עמוד הבית > דעות > ::::מאמרים::::

דעות

גלובס

::::מאמרים::::

513דעות
808טוקבקים
0עוקבים
214,651צפיות

כשהמבקר הופך למבוקר: אחריות רו
טעויות ברישום זכויות בחוזה חכירה
טעויות ברישום זכויות בחוזה חכירה לא התקבלה הטענה כי משמעות הרישום לגבי חלקו היחסי של כל דייר ברכוש המשותף הינה רק לצורכי ניהול הרכוש המשותף ונשיאה בהוצאות הכרוכות בניהול
הוראות חוק המקרקעין קובעות בין היתר כי: "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתוכנו...". רישום מעין זה, מקנה לבעל ... המשך
תחרות בין התחייבות למתנה לבין עיקול מאוחר
תחרות בין התחייבות למתנה לבין עיקול מאוחר מקרקעין שהובטחו לילדים ומומשו בסמוך לחתונתם התגלו כמעוקלים בשל בעיות כלכליות של נותן המתנה 
בתחרות בין רוכש בעסקת מקרקעין לבין זכותו של מעקל מאוחר בזמן – נסוגה זכותו של המעקל, גם כאשר הרוכש לא השלים את רישום העסקה וא... המשך
שדרוג הנדסי מלא
שדרוג הנדסי מלא המועצה הארצית קבעה כי לא ניתן לכלול בתכנית מכוח סעיף 23 לתמ"א 38, הוראות החורגות מרשימת הסוגיות שנקבעו בתמ"א כסוגיות שאותן ניתן להסדיר בתכנית מקומית
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים אישרה את תכנית 10038, אשר הינה תכנית מכוח סעיף 23 לתמ"א 38, שמאפשר למוסד תכנון לקבוע תכנית מק... המשך
מועד ההתחשבנות ליישום היוון זכויות המגורים בנחלה - ספטמבר 2009
מועד ההתחשבנות ליישום היוון זכויות המגורים בנחלה - ספטמבר 2009 בית המשפט קובע כי יום יישום ההחלטה הוא יום חתימת שר האוצר על ההחלטה ולא יום פסיקת בג"ץ שלא שינה דבר בהחלטתו ככל שהדבר נוגע לסדרי התשלום
בית המשפט המחוזי בחיפה פסק בימים האחרונים כי מועד ההתחשבנות ביישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 ומחליפותיה 1155, 1355 ו- 1399 הינו... המשך
מתי יכולה רשות לממש ערבות להבטחת תשלום אגרות והיטלים
מתי יכולה רשות לממש ערבות להבטחת תשלום אגרות והיטלים האם קיימת מגבלה לחילוט ערבות שניתנה להבטחת תשלום אגרות והיטלים להוצאת היתר בניה?
סעיף 145 ד' לחוק התכנון והבניה קובע כדלקמן: "אישר מוסד תכנון בקשה להיתר וקוימו התנאים המוקדמים שנקבעו על-ידי מוסד התכנון, לא יעוכב... המשך
טענות לפגם בהתחייבות עירייה מנעה אכיפת חוזה
טענות לפגם בהתחייבות עירייה מנעה אכיפת חוזה העירייה טענה כי נפלה טעות סופר בסעיף ההארכה וכי למעשה ההתקשרות תלויה בכל מקרה באישור העירייה
בית המשפט הביע לא אחת עמדתו כי יש לפרש חוזה לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שעולה מהאמור בחוזה ומנסיבות העניין. ברירת המחדל שהמחוקק מ... המשך
הצג דעות נוספות