גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מTAXים עצה: שנת המס לקראת סיום, הנה כמה טיפים מהמומחים

שנת 2019 סופרת את ימיה האחרונים, וזה הזמן למספר שיפורים לקראת המפגש עם רשויות המס ● המומחים בתחום נותנים מספר טיפים שעשויים לעזור לכם

חשבוניות / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
חשבוניות / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

עו"ד יובל נבות, שותף במחלקת המסים בהרצוג פוקס נאמן

החזר השקעה כתחליף למשיכת דיבידנד

במהלך השנה פורסמה על-ידי רשות המסים החלטת מיסוי העוסקת בהפחתת הון בידי חברה שאין לה יתרת רווחים. הפחתת ההון בוצעה באישור בית המשפט, בדרך של רכישת מניות מבעלי המניות בחברה. במסגרת ההחלטה, אישרה רשות המסים כי הרכישה העצמית תסווג כ"החזר השקעה", שאינו חייב במס בידי בעל המניות ממנו החברה רוכשת את המניות, וזאת להבדיל מסיווג הרכישה העצמית כחלוקת דיבידנד או מכירת מניות רגילה החייבות במס בידי בעל המניות. החלטת מיסוי זו מתבססת, בין היתר, על חוזר מס הכנסה אשר פורסם במהלך שנת 2018.

לאור החלטת מיסוי זו, מומלץ לבעלי מניות המבקשים למשוך כספים מחברות ללא יתרות רווחים, לבחון אם הם יכולים להיכנס לגדרי ההחלטה וכך לחסוך את המס שיחול על משיכת הכספים בכל דרך אחרת.

בהקשר זה יודגש שמשיכת כספים מהחברה בדרך של נטילת הלוואה היא אפשרית, אך ככל וההלוואה לא תוחזר עד תום שנת המס שלאחר השנה בה ניטלה ההלוואה, יראו בה כדיבידנד שחולק לבעל המניות.

עו"ד טלי ירון-אלדר, מירון-אלדר פלר שורץ ושות' ונציבת מס הכנסה לשעבר

הגזירות הדרך: הקדימו דיווח על הכנסות

הגירעון הממשלתי העולה בתקופה האחרונה, וכן צורכי הממשלה, יחייבו פעולה מצד הממשלה עם הקמתה. בנק ישראל קרא להעלות מסים כדי לממן את הגירעון שנוצר.

הממשלה החדשה תיאלץ ככל הנראה לבחור בין העלאת המע"מ לבין העלאת המס על יחידים וחברות.

כיצד ניתן להתארגן למצב זה בו מעלים מסים, ומי יכול להתארגן לכך?

שכירים המקבלים משכורת אינם שולטים במועד שבו הם מדווחים על הכנסתם.

אבל בעלי העסקים המדווחים על בסיס מזומן, יכולים לעשות פעולה המנוגדת להמלצות בכל שנה, וזאת להקדים הכנסות ולדחות הוצאות.

כך ההכנסות ימוסו אומנם השנה, אך בשיעור מס נמוך יותר, ולגבי ההוצאות הן ינוכו בשיעור מס גבוה יותר.

מדווחים על בסיס מזומן הם בעיקר נותני שירותים מכל הסוגים, גם אם הם פועלים במסגרת חברה.

כמובן, ההמלצה מבוססת על הערכה, ואין ודאות שאכן יועלה המס.

רו"ח תמיר בן שמעון, שותף בליאון, אורליצקי ושות' - Moore Israel

הבדלי דיני המס בין מדינות והזדרזות ברה-ארגון

1. השקעות של ישראלים במיזמים בחו"ל, בעיקר בנדל"ן, באמצעות תאגידים זרים כגון LLC (ר"ת של Limited Liability Company - גוף משפטי אשר נחשב לצורך מס בארה"ב כגוף "שקוף", קרי גוף שאינו בר מיסוי) או שותפויות, נעשו עניין נפוץ בשנים האחרונות. במהלך השנה האחרונה ניתן פסק דין בישראל המגביל את אפשרות קיזוז ההפסדים שנוצרו ב-LLC אחד כנגד רווחים שנוצרו ב-LLC אחר.

בהקשר זה יש לציין גם את החובה החלה על נישומים להודיע, במסגרת דוח המס השנתי שלהם, על עמדות חייבות בדיווח (כלומר, עמדה שבה נקט הנישום והיא שונה מעמדת רשות המסים באותו נושא). על-פי עמדת רשות המסים (עמדה 27/2016), את חישוב ההכנסה החייבת של תושב ישראל, גם אם מקורה מחו"ל, יש לעשות לפי הדין בישראל. כלומר, יש להיערך לחוסר התאמה בין כללי המיסוי בארץ ובחו"ל ולבצע במידת הצורך דיווח בשל נקיטת עמדה חייבת בדיווח, ככל שלא נמצאה דרך ל"גשר" על אי-התאמות אלה וככל שאותו נישום ישראלי בחר "לאמץ" את כללי החישוב והדיווח הזרים אל דוח המס שלו בישראל. צריך להבין כי בין ישראל למדינות אחרות ייתכנו כללי חשבונאות שונים והבדלים בדיני המס. צריך לצפות להבדלים הללו, ולבחון כל מקרה לגופו.

2. אם אתם שוקלים ביצוע רה-ארגון בחברה, כדאי לסיים אותו לפני סוף השנה. לאורך השנים הולכות ומתרחבות השקעותיהם של יזמים ובעלי חברות. המלצתנו היא לערוך, אחת לכמה שנים, תמונת מצב של פעילותכם ושל פעילות הקבוצה ולבחון האפשרות לבצע רה-ארגון בחברה. סוף השנה האזרחית הוא מועד נוח מבחינה חשבונאית לביצוע מיזוגים, פיצולים או העברות נכסים (מאת בעל המניות לחברה או העברות נכסים בין חברות בקבוצה). עם זאת, חשוב לזכור בהקשר זה שגם על-פי פקודת מס הכנסה, תום שנת המס הוא המועד הקבוע לעניין מיזוגים. כלומר, על-מנת שלא "לפספס" שנה, רצוי לתכנן את שינוי המבנה לפני תום השנה (ניתן באמצעות הגשת בקשה מיוחדת להחיל את מועד שינוי המבנה לסוף רבעון). 

עו"ד (רו"ח) רחלי גוז-לביא, שותפה במחלקת המסים בעמית פולק מטלון

הקלה במס שבח במכירת קרקע לבניית דירות

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015-2016 נקבעה הוראת שעה לשנים 2016-2018, אשר הפחיתה באופן משמעותי את מס השבח בעסקת מכירת קרקע למטרת בניית דירות. הוראת השעה הוארכה עד ליום 1.1.20, וזאת עקב תחלופות הכנסת התכופות שהתרחשו בשנה האחרונה. ככל ויהיו בחירות נוספות, קיימת אפשרות להארכה נוספת, עד לשלושה חודשים לאחר מועד ההשבעה של הכנסת כאמור.

מס השבח מתחלק באופן לינארי לשלוש תקופות: הראשונה - מיום הרכישה ועד ל-7.11.01; השנייה - מ-8.11.01 ועד ל-1.1.12; והשלישית - מ-2.1.12 ועד ליום המכירה. ההטבה מפחיתה את המיסוי על התקופה הראשונה ממס שולי (היכול להגיע ל-47%) ל-25% בלבד. 

עו"ד ורו"ח שחר שטראוס, שותף ביאיר בנימיני ושות'

הדרך ליהנות מהפסדי הון

מומלץ לנישום שנוצר לו רווח הון בשנת המס כתוצאה ממימוש נכס (לרבות מקרקעין כאשר לא עומדים בתנאי הפטור), לבדוק האם קיימים ברשותו נכסים אחרים עם "הפסד על הנייר" ולממשם לפני תום שנת המס, כדי שיוכל לקזז את הפסדי ההון הממומשים כנגד רווחי ההון. נישום שנוצרו לו רווחים במהלך שנת 2019, נכון שיבחן דרכים למימוש הפסדים "על הנייר" על-מנת להקטין את חבות המס.

כך לדוגמה, נישום שבמהלך השנה מכר נכס הוני, או מקרקעין שאינו זכאי לפטור ממס שבח, נכון שיבדוק את שווי נכסי ההון האחרים שלו, כגון תיק ניירות ערך, החזקה בחברות, מקרקעין וכדומה, וככל שקיימת השקעה ששווי השוק שלה נמוך מעלות השקעה המקורית, נכון לשקול את מימושה לצורך יצירת הפסד הון, אשר יקטין את חבות המס, ואף עשוי לייצר החזר מס במקרה בו שולמו מקדמות. לעתים ניתן לייצר או להקדים הפסדים עסקיים, כגון ירידת ערך מלאי, הפרשה בגין תביעה משפטית, ירידת ערך של הלוואות וכדומה, ולקזז כנגדם רווחים עסקיים. 

עו"ד מרגלית גולדקלנג-אפלבאום, מומחית מיסוי בש. פרידמן

מיזוגים/פיצולים עוד השנה 

כדאי לקבל החלטות למיזוג/פיצול לפני תום השנה על-מנת לצמצם את תקופת ההגבלות החלות על החברה ועל בעלי המניות לאחר המיזוג/הפיצול. הפקודה מאפשרת ביצוע מיזוג (או פיצול) תוך דחיית אירוע המס. זאת לחברות ובעלי מניותיהן העומדים בהגבלות ובתנאים למשך "תקופה נדרשת" (כשנתיים) ממועד המיזוג. אולם, מועד המיזוג, למיזוגים מסוימים, נקבע רק לתום שנת המס שבה חל המיזוג (ולא למועד המיזוג עצמו), כך שבפועל תקופת ההגבלות עולה על שנתיים. לפיכך, חברות השואפות להתמזג, טוב תעשינה אם תסיימנה את המיזוג עד תום השנה על-מנת לצמצם את תקופת ההגבלות ככל הניתן. 

רו"ח כפיר אילני, דירקטור בחטיבת המס בדלויט

לפתוח קופת גמל (משיכה מגיל 60) להשקעה בשוק ההון

מדובר במכשיר אטרקטיבי להשקעה המעניק הטבת מס משמעותית הבאה לידי ביטוי בשני מישורים: 1) דחיית מס; 2) חיסכון במס כאשר ניתן למשוך את הכספים במסלול מס שלא יעלה על 15% לעומת שיעור המס של 25% (חיסכון מהותי במס).

אפיק אטרקטיבי להשקעה בשוק ההון באמצעות הפקדת כספים לקופת גמל ומגוון רחב של מסלולי השקעה בארץ ובחו"ל, הוא באמצעות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה אשר מתאים לכל משקיע יחיד בשוק ההון בכל גיל, אך בשל הנזילות (משיכה מגיל 60), הוא בעיקר מתאים למשקיע יחיד בגיל 60 ומעלה בעל פנסיה מינימלית של 4,512 שקל לחודש (נכון לשנת 2019). לבד מהיתרון המאפשר מעבר בין מסלולי ההשקעה ללא אירוע מס, גלומים בהשקעה כזו יתרונות נוספים, כאשר אירוע המס נדחה עד למועד משיכת הכסף (גיל הזכאות הוא גיל 60 ומעלה, או פרישה מוקדמת בשל נכות בדרגה של 75% לפחות) באחד משני המסלולים הבאים:

מסלול 1 - משיכה הונית חד-פעמית (בדרך של היוון קצבה) - הרווחים הנומינליים יחויבו במס מופחת בשיעור של 15% (במקום מס בשיעור של 25% החל על הרווחים הריאליים בשוק ההון במכשירי השקעה אחרים, כאשר הכדאיות לכך גוברת בסביבת אינפלציה נמוכה).

מסלול 2 - משיכה בדרך של קצבה חודשית - הקצבה תיחשב לקצבה פטורה ולא יחול מס בכלל (יש לציין, כי במסלול זה יש תקרה להפקדות אשר משתנות לפי גיל העמית). 

עו"ד זיו שרון, שותף מייסד במשרד זיו שרון ושות' עורכי דין

מחיקת השקעות בחברות פרטיות והורדת החזקה לקראת מכירה

1. כדאי לשקול למחוק השקעה בחברה פרטית שירדה לטמיון. בתי המשפט נותנים בשנים האחרונות חשיבות למועד בו נדרש ההפסד. גם אם ישנה השקעה בחברה שכבר לא פעילה שנים, אם לא נמחוק את ההפסד בזמן, כאשר נגיע למועד בו נרצה להשתמש באותו הפסד, המחיקה תיבחן בחשדנות על-ידי רשות המסים ועלולים לטעון שם למלאכותיות. לכן מומלץ לנצל את סוף שנה המס ל"ניקיון" כללי של השקעות שירדו לטמיון ולמנוע ויכוחים בעתיד.

2. פקודת מס הכנסה מטילה מס בשיעור 30% על מימוש מניות בידי מי שמחזיק מעל 10% מהמניות ואילו מס בשיעור 25% על מי שמחזיק פחות מכך. הבדיקה לגבי אחוז ההחזקה בודקת את אחוז ההחזקה ב-12 חודשים שקדמו למכירה. במקרים של החזקה "גבולית" עם כוונה עתידית לשקול מכירה, כדאי לרדת באחוזי ההחזקה לפחות מ-10%, מעל שנה מראש, כדי למנוע את החיוב בעתיד. ההבדל במיסוי יכול להיות עצום. 

ד"ר (עו"ד ורו"ח) עוז חלבי, שותף ומנהל קבוצת מיסוי אמריקאי בפרל כהן צדק לצר ברץ

מימוש אופציות אצל מי שעשה רילוקיישן

תושבי ישראל שקיבלו אופציות מהמעסיק שלהם, העומדות בכללי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, ושעשו רילוקיישן בחודשים האחרונים של השנה או יעשו בשנה הקרובה, צריכים לקחת בחשבון את תוצאות המס (בישראל ובארה"ב) מהבשלת האופציות לאחר הרילוקיישן.

לאחרונה אנו נתקלים במקרים של עובדים, תושבי ישראל, שעשו רילוקיישן לארה"ב והאופציות שהוקצו להם הובשלו בארה"ב. ברוב המקרים, אופציות אלה לא עמדו בתנאים המזכים להטבות המס בארה"ב וכך כבר במועד מימושן למניות הוטל מס בשיעורים גבוהים של עד כ-60% על הרווח (מס פדרלי כהכנסה רגילה, מס מדינתי וכן קנס שעשוי להגיע עד 20% מההכנסה) לעומת מיסוי כולל בשיעור של 25% בישראל (ועד כ-35% בארה"ב).

לאור כללי התושבות והכללים החלים על אופציות לעובדים, בישראל ובארה"ב (ובמדינות אחרות), יחידים שעברו לארה"ב בחודשים האחרונים של השנה, עשויים עדיין להיחשב כתושבי ישראל לצורכי מס מצד אחד, ומצד שני הם עדיין אינם תושבי ארה"ב לצורכי מס. במצב כזה, ניתן למזער את חשיפת המס הכוללת אם העובדים יממשו את האופציות או ימכרו את המניות מבעוד מועד. בדומה, לעובדים ישראלים, המחזיקים באזרחות אמריקאית (או גרין קארד), ולעובדים שיודעים שהם צפויים לבצע רילוקיישן, מומלץ לבחון מבעוד מועד את השלכות המס על האופציות שברשותם, ועל החברה לבחון האם כדאי לאמץ תוכנית אופציות שתעמוד לא רק בכללי המיסוי בישראל, אלא גם בכללי המיסוי בארה"ב. 

עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי, מומחה למיסוי ושותף מייסד בדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'; ועו"ד ראניה עלימי, מומחית למיסוי במשרד 

לא מצליחים לגבות חובות בעייתיים? ניתן להכיר בהם כהוצאה לצורכי מס

בהתאם להוראות סעיף 17(4) לפקודת מס הכנסה, לצורך בירור וחישוב הכנסתו החייבת של נישום, ניתן לנכות בשנת מס חובות רעים (אבודים) או מסופקים שהפכו לרעים של לקוחות בעייתיים שנתהוו בעסק ושהוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי החובות נעשו רעים או מסופקים באותה שנת מס. יחד עם זאת, לא מספיק כי הנישום יצהיר על החוב כחוב רע, אלא עליו להראות כי הוא נקט באמצעי גבייה מתאימים על-מנת לגבות את החוב (כגון, פנייה באמצעות עו"ד, נקיטת הליכים הוצל"פ וכד').

יודגש, כי כאשר מדובר בשני צדדים קשורים, הדרישה להראות מאמצי גבייה הופכת להיות משמעותית יותר, שכן במסגרת הפסיקה נקבעו מבחנים מיוחדים לצורך ההכרה בחוב אבוד בין צדדים קשורים, ביניהם האם החוב הוא "אבוד" גם כלפי נושה אחר שהוא בלתי תלוי? יצוין כי ישנה אפשרות גם לקבל ממע"מ בחזרה את מס העסקאות ששולם בעת הפקת החשבונית ללקוח הבעייתי בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק מע"מ ולהוראות מע"מ.

לאור האמור, מומלץ לנקוט בהליכי גבייה עד סוף שנת המס 2019 וזאת על-מנת שניתן יהיה להכיר בחוב כהוצאה בהתאם להוראות סעיף 17(4) לפקודה וכך להקטין את חבות המס החלה בשנת המס 2019. 

עו"ד בועז פינברג, שותף ומנהל מחלקת מסים ב-ZAG-S&W (זיסמן אהרוני גייר ושות')

רכבת אחרונה ליהנות מחוק האנג'לים

בשנת 2011 נחקק חוק המכונה "חוק האנג'לים". במסגרת חוק זה נקבעו הטבות מס ייחודיות למשקיעים בחברות הייטק. החוק תוקן לאורך השנים וכיום הוא מעניק הטבות מס מסוימות למשקיעים שהם יחידים או שותפויות והטבות מס מסוימות (אחרות) למשקיעים שהם חברות.

כך, יחידים המשקיעים בחברה הנכנסת לגדרי החוק, יהיו זכאים להכיר כהוצאה במלוא סכום ההשקעה כבר בשנה בה בוצעה. זאת, בשונה מהדין החל בדרך-כלל לפיו רואים בהשקעה בחברות כהשקעה הונית אשר אינה ניתנת לניכוי בשנה בה בוצעה, אלא היא מהווה בסיס עלות למשקיע אשר יילקח בחשבון לצורך חישוב רווח ההון במועד המימוש של ההשקעה.

באופן דומה, ביחס לחברות קובע החוק כי חברה שזכאית להטבות הרוכשת 80% או יותר מאמצעי השליטה בחברה מזכה (כהגדרתה בחוק), עשויה להיות זכאית להפחית את עלות הרכישה על פני תקופה של 5 שנים.

לפי החוק, ההטבות יינתנו רק למשקיעים אשר יבצעו את ההשקעה המזכה עד 31 בדצמבר 2019. כיוון שכך, ליחיד או חברה אשר מתכננים השקעה בחברת הייטק מומלץ מאוד לבחון את האפשרות לבצע את ההשקעה עוד השנה, על-מנת ליהנות מהטבת המס הייחודית שמעניק חוק האנג'לים.

הוראות אלה פוקעות כאמור בסוף שנת 2019. יצוין כי קיימת אומנם הערכה כי "חוק האנג'לים" יוארך במתכונת כזו או אחרת, אך לא ניתן להבטיח כי זה אכן יקרה. 

עוד כתבות

איור: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

התו הירוק: הדרך החדשה של חברות הייטק למשוך עובדים - תמיכה בטבעונות

הטרנד החדש במסגרת המלחמה הלא נגמרת על העובדים בהייטק: קבלת תו תקן שמאשר - מדובר במעסיק ידידותי לטבעונים

תצפית מלמעלה - נווה אילן ירושלים / יח"צ

האם הסכסוך בין ועד החדשות 13 להנהלת הערוץ בדרך להסלמה?

ועד החדשות 13 הודיע כי כניסת של נציגי רשת למשא ומתן הביאה להגדלת הפערים בין הצדדים ● עוד אמר הוועד כי אם לא תהיה התקדמות בשיחות, יורה הוועד כבר ביום שני הקרוב על נקיטת צעדים ארגוניים

פרנץ ליבנספצר, מנהל תחום אריזות ואיכות הסביבה של קבוצת נסטלה העולמית / צילום: איל יצהר, גלובס

האחראי על איכות הסביבה בנסטלה העולמית בטוח: "אנחנו בדרך לשינוי היסטורי"

פרנץ ליבנספצר, מנהל אריזות ואיכות הסביבה של ענקית המזון נסטלה, הגיע לבקר בחברת אסם שבבעלות הקבוצה, ויש לו הרבה מה לומר על אריזות המזון המזהמות • לדבריו, בחברה עדיין מחפשים תחליף מזהם פחות לשקיות החטיפים ומעדיפים למכור מוצרים בתפזורת וללא עטיפה

פרופ’ ורד אהרונסון./ צילום: כדיה לוי

מה הסיכוי שנתאהב בסירי והיא תחזיר לנו אהבה

מדוע קל לנו יותר לחיות עם רובוט שלא נראה ונשמע אנושי, ואיך מכונה יכולה לאבחן מחלות לפי הקול שלנו ● פרופ' ורד אהרונסון, חוקרת רובוטיקה ומייסדת המרכז לעיבוד שפה במכללת אפקה, מלמדת רובוטים לזהות רגש בקול של בני אדם, "כדי שיוכלו למלא תפקיד חשוב בחברה"

נרנדרה מודי/ צילום: רויטרס, Soe Zeya Tun

מלחמת הסחר הבאה? אחרי ההתקררות בגזרה הסינית הודו עולה על המוקד

הודו נמצאת על מסלול התנגשות עם טראמפ, שנחוש בדעתו להעניש כל מדינה שלדעתו פוגעת ביתרון האמריקאי ● טראמפ טוען שהוא מחבב אישית את מודי. זה לא יציל את הודו ממלחמת סחר עם ארה"ב יותר מאשר החיבה המוצהרת שלו לשי ג'ינפינג

חברות פרויקט הדירקטוריות התאגידיות (CWDI) הבינלאומי פותחות את המסחר  בבורסה במדרידתת ייצוג עולמי / צילום: רויטרס

בבנקים, בקופות החולים ובהייטק: באיזה ענף יש הכי מעט נשים בדירקטוריונים?

נשים בדירקטוריון מעמיקות יותר, מנוסות ומאזנות את תאוות הסיכון של עמיתיהן הגברים ● שורה של מחקרים מצביעים כבר שנים על התועלת, אז למה הייצוג עדיין חסר

המנות של מסעדת שיינע / צילום: אפיק גבאי

בשיינע, האווירה לא באה על חשבון האוכל

במסעדת הגורמה שיינע האווירה רומנטית והאוכל מפואר ועדין - לפעמים יותר מדי

דרור פויר / צילום: יונתן בלום, גלובס

דעה: כשאדוורד מונק ותופרת איראנית אלמונית נפגשים

יש צעקה אינסופית שעוברת בטבע ● ואנחנו כל הזמן לומדים לשמוע אותה

מונית גט טקסי / צילום: : רונן בוידק

בקשה לתביעה ייצוגית של 150 מיליון שקל נגד גט ישראל: "לא רוצים ערבים"

לטענת התובעים, האפליקציה נותנת ללקוחות אפשרות להבטיח שהם לא יקבלו נהג ערבי ● "הם נותנים לזה משמעות דתית. אבל למעשה, מדובר בתוקף לשירות גזעני" ● מגט נמסר: "החברה מתנגדת באופן נחרץ לכל סוג של אפליה"

מטוסים של חברת אל על / צילום: סיון פרג'

דעה: קו חדש לטוקיו? הקורונה צפויה להגיע גם להשקה החגיגית של אל על

חברת התעופה הישראלית צפויה לחנוך בעוד כשלושה שבועות קו חדש לטוקיו, אלא שההתפתחויות האחרונות סביב משבר הקורונה עשויות לסכל את התוכנית הזו ● כיצד תושפע חברת התעופה שכבר הודיעה על אזהרת הכנסות ולמה זה לא בהכרח אומר שהמדינה חייבת לסייע לה? 

אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר / צילום: שלומי יוסף

מנכ"ל ישראייר: "משבר הקורונה דומה בעוצמתו והשפעתו למבצע צוק איתן"

מייל ששלח היום אורי סירקיס מפרט בדבר שורה של החלטות שהנהלת החברה תיישם בעקבות משבר הקורונה ● בין היתר, קיצוץ כוח אדם והוצאה לחופשות כפויות

חולה קורונה בסין. "לדחות את ההדבקה בישראל" צילום: רויטרס, CHINA DAILY

נגיף הקורונה: מקרה מוות ראשון באיטליה; 346 נדבקים בדרום קוריאה

שר הבריאות האיטלקי אישר כי חולה בן 78 מפדואה מת מהנגיף והפך לקורבן הראשון במדינה ● ביממה האחרונה מתו בסין מעל 100 בני אדם ו-397 נדבקו, ומספר הנדבקים במדינה הוא 76,288 ● ביפן אושרו ארבעה מקרים חדשים של הידבקות, בהם מורה שהגיעה לעבודתה בזמן שחוותה תסמינים

 ג'יי קלייטון, יו"ר ה SEC  / צילום: רויטרס Brendan McDermid

סטארט-אפ הבלוקצ'יין הישראלי אניגמה נקנס בחצי מיליון דולר ויחזיר כסף למשקיעי ה-ICO

החברה הישראלית-אמריקאית, בהובלת המייסד גיא זיסקינד, גייסה ממשקיעים 45 מיליון דולר בהנפקת מטבע דיגיטלי ב-2017 ● בהתאם לדרישת ה-SEC, מטבעות הקריפטו של אניגמה יירשמו כניירות ערך והחברה תשיב כספים למשקיעים שהשתתפו ב-ICO

סרטון התעמולה של שקד, שבו היא מציעה לפגוע בזכויותיהם של עובדים זרים / צילום: פייסבוק

דעה: הרעיון של שקד למנוע תשלומי פנסיה מעובדים זרים - לא מוסרי ולא יהודי ומקומם

שרת המשפטים לשעבר שקד ממשיכה לצבוע מאבקים לטובת זכויות אדם כ"שמאלנות" ואת מי שמגן על זכויות עובדים כ"אויבי המעסיקים" • המציאות הקשה של העובדים הזרים עלולה להפוך ליותר קשה • וגם: התפיסה התביעתית פוגעת בפרקליטות. טוב יעשה הארגון אם יגייס סנגורים

מתוך הסרט "היום שאחרי לכתי" / צילום: באדיבות יונייטד קינג

דאבל קליק: שני סרטים ישראליים חדשים בביקורת אחת

"אנג'ליקה" ו"היום שאחרי לכתי" - שני סרטים ישראליים חדשים ומרגשים, שבכל אחד מהם אב דומיננטי לבת רגישה

ח"כ היבא יזבק / צילום: איציק הררי, ועדת הבחירות המרכזית

עתידות: היום שבו דנה השופטת יזבק בפסילתו של רה"מ יאיר נתניהו

בישראל של 2048 הציבור התרגל לחיות מבחירות לבחירות • אז מי מקבל את ההחלטות בממשלות המעבר, איך המדינה מתפקדת במערכות הבחירות האינסופיות ולמה הוחרב משרד המשפטים • דיסטופיה שכולה פרי הדמיון ● דעה

היקב של בראד פיט ואנג'לינה ג'ולי / צילום: יחצ

רוזה בחורף: מסתבר שזה המשקה האולטימטיבי לעונה

זה הזמן להחזיר למרכז הבמה את יינות הרוזה - הכיף הגדול של עולם היין והמשקה האולטימטיבי לעונה

בנימין נתניהו ויעקב ליצמן מבקרים במרכז הרפואי שפתחו לחולי קורונה בשיב"א / צילום: Heidi Levine, Associated Press

הקורונה בארץ: אחת הנוסעות שהוחזרו מספינה ביפן אובחנה בנגיף

משרד הבריאות הודיע כי אישה אחת מתוך 11 הישראלים שהועברו למתקן שהוקם עבורם בשיבא אובחנה בווירוס, והבהיר כי היא נמצאת בבידוד והשגחה ● תוצאות הבדיקות של יתר הנוסעים יצאו תקינות, והם סיפרו על השמחה לשוב ארצה והגעגועים למשפחה: "תודה לאל שחזרנו"

הגירה של מיליונרים / צילום: Shutterstock

תרופה לקורונה? האותיות הקטנות מאחורי גל המבצעים של חברות התעופה

רוצים לטוס בפסח או בקיץ אבל חוששים מווירוס הקורונה? חברות התעופה הישראליות יצאו במבצעים שיאפשרו לנוסעים להזמין טיסות או חופשות ולבטלן רגע לפני היציאה ● בדקנו מה אומרות האותיות הקטנות בכל אחת מהחברות

שבוע האופנה מילאנו / צילום: Gettyimages ישראל

צבעוניות נועזת ועור במקום ג’ינס: המראות החמים ברחובות מילאנו בשבוע האופנה

שילובי הדפסים שמכריזים על קיומם וטוויסט לחליפה המחויטת ● בבירת האופנה הבינו כבר מזמן שהמראות המעניינים נמצאים בכלל מחוץ למסלול