גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מצוקת המס של המתגרשים: מה עושים כשהתא המשפחתי המתפרק מחזיק בחברה

כשמתפרק תא משפחתי שמחזיק בחברה, נטיית בתי המשפט היא לקבוע כי בן הזוג שאיננו רשום כבעלים בחברה, לא יקבל את מחצית המניות, אלא את שווי המניות  ● אלא שהדבר עלול להשית על בן הזוג הנשאר בחברה את הנטל לממן את המס של בן הזוג היוצא

גירושים / צילום: שאטרסטוק
גירושים / צילום: שאטרסטוק

לאחרונה התפרסמה פסיקת ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין בחיפה בעניין נאג'י יחזקאל, פסיקה שעסקה בהשלכות המס של פרידת ידועים בציבור. נושא ההעברה של נכסים אגב גירושים מוסדר בסעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין. סעיף זה קובע כי העברה של זכות במקרקעין אגב הליכי גירושים כלל לא תיחשב למכירה לעניין מס, אם ההעברה היא בין בני הזוג או מהם לילדיהם, ובלבד שההעברה מבוצעת על-פי פסק דין. מקבל הנכס אינו מקבל עלות חדשה לצורכי מס, ועל כן ככלל מדובר בדחיית מס עד למכירת הנכס בידי מקבלו. כפי שיובהר בהמשך, ההסדר הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין אומץ במידה מרובה על-ידי רשות המסים גם לעניין העברת נכסי הון אחרים, שאינם מקרקעין בישראל, אגב גירושים.

מניות או שווי מניות?

בפסק דין יחזקאל נידונו השלכות המס של פרידתם של המנוח נאג'י יחזקאל ז"ל, ידועתו בציבור ציפורה וחברת נאג'י שהייתה רשומה על-שם המנוח. פרידתם של בני הזוג הוסדרה לאחר מחלוקות רבות ביניהם, שנגעו בין היתר לשאלה האם ציפורה זכאית למחצית שווי מניות נאג'י, או שמא היא זכאית לבעלות בפועל במחצית ממניות החברה. בסופו של יום נפסק על-ידי בית המשפט העליון, בהתחשב בעובדה כי ציפורה לא הייתה מעורבת בניהול ענייני החברה, כי היא זכאית למחצית שווי המניות. קביעה שבדיעבד הסתבר כי היא משנה מקצה לקצה את נטל המס החל על ציפורה ועל יורשו של נאג'י המנוח.

התשלום לציפורה בוצע על-ידי בנו של המנוח, שמואל, ששילם לה באמצעות חברה אחרת שהייתה בבעלות המנוח ושעברה אליו במסגרת הירושה. בהתאם לדוח הכספי של אותה חברה אחרת, התשלום לציפורה היה בבחינת רכישת חלקה של ציפורה במניות החברה. לאור העובדה כי משפטית לא החזיקה ציפורה במניות נאג'י, רשות המסים תבעה משמואל לשלם מס שבח בגין מכירת מניות נאג'י שהוכרזה כאיגוד מקרקעין, ומהחברה הרוכשת לשלם מס רכישה בגין רכישת מניות נאג'י.

לענייננו, ועדת הערר מפי השופט רון סוקול קבעה כי הואיל ולא נפסקו לציפורה זכויות במניות החברה, אלא רק שווי כספי, אזי לא יחולו על ההעברה הוראות סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין. כנגזר מכך, אין לראות בהעברת מניות חברת נאג'י לחברה האחרת כמכירת מניות שבוצעה על-ידי ציפורה, אלא כמכירה שבוצעה על-ידי שמואל, שמבחינתו השתמש בחברה הרוכשת לצורך תשלום החוב לציפורה.

תחת הקביעה כי חברת נאג'י היתה איגוד מקרקעין במועד העסקה, נפסק כי יש לקבל את עמדת רשות המסים, על-פיה העברה זאת תחויב במס שבח בידי שמואל ובמס רכישה בידי החברה הרוכשת. המשמעות הכלכלית של החלטת הוועדה היא כי שמואל נשא בחבות המס של מימוש המניות הרעיוניות של ציפורה, כך שציפורה קיבלה את השווי ברוטו של מניות החברה. לשם השוואה, במצב תאורטי בו היה נפסק כי ציפורה תקבל בפועל את חלקה, העברה זאת כלל לא הייתה מהווה עסקה לצורכי מס, ולמעשה ציפורה הייתה משלמת את המס אך ורק בעת מכירת המניות.

ככלל, הבעיה שבבסיס פסק דין יחזקאל היא בעיה שכיחה בה נתקלים זוגות רבים בעת גירושיהם, שעה שהתא המשפחתי המתפרק מחזיק בחברה. במקרים מעין אלה, נטיית בתי המשפט לקבוע כי בן הזוג שאיננו רשום כבעלים בחברה, ואשר אינו מכיר את עסקי החברה, לא יקבל בפועל את מחצית מניות החברה, כי אם יקבל את שווי המניות. ברם, העובדה כי בן הזוג הפעיל נשאר עם מלוא המניות החברה, עלולה להשית עליו את הנטל לממן מ"כסף נטו" שבבעלותו את השווי ברוטו של מניות בן הזוג היוצא.

בהלכתו של בית המשפט העליון בע"מ 4660/16 נידון המקרה הקלאסי של שני בני זוג, ואשר בו החזיק הבעל במניות חברת אלקטרוניקה בה היה פעיל. בית המשפט פסק כי היות שבת הזוג לא הכירה את עסקי החברה, ואין שני בני הזוג מסוגלים להיות בעלי מניות משותפים בחברה, חלקה במניות לא יינתן לה בפועל, אלא על דרך חישוב השווי.

מי יישא בנטל המס?

לעניין המס קבע בית המשפט לענייני משפחה כי ככל שהבעל ימכור את מניות בת זוגו לצד ג' ויתחייב במס, או שרשויות המס ידרשו בפועל מס בגין זכאות בת הזוג למניות - אזי תוקטן בפועל זכאות בת הזוג על-פי השווי נטו של המניות. בן הזוג פנה לבית המשפט בבקשה להבהיר כי מס שיחול על משיכת דיבידנדים מהחברה, משיכה שנועדה לממן את התשלום לבת זוגו, יוכר אף הוא בהפחתה משווי המניות ברוטו המגיע לזוגתו לשעבר.

בקשה זאת נדחתה על-ידי בית המשפט לענייני משפחה ובית המשפט המחוזי, והגיעה לפתחו של בית המשפט העליון. בהלכה שיצאה מפי השופט מני מזוז נקבע כי אם אכן יוטל מס על מכירה בפועל של המניות לצד ג', או יוטל מס על עצם ייחוס מניות בת הזוג לבן זוגה, יש להפחית את השווי המגיע לבת הזוג, שכן מדובר במס על מכירה רעיונית המבוצעת על-ידי בת הזוג. לעומת זאת, אין להכיר בחבות מס "אישית" המוטלת על בן הזוג הנאלץ למצוא מקור מימון לרכישת מניות האישה, ואף פרקטית לא ניתן לעקוב אחר מקורות המימון השונים של הבעל ועל נטל המס החל עליו בהשגת כל אחד ממקורות אלה.

לסיכום ייאמר כי מטבע הדברים שאלת זהות הנושא בנטל המס, האם בן הזוג הנשאר עם מלוא מניות החברה או שמא בן הזוג המממש את מניותיו למזומן, היא שאלה המצויה בעיקרה בתחום דיני המשפחה. עם זאת, ככל שהתכוונו בתי המשפט לאזן בין בני הזוג, לא סביר כי בן הזוג הנשאר בחברה לא רק שיצטרך לשלם מס בעתיד בעת מימוש החלק המקורי שלו במניות החברה, אלא אף יצטרך לשאת בהווה בנטל המס שנוצר כתוצאה ממימוש מניות של בן הזוג היוצא.

ספק רב אם המענה הפרקטי של בתי המשפט למשפחה, שרצונם הוא למנוע החזקה משותפת במניות החברה על-ידי בני הזוג הפרודים שאינם מסוגלים להתנהל יחדיו, צריך להביא להשתת נטל המס של בן הזוג היוצא על בן הזוג הנשאר. אין סיבה להעניש את בן הזוג הנשאר בגין פעילותו בחברה, ואין גם סיבה להביאו לידי מצב בו ימשוך גם הוא את ידו מהחברה המשותפת, תוך שהוא מעמיד את מלוא מניות החברה למכירה לצד ג'.

זאת ועוד, סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין מורה על "כניסה לנעליים" של בן הזוג מקבל הנכס לעניין העלות המקורית שהייתה בידי בן הזוג היוצא. כך יוצא שאם לאחר רכישת המניות מבן הזוג היוצא יימכרו מניות אלה לצד ג', עלול בן הזוג הנשאר לשלם מס רווח הון שיחושב על-פי העלות ההיסטורית, למרות שבפועל הוא שילם מכיסו לבן הזוג היוצא, ובכך אמור היה לגבש לעצמו עלות חדשה.

היות שכאמור לא קבוע כל הסדר מס בעניין זה בפקודת מס הכנסה, נחזור ונציע כי רשות המסים תפעל לגיבוש חקיקת מס מסודרת, באופן שייצור את הניטרליות המיסויית המתחייבת, וימנע את כניסתו הלא רצויה של דין המס ללב המערכה המשפטית בין בני הזוג המתגרשים. לא ניתן להשלים עם מצב מתמשך בו לא קיים הסדר תחיקתי שלם וממצה בדין המס לחלוקת נכסים אגב גירושים. 

הכותבים הם שותפים באשכול המסים של פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי BDO זיו האפט

עוד כתבות

המחלקה לחקירות שוטרים / צילום: רפי קוץ

בג"ץ מקפיא את ועדת הבדיקה הממשלתית בנושא מח"ש

צו הביניים הוצא עקב עתירת "משמר הדמוקרטיה" ● בנוסף הורו השופטים לממשלה להסביר בתוך 60 ימים מדוע לא תבוטל החלטת הממשלה והשר אוחנה להקים את ועדת הבדיקה בתקופת בחירות, בניגוד להנחיית מנדלבליט ● אוחנה: "בג"ץ עשה יד אחת עם היועמ"ש שהיה בניגוד עניינים מוסדי"

דומיניק סטיבנס מנכ״ל בורסת אוסטרליה והנשיא ראובן ריבלין / צילום: קובי גדעון, לע"מ

הנשיא ריבלין בבורסת סידני: "אמנת מניעת כפל המס תאפשר להרחיב שת"פים"

נשיא המדינה צלצל בפעמון בפתיחת יום המסחר בסידני, וציין לטובה את היחסים המיוחדים בין שתי המדינות ● "אנחנו רחוקים מלהגשים את הפוטנציאל הגדול שלנו במלואו. יש עוד כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות יחד" ● מנכ"ל בורסת  אוסטרליה: "מדינת ישראל היא אחת הזירות הדינמיות והיזמיות ביותר"

בית אמות / צילום: איל יצהר, גלובס

השערוכים הקרובים בדוחות הנדל"ן המניב הם רק קצה הקרחון

בלידר שוקי הון מעריכים כי בתוצאות הרבעון הקרוב יציגו חברות הנדל"ן הישראליות רווחי שערוך בהיקפים של מאות מיליוני שקלים ● להערכת לידר, נדרשת ירידה הרבה יותר משמעותית בשיעורי ההיוון, שתביא לשערוכים בהיקפים משמעותיים הרבה יותר

צביקה שווימר, מנכ"ל אמ"צ / צילום: יחצ

לא רק גיל שרון ואלקטרה צריכה: מצעד המרוויחים מהאקזיט של מכירת גולן טלקום לסלקום

אלקטרה צריכה תרשום רווח של יותר מ-300 מיליון שקל ממכירת חברת הסלולר לסלקום, ואילו שרון ימכור מניות בקרוב ל-70 מיליון שקל ● מנהליה הבכירים של אמ"צ ובעלת השליטה אלקו יזכו למענקים שייגזרו מרווחי החברה

רה"ב בריטניה בוריס ג'ונסון באתר בנייה של פרויקט כביש מהיר בברמינגהאם / צילום: AP/ אדי קיוך

חוב ציבורי גבוה זה רע? הכלכלנים כבר לא בטוחים שזה פוגע בצמיחה של המדינות

לפני עשור הקונצנזוס בקרב כלכלנים היה שחוב ציבורי מעל 90% מהתמ"ג עלול לפגוע בצמיחה ולהעלות הסיכוי למשברים ● כעת הם כבר לא חד-משמעיים בעניין

חיילי צה"ל על גבול רצועת עזה,/ צילום: רויטרס

הפסקת אש נשמרה לאורך הלילה, עשרות אלפי תלמידים יישארו בבתים

אחרי יממה מתוחה בדרום שכללה שיגור עשרות רקטות מעזה לשטח ישראל והפצצות של חיל האוויר ברצועה, מהשעה 23:00 השקט נשמר, זאת ברקע דיווחים פלסטינים על הפסקת אש ● באשקלון, נתיבות, שדרות ויישובי עוטף לא יתקיימו היום לימודים

משה כחלון / צילום: רפי קוץ

התפרצות נגיף הקורונה עשויה להפחית עד 1% מהתוצר של המשק

מדובר בסכום שבין 3.6 ל-14 מיליארד שקלים ● בישיבת חירום שכינס הערב בירושלים שר האוצר משה כחלון בהשתתפות ראשי האוצר ובנק ישראל אמרה הכלכלנית הראשית באוצר, שירה גרינברג, כי עד כה לא ניכרת פגיעה בפעילות הכלכלית

מיכאל לובושיץ / אינפוגרפיק: יח"צ

מיכאל לובושיץ, מנכ"ל וילי פוד היוצא, ימונה למנכ"ל יינות ביתן

לובושיץ מסיים בחודש הבא כהונה של כשנתיים בספקית המזון הציבורית וילי פוד ● בנוסף ללובושיץ, גם סמנכ"ל הכספים של וילי פוד, רו"ח אמיר קפלן מפנה את מקומו ויעבור ליינות ביתן

התפרצות קורונה בדרום קוריאה / צילום: Ahn Young-joon, AP

ועדת הבחירות תקים כ-15 קלפיות מיוחדות למבודדי הקורונה; מלון בטנריף הושם בהסגר

סין דיווחה שמתו עוד 71 אנשים כתוצאה מהנגיף, מה שמעלה את מספר המתים ל-2,703 ● ארגון הבריאות העולמי: לא ברור אם ניתן לעצור את התפשטות הקורונה ● ממשל טראמפ מבקש מהקונגרס האמריקאי הקצבת חירום בסך 1.8 מיליארד דולר למאבק בנגיף

בנימין נתניהו / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

נתניהו מבטיח להפשיר תוכנית לבניית 3,500 יח"ד בשטח E1

נתניהו אמר כי הוא נתן הנחייה מיידית לפרסם להפקדה את התוכנית לבנייתן של יחידות הדיור בשטח שנמצא בין ירושלים למעלה אדומים ● גנץ: "נתניהו רוצה רק דבר אחד - את 'חוק ההימלטות' שיאפשר לו להימנע מהעמדה לדין בשוחד, מרמה והפרת אמונים"

אמיר ירון/ צילום: רפי קוץ

למרות משבר הקורונה: בנק ישראל מותיר את הריבית ללא שינוי; הנגיד ירון מספק הערכה לגבי השפעות הנגיף

בבנק צופים שקצב האינפלציה ירד מתחת לאפס בחודשים הקרובים אך הדבר לא יוביל כשלעצמו להפחתת ריבית

וורן באפט / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

עד שוך הסערה: באפט לא נלחץ מהקורונה, הנה העצה שלו למשקיעים

למרות שאחוז מאוד משמעותי מעסקיו מושפעים מהקורונה, באפט, כמאמין בהשקעות לטווח הארוך, מפציר במשקיעים לא לשפוט את המצב של ההשקעות לפי הכותרות הערב

פדובה, איטליה / צילום: שאטרסטוק

משרד החוץ: אזהרת מסע לצפון איטליה; הרוג שישי ממילאנו

(עדכונים שוטפים) כ-200 ישראלים לפחות מצויים תחת סגר עצמי בשל החשד לאינטראקציה קרובה עם התיירים מקוריאה ● מספר הנדבקים בקורונה באיטליה זינק ל- 229 בני אדם, ומספר המתים עלה לשישה

שדה תעופה נטוש בבייג’ינג / צילום: Tingshu Wang, רויטרס

אפקט הדומינו של וירוס הקורונה: "אירוע של פעם בדור"

שני עשורים הספיקו לסין כדי להשתלט על שליש מהמסחר העולמי ● כאשר המדינה מתקשה לתפקד, היא גורמת לנזק גלובלי ● מפעל רכב בטקסס, חברת תוכנה בסידני ויצרן ג’ינס בבנגלדש - כולם עומדים חסרי אונים מול הנזק הכלכלי של נגיף הקורונה

הארווי ויינשטיין הסגיר את עצמו לרשויות / צילום: רויטרס

מפיק-העל ההוליוודי הארווי ויינשטיין הורשע באונס של שתי נשים

ויינשטיין, 67, הורשע באונס מדרגה שלישית ובעבירות של תקיפה מינית על ידי חבר המושבעים בבית המשפט. עם זאת, הוא זוכה מהאשמה החמורה ביותר - אונס מדרגה ראשונה. הוא הורשע באונס של השחקנית לשעבר ג'סיקה מאן ובעוזרת ההפקה מימי היילי. הוא צפוי ל-25 שנות מאסר

גבי אשכנזי ובני גנץ / צילום: אלעד מלכה

גנץ: אשכנזי יהיה שר הבטחון, יתקן את מחדלי נתניהו

באירוע בקריית החינוך בשער הנגב, מסר יו"ר כחול לבן: "אשכנזי יתקן את מחדלי נתניהו שהקים קבינט בובות ומינה שרים משיקולים פוליטיים. אנחנו נמצאים ב'עוד סבב לחימה'"

הכינרת  /  צילום: איל יצהר

דעה: למה שלא נשתה את הכנרת במקום מים מותפלים ואולי נזכה להורדת תעריפים?

הכנרת מתמלאת, ובקרוב אמור סכר דגניה להיפתח והמים יזרמו לירדן • אבל זה לא הפתרון היחיד להצפות • חידוש שאיבת המים יכול להביא לחיסכון שנתי של 250 מיליון שקל לצרכן הישראלי שרוכש מים מותפלים • רשות המים: "המהלך לא יוביל להוזלה; חשוב לחדש את המים באגם"

יוסי מימן / צילום: תמר מצפי

אחרי עשור של מחלוקת: יוסי מימן ישלם לרשות המסים 117 מיליון שקל

ל"גלובס" נודע כי במסגרת הליך שנמשך כעשור, ויתרה רשות המסים על מחצית מדרישת החוב שתפח ל-245 מיליון שקל ● מכירת ההחזקות בחברת EMG, שבגינה נדרש המס, התבצעה בשנים 2007-2006 ● "הפלונטר" נפתר בזכות העסקה למכירת צינור הגז של EMG ליצחק תשובה

עמי גולדין, מנכ"ל נטו / צילום: בן יוסטר

רשות ני"ע העבירה את תיק החקירה בעניינה של האחים נאוי לפרקליטות

עפ"י החשד, עמיהוד גולדין, שכיהן כדירקטור חיצוני בקבוצת נאוי, מסר מידע פנים למקורבו אילן שבע, שמיהר למכור את מניות החברה בטרם פרסמה דיווח מהותי ושלילי, ובכך חסך לעצמו הפסד של מיליוני שקלים

התפרצות נגיף הקורונה ביפן / צילום: Jae C. Hong, AP

איך למנוע הדבקה והאם צריך מסכות פנים: כל מה שצריך לדעת על הקורונה

עד כמה חמורה המחלה לה גורם הנגיף, האם קיים טיפול, איך מקטינים את הסיכוי להידבק בנגיף, ומהן ההנחיות המיוחדות לחוזרים מחו"ל ● משרד הבריאות מפרסם הוראות מיוחדות גם לחוזרים מאיטליה ● מספר דברים שחשוב לדעת בנוגע לווירוס הקורונה, המכונה COVID19