גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בדעת רוב: העליון אישר את החדירה לטלפוני יועצי רה"מ בפרשת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר

שופטי העליון נעם סולברג וג'ורג' קרא הכשירו בדיעבד את צווי החדירה לטלפונים הניידים של יועצי נתניהו - יונתן אוריך ועופר גולן - החשודים בהטרדת עד המדינה בתיק 4000, שלמה פילבר ● אוריך וגולן הודיעו כי יבקשו דיון נוסף בהרכב מורחב

עופר גולן / צילום: תמונה פרטית
עופר גולן / צילום: תמונה פרטית

בית המשפט העליון החליט, בדעת רוב של השופטים נעם סולברג וג'ורג' קרא, להכשיר בדיעבד את צווי החדירה לטלפונים הניידים של יועצי ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר.

הדיון בתיק זה נסב על החלטה של בית המשפט המחוזי בתל אביב, שאישר למשטרה לחדור לטלפונים הסלולריים של יועצי ראש הממשלה, יונתן אוריך ועופר גולן, בעקבות חקירה שנפתחה נגדם בגין חשד למעורבות שלהם בהטרדתו של שלמה פילבר - אחד מעדי המדינה בפרשת תיק 4000.

אוריך וגולן, לצד שני קמפיינרים נוספים, זומנו לחקירה במשטרה, ובמהלכה התבקשו להעביר לידי החוקרים את מכשירי הטלפון שברשותם, מבלי שהוסבר להם כי באפשרותם לסרב לבקשה, וכי סירובם לא ישמש לחובתם.

החוקרים חקרו את החשודים, חדרו לתכנים שבטלפונים הסלולריים, ורק לאחר מכן פנו לבית המשפט בבקשה שיינתן צו חדירה למכשירי הטלפון. בקשתם התקבלה, צווי חדירה למכשירי הטלפון ניתנו, וזאת בהסתמך על "חומר סודי" שהובא לעיונו של בית המשפט.

בית משפט השלום קבע, בין היתר, כי התשתית "הנקייה", שאינה נסמכת על החיפושים הבלתי חוקיים, מספקת לצורך קבלת הבקשה ומתן הצווים. ערר שהגישו המבקשים לבית המשפט המחוזי נדחה. בקשת רשות לערעור שהוגשה לבית המשפט העליון התקבלה חלקית. הוכרע כי פעולות בלתי חוקיות שננקטו עובר להגשת בקשה למתן צו חדירה, יובאו בחשבון בעת הדיון בה ועשויות להביא לדחייתה.

עוד נקבע כי הדיון יוחזר לבית משפט השלום, כדי שתיבחן שם מידת הזיקה שבין החיפושים הבלתי חוקיים שבוצעו לבין החומרים שהוגשו לבית המשפט לצורך ביסוס הבקשה לצו חדירה. בנוסף, נקבע כי ככל שתימצא זיקה שכזו - יבוטלו הצווים.

לאחר מספר גלגולים נקבע על-ידי בית המשפט המחוזי כי לא קיימת זיקה בין החיפושים הבלתי חוקיים שבוצעו לבין החומרים שהוגשו במסגרת הבקשה לצו חדירה, ולפיכך צווי החדירה שהוצאו ביחס למבקשים כולם, עומדים על כנם.

המבקשים הגישו כאמור בקשת רשות לערעור לבית ה משפט העליון, וברוב דעות של השופטים סולברג וקרא, נגד דעתו החולקת של המשנה לנשיאה מלצר, ערריהם נדחו.

גולן ואוריך הודיעו כי בכוונתם לבקש דיון נוסף בעניינם בהרכב מורחב. האפשרות לבקש דיון נוסף הוצעה כבר על-ידי השופט מלצר בפסק הדין, והיא צפויה להתקבל.

הכשלים בתהליך

השופט סולברג בחן תחילה אם במסגרת בקשה לצו חדירה, יש להביא בחשבון פעולות בלתי חוקיות שנקטה הרשות החוקרת עבור הגשת הבקשה. הוא השיב על שאלה זו בחיוב. נקבע כי הכרעה שיפוטית בהסתמך על תשתית עובדתית שהושגה שלא כדין פוגעת בהוגנות ההליך "כאן ועכשיו", ולפיכך נכון יהיה לדון בה כבר בעת בירור הבקשה לצו חדירה.

בית המשפט נדרש אפוא לעמוד על הכשלים שנפלו ועל השלכותיהם, באמצעות מבחני הלכת יששכרוב לפסילת ראיות שהושגו שלא כדין. לצד זאת, הובהר כי אין להתעלם מכך שלעתים בשלב מקדמי שכזה התמונה העובדתית עדיין עמומה ואינה מאפשרת ליישם כנדרש את מבחני הלכת יששכרוב. במקרים מעין אלה רשאי בית המשפט לדחות את הדיון בפגמים שנפלו להליך העיקרי, שיתנהל ככל שיוגש כתב אישום.

לפי הלכת יששכרוב שקבעה את כללי הפסילה הראייתיים הפסיקתיים, יש להידרש תחילה אל קיומו של קשר סיבתי בין החיפושים הבלתי חוקיים ותוצריהם לבין הבקשה לצו חדירה והחומרים המבססים אותה. 

עיון בהכרעותיהן של הערכאות קמא מעלה כי קשר סיבתי שכזה לא הוכח באופן מספק. בנסיבות הללו, ובהתאם להלכת פרחי, נפסק כי אין מקום, בשלב זה של ההליך הפלילי, להמשיך ולבחון את אמות-המידה הנוספות שנקבעו בהלכת יששכרוב לאיזון בין עוצמת הפגיעה לבין הערכים המוגנים שאותם נועד להגשים ההליך הפלילי נגד החשוד.

השופט קרא הצטרף לתוצאה האופרטיבית בפסק דינו של השופט סולברג, לפיה יש להותיר על כנה את החלטת בית המשפט המחוזי למתן צווי חיפוש למכשירי הטלפונים הניידים של המבקשים.

יחד עם זאת, לגופם של דברים, גרס השופט קרא כי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), התשכ"ט-1969 אינה מקנה לחשוד זכות ערר על החלטה כאמור. בהיבט הדין המהותי קבע השופט קרא כי ככלל, מקומן של טענות ביחס לאי-חוקיות בגביית ראיות להתברר בהליך העיקרי, וכי במקרים חריגים ונדירים בלבד יהיה בהן כדי לשמש שיקול בלעדי המצדיק דחיית בקשה למתן צו חיפוש.

בנוסף, השופט קרא הסתייג מהחלת הלכת הפסילה הפסיקתית ודוקטרינת ההגנה מן הצדק בשלב מקדמי זה של ההליך המשפטי, משסבר כי יש בכך לפגוע פגיעה קשה, ואף אנושה, ביכולת ניהול החקירה ובאינטרס הציבורי בחקר האמת.

מלצר: המשטרה לא עמדה בנטל המוטל עליה

המשנה לנשיאה, השופט חנן מלצר, סבר בדעת מיעוט כי יש לקבל את העררים ולהורות על דחיית בקשת החדירה למכשירים הניידים של העוררים.

לגישתו של מלצר, המשטרה לא עמדה בנטל המוטל עליה להציג תשתית ראייתית מספקת למתן צווי החדירה שנתבקשו, זאת לנוכח העובדה שלא כל הגורמים שהיו מעורבים בחיפוש הבלתי חוקי במכשירים הניידים של העוררים התייצבו לדיון, ושבגלגולו השני של ההליך, המשטרה בחרה להגיש בקשה מתוקנת לחיפוש במכשירים הניידים, מבלי לכלול במסגרתה את החומרים שהושגו בגין החיפוש הבלתי חוקי.

בהסתכלות רחבה יותר, המשנה לנשיאה סבר כי הוראות החוק הרלוונטיות ועקרונות קונסטיטוציוניים שונים מחייבים מתן צו שיפוטי לפני שתותר הפגיעה בזכויות היסוד המוגנות על דרך של חדירה למכשיר הנייד, וספק אם יש אפילו בהסכמה חופשית ומדעת כדי לייתר את הצורך במתן צו שיפוטי כזה.

בנסיבות העניין, בהן אין חולק כי אף הסכמתם החופשית והמיודעת של המבקשים, כנדרש בפסיקה, לא ניתנה, ברי כי זכויותיהם של העוררים נפגעו באופן ממשי. במצב דברים זה ובשונה מעמדתו של השופט סולברג, המשנה לנשיאה מלצר סבר כי ככלל, יש לסרב לבקשה למתן צו חיפוש המוגשת בדיעבד, לאחר שכבר בוצעה הפגיעה בזכויות החשודים, וזאת מכוח עיקרון ההגנה מן הצדק.

לעמדת מלצר, "במקרים מסוג זה, על בית המשפט לבחון את קיומן של ראיות חיצוניות ונבדלות לביסוסה של הבקשה למתן צו חדירה, אך גם בנסיבות אלה תאוזן הפגיעה בזכויות היסוד אל מול האינטרס הציבורי במיצוי ההליך הפלילי, בהתאם למבחני דוקטרינת ההגנה מן הצדק. יישומו של מבחן זה בנסיבות העניין פה מורה להשקפתו כי יש לדחות את הבקשות למתן צו חדירה ביחס לעוררים, לרבות העורר 2, מר עופר גולן, אשר הפגיעה בזכויותיו הדיוניות הייתה חמורה אף יותר מזו שנגרמה ליתר העוררים".

אשר למחלוקת שנפלה בין השופט סולברג לבין השופט קרא בעניין השלב הדיוני שבו יערוך בית המשפט ביקורת שיפוטית על פגמים שנפלו בהליכי חיפוש וחדירה, סבר השופט מלצר כדעת השופט סולברג, כי יש לערוך את הבחינה "בזמן אמת", בעת הדיון בבקשה המוגשת בדיעבד למתן צו חיפוש או חדירה. זאת, על יסוד ההלכה הפסוקה ומקורות מהמשפט העברי ומהמשפט המשווה, ולנוכח שורה של טעמים, ביניהם החשש מפני מתן הכשר לפעולות חקירה בלתי חוקיות וההגנה הנדרשת לזכויות החשוד הנחקר ולפרטיות שלו בסוד שיחו במכשיר הסלולרי.

לבסוף ציין המשנה לנשיאה כי זכויות היסוד החוקתיות של הפרט צריכות להישמר לא רק במסגרת המשפט הציבורי, אלא גם בגדר ההליך הפלילי.

עוד כתבות

נציגת בית הנבחרים, ג׳קי ספייר / צילום: Associated Press, J. Scott Applewhite

הקונגרס מחייה את המאמץ להוסיף לחוקה תיקון שוויון זכויות בין נשים לגברים

המחוקקים רוצים להסיר תאריך יעד למדינות לאשרר הוספה לחוקה של סעיף הקובע שוויון בין גברים לנשים

אסדת לוויתן / צילום: אלבטרוס

מיליארד שקל למדינה בתמלוגים וירידות מחירים: הגיע הזמן לפרק כמה מיתוסים על מתווה הגז

השבוע דיווח משרד האנרגיה כי המדינה קיבלה מיליארד שקל כתמלוגי גז ב־2020 ● ניצלנו את ההזדמנות כדי לבדוק מה נשאר מכל האיומים המפחידים וההבטחות המפליגות שפוזרו ביד רחבה בימי המאבקים הסוערים בעשור הקודם ● 5 מיתוסים - ושברם

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

הבורסה ננעלה בירידות: ת"א 35 איבד 0.75%, לייבפרסון איבדה 7%

מדד הביומד בלט בירידות של יותר מ-5% ● אפי נכסים עלתה ב-4% נגד המגמה, לאומי קפצה ב-2.3%, מנגד נייס איבדה 2.5% ● נייר חדרה עלתה ב-7.4% על רקע הדוחות והמלצה חיובית של פועלים

מגדל התמרים, ר"ג / צילום: viewpoint

"השוק משתכלל. אם אתה בעל דירה, הזמן פועל לרעתך"

התמורות בפרויקטים של התחדשות עירונית הולכות ומצטמצמות, ולפעמים גם אחרי שיזם כבר חתם עם דיירים על הסכם ● במקרה כזה, שני הצדדים יצטרכו להסתפק בפחות ממה שחלמו עליו, ולא תמיד זה עובר בקלות ● פרויקט מיוחד 

אילוסטרציה של הלוגו של גיימסטופ לצד לוגו של רדיט ואפליקצית רובין הוד / צילום: Reuters, Dado Ruvic

דיווח: רובין הוד מתקדמת להנפקה ובחרה בנאסד״ק

אפליקציית המסחר שהטיסה את מניית גיימסטופ מתקדמת לעבר אחת ההנפקות הראשונות הגדולות של השנה ● רק בחודש ינואר צברה רובין הוד 3 מיליון משתמשים חדשים

מתנדבים במבצע נקיון לאחר דליפת הזפת לחופי ישראל / צילום: רשות הטבע והגנים

גרינפיס: "קביעת גמליאל לא מבוססת, אוניות נפט איראניות חגות באזור דרך קבע״

השרה להגנת הסביבה טענה אתמול שאסון הזפת הוא תוצאה של "טרור אקולוגי" איראני ● גרינפיס מבקר בחריפות את הקביעה, מציב זרקור על תנועת מכליות הנפט האיראניות השגרתית באזור הים התיכון, ואף מציג אוניה נוספת שחגה באזור כתם הנפט שגרם לזיהום הזפת

קיליאן אמבפה / צילום: Reuters, GONZALO FUENTES

הקורונה והקיצוצים: הקבוצות הספרדיות יתקשו להציג רכש נוצץ בקיץ הקרוב

המגפה והחובות הגדולים של קבוצות הכדורגל בספרד הובילו את ראשי הליגה להפעלה ברוטאלית של מנגנון הגבלת השכר לשחקנים ● הקבוצות, בתגובה, החלו בשורת תרגילים לעקיפת המגבלות ● מבחינתן זו הדרך להתמודד מול יריבותיהן ביבשת, שלא נדרשו למהלך דומה

ניתוח בהרדמה מלאה / צילום: Shutterstock

"כשתתעורר לא תזכור כלום": מיתוס ההרדמה המלאה פשוט לא נכון

מרבית הניתוחים הרפואיים מתחילים בהרדמה עמוקה במטרה שלא נחוש כאב או נזכור משהו משולחן הניתוחים • אבל האם התודעה מפסיקה באמת לעבוד בזמן הרדמה, ומה הסיכוי שיישאר אצלנו זיכרון לא מודע מהניתוח? מחקרים שמטרתם למנוע תקלות בהרדמה מצאו חורים במיתוס ● האזינו לפודקאסט

ד”ר אריה קרמפף / צילום: מורן ויזל

הבנקים המרכזיים נאלצים לטפל במה שהממשלות מזניחות

זה רק אחד מהשינויים שמזהה ד"ר אריה קרמפף, המתמחה בכלכלה פוליטית ויחסים בינלאומיים, שמשוכנע שהתפיסה שהנחתה את קברניטי הכלכלה ספגה פגיעה אנושה ● בהיעדר שיטה מהפכנית שתחליף אותה, הוא מצביע על שורה של התפתחויות שביחד משרטטות שינוי איטי, אבל עמוק

היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט / צילום: אוריה תדמור

פייסבוק תצטרך להתיישר על פי הדין בישראל, והיא לא היחידה: העמדה הדרמטית של היועץ המשפטי לממשלה

מנדלבליט הגיש שתי חוות-דעת בהן הוא מבקש להגביל ולצמצם את תניית הדין והשיפוט של תאגידים בינלאומיים הפועלים בישראל ● אם עמדתו תתקבל, העניין עשוי להשפיע באופן דרמטי על הכוח של השוק המקומי ושל הצרכן המקומי מול תאגידי הענק הבינלאומיים

הבורסה בניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי

פאואל לא הרגיע את השווקים: תשואות האג"ח עלו, המדדים נצבעו אדום

יו"ר הפד התייחס הערב לעליית ציפיות האינפלציה ושוק התעסוקה: המדדים נפלו בחדות, הנפט זינק● מוקדם יותר הערב מדד הפחד זינק ב-18% ● פייבר ביטלה את הגיוס שתכננה בהיקף של כ-700 מיליון דולר ● ראדא הודיעה על התמחור בהנפקה

מימין: ראובן דרונג, עינת גז, עופר הרמן, מייסדי פאפאיה גלובל / צילום: Ira Prokhorov

עוד יוניקורן נולד: פאפאיה גלובל של עינת גז גייס 100 מיליון דולר

הסטארט-אפ שמפתח תוכנה לניהול כוח אדם ושכר לעובדים במדינות אחרות, גייס לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר ● המנכ"לית עינת גז: "אנחנו יקרים מדי לרכישה. בתסריט האופטימי נצא להנפקה תוך שנתיים"

נועה קירל בפרסומת ל־yes+ בינתיים לא הכי הכי / צילום: צילום מסך

למרות ההשקעה והשיח שעוררה: הפרסומת של yes+ לא מובילה את הדירוגים

בדירוג הפרסומות זכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה, ממשיכים להוביל גם השבוע, האינטרנט של בזק ומשרד הבריאות ● חג הפסח המתקרב ופתיחת המסחר, מגבירים את הביקוש לפרסום

בראל רונן / צילום: יונתן בלום

עובדי EY ישראל פתחו בסכסוך עבודה מול הנהלת הרשת בראשות רו"ח רונן בראל

העובדים דורשים לשפותם על עלויות ההעסקה מהבית, לאחר שהתברר ש-2020 הייתה שנה רווחית מאוד עבור הרשת ● יו"ר ארגון העובדים: "תקורות המעביד עברו למימון ע"י כיס העובד. בושה" ● EY: "סכסוך עבודה מיותר"

מתחם חסן ערפה השבוע. הפיתוח מותח את מרכז העיר דרומה / צילום: איל יצהר

13 מגדלים וצפי לעליות מחירים: כך יראה בקרוב הסיטי החדש של תל אביב

עד לא מזמן המסגר נחשב לרחוב מוזנח, אבל בשנים האחרונות אקרו, רובינשטיין, הפניקס וחברות נוספות רכשו במתחם חסן ערפה קרקעות בשווי שנושק ל–2 מיליארד שקל • מה יהיו מחירי השכירויות והאם הם ידביקו את אזורי המשרדים האחרים בעיר

הפגנה שוק הכרמל ת"א לפתיחת המסחר / צילום: שלומי יוסף

חפשו אותי ביוני: מה יקרה כשדמי האבטלה ייעצרו?

שנה בדיוק לאחר שנסגר, ביום ראשון יחזור המשק לפעילות כמעט מלאה ● למרות החזרה לשגרה, מאות אלפי ישראלים עדיין נמצאים בחל"ת ולא ממהרים לחזור לעבודה ● מודל הפיצוי ממשיך לעבוד, אבל מה יקרה ביום שהממשלה תחליט להפסיק עם החגיגה? ● הצוללת עושה סדרהאזינו

נפתלי בנט, יאיר לפיד וגדעון סער / צילום: מארק ניימן-לע"מ, כדיה לוי, רפי קוץ

מה המפלגות מספרות לכם על כלכלה ועד כמה זה קרוב למציאות?

תקווה חדשה, יש עתיד וימינה הציגו במצע המפלגתי נתונים כלכליים ותוכניות שיוציאו את ישראל מהבוץ, אם רק יבחרו בהן • יצאנו לבדוק עד כמה הנתונים שהן השתמשו בהם קרובים לאמת • על הדרך גילינו שלמרות המצב במשק, הליכוד ומפלגת העבודה לא התפנו לפרט לבוחרים שום תוכנית כלכלית

פיתוח בדים דוחי יתושים במכון למחקר חומרים TITK / צילום: Reuters

החומרים החדשניים שמהם עשויה אופנת העתיד

בדים שדוחים יתושים, חיידקים ונגיפים ● אופנה מסיבי משי ללא תולעי משי ● ובגדים שנכבים ונדלקים בהתאם לתנאי מזג האוויר ● שיתוף הפעולה בין מעצבים למדענים עולה מדרגות בניסיון לפתור בעיות סביבתיות ורפואיות

iJump פארק טרמפולינות ואקסטרים / צילום: iJump

אתרי הבילוי והאטרקציות המשפחתיות יורשו לפתוח למחוסנים ולמחלימים - הילדים לא יוכלו להיכנס

ביום ראשון הקרוב צפוי המשק להיפתח מחדש תחת מגבלות התו הירוק, ואיתו גם אתרי בילוי ופעילות לכל המשפחה ● אלא שלאתרים יוכלו להיכנס רק מחוסנים או מחלימים, מה שמשאיר את קהל היעד העיקרי שלהם - ילדים - מחוץ לתמונה ● "בשעה שלקניונים ילדים יכולים להיכנס, לאתרי בילוי שחלקם באוויר הפתוח הוחלט שלא"

תאטרון הקאמרי / צילום: כדיה לוי

פתיחת עולם התרבות: תפוסת הקהל בהופעות ובמגרשי הספורט גדלה

שר הבריאות אדלשטיין ושר התרבות טרופר סיכמו על מתווה חדש לפתיחת עולם התרבות, שמגדיל את כמות האנשים שיכולים להיכנס לאולמות ● בנוסף הותר לקיים הופעות בעמידה