גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הבעת דעה אינה דיבה

משה פייגלין, מייסד תנועת "זו ארצנו", תבע לדין את העתונאי חיים הנגבי שכתב עליו בטורו בעיתון "מעריב": "והנה, האיש הזה מקלס את הנאציזם ומרומם את היטלר וחבריו מחרישים" * התביעה נדחתה בטענה כי קיומה של יריבות פוליטית בין השניים אין בה כשלעצמה לבסס ראיה על זדוניות הפרסום

לשיח המקובל בציבור הישראלי יש יחוד משלו: כל דכפין יאמר על חברו מה שרק יעלה על דל שפתיו. יאמר אדם על זולתו "גנב", "פושע", "רועה זונות" ואין מתרגשים, אולם נושא אחד הוא בבחינת חריג ויוצא מן הכלל: נאצי, פשיסט, היטלר. על אלה ונגזריהם אין עוברים בשתיקה. אך גם בהקשר זה לא תמיד מגיעים הדברים לכלל עוולה על פי חוק איסור לשון הרע. הכל תלוי בנסיבות האמירה, בהקשרה ובזיקתה לטענות ההגנה שבחוק, כפי שנימקה בהרחבה סגנית הנשיא רחל ברקאי, בת"א 1637/96: התובע משה פייגלין (עו"ד אליקים העצני) כנגד חיים הנגבי (עו"ד אביגדור פלדמן) בפסק דין שניתן על ידה ביום 16.5.99, בבית משפט השלום בקרית גת.

משה פייגלין, מייסד תנועת "זו ארצנו", תבע לדין את העתונאי חיים הנגבי. ראשית המעשה בראיון עם התובע שערכה עמו העתונאית עדה אושפיז ופורסם ב"הארץ".

ראיון זה כלל גם את הבעת דעתה של הכותבת על התובע:

"מבט עולמו של משה פייגלין, מייסד "זו ארצנו" שהשבוע הוגש נגד מנהיגיה כתב אישום על המרדה, שופך אור על צמיחתו של פאשיזם דתי צעיר, מוגבל ובוטה מקודמו, שאינו בוחל בפוליטיקלי קורקט פרטי משלו".

בהתבסס על ראיון זה, פרסם הנתבע, העתונאי הנגבי, בטור הפובליציסטי, מדור "דעות", של העיתון "מעריב", מאמר תחת הכותרת "תורת משה (פייגלין)" ובו תוקף בחריפות את השקפת עולמו של פייגלין, ובין היתר כתב על פייגלין:

"והנה, האיש הזה מקלס את הנאציזם ומרומם את היטלר וחבריו מחרישים".

את חומרת הפגיעה ביקש התובע לייחס לשימוש שעשה הנתבע במילים "לרומם" ו"לקלס" שהן מילות שבח והלל מן העילאיות ביותר מתפילת שחרית לשבת ויום טוב, בה מהלל ומשבח המאמין את אלוהים באומרו "שכן חובת כל היצורים, לפניך ה' אלוהינו, ואלוהי אבותינו, להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר, לברך לעלה ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך".

לטענת התובע, היה במסקנת הנתבע במאמר, המייחסת לתובע רימום וקילוס הנאציזם, משום לשן הרע על פי הגדרתו בחוק לשון הרע וכי בנסיבות העניין לא קמה לנתבע הגנת תום הלב בהבעת דעה, הקבועה בחוק, ועל כן היווה הפרסום עוולה אזרחית שבגינה זכאי התובע לפיצוי כספי.

הנתבע, ביקש לחסות תחת הגנת תום הלב בהבעת דעה - הגנה, הקבועה בסעיף 15 (4) לחוק, הקובע כי:

"במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלו:

(1)...

(4) הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי או ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לעניין ציבורי, או על אופיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה והם נתגלו באותה התנהגות".

השאלות שהיו שנויות במחלוקת בין בעלי הדין היו אלה:

א. האם הניח הנתבע תשתית עובדתית מספקת להבעת הדעה.

ב. סבירות מסקנתו של הנתבע.

ג. האם יהנה הנתבע מהגנת תום הלב והסבירות על פי סעיפים 15-16 לחוק, או שמא יש לייחס לו כוונת זדון וחוסר תום לב בפרסום.

על אופן הבעת דעה, נקבע לא אחת כי זו אינה חייבת להיות נכונה אלא, שעל המפרסם לגלות את העובדות עליהן מתבססת דעתו תוך הפרדה ברורה בין העובדות למסקנות. בדרך זו תינתן לקורא האפשרות לשפוט את המסקנה על סמך העובדות והנפגע יהיה חייב להשלים עם המסקנה שהסיק המפרסם אף אם איננה נכונה.

(ראה גם בע"א 253/89 הוצאת מודיעין בע"מ ואח' נ. ספירו פ"ד מו(3) 48). ברקאי פסקה כי התובע הניח תשתית עובדתית מספקת להבעת הדעה.

התנאי הנוסף, לבחינת תום הלב בהבעת הדעה, נגע ליחס שבין הבעת הדעה לבין העובדות שעליהן היא מסתמכת. אין כל הצדקה להחלת ההגנה על פרסום שבו נטען דבר מה שאין ניתן להסיקו באופן סביר מעובדות האמת עליו הוא מסתמך. סבירות הדעה המובעת היא תנאי עצמאי והכרחי לתחולת ההגנה של הבעת הדעה (ראה ע"א 831/86 מאור נ. מיכאלי פ"ד מד(1) 762, 774-775).

הסבירות המתבקשת כאן אין פירושה כי השקפתה, המובעת בפרסום, חייבת להיות המסקנה הבלעדית, האחת והיחידה, אותה ניתן להסיק מן הנסיבות בדרך ההגיון הצרוף. ההוראה בדבר אי חריגה מתחום הסביר אין משמעותה כי כדי שהפרסום יהיה מוגן עליו להביא רק אותה גרסה מבין מספר גרסאות, אשר אותה מבכר בית המשפט בשל היותה ההגיונית ביותר...

"אין בית המשפט יכול לכפות טעמו והגיונו הוא על המפרסם, אלא עליו להותיר מקום להבעות דעת תקיפות".

למעשה מתנים המבחנים המקובלים את תחולת ההגנה גם בקיומו של יחס גומלין מספיק בין הדעה לבין העובדות שעליהן היא מסתמכת. (לא ייתכן, דרך דוגמא, לתאר אדם כגנב וכשודד מעל דפי העיתון רק בשל איחור של מספר ימים בתשלום).

נפסק כי משהקפיד הנתבע על פרסום סביר, על כל המשתמע מכך, נשא הוא בנטל השכנוע המעמיד לצידו את חזקת תום הלב, במסגרת ההגנה שבהבעת דעה או דבר ביקורת על דעותיו ואמירותיו של איש ציבור, ובמקרה הנדון איש ציבור אשר הציג את עמדותיו ודעותיו בנושאים העומדים בלב הוויכוח הציבורי בישראל.

ב"כ התובע הרבה במאמצים כדי להוכיח כי הנתבע עשה את הפרסום בכוונה לפגוע בתובע במידה שהינה מעבר לסביר, בזדון ומתוך מניעים אישיים, בשל הפערים בהשקפות הפוליטיות שלהם.

את זאת מעגן התובע באלו:

ראשית, לטענתו, ניתן ללמוד מתשובותיו המתחמקות של הנתבע בחקירתו הנגדית על ניסיונו להסתיר את כוונתו האמיתית להציג את התובע כמנהיג תנועה פוליטית קיצונית. לדעת התובע, ידע הנתבע היטב כי התובע אינו מצדד בנאציזם ובהיטלר מנהיגו. אלא, "תוהה" על קנקנם בלבד. בכל זאת, בחר הנתבע להצביע עליו כמקלס ומרומם את הנאציזם ואת היטלר. לשון אחר, הנתבע לא האמין בנכונות הפרסום.

אכן, מניעיו של המפרסם עשויים ללמד על תום ליבו בכל שזה נדרש לגבי ההגנות שבסעיף 15 לחוק. עשיית פרסום מתוך מניעים טהורים תהווה אינדיקציה לקיומו של תום לב (ראה ע"א 4/95 צור נ' הוכברג ואח' פ"ד לב(3) 251, 257) בעוד שעשיית הפרסום מתוך מטרה לפגוע בנפגע בזדון תלמד על היעדרן (ראה ע"א 282/57, 298 סנדרס נ' לוי אולמן וערעור שכנגד, פ"ד יג 787, 799).

ממסכת הראיות עלה כי בין התובע לנתבע פעורה תהום מבחינת עמדותיהם והשקפותיהם הפוליטיות והאידיאולוגיות, זה מימין וזה משמאל.

יריבות פוליטית ואידיאולוגית אין בה כל רע כל עוד אינה מגעת לכדי פגיעה בשמו הטוב של אדם או לכדי איבוד צלם אנוש. שכן, אין לעקור אדם ממחשבותיו ומדעותיו, ואך טבעי הוא שביקורת כלפי איש ציבור תופנה מצד אלו המתנגדים לדעותיו.

אך אין לומר כי כל השקפת עולם מגובשת נגועה באלמנטים של זדון או חוסר תום לב.

נפסק, כי התובע לא הרים את נטל השכנוע המוטל עליו להראות כי הנתבע עשה את הפרסום בכוונת זדון. קיומה של יריבות פוליטית בין השניים והיותם מגובשים בדעותיהם והשקפת עולמם אין בה כשלעצמה לבסס ראיה על זדוניות הפרסום.

ביקורתו של הנתבע מופנית כלפי כל מי שמשבץ דבר שבח והתפעלות מהמשטר הנאצי וכלפי כל מי שמייחס צדדים חיוביים למשטר הנאצי, אשר הקדיש עצמו לחיסול שיטתי של תרבויות עמים.

בדברי התובע כפי שפורסמו בראיון נכללו גם דברי הסתייגות חריפים ביותר מן הנאציזם והיטלר. ביקורתו של הנתבע התייחסה לדברי התובע, לצד שנאתו והסתייגותו מן הנאציזם, גם התפעלות ממנו, והתפעלות זו היא אשר הניעה אותו להתריע, להזהיר ולכוון זרקור חסר חמלה כלפי התובע.

הנתבע העיד על עצמו, כי הוא סולד משהייה במחיצתם של אנשים המחזיקים בדעות הקרובות לזו של התובע ומשתדל להתרחק ואף לא להידבר עימם. אך בין זה לבין כוונת זדון בפרסום עצמו, רב המרחק והתובע לא הראה בפני כי הנתבע התנכל לתובע או אף כי הביע עליו דעתו בעבר.

בנסיבות אלו כפות המאזניים לא רק שאינן מאוזנות, אלא שהסברה כי הזדון לא היה נר לרגליו של הנתבע, בעת הפרסום , מתיישבת יותר עם הראיות שהובאו בפני מאשר הסברה לה מכוון התובע במסגרת סעיף 16(ב)(3) לחוק.

רחל ברקאי דחתה איפוא, את התביעה וחייבה את התובע בהוצאות בסך 10,000 שקל.

חרות הביטוי נחשבת זכות יסוד בעלת מעמד חוקתי בשיטת המשפט שלנו. יש ויכוח פוסקים, אם זו זכות שאינה כתובה "עלי ספר" (כפי שהיה בפסק הדין הידוע בפרשת "קול העם", אשר בשעתו לא נחשב לפורץ דרך, אך לימים הפך לאחד החשובים שבפסקי הדין של בית המשפט העליון) או כי זכות זו נגזרת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו (כפי שסובר הנשיא אהרון ברק).

כל הזכויות שמורות לחברת רת"ק בע"מ פקס: 03-7523311 טל': 03-7523310)

עוד כתבות

וול סטריט IBM /  צילום: Reuters, Brendan McDermid

מבול דוחות בוול סטריט; טבע צונחת מתחת ל-8 דולרים

המדדים נסחרים ביציבות ● מורגן סטנלי היכה את התחזיות ב-9 סנט למניה ● פיליפ מוריס רשמה רווח למניה של 1.46 דולרים - מעל לתחזיות ● אפל זוכה להעלאת המלצה מצד ריימונד שתולה ציפיות בדגם העתידי 5G ● לאחר הדוחות: איביי מזנקת, ונטפליקס צונחת לאחר שאכזבה במספר תוספת המשתמשים ברבעון

שלי תשובה/ צילום: אלמוג סוגבקר

"אם המדינה לא תשנה גישה ותתחיל להשקיע בעצמה בתשתיות התקשורת הפער מהעולם רק יגדל"

שלי תשובה, מוביל מגזר הטכנולוגיה בדלויט ישראל, מודאג מאוד ממצב התשתיות בענף התקשורת בארץ: "אנחנו חיים על השקעות שבוצעו לפני 5-10 שנים וצוברים פערים" • הפתרון שלו הוא שהמדינה תכניס את היד לכיס: "סין הפכה להיות מה שהיא בזכות ההשקעה הממשלתית"

דנה עזריאלי.  "אני לומדת מכולם"  / צילום: איל יצהר

עזריאלי מרחיבה פעילות: משקיעה 135 מיליון דולר בחברה הפועלת בתחום הדאטה סנטרס בצפון אמריקה

השקיעה את הסכום המדובר ב-20% ממניות חברת קומפאס, וקיבלה אופציה להגדיל בה את חלקה ● "ענף הדאטה סנטרס הוא מן הצומחים בעולם בתחום הנדל"ן המניב"; השוכרים בו - "מחברות הטכנולוגיה המובילות בעולם"

אתר בנייה באשדוד / צילום: יח"צ

מחקר מדאיג: פועלי בניין טוענים שמאלצים אותם לעבור על כללי הבטיחות

במחקר שקיימו המוסד לבטיחות וגיהות בשיתוף אוניברסיטת חיפה, נמצא שכשליש מפועלי הבניין טוענים שמנהליהם מאלצים אותם לעבור על כללי הבטיחות באתרי הבנייה ● כ-32% מהנבדקים הודו: היינו מעורבים בתאונות עבודה ● מנכ"לית המוסד לבטיחות ולגיהות: "תאונות העבודה הן פועל יוצא של תרבות ארגונית לקויה המסכנת חיי אדם"

הבורסה בתל אביב / צילום: שאטרסטוק

נעילה שלילית בבורסה: ת"א 90 נפל 1.2%, דלק צנחה בעוד 5.6%

דלק משלימה נפילה של 15% מאז ההודעה על עסקת שברון; נאלצה לצמצם את היקף הגיוס למימון העסקה ● חברת הדירוג פיץ' העלתה את תחזית דירוג האשראי של כיל מ"יציבה" ל"חיובית" ● חברת סייפ-טי דיווחה על קבלת "הזמנה משמעותית" מחברת תשתיות ישראלית

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל  יצהר

מי בעלי העניין שמימשו מניות ב-2.5 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2019

מנתוני הבורסה בתל-אביב שפורסמו אתמול, בראש מממשי המניות במחצית הראשונה של שנת 2019 ניצב דוד ורטהיים שמכר כ-10% ממניות חברת ההשקעות בנדל"ן אלוני חץ תמורת כ-740 מיליון שקל ● מי שאר בעלי העניין לציבור ברשימה?

שליח של חברת דליברו / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

המסחר האלקטרוני מעביר את ענף המזון מהרחובות למבני תעשייה

סטארט–אפים בארה"ב מציעים למסעדות ולמכולות לסגור את פעילותן במרכזי הערים ולהעביר אותה למטבחים משותפים בבעלותם שנמצאים בקרבת הערים הגדולות

יצחק תשובה/ צילום: איל יצהר

הגדלת ההשקעה הצפויה באיתקה הפילה את מניית קבוצת דלק ב-14% בתוך 3 ימים

בשוק מעריכים כי הנפילה נבעה מהסכמתה של דלק להגדיל ב-200 מיליון דולר את הזרמת ההון לחברה הבת איתקה, שמוציאה היום לפועל הנפקת אג"ח בריבית של יותר מ-9%

אפי נוה / צילום: שלומי יוסף

אפי נוה לבג"ץ: הורו לפרקליטות להעביר לידי חומרים נוספים ב"פרשת ביקורת הגבולות"

יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נוה, המואשם בהברחת בת זוגו בגבול, הגיש הבוקר עתירה לבג"ץ במסגרתה הוא מבקש לבטל את החלטת ביהמ"ש השלום שדחתה את בקשתו לקבל חומרים מהפרקליטות כדי לבסס את טענתו לאכיפה בררנית נגדו

אהוד ברק מציג את הצעיף שכיסה את פניו כשיצא מדירת אפשטיין / צילום: אמיר מאירי

ברק תוקף: "כל מי שמפריע לנתניהו להיות בשלטון הופך לבוגד"

במפגש פעילים של מפלגת ישראל דמוקרטית בתל אביב, הצהיר יו"ר המפלגה, אהוד ברק, כי הפרסומים המיוחסים לו ב-24 השעות האחרונות בכל הנוגע למיליארדר המואשם בפדופיליה ג'פרי אפשטיין "הם שקר וכזב" ● "אלימות כלפי נשים היא פשע נגד האנושות, הפשע הנפוץ והבסיסי ביותר, ויש למגרו"

תחנת כוח פחמית, צ'כיה, זיהום אוויר, איכות סביבה, התחממות גלובלית / צלם רויטרס / צילום: רויטרס

המהפכה הירוקה באירופה: "ניטרליות אקלימית" עד 2050

שלשום נבחרה אורסולה פון דר-ליין לנשיאת נציבות האיחוד האירופי, בעיקר בזכות הבטתה להביא "גרין ניו דיל" ליבשת עד 2050 ● מטרתה להפחית את גזי החממה, לצמצם תחנות כוח ולנטוע עצים רבים ● האם התכנית, שתעלה הון, תציל את העולם מההתחממות הגלובלית? ● האזינו ל"גלובסטוק" – פודקאסט מאחורי הכותרות

קוולקום / צילום: אלי סונג, רויטרס

הנציבות האירופית הטילה על קוולקום קנס של 242 מיליון יורו

ענקית השבבים קוולקום נקנסה, מפני שלדברי הנציבות תמחרה את מוצריה באופן שנועד לכפות על המתחרה שלה לצאת מהשוק ● מדובר בקנס השני שמוטל על החברה ע"י הנציבות ● קוולקום אמרה כי תערער על ההחלטה, שלדבריה "לא נתמכת ע"י החוק, עקרונות הכלכלה או עובדות השוק"

בר רפאלי / צילום: שלומי יוסף

ערעור בר רפאלי: לא מאבק נגד תשלום 8 מיליון שקל מס, אלא כדי לא להיכנס לכלא

אסור להתבלבל, המאבק שמנהלת הדוגמנית בר רפאלי היום בזירה האזרחית קשור בעבותות ברזל למאבק שהיא מנהלת בזירה הפלילית, במסגרתה הוחלט לאחרונה להעמידה לדין על שורת עבירות מס והעלמת הכנסות ● המלחמה של הדוגמנית המצליחה בזירה הפלילית, המלחמה לא להיכנס לכלא, מתחילה בזירה האזרחית ● פרשנות

אנדרו יאנג במהלך העימות הדמוקרטי / צילום: מייק סגר, רויטרס

"ההפך מדונלד טראמפ": המועמד של עמק הסיליקון לנשיאות ארה"ב

אנדרו יאנג, אחד המועמדים מטעם המפלגה הדמוקרטית לנשיאות ארה"ב ומי שכונה המועמד של עמק הסיליקון, ממשיך לשווק עצמו כ"גבר אסייתי שאוהב מתמטיקה" - ההפך הגמור מנשיא ארה"ב הנוכחי

יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין

הריבית על האג"ח שדלק מבקשת לגייס לעסקת שברון לא משקפת אופטימיות מצד המשקיעים

שיעור הריבית על האג"ח שדלק מבקשת לגייס לטובת מימון עסקת שברון הגיע לרמה של 9.5%, כך לפי גורם בשוק ● דלק נאלצה לחתוך את היקף הגיוס מ-700 מיליון דולר ל-500 מיליון דולר ● מניית דלק צנחה ב-5.7% במחזור גבוה ואגרות החוב של הקבוצה מסדרה ד' נחתכו ב-1.5%

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי

חברות הביטוח מציגות את יחס כושר הפירעון ל-2018: מגדל שבה לחלק דיבידנדים, כלל ביטוח רחוקה מכך

בשנים האחרונות עובר ענף הביטוח בישראל מהפכה בתחום דרישות ההון להבטחת יכולת הפירעון של החברות, כשאלה עוסקות בהגדלת הון ● "גלובס" מנתח בסיוע EY ישראל מיהן החברות האיתנות יותר, ואילו מהן אינן יכולות לגייס עוד הון "רובד 2"

Libra המטבע הדיגיטלי של פייסבוק / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

הקונגרס האמריקאי מגביר את הלחץ על פייסבוק לעצור את פיתוח המטבע הדיגיטלי ליברה

נוכח הביקורת הגוברת על ליברה מצד רגולטורים בעולם, והלחץ שהגיע לשיאו בשימוע לפרויקט בקונגרס, התקרב מחיר הביטקוין אתמול לשפל של חודש ● בשאלות הנוקבות שהציבו אתמול חברי הקונגרס בפני ראש זרוע הבלוקצ'יין של פייסבוק, הם דרשו, בין השאר, להבין כיצד ליברה שונה מבנק או מקרן סל

מיקרוסופט / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

דאטה שנאסף במיקרוסופט מצביע על חשש מהתערבות בבחירות לנשיאות ארה"ב

לפי פוסט שפורסם לאחרונה בבלוג הרשמי של מיקרוסופט, בשנה האחרונה עשו כ-800 ניסיונות פריצה לארגונים הממוקדים בדמוקרטיה, עובדים מקרוב עם מפלגות או פוליטיקאים, או חוקרים נושאים שמרכזיים בקמפיינים פוליטיים, ע"י האקרים שרובם היו מרוסיה, איראן וצפון קוריאה

אסף רפפורט  / צילום: יח"צ

מנכ"ל מיקרוסופט ישראל: "לא הייתי יכול להיות משקיע, כי כמעט כל רעיון מגניב אותי"

אסף רפפורט, מנכ"ל מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח, מסביר בראיון ל"גלובס" מה עומד מאחורי האקטיביזם החברתי שהוא הכניס לסניף המקומי של החברה הגדולה בעולם, מספר על הבדלי הניהול בין סטארט-אפים לחברות ענק ומתאר את השינוי בשוק העבודה: "מבחינתי עובדים יכולים לעבור לגוגל אחרי שנתיים, ואז לחזור אלינו, כמו רילוקיישן" ● האזינו ל"רוד שואו" - פודקאסט ההייטק החדש של גלובס

קווין ספייסי במהלך המשפט בנאנטאקט / צילום: ניקול הארנישפגר, רויטרס

המתלונן סירב להעיד והאשמות התקיפה נגד קווין ספייסי בוטלו

המתלונן נגד השחקן מסרב להעיד בנוגע לטלפון "אבוד", שלטענת ההגנה של קווין ספייסי יכול להוכיח את חפותו של השחקן ● בתגובה לפרשה, במשרד התובע המחוזי באזור אמרו כי "אי זמינות העד המתלונן גרמה לביטול ההאשמות"