גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ועדת ההוצאות הישירות - מה יקרה אם התיאוריה תהפוך לפרקטיקה

בטור הקודם עסקנו בליקויים, להשקפתנו, בדוח הוועדה לבחינת ההוצאות הישירות בחסכונות הפנסיוניים ● הפעם נדון בנזקים הפוטנציאליים הצפויים מיישום הדוח, ונספק כמה המלצות שיוכלו להשיג את הדבר היחיד שבאמת חשוב בחיסכון הפנסיוני - תשואות גבוהות יותר בסיכון נמוך יותר ● כתבה שנייה משתיים

פרופ' ישי יפה, ראש הוועדה לבחינת ההוצאות הישירות בחסכונות הפנסיוניים / צילום: בן יוסטר
פרופ' ישי יפה, ראש הוועדה לבחינת ההוצאות הישירות בחסכונות הפנסיוניים / צילום: בן יוסטר

בתחילת השבוע עסקנו בדוח הוועדה לבחינת ההוצאות הישירות בחסכונות הפנסיוניים. הראינו שמסד הנתונים שעליו הסתמכה הוועדה מוטה למדדים מסוימים שהניבו תשואה גבוהה, ומבוסס על העשור האחרון בלבד, שבו התשואות בשוק המניות והאג"ח הסחירות היו חריגות בגובהן. הצגנו גם מחקרים שלפיהם קרנות ההשקעה הפרטיות מכות את השווקים הסחירים.

כמו כן, הראינו שבמדינות המפותחות בעולם קרנות הפנסיה מקצות לנכסים אלטרנטיביים כ-25% מנכסיהן, בניגוד מוחלט להמלצות הוועדה, בעוד שבישראל כ-6% בלבד.

כעת, נפנה לדון באתגרים בניהול כספי הפנסיה בישראל, שהמלצות הוועדה מאיימות להעצים.

סחירות ופסיביות - חרב פיפיות

כאמור, אחת מהמלצות הוועדה, בראשותו של פרופ' ישי יפה, הייתה מעבר למסלולים פסיביים סחירים. ברם, המלצה זו מתעלמת מכך שריכוז כלל ההשקעות במדדים סחירים יחשוף את העמיתים לתנודתיות עצומה ולתשואת שליליות עמוקות בעתות משבר.

ההמלצה אינה תואמת את הדרישה הרגולטורית לפרסום תשואות ברמה החודשית, שבעצמה אינה הולמת ניהול ארוך-טווח של חסכונות פנסיוניים וחושפת גופים המציגים תשואות-חסר קצרות טווח לפדיונות.

לכן, בתקופות משבר, כאשר השווקים הסחירים יורדים בעוצמה, הדבר עלול להוביל חוסכים במסלולים סחירים פסיביים להחלטות פזיזות ושגויות בדבר פדיונות כספים או העברת מסלולים מנייתיים לסולידיים, תוך קיבוע הפסדים ואף אובדן הטבות מס.

לא בכדי רואים מנהלי ההשקעות בהשקעות האלטרנטיביות הלא-סחירות בתיק רכיב קריטי הממתן תנודתיות.

הוועדה התעלמה מכך שכבר כיום קיימים מסלולי פנסיה עוקבי מדד, אך הציבור אינו נוהר אליהם, בין היתר מאחר שהתשואות בהם נמוכות מאלו שבקרנות המנוהלות. להמחשה, הפניקס מפעילה מסלול פנסיה פסיבי העוקב אחר מדדי מניות בחו"ל, שהתשואה השנתית הממוצעת שלו בחמש השנים האחרונות עומדת על כ-8%, לעומת כ-11% במסלול המנייתי המנוהל.

יתרה מכך, ריכוז השקעות פנסיוניות במדדי שוק סחירים יחשוף את החוסכים לפנסיה להפסדים, עקב ניצול עיוותים בידי שחקנים אקטיביים, כגון במועדי עדכון מדדים. זאת במיוחד במדדי מניות קטנים יחסית ביחס לתיקי הפנסיה, כגון מדדי הבורסה בת"א, שכבר כיום המוסדיים מתקשים לפעול בהם.

מענה לאתגרי המוסדיים

האתגר הגדול ביותר העומד לפתח המוסדיים כיום הוא עצם היכולת להשקיע את כספי החוסכים בתשואה ראויה לסיכון.

האתגר נובע מכך שהיקף הנכסים המנוהלים על-ידי המוסדיים עומד על 2.5 טריליון שקל וצומח בכ-10% בשנה. כתוצאה, נדרשת השקעת סכומים אדירים באופן שוטף, בתנאי שוק מאתגרים של ריביות אפסיות ושוקי מניות מנופחים, תוך התמודדות עם המגבלות על תשלום דמי ניהול למנהלי השקעות מתמחים.

שוק ההון בישראל צר מלהכיל היקפים אלה. לכן, המוסדיים נדרשים להגדיל את השקעותיהם בחו"ל. לא מדובר רק בפיזור סיכונים לשווקים הגלובליים. בהתאם, שיעור החשיפה להשקעות בחו"ל גדל מכ-6.8% בסוף 2008 לכ-34.5% מהתיקים בממוצע, וצפוי להמשיך לצמוח מהותית.

ואולם, למנהלי ההשקעות בגופים המוסדיים בישראל אין התמחות ספציפית בשווקים הגלובליים, ובוודאי לא בניהול השקעות מורכבות בתחומים האלטרנטיביים, כגון תשתיות, אשראי פרטי ופרייבט אקוויטי, הדורשים התמחות ספציפית.

מכאן בדיוק נובע הצורך להשקיע באמצעות קרנות פרטיות מתמחות, כדי לקבל גישה לשווקים האלטרנטיביים ולהניב תשואות עודפות ברמות סיכון נמוכות ולפזר סיכונים.

 

תופעות שליליות

סוגיה נוספת שאליה הוועדה לא התייחסה לגופו של עניין היא תופעות שליליות בניהול ההשקעות הנובעות ממגבלת ההוצאות הישירות.

ראשית, בשל מגבלת ההוצאות הישירות, במרבית הגופים מוגדרת תשואת-יעד גבוהה כתנאי סף להשקעה בקרנות פרטיות ולתשלום דמי ניהול.

לכן, ניטלים סיכונים גבוהים יחסית לצד ויתור על השקעות ראויות הנושאות תשואות נמוכות יותר, אך מסוכנות פחות. כך למשל, קרנות אשראי פרטיות המניבות תשואות גבוהות יקבלו עדיפות על פני קרנות סולידיות, גם אם האחרונות עדיפות בראי תשואה ביחס לסיכון. נוסף על כך, כספים רבים מופנים לשוק האג"ח הסחיר בתשואות אפסיות, במקום להשקיע בקרנות אשראי פרטיות המניבות תשואות גבוהות יותר ובפחות תנודתיות, בשל היעדר אפשרות לשלם דמי ניהול.

שנית, ישנם גופים המשקיעים בנכסים אלטרנטיביים בדרכים חליפיות להשקעה בקרנות, כגון בעסקאות ישירות, כדי לצמצם דמי ניהול, אבל סופגים את העלויות במקום אחר, לדוגמא בהעלאת מחירי הכניסה לעסקה.

דוגמה בעייתית נוספת היא הפחתת דמי ניהול, כנגד הגדלת דמי הצלחה למנהל הקרן והגדרת יעדי תשואה נמוכים יותר לתשלום דמי ההצלחה. זאת מאחר שבשונה מדמי ניהול, דמי הצלחה אינם נספרים בהוצאות הישירות. כתוצאה מכל אלו, נפגעת התשואה נטו לעמיתים.

המלצות לעתיד

המסקנה היא שראוי לקדש את השורה התחתונה של התשואות נטו לעמיתים, ולא את שורת ההוצאות. לכן, לדעתנו הפתרון הראוי הוא לאפשר לגופים המוסדיים להימדד לפי התשואות נטו שהם מפיקים לעמיתים, לאחר דמי הניהול וההוצאות הישירות.

אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר. לכן, נחוץ להטיל משטר גילוי רחב, שבמסגרתו יפורסמו לצד דמי הניהול בנפרד גם ההוצאות הישירות שנגבו בפועל, וכן מדיניות הוצאות ישירות ותחזית לעתיד. כלומר, בניגוד להמלצת הוועדה לכלול את ההוצאות הישירות בדמי הניהול וכך לתמרץ את הפחתתן, ראוי דווקא להפרידן ולהשקיפן.

כמו כן, נדרש להעלות את מגבלת ההוצאות הישירות משמעותית, במטרה להגדיל את היקף ההשקעות האלטרנטיביות בתיקים ולהתקרב לממוצע העולמי. יש לבצע את ההעלאה באופן מדורג, תוך כיול המגבלה למול צורכי ההשקעה.

נוסף על כך, ראוי ליצור תמריץ להשיא תשואות באמצעות ההוצאות הישירות. לשם כך, ניתן להוסיף גילוי בדבר התשואות שהניבו ההשקעות נושאות דמי הניהול החיצוניים, ביחס לתשואת המסלול הכוללת או ביחס לבנצ'מרק.

כך ניתן למנף את הלחץ התחרותי המופעל על המוסדיים להניב תשואות גבוהות ככל הניתן, שממילא גורם להם לחלוב כל טיפת תשואה ולהתמקח על כל הנחה והטבה אפשרית.

להערכתנו, המלצותינו יאפשרו ניהול השקעות פנסיוניות משופר, שיניב לחוסכים תשואות גבוהות יותר בסיכון נמוך יותר. בחיסכון פנסיוני, זה הדבר היחיד שחשוב באמת.

הכותבים הם מנכ"ל וייעוץ בחברת הייעוץ הפיננסי Complex. הגורמים בטור זה עשויים להשקיע בניירות ערך או מכשירים, לרבות אלה המוזכרים בו. יצוין כי Complex מייעצת למנהלי נכסים גלובליים, הפעילים בישראל גם בתחום ההשקעות האלטרנטיביות. האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

עוד כתבות

הבניין שגוגל צפויה לרכוש. ייפתח מחדש ב-2023 / צילום: Shutterstock, Warren Eisenberg

גוגל תרכוש בניין משרדים בניו יורק תמורת 2.1 מיליארד דולר

מדובר בעסקה הגדולה ביותר בתחום המשרדים בארה"ב מאז שהחלה המגפה ● בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי גוגל כבר שוכרת את הבניין, והיא צפויה לרכוש אותו ברבעון הראשון של 2022 ● שטח הבניין הוא יותר מ-120 אלף מ"ר

אביגדור ליברמן, שר האוצר / צילום: איל יצהר

האוצר מקדם חוק: סרבתם להתחסן ופוטרתם? לא תהיו זכאים לדמי אבטלה במשך 90 יום

רגע לפני כניסת חג סוכות, הפיץ משרד האוצר תזכיר חוק, שקובע כי עובד אשר פוטר או התפטר עקב סירובו להתחסן או להיבדק יהיה זכאי לדמי אבטלה רק לאחר 90 יום בדומה למי שהתפטר ● התזכיר פתוח להערות הציבור עד ליום שלישי הבא בלבד

ענקית הנדל''ן הסינית אוורגרנד (Evergrande) צונחת בכ-11% / צילום: Reuters

גדולה מדי כדי ליפול? הסיפור של ענקית הנדל"ן הסינית שהכניסה את השווקים בעולם למערבולת

אוורגרנד הסינית נמצאת על סף חדלות פירעון בשל חובות ענק בגובה של כ-300 מיליארד דולר, מה שיוצר אפקט דומינו שמשפיע על השווקים הגדולים בעולם ● החברה מעסיקה באופן ישיר כ-200 אלף עובדים ומחזיקה ביותר מ-1,300 פרויקטי נדל"ן ביותר מ-280 ערים בסין ● מהן הסיבות למצוקות החברה?

טיימס סקוור,  31 בדצמבר 2020

פרופ' אדם טוז כתב את ההיסטוריה של הקורונה עוד לפני שהמגפה נגמרה

ההיסטוריון הכלכלי הנודע אדם טוז כתב את ההיסטוריה של הקורונה עוד לפני שהמגפה נגמרה - ומזהיר שאנחנו לא ערוכים למשבר הבא ● בראיון לגלובס הוא מסביר איך גילינו שאפשר לעשות יותר משחשבנו ולמה כדאי שהעולם יהיה קצת יותר ישראלי

בורסת נאסד''ק , ניו יורק / צילום: יח''צ

וול סטריט נצבעה אדום; הדאו בירידה היומית החדה ביותר מאז אוקטובר 2020, הביטקוין צנח ב-8%

חברות התעופה רשמו עליות לאחר שהבית הלבן אמר כי טסים בטיסות בינלאומיות שחוסנו בחיסון נגד קורונה יזכו להקלות במגבלות ● היום לא התקיים מסחר במרבית מדינות אסיה בשל חגים שונים במדינות ● בורסות אירופה נצבעו אדום ● בורסת הונג קונג ננעלה בירידת שערים של 3.3% ● הביטקוין צנח בכ-7.8%, ונסחר ברמה של 43,864 דולר

טיולים לעצלנים

לא ממש טרק, אבל גם לא רק סלפי וחתכנו: 5 מסלולים לעצלנים שבינינו

לא רק לשביליסטים וחובבי טרקים מגיע ליהנות מטבע ונופים. לפעמים, כשרק רוצים לטעום קצת נוף ואוויר צח ולא לצאת למסע כומתה, אין כמו טיול קצר ● חמישה מסלולים שמתאימים גם כשאין זמן, כשסתם מתעצלים ובעיקר אם יש בחבורה זאטוטים

דוג'קוין. העתק של העתק / צילום: Shutterstock, Jiri Hera

חיקויים לדוג'קוין? הקרב על הסימן המסחרי של המטבע שנהגה כבדיחה ושווה מיליארדים מתפרץ

המטבע הדיגיטלי שנועד להיות חסר ערך הגיח למרכז הבמה השנה בעזרתו של אלון מאסק. כעת ניטש קרב לגבי שמו

פרויקט של אוורגרנד בבנייה בסין / צילום: Reuters, Carlos Garcia Rawlins

הממשלה תתערב? חברת הנדל"ן הסינית הקורסת מנסה לצאת מהבוץ

יו"ר חברת הנדל"ן הסינית אוורגרנד, שהכניסה את שווקי העולם לסחרור, שיגר מכתב לעובדים בו הוא מוסר כי החברה בטוחה ש"היא תצא מהרגע הכי חשוך שלה" ללא פירוט בנוגע למהלכיה בעתיד הקרוב ● בינתיים עיני המשקיעים נשואות לממשלת סין בתקווה לחילוץ

יאיר נתניהו / צילום: שלומי יוסף

מחיר הדחייה: יאיר נתניהו שילם 310 אלף שקל לעורך וואלה לשעבר - ואז גילה שהסכום תפח

בית המשפט המחוזי דחה את בקשת נתניהו לעכב את פסק דינו של בית המשפט השלום, וחייב אותו לשלם מיידית לאבי אלקלעי את הפיצוי שנפסק לטובתו במסגרת תביעת הדיבה שהגיש נגדו ● יאיר נתניהו טען כי לא קיבל את התביעה, אולם השופטת לא קיבלה את הטיעון והחליטה להותיר את פסק הדין על כנו, ואף לחייבו בהוצאות משפט נוספות בסכום של כ-30 אלף שקל

משרדי אוורגרנד בשנזן, סין / צילום: Shutterstock, hxdbzxy

מה חושבת שקד על שכר הדירה והנדל"ן הסיני שמדאיג את השווקים: הסיפורים הבולטים של החג

"שיטת הסלאמי, שבה משווקים כל פעם מעט דירות, היא רעה וגורמת למחירים מופקעים", אומרת השרה איילת שקד בריאיון לגלובס ● מה הסיכוי שהממשל בסין יתערב ויעזור בחילוצה של ענקית הנדל"ן אוורגרנד? ● שדה הקרב החדש של ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות ועוד ארבעה סיפורים מהחג

שרת הפנים איילת שקד / צילום: שלומי יוסף

"אני מתנגדת לפיקוח על שכר דירה. בניגוד לאירופה, פה יש תרבות של קנייה. ככה זה"

שרת הפנים איילת שקד מודה כי אין טעם לדבר על ירידת מחירים אלא על ייצוב, ומצהירה כי תקים שבעה יישובים חדשים בנגב ובגולן ותשחרר סמכויות לרשויות ולוועדות מקומיות ● האם היא תצליח בריסון שוק הנדל"ן, במקום שקודמיה נכשלו?

''הבית הרזה'' בבוסטון / צילום: Associated Press, Elise Amendola

הבית הצר ביותר בבוסטון נמכר ב-1.25 מיליון דולר

הבית ברוחב של כשני מטרים, בעל ארבעה קומות והוא נבנה בסוף המאה ה-19 ● המבנה הייחודי הוא אטרקציה תיירותית מפורסמת בעיר

נמל שנזן. אחד מחמשת הנמלים הגדולים בעולם מבחינת נפח המכולות / צילום: Shutterstock, Alexey Lesik

מחיר התובלה הימית עלה ב-776% בתוך פחות משנתיים: כך זה ישפיע על הכיס שלנו

עלויות השינוע בכל העולם ממשיכות לעלות: בתחילת השנה מקום במכולה סטנדרטית מסין לאזור הים התיכון עלה פחות מ-6,000 דולר. היום המחיר הוא יותר מכפליים ● חברות הספנות מרוויחות מהזינוק בביקוש לשירותיהן, ואנחנו צפויים לשלם עוד יותר

לשכת תעסוקה ת''א / צילום: שירות תעסוקה

המגזר העסקי לליברמן: לפתוח במבצע נרחב של הכשרות מקצועיות

נשיאות המגזר העסקי פנתה הערב לשר האוצר אביגדור ליברמן והתריעה: "תופעה מדאיגה: למרות שמספר המשרות הפנויות עומד על כ-135 אלף משרות (זהו שיא של כל הזמנים) לאחר פתיחת המשק, רמת האבטלה יורדת בקצב איטי"

מפגינים נגד החובה להתחסן בקליפורניה,  אוגוסט 2021 / צילום: Associated Press, Rich Pedroncelli

ההיסטוריה הארוכה של חובת ההתחסנות באמריקה

מגפת הקורונה החייתה את השיח הציבורי על חירויות הפרט מול בריאות הציבור, שהחל כבר בזמנים קולוניאליים

משרדי הוט / צילום: מץ 76

הוט מתנצלת ומציעה חבילות גלישה חינם לדיירים שנאלצים להתפנות

בעקבות הביקורת על כך שהוט דרשה להחזיר לה ציוד שהשכירה לדיירים שנאלצים להתפנות מבניינים בסכנת קריסה בחולון ובמקומות נוספים, החברה מיהרה לקחת אחריות

אלון מאסק / צילום: Shutterstock

בית עם בריכה, במחיר דירת 3 חדרים בסן פרנסיסקו: ההייטקיסטים הישראלים נוהרים לאוסטין. אלון מאסק כבר שם

הקהילה הישראלית באוסטין טקסס צמחה פי שלושה בשנתיים האחרונות, כשמרבית המצטרפים הם הייטקיסטים שהעדיפו אותה על פני עמק הסיליקון  הנהירה של אנשי טכנולוגיה - אמריקאים וישראלים - לאוסטין, מתרחשת בשל יוקר מחיה נמוך וחיים שוקקים, ללא מגבלות קורונה ● אפילו טסלה ואלון מאסק כבר שם ● האזינו 

איך משפרים את חווית הלקוח? / איור: גיל ג'יבלי

בעידן הדיגיטלי, שיפור חוויית הלקוח מטריד את אנשי השיווק הרבה יותר

הקורונה האיצה את השימוש של סמנכ"לי השיווק בכלים חדשניים, כולל בינה מלאכותית, כך עולה מסקר עולמי חדש שערכה סיילספורס ● מה הכי מטריד אותם בעידן הנוכחי, באיזה ערוץ שיווקי הם מתמקדים, ולמה הם משקיעים הכי הרבה אנרגיה במידע ונתונים על הלקוחות

עיר הנמל הצרפתית ברסט / צילום: Shutterstock, Christian Musat

האירופים מצאו לאן לברוח ממשבר האקלים וזה יצר בום נדל"ני

שוק הנדל"ן למגורים באזורים הכפריים באירופה, במיוחד אלה הקרובים לים, מתפוצץ בזכות נהירה מהערים הגדולות ומחירי הבתים מטפסים ● הצפיפות, מיעוט השטחים הפתוחים וגלי החום של השנים האחרונות מבריחים את האירופים לכפר לא פחות ממגבלות הקורונה על הערים הגדולות

מי יכול להיות הייטקיסט

חולמים על משרה בהייטק? אלה חמשת המכשולים שתצטרכו לדלג מעליהם

אם נדמה לכם שכולם פתאום עוברים להייטק, אתם כנראה טועים ● לרבים הדרך למשרה מאתגרת בשכר דמיוני רצופה משוכות שצריך לדלג מעליהן: מחוסר ניסיון ועד קושי לדבר באנגלית ● בדקנו עם מגייסים ומנהלים מה הם באמת מחפשים ומה צריך לעשות כדי להכניס רגל בדלת של התעשייה