גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

24 כרטיסי טיסה לחו"ל ומס על עוגמת נפש: סכסוך העבודה החריג שהסתיים בתקדים מיסויי

ביהמ"ש דחה את טענת צבי ליבושור, מנכ"ל שירביט, כי הפיצויים שקיבל עם פרישתו זכאים למס מופחת ● במסגרת פסק הדין נחשפו חלק מהפיצויים שקיבל מתוך כ-5.6 מיליון שקל שדרש

פסק דין / צילום: Shutterstock
פסק דין / צילום: Shutterstock

צבי ליבושור, מנכ"ל חברת הביטוח שירביט, ישלם מס על פיצויים בהיקף של מעל חצי מיליון שקל שקיבל בעת שעזב את תפקידו כמנכ"ל בשלמה חברה לביטוח. זאת, במסגרת הסכם פשרה שעליו חתם עם שלמה שמלצר המנוח, יו"ר שלמה חברה לביטוח דאז. כך קבע שופט בית המשפט המחוזי מרכז בלוד, שמואל ברנשטיין, שדחה את ערעורו של ליבושור על שומה שהוציא לו פקיד שומה-רחובות ביחס לשנת המס 2014.

המחלוקת בין ליבושור לרשות המסים עסקה בסיווג לצורכי מס של הפיצויים שקיבל על פי הסכם פשרה עליו חתם עם חברת שלמה לאחר סיום העסקתו.

לטענת ליבושור, סכום בגובה של כ-570 אלף שקל ששולם לו על פי ההסכם בגין "פדיון אופציות למניות" הוא תקבול שיש לסווגו כהכנסה הונית (שיעור מס של 25%). זאת, בעוד שלעמדת רשות המסים מדובר בהכנסת עבודה (שיעורי מס על הכנסת עבודה יכולים להגיע ל-45%). 

צביקה ליבושור, מנכ"ל שירביט / צילום: יח"צ

מחלוקת נוספת נגעה באשר לסיווגו של סכום של 50 אלף שקל ששולם לליבושור בגין "עוגמת נפש", שנגרמה לו בשל התמשכות הליכי סיום יחסי עבודה. ליבושור טען כי יש לסווג סכום זה כהכנסה הפטורה ממס, ואילו הרשות טענה כי יש לסווגו כהכנסת עבודה החייבת במס.

במסגרת פסק הדין נחשף גם טפח מתנאי ההעסקה המפנקים והפיצויים הנכבדים של המנהלים הבכירים בחברות הביטוח, כאשר עם עזיבתו את חברת הביטוח שלמה דרש ליבושור פיצוי בגובה של כ-5.6 מיליון שקל.

ליבושור טען כי הוא זכאי לתשלום פדיון חופשה בסך של כ-370 אלף שקל; 3% מהון מניות החברה שכבר הבשילו לפי תוכנית האופציות בשווי כספי של 3.6 מיליון שקל; מענקים שנתיים קבועים מצטברים בסך כולל של לפחות כמיליון שקל; וכן תשלום בעבור בונוסים ו-12 כרטיסי טיסה זוגיים לארה"ב (24 כרטיסים בסך-הכול).

"טונים צורמים"

ליבושר, המשמש כיום כמנכ"ל חברת שירביט ומתמודד עם פרשת הפריצה המפורסמת למאגריה, נמנה עם מקימי חברת הביטוח שלמה ושימש כמנכ"ל החברה עד שנת 2012.
לפני כן כיהן ליבושור כמנכ"ל קבוצת מדנס, הקים וניהל את יורופ אסיסטנס מקבוצת מגדל, ניהל את קבוצת שחר, וכיהן בתפקידים בכירים נוספים.

במרץ 2007 התקשר ליבושור בהסכם העסקה עם חברת הביטוח שלמה, אשר לפיו הוא ישמש כמנכ"ל החברה. בתמורה נקבע בהסכם כי ליבושור יהיה זכאי, בין היתר, למענק שנתי שסכומו יושפע מרווחי החברה באותה שנה, אופציות של החברה, רכב, וארבעה כרטיסי טיסה זוגיים בשנה לארה"ב.

באוקטובר 2012 הסתיימו יחסי העבודה בין ליבושור לבין החברה "בטונים צורמים" (כפי שטען ליבושור בערעור המס שהגיש לבית המשפט המחוזי בת"א), וזמן קצר לאחר מכן הוא שלח ליו"ר הדירקטוריון אז, שלמה שמלצר, מכתב בו דרש את קיום ההתחייבויות על פי חוזה ההעסקה, בגובה של 5.6 מיליון שקל כאמור.


אי תחרות

בתום למעלה משנה של התדיינות נחתם הסכם פשרה בין ליבושור לחברה, שבמסגרתו נקבע שהחברה תשלם לו תשלום בגין פדיון אופציות למניות החברה בגובה של 570 אלף שקל; תשלום בגין התחייבות לסודיות ולאי תחרות בגובה של 696 אלף שקל; תשלום פדיון חופשה של כ-370 אלף שקל; וכן 50 אלף שקל בגין עוגמת נפש.

עוד נקבע בהסכם הפשרה כי החברה תמציא לליבושור או למי מטעמו 12 כרטיסי טיסה זוגיים במחלקת עסקים לארה"ב או ליעדים מקבילים וכן תשתתף בהוצאות שכר טרחת עורכי הדין של המערער בגובה של כ-260 אלף שקל.

בדוח שהגיש ליבושור לפקיד השומה לשנת המס 2014 הוא דיווח על פדיון ואופציות על מניות בסך 1,000 שקל כהכנסת עבודה, על התשלומים בעבור התחייבותו לסודיות ולאי תחרות ועל הפיצוי בגין "פדיון אופציות" בסך 571,000 שקל, דיווח כהכנסה הוניתועל הפיצוי בגין "עוגמת נפש" דיווח כהכנסה הפטורה ממס.

פקיד שומה רחובות לא קיבל את האופן שבו סיווג ליבושור את רכיבי הפיצוי השונים לצרכי מס, ובמסגרת שומה לשנת המס 2014 קבע שיש לסווג את סכום הפיצוי הכולל שקיבל כהכנסת עבודה.

המחלוקת שהגיעה להכרעת ביהמ"ש המחוזי נגעה לבסוף לשתי סוגיות: האחת - לסיווג הפיצוי בגין "פדיון אופציות למניות החברה" בגובה של כ-570 אלף שקל; השנייה - בשאלת סיווג הפיצוי בגין "עוגמת נפש" בגובה של כ-50 אלף שקל.


פיקציה על פיקציה


השופט בורנשטין ציין כי חזקה היא כי סכומים שהתקבלו במסגרת וכתוצאה מיחסי עבודה בין עובד למעביד, דינם כדין הכנסת עבודה, כאשר על ליבושור מוטל נטל כבד לסתור חזקה זו - אך ליבושור לא עמד בנטל הזה.

בורנשטין דחה את טענתו של ליבושור כי נוכח ההבטחה להקצות לו אופציות בהסכם ההעסקה, התמורה שקיבל כוללת מרכיב שהינו "חלף האופציות" שמעולם לא הוקצו, ולכן יש להחיל עליה את המס המופחת "במסלול ההוני". השופט קבע כי אין לחרוג מהכלל לפיו הטבה שמקבל העובד מהמעביד בדמות אופציות למניות יש לסווגה כהכנסת עבודה, וכי קביעה שהפיצוי יתחייב במס ריווח הון, אינה אלא בבחינת "פיקציה על פיקציה" .

גם בנוגע לפיצוי ששולם בגין "עוגמת נפש", חזר השופט לכללים הרגילים והזכיר כי "האופן בו הוגדר התשלום בהסכם שבין הצדדים, אין בו כדי להכריע בשאלת מיסויו, אלא יש לבחון את טיבו האמתי".

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי ליבושור לא תמך את טענתו באשר ל"עוגמת הנפש" בכל ראיה מטעמו, וכי "הרושם המתקבל הוא כי מדובר בתשלום ששולם למערער על רקע טענות אחרות שהיו לו ובקשר לתשלומים אחרים" ו"אינו אלא מסווה להכנסת עבודה וכי הגדרתו ככזה נעשתה מטעמי מס גרידא". 

למנוע "תאונות מס"

לדברי עו"ד (רו"ח) רחלי גוז-לביא, שותפה במחלקת המסים בעמית פולק מטלון ושות', "פסיקה זו מצטרפת לשורה של פסקי דין מהשנים האחרונות ביחס לתגמולים הניתנים לנושאי משרה בסיום העסקתם המתחייבים בסופו של יום בשיעורי מס מקסימליים. נוכח היבטי המס הכבירים שנלווים לתגמולים אלה, יש לתת משקל מוגבר לאופן שבו מנוסחים ההסכמים השונים בהתבסס על מסכת הראייתית, וזאת בכדי למנוע 'תאונות מס' בעתיד".

גוז-לביא מוסיפה כי "לפסק הדין ישנן גם השלכות במקרים נוספים בהם הובטחו לעובד אופציות בהתאם להוראות סעיף 102, ובשל סיבות שונות האופציות לא הוקצו בסופו של יום או לחלופין הוקצו באיחור, והעובדים רוצים להחיל עליהם את הוראות הסעיף, בהתבסס על הראיות שזו אכן הייתה כוונתם".

לדברי מוטי בללתי, שותף מסים בגרוס ושות', "קיימת הלכה עתיקה בדיני מסים כי סיווג סכום הפיצוי לצורכי מס יהא בהתאם 'לפרצה' שאותה הוא נועד לכסות. כך, ככל שמתקבל פיצוי בגין שכר עבודה שלא שולם, הוא יסווג כהכנסת עבודה; ואילו ככל שמתקבל פיצוי בגין הכנסה פסיבית כגון בגין תמורת מכירת נכס, הוא יסווג כרווח הון.

"לכאורה, בהתאם להלכה 'הפיצוי שהולך אחר הפירצה' - בשל רכיב הפיצוי שקיבל ליבושור מהחברה ביחס לאופציות 102 במסלול רווח הון שלא הוענקו לו, ליבושור היה צריך להיות כפוף למס מופחת בשיעור 25%. אבל בית המשפט מסייג את ההלכה הישנה הזאת וקובע כי מאחר שלא התקיימו מספר תנאים טכניים הנדרשים לצורכי עמידה בהוראות סעיף 102 לפקודה, ובכלל זה החברה המקצה ניכתה את סכום הפיצוי כהוצאה בניגוד לקבוע בסעיף 102 במסלול רווח הון, אזי המיסוי של הפיצוי יהא פירותי בשיעור של עד 50%".

בללתי מוסיף כי "צריך להבין שמנקודת מבטה של רשות המסים זה לכאורה אמור להיות משחק סכום אפס, בו רשות המסים ככלל אדישה לסיווג המיסויי: אפשרות אחת היא שהאופציות יתחייבו במס שולי, ואז הפיצוי מותר בניכוי בחברה; ואפשרות אחרת היא שהאופציות יתחייבו במס רווח הון בידי העובד, ואז ההוצאה אינה מותרת בניכוי במישור החברה המקצה.

"יחד עם זאת, לצערי, בעולם המעשה, לא אחת נכנסים שיקולים נוספים שעלולים להשפיע על עמדת פקיד השומה הספציפי, כגון במקרים בהם החברה והעובד נישומים בפקידי שומה שונים, שיקולי התיישנות של שנות מס, שיקולי תשומות ועוד".

עוד כתבות

בקרוב תקנו דירה בבלוקצ'יין / צילום: Shutterstock

לוחצים על "אישור" וקונים דירה: העתיד שמעבר לפינה

לחתום על חוזים, לקבל הצעות למשכנתה, להעביר תשלומים - בקרוב תקנו דירה בבלוקצ'יין ● חדשנות בנדל"ן, פרויקט מיוחד

יוגב קציר משיכון ובינוי (מימין) וסימונה קוני  מ־ ENEL / צילום: גיא נרדי

"הסטארט-אפים בתחום הבנייה עובדים בסביבה קשה. רוב קרנות ההון סיכון מתקשות להבין את השוק"

מעבדת החדשנות INFRALAB המשותפת לשיכון ובינוי ולקונצרן ENEL העולמי, מייצאת סטארט־אפים מהעיר התחתית של חיפה ● חדשנות בנדל"ן, פרויקט מיוחד

פרסומות ישראליות / עיצוב: גלובס

נשים שובבות, גברים בהירים: איך אנחנו נראים מבעד לפרסומות והאם השינוי כבר בפתח

הצצה לפרסומות המשמעותיות שנעשו כאן בעבר מגלה ייצוג חסר ופגום של החברה הישראלית ● החדשות הטובות: מהמעיל של יעל אבקסיס ועד לכביסה של משה פרץ - ניצני המהפכה כבר כאן

9 מיליון / צילום: צילום מסך

למה דווקא קמפיין לדבר משעמם כמו ביטוח הגיע עד ביהמ"ש העליון

הפרסומות של 9 מיליון לסוכן הביטוח שוקה אתגרו גם את עולם הפרסום וגם את עולם המשפט, כששאלו מהם גבולות הסאטירה ועד כמה מותר להגחיך כדי למכור

"25 שנה שואלים אותי מה היה לי מתחת למעיל": יעל אבקסיס ובכירי הענף חוזרים אל הפרסומת שהקדימה את זמנה

מה הסתתר מתחת למעיל של קסטרו: היוצרות של הפרסומת ובכירי הפרסומאים מסבירים מה הפך אותה לאייקונית בזמן אמת - ולפרסומת שנחשבת בעיני רבים עד היום כטובה ביותר שנוצרה בישראל

הסיפורים הבולטים של סוף השבוע / צילום: גלובס

היזם שמחפש עובדים שחושבים קרימינלי והרילוקיישן שהסתבך | הסיפורים הבולטים של הסופ"ש

מה שואלים דב מורן ותמר יסעור בראיונות עבודה ● 25 שנה אחרי: מה הסתתר מתחת למעיל בפרסומת האיקונית של קסטרו ● הבלוגר הכי חם של עולם התעופה ועוד סיפורים בולטים מהסופ"ש

דרך צדדית. מה שנדרש הוא טרקטוריסט וכמה משאיות עם מצע כורכר / צילום: Shutterstock

דרכים פיראטיות: איך להילחם ב"קיצור הדרך" התכנוני

עשרות דרכים בארץ נכבשו ללא היתר וללא תכנון • מה אפשר לעשות אם החלטתם להתנגד לדרך כזו, ומה אומרים בתי המשפט

איילת צרפתי רוזן / צילום: איל יצהר

"בשיא ההצלחה שלי באסם, הד-האנטרית הציעה לי להצטרף לאיידיגיטל - והוקסמתי"

איילת צרפתי רוזן, מנכ"לית איידיגיטל, על התפקיד הקודם במסגרתו המציאה את בייגלה "שטוחים" ועל ההשקה של אייפון 12 בשיא הקורונה ובגשם שוטף

חגיגות חנוכה-כריסטמס בבית שלי

סוזן מזאווי, מנכ"לית "מזאווי פרסומאים", על החגיגה המשותפת של החג הנוצרי והחג היהודי: "מפגש שמסמל עבורי את מציאת המכנה המשותף, החיבור והאנושיות בין השונים" ● מה ישראלי בעיני, פרויקט מיוחד 

הקיבוצים

יו"ר חברת חשמל יפתח רון-טל נזכר בערגה בימי הקיבוץ: "החגים המשותפים וההווי המיוחד לקיבוץ היו אות וסמל לאחדות ישראל, ולניצחון העם היהודי בארצו" ● מה ישראלי בעיני, פרויקט מיוחד 

פרסומאים בוחרים / עיצוב: גלובס

פרסומת הזהב שלי: בכירי הענף בוחרים את הפרסומות הטובות בכל הזמנים

שאלנו 22 פרסומאים ופרסומאיות בכירים מהי הפרסומת הכי טובה, משמעותית, פורצת דרך או מרגשת שנוצרה אי פעם בישראל ● קיבלנו הרבה תשובות מעניינות - ושם של מותג אחד שחזר שוב ושוב ● הדס מגן

אריק איינשטיין

ראשת עיריית אור יהודה ליאת שוחט על הזמר המנוח: "כל שיר שלו מסמל רגע משמעותי בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו" ● מה ישראלי בעיני, פרויקט מיוחד  

העיתון היידי הגדול בעולם מכריז ב־1937 על מסקנות ועדת פיל: "מלוכה יהודית ריבונית" בישראל / צילום: צילום מסך

המלוכה היהודית שכמעט הייתה: מה החמיצה ישראל אילו נולדה לפני 1918

הנסיך פיליפ והמלך עבדאללה הזכירו לנו מה גדול ההבדל בין מלוכות אירופיות למלוכות מזרח תיכוניות

סיירת אגוז

נחשון קיויתי, בעלי ב.ס.ר הנדסה ופיתוח, אימץ את סיירת אגוז: "ללוות את הלוחמים במשך שלוש שנות שירות מאתגר וקשה, נותן ראייה אחרת" ● מה ישראלי בעיני, פרויקט מיוחד 

החברים שלי

יעל שרר, מנהלת הלובי למלחמה באלימות מינית, על כוחה של חברות: "מסביב מדברים על שסע ופילוג ורואים תהום פעורה, אבל אני בוחרת לראות גשר" ● מה ישראלי בעיני, פרויקט מיוחד 

זיו שילון קמפיין / צילום: אורי כרמי

פנייה אישית לגיבור ישראל זיו שילון: אל תשתף פעולה עם היח"צ של השר גנץ

יש כבר דו"ח רציני של האלוף איל בן ראובן בנושא נכי צה"ל ויש שר במשרה מלאה במשרד הביטחון, מיכה ביטון, שלומד את הנושא כבר כמה שנים ומכיר אותו לעומק ● להם ולכל מי שעוסק בתחום ברור מאוד מה נדרש לעשות

משה פרץ לסנו / צילום: צילום מסך

ואז הגיע משה פרץ: מה למדנו על גבריות מפרסומות לאבקת כביסה

80 שנה מפרידות בין המודעה שהבטיחה "גם לבנייך כשלג ילבינו" לבין הקמפיין שבו משה פרץ מסלסל "ילדים זה כביסה" ● מה זה אומר עלינו שכך השתנו הדימויים?

מטבע דוגקוין / אילוסטרציה: Shutterstock, mk1one

למי קראתם בדיחה? המטבע האהוב על אלון מאסק סוגר שבוע חלומי עם עלייה של מעל 420%

דוג'קוין, מטבע קריפטו שנולד כבדיחה, הוא כעת אחד מ-10 המטבעות המובילים עם שווי שוק של כ-41 מיליארד דולר - לא מעט בזכות תמיכתם של שני מיליארדרים ומובילי דעה, אלון מאסק ומארק קובן

חנות של רשת גיימסטופ / צילום: Shutterstock

רכבת ההרים במניית גיימסטופ תחזור? הדילמה של המשקיע שהתחיל את הסערה

קית' גייל בן ה-34 החל את הסערה במניית רשת משחקי המחשב גיימסטופ, עשה הון ואז הפך מוקד לביקורת קשה ● היום תיפקע כמות גדולה של אופציות שקנה במחיר מצחיק וההחלטה האם לממש או לא מחזירה אותנו לאחת הפרשות המסעירות של השנים האחרונות בוול סטריט

מנהלים בארה"ב / צילום: Shutterstock

כך הסתבך הרילוקיישן שלי לארה"ב: מנהלים מספרים על הקושי להסתדר במציאות האמריקאית העכשווית

צורית גילתה שעובדיה חותמים על עצומה נגדה, רועי לא מעז לפתוח את הפה מול הסטודנטים שלו, וטלי למדה על בשרה למה צריך ללמוד היסטוריה אמריקאית ● מנהלים ישראלים עושים רילוקיישן ובטוחים שזה יהיה פשוט ● אבל בזירה הפוליטית-חברתית של היום, חוסר רגישות יכול לעלות ביוקר