גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מגדל וכלל ביטוח מציגות: תוצאות פושרות ב-2019 ואזהרות בגין השפעות ניכרות של משבר הקורונה

מגדל הגדולה הרוויחה ב-2019 רק 135 מיליון שקל, איילון הקטנה הרוויחה כ-83 מיליון שקל וכלל ביטוח סיכמה את השנה שעברה עם הפסד של 338 מיליון שקל ● שתי הגדולות של פעם מזהירות מהאתגר של משבר הקורונה שעשוי להפוך למיתון ארוך עם ריבית אפסית, ושאליו הן נכנסות כשהן רחוקות משיאן

מנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה, ומנכ"ל מגדל רן עוז / צילומים: כדיה לוי, איל יצהר
מנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה, ומנכ"ל מגדל רן עוז / צילומים: כדיה לוי, איל יצהר

קבוצות הביטוח יציגו ברבעון הראשון ב-2020 תוצאות חלשות בשל השלכות משבר הקורונה שבא לידי ביטוי בהפסדי השקעה, משיכות כספים מפוליסות חיסכון לפרט, מקרנות השתלמות ומקרנות הנאמנות, ומירידה בהפקדות עתידיות למוצרי חיסכון לטווח ארוך בשל המשבר שנגרם בשוק העבודה. כך עולה מהדוחות השנתיים של מגדל ושל כלל ביטוח שפורסמו אתמול בערב, ושבהם הן מציגות תוצאות חלשות ב-2019, שהתאפיינה בעליות ניכרות בשוקי ההון שהובילו לגידול חד בהכנסות מהשקעות ושעדיין הניבו רווח של רק 135 מיליון שקל ושל בהתאמה.

בדומה למה שקורה בענפים אחרים, הדוחות ל-2019 כבר כמעט ואינם רלבנטיים וזאת בשל התנודות האדירות שמתחוללות היום בשוקי ההון ובשוק הריאלי שאת השפעותיהן עוד אי אפשר לאמוד, וזאת על אף שהם מלמדים ששתי הגדולות של פעם בענף הביטוח רחוקות עדיין מלשחזר את מעמדן בעבר. למעשה, אם משבר הקורונה יהפוך למיתון ארוך עם ריביות שירדו עוד, הרי שמגדל וכלל ביטוח עומדות בפני אתגר של ממש.

כך, מגדל, שבניהולו של רן עוז, כתבה בדוחותיה ל-2019 כי "בעקבות התפתחות משבר נגיף הקורונה, חלו ירידות חדות בשווקים הפיננסיים, אשר השפיעו לרעה על תיק הנוסטרו של החברה וכן על תיק ההשקעות של הפוליסות המשתתפות ברווחים אשר להם השפעה על המרווח הפיננסי ועל דמי הניהול להם זכאית החברה ממבוטחיה".

בביאורים לדוחות מגדל מגלה כי "ירידת הערך בתיק ההשקעות הסחיר, שאינו מוחזק כנגד התחייבויות תלויות תשואה, מתאריך הדוח הכספי ועד סמוך לאישורו, מוערכת בסך של כ-0.8 מיליארד שקל", כשהיא מוסיפה כי כיום "סך הנכסים המנוהלים על-ידי הקבוצה של החסכונות במסגרת פוליסות תלויות תשואה, בקרנות הפנסיה, במגזר הגמל ובקרנות הנאמנות שבניהולה ירד בכ-33 מיליארד שקל, דבר המשקף ירידה של כ-13% לעומת סוף 2019. בהתאם לכך, צפויה ירידה משמעותית בדמי הניהול מנכסים"מתריעה מגדל, במה שיהיה נכון לכלל הענף.

בנוסף, מגדל, כמו מתחרותיה, לא גובות עד כה ב-2020 דמי ניהול משתנים, שמאוד חשובים לרווח שלהן. במגדל מדובר על בור רציני כשהיא לא תוכל לשוב לגבות דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים עד אשר תסגור בור בגובה 1.3 מיליארד שקל.

בכלל ביטוח, שבניהול יורם נוה, פירטו ביחס למשבר הקורונה כי נכון להיום יש "ירידת ערך בגין ההשקעות הסחירות בלבד בתיקי הנוסטרו בסך של כ-0.6 מיליארד שקל לפני מס. כמו כן, החברה חשופה לירידות ערך של השקעות בלתי סחירות אשר לא ניתן לכמת בשלב זה. כמו כן, חל קיטון בשווי הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה במסגרת פוליסות תלויות תשואה, קופות גמל וקרנות פנסיה אשר מוערך בכ־10% אשר צפויים להשפיע הן על היקף דמי הניהול שהחברה תיגבה מהנכסים המנוהלים על ידה, המשתנים והקבועים. נכון לסמוך למועד פרסום הדוח, נרשמו תשואות ריאליות שליליות בפוליסות ביטוח משתתפות ברווחים אשר עד לכיסוי ההפסד, ימנעו מהחברה לגבות דמי ניהול משתנים בסך של כ-0.7 מיליארד שקל לפני מס".

במגדל ממשיכים ומגלים עוד על ההשלכות עד כה של משבר הקורונה על דוחות קבוצות הביטוח הגדולות: "בתחום ביטוח כללי לא קיימות לה חשיפות ביטוחיות ישירות מהותיות במצב של מגיפה. בתחומי חיסכון ארוך טווח ובריאות לא קיימות חשיפות ביטוחיות מהותיות בהקשרו של נגיף הקורונה, לרבות שיעורי תחלואה ותמותה". עוד מוסבר בדוחות מגדל כי "לאירועים לעיל השפעה מהותית מאוד על הפעילות הכלכלית ועל השווקים, וזאת במקביל לתנודתיות חדה של עקום הריבית".

כמו כן, יש השפעות ניכרות אחרות של משבר הקורונה: "כתוצאה מההתפתחויות כאמור לעיל, חל לאחר תאריך המאזן, גידול במשיכות כספים על ידי מבוטחים ועמיתים בעיקר מפוליסות חיסכון פרט ומקרנות ההשתלמות. כמו כן, נרשמה מגמת פדיונות משמעותית בקרנות הנאמנות של הקבוצה", כפי שציינו במגדל.

כלל ביטוח, כמו הראל, מחזיקה גם בחברת ביטוח אשראי. על רקע זה מדווחת כלל ביטוח בדוחותיה כי בעקבות משבר הקורונה היא מתריעה כי "עלתה החשיפה לכשלי אשראי במסגרת פעילות ביטוח אשראי", כשהיא מתריעה בנוסף כי "חל גידול מסוים בהיקף הפדיונות של עמיתים ויכול ויחול קיטון משמעותי בהפקדות עתידיות למוצרי חסכון ארוך טווח וזאת נוכח הצמצום המשמעותי בהיקף התעסוקה במשק".

ההון הרגולטורי נשחק, הרגולטור יסייע

עם זאת מגדל, שהחליפה הנהלה בשנה החולפת, גם צופה לרשום רווח לפני מס ניכר ברבעון הראשון ב-2020 בעקבות צעד רגולטורי "לעניין מדידת התחייבויות - בדיקת נאותות העתודה" שאם תהפוך מטיוטה לחוזר תביא להקטנת העתודות בכ-900 מיליון שקל ולהגדלה ברווח לפני מס בהתאם. מגדל אף מציינת כי המהלך הרגולטורי לפריסה ארוכה יותר של ההוראות לעמידה בהוראות ההון הרגולטורי הנדרש - הסולבנסי 2 - יסייעו לה לשפר משמעותית את יחס הסולבנסי שלה, שכנראה הורע מאוד בחודשים האחרונים. עם זאת, גם הפריסה מחדש של הסולבנסי 2 אינה עדיין הוראה סופית ויש לה כברת דרך לעבור.

אפרופו הסולבנסי 2: מגדל מגלה בדוחותיה כי במחצית השנייה של 2019 חלה שחיקה ניכרת בהון שלה, על פי ההנחיות הנוכחיות, מאחר ו"בתקופה שלאחר יום 30 ביוני 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2019 ,החריפה הירידה בעקום הריבית שמשפיעה מהותית לרעה על יחס כושר הפירעון". הרעה זו נמשכה כנראה ברבעון הראשון ב-2020. כך עולה מדוחות איילון ביטוח, שמתזכרים את אירועי הקורונה, את התזוזות בריבית חסרת סיכון וגם את אירועי אסון הטבע של ההצפות שקרו ברבעון הראשון השנה.

בכלל ביטוח, שב-2019 הפכה לחברת הביטוח הראשונה שאין בה גרעין שליטה, מציינים ביחס לסולבנסי 2 כי פירסום יחס כושר הפירעון של כלל ביטוח, ליום 31 בדצמבר 2019 ,שהיה צפוי להיות מושפע לרעה מירידת הריבית, אם כי לא במידה שתפגע ביכולת החברה לעמוד בדרישות ההון הרגולטוריות, נדחה על פי החלטת הממונה מחודש מאי 2020 לחודש אוגוסט 2020 .להערכת החברה, יחס כושר הפרעון צפוי להשתפר בהשוואה ליחס שהיה מחושב במתכונת הנוכחית, ככל שייושמו הוראות טיוטת תיקון להוראות משטר כושר הפירעון הכלכלי שפורסמה".

גם בכלל ביטוח מעדכנים כי הצעד הרגולטורי לשינוי אופן חישוב נאותות העתודה יוביל להקטנת עתודות בסכום ניכר, דבר שישפיע לחיוב על תוצאותיה השנה, אם יהפוך לרשמי. בכלל ביטוח ציינו בהקשר זה כי "לפי אומדן ראשוני, בגין השפעת הטיוטה לכשעצמה, ככל שתתקבל כסופית ותוחל למפרע, עתודות הביטוח ליום 31 בדצמבר 2019 היו קטנות, ובהתאמה ההערכה היא כי ההון העצמי שלה למועד זה, היה גדל בסך של כחצי מיליארד שקל, אשר ייוחס ברובו לתקופת דוח זו".

למרות תשואות חזקות ב-2019: מגדל בקושי מרוויחה וכלל מפסידה

כבר שנים שהדוחות של קבוצות הביטוח הגדולות, בדגש על אלה שיש להן תיקי ענק ותיקי ביטוח חיים גדולים וישנים כמו מגדל וכלל ביטוח, נתונים לתנודתיות אדירה בצל התזוזות בשוקי ההון ובצל השינויים בעקום הריביות - כששני הפקטורים הללו משפיעים על התוצאות במידה ובתנודתיות רבות. זה אמור להשתנות בעתיד, עם שינויים שמוביל הרגולטור, כאמור, ושמעדנים תזוזות חריפות מדי בגלל תנודות בעתודות שנצברות לשנים ארוכות מאוד.

כך, במגדל מפרטים כי ב-2019 הירידה של עקום הריבית הביאה לגידול בעתודות ב-2019 בכ-2.44 מיליארד שקל. מנגד, מגדל נהנתה בשנה החולפת מיישום תקן חשבונאי חדש, ה- IFRS16 , כשהיא שיערכה נדל"ן עצמי שלה ונהנתה בשל כך מרווח לפני מס נטו של 328 מיליון שקל (תרומה לרווח הנקי לאחר מס של 270 מיליון שקל), כשבמקביל היא נהנתה מרווח לפני מס של 140 מיליון שקל (92 מיליון שקל לאחר מס) מהחלטת ביהמ"ש העליון ביחס לריביות ההיוון בתביעות נזיקין שביטלה את השלכות המלצות ועדת וינוגרד על ענף הביטוח. לצד אלה מגדל נהנתה בשנה החולפת מעוד רווח חד פעמי שסייע לה להאיר את הדוח באור קצת חיובי, שעמד על 84 מיליון שקל לפני מס ושנבע ממכירת החזקות מגדל בקניון רמת אביב.

מציאות זו הביאה להפסדים ניכרים לפני מס במגזרי ביטוח החיים וחיסכון ארוך טווח והבריאות של מגדל, שעברו ב-2019 להפסד מרווחים ב-2018 במגזרים אלה. כל ההפסד במגזר ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך קרה בגלל תחום הביטוח חיים. מנגד, מגזר הביטוח הכללי עבר לרווח. מגזר השירותים הפיננסים במגדל שוקי ההון, שבניהול שגיא שטיין, ממשיך להציג רווחיות.

עם זאת, ב-2019 הייתה מציאות שונה לגמרי מזו שמורגשת ברבעון הראשון ב-2020, כשההכנסות של מגדל מהשקעות נסקו פי יותר מ-11 ל-14.9 מיליארד שקל כשההכנסות מדמי הניהול גדול פי 1.7 ל-2.35 מיליארד שקל. בשורה התחתונה מגדל רשמה רווח כולל לאחר מס של 135.1 מיליון שקל, המהווה גידול של 24% לעומת רווח של 109 מיליון שקל ב-2018. גידול נאה אך רווח נמוך מאוד עבור חברה גדולה כמו מגדל, שקרה בשל התנודות בעתודות כאמור, שהתקזזו עם רווחים משוק ההון, וגם בשל צמיחה לא גבוהה של 2.4% בפרמיות כשבשיקלול דמי הגמולים לפרמיות מדובר על גידול של 3.9% לסך של 24 מיליארד שקל.

כמו כן, מגדל היא חברת ביטוחי המנהלים הגדולה בישראל והיא מציינת כי ב-2019 "חל קיטון ניכר ביותר במכירות ביטוחי המנהלים בקבוצה", וזאת בשל שורת צעדים רגולטורים, כשבמגדל מעריכים כי מגמה זו תימשך גם בעתיד.

ומה עם תוצאות כלל ביטוח? כלל ביטוח רשמה ב-2019 קיטון בפרמיות שגבתה מהמבוטחים, בשל סיום ההתקשרויות עם קופות החולים מכבי ולאומית בביטוח סיעודי קבוצתי שהניבו לחברה ב-2018 פרמיות בהיקף של כ־745 מיליוני שקל. אך גם בנטרול הפער של הפרמיות מקופות החולים עולה כי הפרמיות של כלל ביטוח גדלו ב-2019 ב-1% בלבד. בשקלול דמי הגמולים כלל מציגה עלייה של כ-4% בפרמיות ובדמי הגמולים, לסך כולל של 19.2 מיליארד שקל.

בשורה התחתונה כלל ביטוח הפסידה ב-2018 - שצפויה להיות שנה רווחית לענף הביטוח, בשל העליות הניכרות שנרשמו בשוקי ההון במהלכה. ההפסד הכולל של כלל ביטוח העמיק ב-2019 לסך של כ-338 מיליון שקל, לעומת הפסד של 148 מיליון שקל ב-2018.

בכלל מספרים כי זה קרה בגלל שהחברה נדרשה להגדלת עתודותיה בכ-1.6 מיליארד שקל בשנה החולפת - דבר שקיזז את העליות הניכרות בהכנסות מהשקעות וגידול במרווח הפיננסי, כשכלל ביטוח מציגה תשואות טובות יחסית לענף. כלל ביטוח ומגדל חשופות יותר מאחרות להגדלת עתודות בשל מבנה העסקים ההיסטורי שלהן ובגלל ההטיה שלהן לביטוחי חיים - דבר שמקשה עליהן זה זמן ושעשוי להמשיך ולהכביד עליהן מאוד.

כמו כן, כלל הפסידה גם לאחר שב-2019 היא שינתה הנחות בחישוב התחייבויות להשלמה לעתודה לקיצבה באופן שהביא לה רווח לפני מס של 455 מיליון שקל, כשבנוסף היא נהנתה מרווח לפני מס נוסף של 122 מיליון שקל בגין ביטול השלכות המלצות ועדת וינגורד על ביטוחי החבויות.

קבוצת הביטוח איילון, שבניהולו של אריק יוגב סיכמה את 2019 עם גידול של 4.6% בפרמיות, שגדלו ל-3.24 מיליארד שקל, כשבשורה התחתונה החברה רשמה בשנה החולפת רווח כולל לאחר מס של 82.6 מיליון שקל, הגבוה ב-609% מהרווח הכולל שרשמה ב-2018. למעשה, הרווח של מגדל הגדולה ב-2019 היה גבוה מהרווח של איילון הקטנה ברק 64% בעוד שהשורה התחתונה של כלל ביטוח הייתה חלשה בהרבה.

עוד כתבות

חיים כצמן / צילום: יח"צ

חיים כצמן: "היא מעלה בי ערגה לתקופה העברית הראשונה"

חיים כצמן, בעל השליטה ומנכ"ל גזית גלוב, מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "אשמורת" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

אוצר מילים / עיצוב: גלובס

אוצר מלים: 100 ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם בעברית

רון פאינרו / צילום: שלומי יוסף, גלובס

אירועים חד פעמיים השנה ואשתקד סייעו למקס לעבור מהפסד לרווח רבעוני למרות הקורונה

חברת כרטיסי האשראי הרוויחה 47 מיליון שקל ברבעון הראשון ● 5.2% ממניות מקס הוקצו ליו"ר, למנכ"ל ולחברי הנהלה נוספים ● בשל משבר הקורונה שב"א רשמה הפסד נוסטרו שחתך את רווחיה

מירי רגב / צילום: בן חדד

אוצר מלים: לדעת מירי רגב האמונה נותנת לנו את הכוח להיות טובים

ח"כ מירי רגב, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "אמונה" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מנכ"ל תנובה, אייל מליס

תנובה תובעת את ויליפוד על העתקת אריזה של גבינת עמק

תנובה טוענת הן להפרת זכויות הקניין הרוחני שלה, בשל זהות האריזות, והן להטעיית הצרכן, כשהמוצר המשווק על ידי ויליפוד אינו גבינה מגורדת, אלא מוצר על בסיס חלב ושומן צמחי ● חברת המזון הגדולה בישראל מבקשת בתביעה צו מניעה ופיצוי כספי של 2.6 מיליון שקל

טוויטר / צילום: שאטרסטוק

טוויטר משיבה מלחמה: חסמה את האפשרות לשתף ציוץ של טראמפ "שמאדיר אלימות"

בעקבות מצב החירום שהוכרז במיניאפוליס, צייץ טראמפ בטוויטר את נקודת מבטו על המצב, שהסתיימה במילים "הירי מתחיל". הרשת החברתית חסמה את הציוץ, פחות מיממה לאחר שטראמפ חתם על צו נשיאותי נגד הרשתות החברתיות

לן בלווטניק, בעלי כלל תעשיות / צילום: יח"צ

נפלו ברשת: לן בלווטניק היה אמור להיות נמל המבטחים של ערוץ 13. אז מה השתבש בדרך?

בידיים של המיליארדר לן בלווטניק, ערוץ 13 היה אמור להגיע לחוף מבטחים. זה לא קרה ● עשרות שיחות עם אנשי תקשורת ועיתונאים חושפות את מסלול ההידרדרות: החילופים התכופים בצמרת, אובדן האמון בין ההנהלה לעיתונאים, הקרב האבוד על הרייטינג והמחנאות בקרב כתבי החדשות

מוצרי חלב, סופרמרקט / צילום: תמר מצפי

מלחמות החלב: תנובה יוצאת במבצע חריג בהיקפו כדי להתחרות ראש בראש עם שטראוס

במסגרת המבצע תציע תנובה כי בכל רכישה של 8 מוצרי חלב מתוצרתה, יקבל הלקוח שני מוצרים חינם – הזולים מתוך העשרה ● המבצע שיתקיים בכל נקודות המכירה ברחבי הארץ יתקיים החל מ-1 ביוני ועד 19 לחודש

בניית הסכר באתיופיה, אוקטובר 2019. הממשלה מבקשת לחבר את כל 
110 מיליון תושביה 'לאספקת חשמל סדירה
צילום: רויטרס

הוויכוח על מי הנילוס הכחול מצית אש ומלבה רוחות מלחמה בצפון אפריקה

התוכנית של אתיופיה להקמת סכר ענק על נהר הנילוס הכחול מאיים על שלום האזור כולו ● מצרים הודיעה כי ביטחון האזור כולו בסכנה אם יימנעו ממנה המים שמובטחים לה על פי הסכמים בינלאומיים ● "מיליונים יהיו נכונים לצאת למלחמה עם מצרים", הגיב ראש ממשלת אתיופיה שקיבל נובל לשלום באחרונה

דירת  4 חדרים ברמלה ב–1.2 מיליון שקל - יד שנייה / צילום: יח"צ

בלי מעלית: בכמה נמכרה דירת 4 חדרים ברמלה?

לדירה הוסיפו מרפסת בשטח 12 מ"ר, ויש לה חניה פרטית ● "הקונים חיפשו דירה במשך למעלה מארבע שנים והדירה הזו ענתה בדיוק לצורכיהם. העסקה נחתמה בעיצומה של המגפה"

דגים קפואים / צילום: שאטרסטוק

נחתם הצו והופחת המכס על יבוא דגים קפואים לישראל

במסגרת המהלך צפוי המכס על פילה אמנון קפוא לרדת מ-7.5 שקל לק״ג, ל-1.8 שקל בשתי פעימות עד שנת 2022. כמו כן, עד לשנת 2021, ירדו בהדרגה המכסים על פילה קרפיון ובורי מ-5.5 שקל לק"ג לשקל אחד לק"ג

דפני ליף / צילום: אלעד מלכה

אוצר מלים: דפני ליף בטוחה שאפשר בדרך אחרת, מיטיבה

דפני ליף מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "אפשר" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מכונות כריית ביטקוין  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

גולדמן זאקס מרגיז את שוק הקריפטו: "ביטקוין אינו אפיק השקעה"

דוח חדש של כלכלני בנק ההשקעות מציג עמדה הפוכה לזו שהציגו באחרונה מנהלי קרנות גידור בארה"ב, שמהמרים על ביטקוין כגידור נגד אינפלציה ● לפי הדוח, "תנודתיות הביטקוין עשויה להתאים לסוחרים מוטי מומנטום"

סיגל יעקובי / צילום: דוברות בתי המשפט

אוצר מלים: סיגל יעקבי חושבת שמי שחומל על פרח יחמול בוודאי על בני אדם

סיגל יעקבי, האפוטרופוס הכללי וכונסת הנכסים הרשמית, מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "חמלה" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

טראמפ, השבוע / צילום: רויטרס - Yuri Gripas

טראמפ הודיע כי ארה״ב מסיימת את יחסיה עם ארגון הבריאות העולמי

בשנתיים האחרונות ארה״ב העבירה כ-900 מיליון דולר לארגון אלא שמערכת היחסים בין הארגון לנשיא טראמפ התערערו לאחר שהוא טען כי הארגון הינו פרו-סיני ולא פעל נכון לחיסול נגיף הקורונה, תוך הסתרת הסיבות להתפרצות

רכבים נכנסים לשטחה של דנמרק בצל בהלת הקורונה / צילום: Carsten Rehder/dpa, Associated Press

עימות סקנדינבי: דנמרק פותחת את הגבולות לשכנותיה, אך לא לשבדיה

מנהיגת דנמרק הודיעה כי תיירים מגרמניה, איסלנד ונורבגיה יוכלו להיכנס למדינה, אך לא יורשו לישון בבירה קופנהגן; למרות לחצים כבדים, דנמרק תשמור את הגבול עם שבדיה סגור לכניסת תיירים בגלל מצב מגפת הקורונה במדינה

יאיר לפיד / צילום: איל יצהר, גלובס

אוצר מלים: יאיר לפיד מסביר לילדים שלו שלהיות מאושר זו לא מטרה

ח"כ יאיר לפיד (יש עתיד) מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "אהבה" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מנכ"ל מודרנה סטפן בנסל / צילום: Andrew Harnik, AP

חשש מחקירה נגד מפתחת החיסון לקורונה מודרנה הפיל את המניה

חשד כי החברה וחלק ממנהליה או דירקטורים מטעמה ביצעו עבירות שלא כדין בקשר לתוצאות הניסוי בחיסון לקורונה שפרסמה החברה בתחילת החודש

בנימין נתניהו, מסיבת העיתונאים בצל הקורונה, אמש / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

ביבי, הסדרה: ספרו של בן כספית על נתניהו בדרך להוליווד

הסדרה תהיה מבוססת על הביוגרפיה שכתב לאחרונה העיתונאי בן כספית והיא תעובד על ידי התסריטאי זוכה האמי, קירק אליס

מפגינים מול המשטרה על המוות של ג'ורג' פלויד. מיניאפוליס, ארה"ב / צילום: John Minchillo, Associated Press

המחאה נגד הרג העצור השחור מחריפה: המשמר הלאומי נפרס במיניאפוליס

מאות חיילים הוזעקו לסייע בשמירה על הסדר לאחר שתחנת משטרה נפרצה והוצתה ביום השלישי למהומות שפרצו עקב התיעוד של שוטר לבן חונק למוות את ג'ורג' פלויד ● המחאות הפכו לאלימות גם בקולורדו וקנטאקי ● טראמפ כינה את המפגינים "בריונים" והוסיף: "מבזים את זכרו"