ותעסוקה והיא מהווה את השלב הראשון בפיתוח חלק זה של העיר

הסמל של גוגל כיום / צילום: רויטרס

גוגל נכנסת לבנקאות דיגיטלית: תציע חשבונות עובר ושב

מדובר בשיתוף פעולה של גוגל, בנק Citigroup ואיגוד אשראי קטן באוניברסיטת סטנפורד שיצא לפועל בשנה הבאה ● גוגל התחייבה שלא תמכור את המידע הפיננסי של המשתמשים בשירות

בני גנץ ובנימין נתניהו בפגישה עם הנשיא ראובן ריבלין / צילום: חיים צח, לע"מ

ריבלין ייפגש עם ראשי כחול לבן והליכוד במטרה להבהיר את המתווה שהוא מציע

ב"גלובס" פרסמנו כי במסגרת המגעים מאחורי הקלעים יש הסכמה לעצם המתווה אך חילוקי דעות על אופי יישומו ובין השאר על מועד היציאה לנבצרות, אותם ריבלין מקווה להבהיר לשתי המפלגות

עו"ד צבי האוזר וגדעון סער / צילומים: איל יצהר, טל שניידר

הליכוד וכחול לבן בשיתוף פעולה: הצעת חוק לקיום שימוע פומבי למועמדים לעליון

ממשלת האחדות עדיין אינה נראית באופק, אך בזירה הפרלמנטרית נראים ניצנים לשת"פ בין שתי המפלגות הגדולות ● ח"כ גדעון סער מהליכוד הגיש הצעת חוק, שעליה חתום גם ח"כ צבי האוזר מכחול לבן, שלפיה השימוע ייערך בפני הוועדה לבחירת שופטים וההצבעה תהיה חשאית

חיפוש נפט וגז/ צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

ניצחון לארגוני הסביבה: חיפוש פצלי שמן באורון ירד מסדר היום

מועצת מקרקעי ישראל דחתה את הדיון בנוגע לאישור חיפוש פצלי שמן באתר אורון בנגב למועד לא ידוע ● המשרד להגנת הסביבה: "לקידום העסקה יהיו השלכות שליליות על מדינת ישראל והמשק"

מהדורת החדשות של ערוץ 12, אמש / צילום: צילום מסך

מרתון שידורי הטלוויזיה: זה לא סיקור, זה דברור

כשהתותחים רועמים, כל ערוצי הטלוויזיה מתגייסים לדובר צה"ל ומשאירים את הצופים עם שידורים חוזרים • התקשורת לא מעזה לבקר את פעילויות הצבא ואת מדיניות הביטחון של ממשלת ישראל, כל ממשלה, באופן מהותי • על התקשורת להיות ביקורתית ועניינית יותר

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ האמריקאי מייק פומפיאו / צילום: ג'ים יאנג, רויטרס

משרד החוץ האמריקאי: מוטרדים מאוד מהחלטת בית הדין של האיחוד האירופי

מחלקת המדינה בוושינגטון (המקבילה למשרד החוץ בארץ) שיגרה היום התייחסות רשמית להחלטת בית הדין האירופי בנוגע לסימון מוצרים ישראלים: "הנסיבות בנוגע לדרישת הסימון במקרה של יקב פסגות, כפי שהוצגו בפני בית המשפט, מראות שהיתה כאן הטיה נגד ישראל"

יוסי ורשבסקי, אבי צבי וגולן יוכפז / צילום: איל יצהר, גלובס

מסמכי המיזוג של רשת ועשר נחשפים: "יש את חדשות 2 וזהו. מי שלא אוהב את 2 הולך לחדשות עשר"

המעמד של חדשות עשר והפורמט בו תפעל בערוץ הממוזג היוו חלק משמעותי מהדיונים שערכו הרגולטורים לפני אישור המיזוג ● "גלובס" חושף את התחייבויות שהציגו מנהלי רשת וערוץ עשר בשימוע ● בין הבטחות בעלי המניות: "לחברת החדשות יהיה מנכ"ל שהוא גולן יוכפז"

אלונה בר און בוועידת עושים שוק \ צילום: איל יצהר

אלונה בר און, יו"ר גלובס: יש לקיים דיון דחוף על תפקיד מועצת העיתונות בשיקום העיתונות ואמון הציבור

״זוהי שעת חירום. עלינו להודות שמועצת העיתונות אינה ממלאת תפקיד משמעותי ורלוונטי כפי שהיה מצופה ממנה בשעה קשה זו" ● מכתב גלוי ששלחה אמש יו״ר גלובס אלונה בר און למועצת העיתונות ● מפאת חשיבות הדברים והרלוונטיות גם ל"גלובס" אנחנו מביאים אותו כאן כלשונו

אורי גייגר / צילום: יחצ

אקסלמד שואפת לשבור שיא לקרן מכשור רפואי: גיוס 400 מיליון דולר

הקבוצה, המשקיעה בחברות מכשור רפואי, מקימה קרן רביעית שתפעל לפי המודל הייחודי שפיתחה: צירוף טכנולוגיות חדשניות למערכי שיווק של חברות מדשדשות • המייסד והשותף המנהל, ד”ר אורי גייגר, מסביר אילו חברות הוא מחפש, מה היתרון של ניו יורק על עמק הסיליקון ומדוע המוסדיים צודקים בכך שלא השקיעו עד כה בקרנות רפואיות שיצאו מישראל

הג’יהאד האסלאמי / צילום: Ibraheem Abu Mustafa, רויטרס

הג’יהאד האסלאמי הפלסטיני - ארגון קטן שמנסה לשחק בגדול

מאז עליית החמאס לשלטון ברצועת עזה, הג'יהאד האסלאמי אינו חדל לזנב בו, בפומבי ובחשאי, ישירות ובעקיפין • הג'יהאד עושה לחמאס את מה שעשה החמאס בשעתו לפתח, ואינו מאפשר לחמאס להשלים את המעבר מארגון צבאי לגוף פוליטי אזרחי שיכול לקדם מהלכים מדיניים ● דעה

הבניין הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

ת"א ננעלה ביציבות: טאואר צנחה, מטריקס זינקה ב-7%

מדד ת"א 90 עלה ב-0.3%, מנגד ת"א 35 ללא שינוי ● טאואר סיפקה תחזית הכנסות חלשה לרבעון הבא ● 

פורמולה מערכות זינקה ב-5.44% ● בסקטור הקנאביס טוגדר זינקה ב-15.6%

ג'רום פאואל בנאום הערב אחרי החלטת הריבית / צילום: Sarah Silbiger, רויטרס

פאואל: "ריבית שלילית לא מתאימה לכלכלה האמריקאית"

בעדות שנשא פאואל בסנאט, ציין יו"ר הפד לחיוב את שוק התעסוקה ובמיוחד את שיעור האבטלה הנמוך, שנמצא בשפל של 50 שנה ● לדבריו, "הסיכונים למערכת הפיננסית בארה"ב נותרו נמוכים"

פגיעה ישירה במפעל בשדרות / צילום: Ammar Awad, רויטרס

למה החמאס יושב בצד ולא מצטרף לג'יהאד?

ישראל רושמת בינתיים הצלחה, כשהיא מצליחה לבודד את הג'יהאד האסלאמי שיכולותיו לפגוע קטנות יחסית