גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ניוד זכויות בקרקע חקלאית: צעד מהוסס קדימה

החלטה 915 של מועצת מקרקעי ישראל נותנת פתרון לחוכרים, אבל צריך לקבל החלטות קבועות במקום הוראות שעה

החקלאות המודרנית מחייבת את החקלאי לצורות עיבוד חדשות, שמצידן מחייבות השקעות כבדות בתשתיות. עלותן של השקעות אלה גבוהה לעתים עשרות מונים משווייה של הקרקע ומחייבת לפעמים שותפות בין חקלאים או צירוף משקיע כשותף בפרויקט החקלאי.

הוצאתם לפועל של פרויקטים משותפים נתקלת בקושי משפטי, הנובע ממעמדה של הקרקע החקלאית הנמצאת במשבצות היישובים.

סעיף 12 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 קובע, כי הבעלות בקרקע חלה גם על הבנוי והנטוע עליה חיבור של קבע, למעט מחוברים הניתנים להפרדה, ואין הבדל אם המחוברים נבנו, נטעו או חוברו בידי בעל המקרקעין או בידי אחר. עולה מכך, כי הבעלות על נטיעות ומבנים המוקמים במסגרת פרויקט חקלאי עוברת לבעלות המינהל (ובכפוף לזכויות החוכר) עם חיבורם לקרקע.

יתרה מזו, חוזי המשבצת השונים ("חכירה לדורות", "תלת שנתי" ו"משולש") אוסרים על שיתוף משקיעים בקרקע או על שעבודה לצורך מתן ביטחון לשותף או לבנק המעמיד מימון.

גם חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע ובמים), תשכ"ז-1967, אוסר על קנייה או שעבוד של כל זכות שיש למחזיקים בקרקע. אלה נחשבים ל"שימוש חורג", המותר אך ורק באישור שר החקלאות או מי שהשר הסמיכו לכך ברשומות.

הוראת אגף חקלאי 17 (הדפס מתוקן 15.6.92) אפשרה לאגודות, "לאור המצב השורר כיום ביישובים החקלאיים", לנייד קרקע חקלאית אשר הושכרה להן כמשבצת התיישבותית לשם עיבוד חקלאי.

על-פי ההוראה, קרקע "מנוידת" תוצא באופן זמני מחוזה המשבצת של היישוב בתקופה שבה תושכר לגורם חיצוני מומלץ, בחוזה עונתי לתקופת השימוש המומלצת כתקופת המינימום. לאחר מכן תושכר הקרקע לגורם החיצוני המומלץ בחוזה לתקופה של שנה אחת בכל פעם, כל עוד לא תודיע האגודה שלמשבצתה שייכת הקרקע על רצונה לחזור ולעבד אותה.

ההוראה אסרה על האגודה לגבות מהגורם החיצוני כספים בגין זכויותיה בקרקע אלא על השקעותיה, כגון צנרת, זכויות מים ונטיעות, וכן עליה לפצותו על השקעותיו עם החזרת הקרקע.

באחרונה פרסמה מועצת מקרקעי ישראל החלטת מועצה, כהוראת שעה התקפה עד ליום 31.12.02, בדבר ניוד זכויות לעיבוד בקרקע חקלאית וניוד זכויות לאחזקת וגידול בעלי חיים בקרקע חקלאית. מספר ההחלטה הוא 915, מישיבה ביום 5.11.01.

שלא כמו הוראת האגף, ההחלטה חלה גם על חוכרים בעלי חוזה חכירה ארוך שלא בתנאי נחלה. ההחלטה מבחינה בין ניוד-עיבוד, שהינו כמסירה של זכויות עיבוד או הקמת שותפות לעיבוד של קרקע חקלאית, לבין ניוד בעלי חיים, שהינו מסירת זכויות לאחזקת וגידול בעלי חיים, בדרך של שותפות, לרבות לאגודה שיתופית חקלאית של השותפות שתוקם לצורך זה. בשני המקרים נאסר על הקניית זכויות בקרקע לגורם אחר.

ההחלטה מגבילה את אפשרויות הניוד לרשימת אפשרויות מצומצמת:

א. בין בעלי נחלות באותו מושב, בהסכמת האגודה (גם במקרה שלמתיישב יש חוזה חכירה לדורות).

ב. בין אגודות בעלות חוזי משבצת.

ג. בין אגודה כאמור לתאגיד של אגודות שהאגודה חברה בו.

ד. בין אגודה לבין תאגיד שעיסוקו לפי תקנונו הוא עיבוד שטחים לגידולים חקלאיים, ובלבד שהניוד נעשה בדרך של שותפות.

ה. בין חוכר לבין גורם אחר, בתנאי שיאושר ע"י ועדת היתרים שהוקמה עפ"י ההחלטה.

ההחלטה קובעת, כי ניוד יאושר רק לגורם שנמצא מסוגל ויכול לעבד את הקרקע, וכי לא יינתן היתר לניוד להסכם ניוד שמהווה תשלום של רנטה תמורת השימוש בקרקע, כאשר כל האחריות לעיבוד הינה בפועל בידי הגורם שלו נמסרה הקרקע לעיבוד.

נקבע, כי הזמנת עבודות עיבוד על בסיס פרטני לעיבוד מסוים חד פעמי, על חשבונו המלא של המזמין, לא תיחשב כניוד ואינה טעונה הסכמה.

תקופת הניוד תהיה בעיבוד חקלאי - עד חמש שנים, במטעים - עד עשרים שנה.ניוד קרקעות משבצת בשיעור העולה על 25% משטח המשבצת טעון אישור של שר החקלאות. אין לנייד שטחי מרעה וגידולים עונתיים.

ההחלטה קובעת, כי אין להעביר זכות ניוד וכי הזכות אינה מקנה הרשאה ליזום שינוי ייעוד בקרקע או להנות מפירותיו של שינוי ייעוד.

בתקופת הניוד יוסיף השטח להיכלל בחוזי החכירה הקיימים, לרבות חוזה משבצת. נקבע, כי דמי החכירה לגבי קרקעות המוחכרות בתנאי נחלה יועלו למחיר הנהוג לגבי קרקע שאינה בתנאי נחלה, למעט בניוד בין חברי אגודה, בשותפות בין אגודות שבה האגודה המניידת חייבת בשליש מהעלויות השוטפות לפחות וזכאית לשליש מהתמורות לפחות, וכן במקרה שהניוד הוא לתאגיד אגודות והאגודה המניידת נושאת בהוצאות (וזכאית לתמורות) כעולה מגודלה היחסי בתאגיד. ההחלטה מסמיכה את המינהל להכין נוהל לביצוע ההחלטה בתיאום עם הרשות המוסמכת למתן היתרים במשרד החקלאות, וכן לקבוע קריטריונים נוספים.

יש בהחלטה משום צעד חיובי שנותן פתרון זמין לחוכרים רבים, המעוניינים לקיים את חוזה החכירה שלהם או לפתח חקלאות מודרנית. הימים שבהם כל בעלי הנחלות במושב עבדו בחקלאות בנחלתם עברו ולא ישובו עוד. יש להתאים את המדיניות החקלאית לעידן חדש של חקלאות, חקלאים וכלכלה חקלאית, בשורה של החלטות קבועות ולא בדרך של הוראת שעה זמנית. בהחלטות אלה יש להשתמש במגוון פתרונות, תוך שימוש בהסדרים שונים ובהתאם להחלטות כגון 717 ו-834.

על מידת ההססנות שבהחלטה ניתן ללמוד מכך, שלא העניקה פטור קבוע לבעלי נחלות אשר מניידים את עיבוד הנחלות בתוך מסגרת המושב (יישום ההחלטה על ידי בעלי הנחלות יחייב, מן הסתם, הקמת מינהל חדש לניוד), ומהדרישה לקבלת הסכמת האגודה לניוד גם מבעל זכות חכירה לדורות בנחלתו. ההחלטה אף לא מתייחסת להיבטים של מישכון זכויות, דבר המצמצם את הגמישות הכלכלית שבביצוע עסקאות חקלאיות.

משרד שבתאי-שפירא מתמחה בדיני מקרקעין, ממ"י, תכנון ובנייה ואגודות שיתופיות.

עוד כתבות

מורן סמואל ואנדרו חורש / צילום: רונן טופלברג

עקרון הקאיזן: איזו השראה קיבל אנדרו חורש מהספורטאית מורן שמואל

וגם: פרדי אבוקרט יחליף את אריה (ריצ'י) ריכטמן כמנכ"ל קליל

נפגעי הקורקינטים - 19 בנובמבר 2019

אתמול באיכילוב: 10 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים, מתוכם 4 אושפזו

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

ראש עיריית תל אביב רון חולדאי בהשקת מערך ההסעים החדש, "נעים בסופ"ש" / צילום: איל יצהר, גלובס

"נעים בסופ"ש": מערך ההסעים של מטרופולין גוש דן יוצא לדרך

הבוקר השיקו ראשי הערים את מערך ההסעים החדש, "נעים בסופ"ש", שיחל לפעול ברחבי גוש דן בסוף השבוע הקרוב, ובמסגרתו יופעלו 6 קווים על פני יותר מ-500 תחנות ● חולדאי: "אני מקווה שהצעד הבא יהיה הקמת רשות תחבורה מטרופולינית"

רביב מלמד, נפתלי חייט ומירי רטנר./ צילום: איל יצהר

ואיאר גייסה 109 מיליון דולר: "מקווים להגיע למצב שבו נתחיל לממן את עצמנו וחיים בזכות עצמנו"

הסבב הנוכחי מביא את סך גיוסי החברה ל-188 מיליון דולר

אילוסטרציה: shutterstock

וול סטריט נסוגה מהשיא בצל הדיווח כי "השלב הראשון" של הסכם סחר לא יקרה השנה

המדדים המובילים בוול סטריט נסוגו מהשיא בצל הדיווח שמאפיל על הציפייה להשגת הסכם בין סין לארה"ב ● בסנאט האמריקאי הועברה הצעת חוק התומכת במפגינים בהונג קונג, מה שהוביל את סין להאשים את ארה"ב בהתערבות בענייני פנים ● בורסות אירופה ננעלו בירידות ● הנפט קפץ על רקע עלייה נמוכה מהצפוי במלאי בארה"ב

כספומט ביטקוין. 5 כספומטים בלבד בישראל  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מספר הכספומטים לרכישת ביטקוין צומח בעולם - והפיקוח עליהם צפוי להתהדק

מספרם של כספומטי הביטקוין צמח ב-46% מתחילת 2019, וכשני שלישים מהם פועלים בארה"ב, לפי נתוני אתר Coin ATM Radar ● רשות המסים האמריקאית מעלה חששות בנוגע לציות של כספומטים אלה לכללי הפיקוח

אביחי מנדלבליט, בכנס לשכת עורכי הדין / צילום: ליאב פלד

4.5 מיליארד שקל לדרוזים ולצ'רקסים מחכים למנדלבליט

תוכנית ממשלתית רב-שנתית לחברה הדרוזית והצ'רקסית בסך מיליארדי שקלים תקועה בשל הפלונטר הפוליטי ● אם לא תחול פריצת דרך להקמת ממשלה, עשוי היועמ"ש לאשר באופן חריג העברת תקציבים חלקית

רון וקסלר / צילום: איל יצהר

חברות כרטיסי האשראי: הפרידה מהבנק השולט קשה גם לישראכרט; רווחי כאל גדלו ברבעון השלישי ב-33%

ברבעון הראשון בלי בנק הפועלים רשמה חברת ישראכרט ירידה של 9.8% ברווחיה וההכנסות פחתו ב-5% לכ-588 מיליון שקל ● בכאל שבשליטת דיסקונט גם ההכנסות ברבעון גדלו, בשיעור של 9.6%

תושבים תופסים מחסה בזמן אזעקות באשקלון / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

בעקבות האירועים הביטחוניים: פיצוי לעסקים בענפי האירועים והמסעדות ביישובי ספר

ועדת הכספים אישרה תקנות הכוללות מתווה פיצויים לעסקים בענפי האירועים והמסעדות ביישובי ספר בגין ביטול אירועים עקב הנחיות פיקוד העורף וקלקול חומרי גלם ● עפ"י המתווה, העסקים יוכלו לדרוש פיצויים בגין נזקים אחרים שנגרמו להם בשל הפסקת פעילות של 24 שעות

טקס השבעת חברי הכנסת ה־22 / צילום: רפי קוץ

יועמ"ש הכנסת: "אחרי שיושגו 61 חתימות, מספיק רוב רגיל כדי לכונן ממשלה"

היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל ינון , פרסם היום חוות דעת משפטית לפרשנות סעיף 10 לחוק יסוד הממשלה, הסעיף תחתיו יתנהל פרק 21 הימים האחרונים להקמת הממשלה ● חבר כנסת יוכל לחתום ליותר ממועמד אחד

הפרשת קרקעות חקלאיות / צילום: תמר מצפי

אחרי 20 שנה: רשות המסים חויבה להכיר בביטול עסקת מקרקעין

ועדת הערר קבעה כי הסכם למכירת קרקע ב-1997 לא יצא אל הפועל, ולכן רשות המסים צריכה לבטל את שומת המס שהוציאה בגינו

נכס של סטרווד ווסט./ צילום: מצגת החברה

סטרווד ווסט מסתבכת: לאחר שמחזיקי האג"ח פתחו בהליך משפטי, נאלצת להתמודד עם טענות של נושה מובטח בארה"ב

לדברי חברת הנדל"ן האמריקאית הנסחרת בת"א, הטענות לא אמורות לפגוע מהותית בעסקיה, אבל נראה שבשוק סקפטיים לגבי זאת, והאג"ח שהנפיקה, בהיקף של יותר מ-900 מיליון שקל, נסחרו היום בירידה של יותר מ-3% למחיר המשקף הפסד של כ-60% למשקיעים בהנפקה

גם בלי קסדה וגם שניים על קורקינט. / צילום: שלומי יוסף

רגולציה דווקא יש, אבל מי אחראי לאכוף את חוקי הרכיבה על הקורקינטים?

הדרך לחנך את הציבור לנסוע באחריות עדיין ארוכה ובינתיים נמשיך לראות רוכבים חוצים באדום, נוסעים נגד כיוון התנועה ומרכיבים חברים • כתבה שנייה בסדרה

הפגנה של "המרד בהכחדה" / צילום: NOAH BROWNING, רויטרס

סערה בגרמניה: אחד ממייסדי "המרד בהכחדה" המעיט בחשיבות השואה

בראיון עם השבועון הגרמני "צייט" אמר רוג'ר האלאם, אחד ממקימי הארגון הגלובלי, כי השואה אינה יוצאת דופן לעומת מקרים אחרים של ג'נוסייד

ליהיא פינטו–פריימן  / צילום: איליה מלניקוב, יח"צ

"יכולנו להתאבל ולהגיד, שיט, הכול ירד לטמיון. אבל החלטנו לראות בזה הזדמנות"

הרעיון נולד אצל ליהיא פינטו-פריימן בערב התרמה בלונדון, כשרצתה לדעת איפה אפשר לקנות שמלה שראתה ● כדי לפתח את הטכנולוגיה היא גייסה מדען מפרויקט מאיץ החלקיקים בשווייץ, והצליחה להעמיד את SYTE, השזאם של האופנה ● עכשיו, אחרי שסגרה גיוס של 30 מיליון דולר, היא מסבירה ל"ליידי גלובס" מה אנחנו לא מבינים על השפה של דור ה–Z

אסדת קידוח תמר / צילום: בן יוסטר

הסכסוך בתמר הוא העדות הטובה ביותר להצלחת מתווה הגז

בימים שבהם מאגר לוויתן מתחיל בהזרמת הגז ומגשים בכך את מטרתו העיקרית של המתווה, חייבים להודות ביושר שגם בתחום יצירת התחרות במשק הגז המתווה הצליח הרבה מעבר לציפיות המצומצמות שתלו בו ● פרשנות

יצחק תשובה/ צילום: איל יצהר

ישראמקו ותמר פטרוליום פנו לממונה על התחרות בגלל סירוב שותפותיהן ב"תמר" לאשר עסקה עם חברת החשמל

ישראמקו, תמר פטרוליום, דור גז ואוורסט תשתיות, המחזיקות יחדיו ב-53% מהזכויות במאגר, טוענות כי שותפותיהן למאגר, דלק קידוחים ונובל אנרג'י, מונעות תיקון הסכם לאספקת גז בין תמר לחברת החשמל בשל האינטרסים שלהן במאגר המתחרה לוויתן

 

עובדי חברת CHEQ  / צילום: יח"צ

חברת CHEQ גייסה 16 מיליון דולר כדי להגן על המפרסמים

את סבב הגיוס השני של החברה המפתחת מערכות להגנה על פרסומות ברשת הובילו MizMaa ו-Battery ונצ'רס ● סך הכל גייסה החברה 22 מיליון דולר

 

חברות התקשורת / עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

חברות הסלולר מבקשות דחייה במכרז הדור החמישי

פרטנר מבקשת דחייה על רקע אי-הוודאות בסוגיית מבנה דירקטוריון החברה, סלקום מבקשת דחייה בשל אי-השלמת המו"מ עם גולן טלקום ואקספון, והוט מובייל מבקשת דחייה על רקע אי-הוודאות בפרטנר

בני גנץ ובנימין נתניהו בפגישה עם הנשיא ראובן ריבלין / צילום: חיים צח, לע"מ

היום האחרון למנדט של בני גנץ: מה הסיכוי להקים ממשלה?

גנץ הודיע אמש כי "בחירות שלישיות הן דבר רע, אך לא ניתן לוותר על עקרונות יסוד וערכים בסיסיים" ● אם ב-28 הימים שהיו לנתניהו וב-28 הימים שהיו לגנץ להקים ממשלה, נתניהו לא הסכים להתפשר, וגם גנץ לא הסכים - מה ישתנה ב-21 הימים הבאים? ● פרשנות