גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דו"ח המבקר: תוספות שכר עד 250% בטכניון ובאונ' ת"א, גירעונות עד מיליארדי שקלים וניגודי עניינים במוסדות האקדמיים

אחד הגופים העיקריים שספג ביקורת מהמבקר, בעיקר על חוסר שיתוף-הפעולה שלו עם משרדו, הוא ועד ראשי האוניברסיטאות ; ובינתיים במשרד מבקר המדינה: העובדים יקבלו תוספת של 5.5% לשכר

דו"ח מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, על המוסדות להשכלה גבוהה שמתפרסם היום (ג') מצביע על שורה של ליקויים וחריגות מנורמות ונהלים של מינהל תקין בקרב המוסדות האקדמיים בישראל - ובראשן האוניברסיטאות. לינדנשטראוס מציין לא מעט פעמים בדו"ח כי חלק מהליקויים צוינו גם בדו"חות קודמים, אך כמעט ודבר לא השתנה.

אחד הגופים העיקריים שספג ביקורת מהמבקר, בעיקר על חוסר שיתוף-הפעולה שלו עם משרדו, הוא ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה), המורכב מנשיאי האוניברסיטאות. המבקר מצא כי למרות אימוץ המלצות מ-1992 על-ידי ור"ה והממונה על השכר באוצר, לפיהן בעלי תפקידים בכירים באוניברסיטאות אינם רשאים לעסוק בפעילות מחוץ לאוניברסיטה תמורת שכר - בפועל לא כך היה הדבר. מנכ"ל אוניברסיטת בר-אילן (שבהמשך כיהן כמשנה לנשיא האוניברסיטה) שימש כיו"ר ועדת המנכ"לים בוור"ה, ולמעשה קיבל תוספת של 20% לשכר החל מינואר 1995 בעבור עיסוק זה. המבקר טען כי על הממונה על השכר באוצר לבחון אם תוספת שכר זו אינה בגדר חריגת שכר.

גירעונות ומאזנים לא מסודרים

המבקר בדק גם את הדו"חות הכספיים של האוניברסיטאות ומצא כי למעט אוניברסיטת חיפה, כל שאר המוסדות אינם רושמים במאזיניהם הכספיים את כל ההתחייבויות העתידיות שלהם בגין זכויות עובדים שהצטברו במשך השנים - אלא רק מציינות זאת בביאורים לדו"חות, בניגוד לכללי חשבונאות מקובלים.

לדברי המבקר, בהתחשב בזכויות שצברו העובדים, כל האוניברסיטאות צברו גירעונות גדולים שנעים בין מאות מיליוני שקלים ועד מיליארדי שקלים למוסד. כך, בשנת הלימודים תשס"ה (2004-5) הצטבר הגירעון של כל האוניברסיטאות ל-17.9 מיליארד שקל - ולא כ-1.59 מיליארד שקל כנקוב במאזנים עצמם. המבקר האשים גם את הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) על כך שלא פיקחה מספיק על האוניברסיטאות ולא מילאה כראוי את התפקיד שהטילה עליה הממשלה למנוע גרעונות באוניברסיטאות.

חריגות שכר בת"א ובטכניון

המבקר מצא בביקורת שערך תנאי שכר חריגים בחלק מהאוניברסיטאות. כך, למשל, עובדים בכירים רבים הועסקו על-ידי אוניברסיטת תל-אביב והטכניון על-פי חוזים אישיים, והוענקו להם תוספות שכר הגבוהות בכ-250% מהשכר הבסיסי שלהם. יתרה מזאת, אוניברסיטת תל-אביב והטכניון לא העבירו חוזים אלה לאישורו של הממונה על השכר באוצר. בנוסף, נשיא הטכניון והמשנים לנשיא קיבלו תוספות שכר חריגות שאינן מקובלות לבעלי תפקידים מקבילים בשירות המדינה.

עוד עולה מהביקורת כי 6 בעלי תפקידים מינהליים בכירים באוניברסיטת בר-אילן קיבלו שכר של פרופסור מן המניין בשיא הוותק - למרות שלא נמנו על הסגל האקדמי. כמו כן, עובדי הסגל המינהלי של אוניברסיטת תל-אביב קיבלו מ-1992 תוספות שכר ("תוספת התייעלות"), ששיעורן עמד על 27.6%-54.6% מהשכר - למרות שהממונה על השכר אישר תוספות אלה רק בגובה של 21% מהשכר.

חגיגות השכר התייחסו גם לסגל האקדמי בכלל האוניברסיטאות, שם קיבלו כ-85% מהם תוספות שכר המוגדרות כ"מענק אקדמי" בשנת הלימודים תשס"ה, אף שהשיעור המוסכם היה כ-70%. בנובמבר 2006 העריכה הות"ת כי העלות הכוללת של החריגה היתה כ-50 מיליון שקל. ות"ת גם העריכה כי העלות הכוללת של זחילת השכר החריגה של הסגל המינהלי באוניברסיטאות התסכמה ב-1997-2006 ב-258 מיליון שקל, עלייה של כ-56%.

לטענת המבקר, גם כאן ור"ה ניסה להערים קשיים על עריכת ביקורת ופיקוח בנושא תנאי השכר בטענה לחופש אקדמי. לדברי לינדנשטראוס, "ור"ה וראשי האוניברסיטאות עשו במשך שנים רבות, ועודם עושים, כל שביכולתם כדי למנוע מהממונה על השכר לקיים על האוניברסיטאות פיקוח אמיתי ויעיל". במקביל, מותח המבקר ביקורת גם על הממונה וגם על הוות"ת על כך שלא הטילו סנקציות תקציביות על האוניברסיטאות בנושא חריגות השכר ובכלל.

גרעונות אקטואריים עצומים

מדו"ח המבקר עולה עוד כי היקף ההתחייבויות האקטוארית של 4 אוניברסיטאות (העברית, תל-אביב, חיפה והטכניון), שבהן נהוגה פנסיה תקציבית, גדל ב-9%-154% מספטמבר 1997 ועד לספטמבר 2006. היגרעון האקטוארי גדל ב-9%-1,806% במחירי ספטמבר 2006. האוניברסיטה העברית מובילה בהיקפי הגירעונות האקטואריים עם 9.2 מיליארד שקל, שהם מלוא התחייבותה האקטוארית. על-פי דו"חות אקטואריים שהוכנו עבור האוניברסיטאות בסוף 2005, תשלומי הפנסיה השנתית של האוניברסיטה העברית צפויים להגיע עד 2023 ל-496 מיליון שקל - גידול של כ-54% לעומת שנת 2005. גם במוסדות האחרים מדוברים בתשלומים של מאות מיליוני שקלים.

הקרן לקשרי מדע בינלאומיים

המבקר טען כי בכ-50 שנות קיומה של הקרן לקשרי מדע בנלאומיים התרחקו השימושים הנעשים בהקצבותיה מיעדיה המקוריים (השתלמות מדעית של חברי סגל אקדמי, העלאת רמת המחקר וקידום קשרי מדע בינלאומיים), ונוצרו עיוותים שונים בהפעלתה. כך, למשל, מצא המבקר כי בבר-אילן מקצה האוניברסיטה כספים לקרן גם עבור עובדים מינהליים בכירים, כמו מנכ"ל האוניברסיטה והמשנה למנכ"ל לענייני כספים, למרות שהקרן נועדה לצורכי השתלמות ומחקר אקדמי.

עוד מצא המבקר כי חברי הסגל כמעט ואינם מציינים את סיבות נסיעותיהם לחו"ל במסגרת הקרן, ואף לא מציינים את התועלת שהם והמוסדות עצמם מפיקים מהנסיעות. רוב האוניברסיטאות גם ממשיכות להפריש כספים לקרן עבור גמלאיהן, מבלי לבדוק אם הם ממשיכים בפעילות אקדמית.

ניגוד עניינים במכללת צפת

המבקר מצא מספר ניגודי עניינים אפשריים במכללת צפת, לפיהם 5 קרובי משפחה קשורים למכללה בקשרים שונים של העסקה, כהונה ומתן שירותים - כשחלקם אף אמורים לפקח על קרוביהם. בנוסף, נמצא ניגודי עניינים בין חברי המל"ג לעובדים במכללה. יו"ר הוות"ת, פרופ' שלמה גרוסמן, השתתף בישיבות הנוגעות למכללת צפת בתקופה שבנו שימש כמרצה מן החוץ במכללה; נשיא המכללה לשעבר, פרופ' ברוך נבו, שימש אחרי סיום תפקידו כיועץ בתשלום למכללה ובאותה עת היה חבר המל"ג; עו"ד אריה הרמלין כיהן במל"ג כנציג ציבור בעת שהיה חבר האסיפה הכללית של המכללה.

חובת מכרזים

המבקר מותח ביקורת על משרדי האוצר והחינוך וכן על ות"ת וור"ה על כך שלקח להם 6 שנים, מאז המליץ משרד המבקר ליזום חקיקה כדי להחיל על המוסדות להשכלה גבוהה את חוק חובת המכרזים, ועד שהושלם הליך החקיקה שייכנס לתוקף במאי הקרוב. המבקר רואה עיכוב זה כחמור במיוחד נוכח הגירעונות הכבדים שצברו חלק מהמוסדות להשכלה גבוהה.

תגובת הוות"ת: "אין לנו אפשרות לאכוף את תנאי השכר, מכיוון שהממונה לא מעביר לנו סמכויות".

בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) מסרו בתגובה לטענות המבקר, כי נעשים ניסיונות להתחמק מביקורת ומפיקוח של הממונה על השכר במשרד האוצר, וכי "הוות"ת רואה בממונה על השכר כגוף הקובע והסמכות הבלעדית האחראית לאכיפה של כל חריגה בנוגע לתנאי השכר במוסדות הציבוריים להשכלה גבוהה בישראל. ות"ת תמשיך לפעול, כפי שהיא נוהגת כיום, בשיתוף-פעולה עם הממונה". עם זאת, מציינים בוות"ת כי אין להם "כל אפשרות לבצע אכיפה על תנאי השכר, מכיוון שהממונה לא מעביר לידיהם מסמכויותיו הקבועות בחוק יסודות התקציב".

בנוגע לניגודי העניינים שנמצאו במכללת צפת ובכלל אומרים בוות"ת כי חוק המל"ג קובע שלפחות שני שלישים מחברי המועצה יהיו בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, ומטבע הדברים החברים במל"ג עלולים להימצא במצב שבו קיים ניגוד עניינים.

לגבי יו"ר הוות"ת, פרופ' שלמה גרוסמן, שבנו הועסק כמרצה במכללת צפת ולמרות זאת השתתף היו"ר בישיבות הנוגעות למוסד זה, נמסר כי העניין נבדק כבר משפטית, ולאור אופן העסקת בנו של פרופ' גרוסמן כמרצה מן החוץ ולאור היקף משרתו - לא היה חשש סביר לניגוד עניינים כפי שנטען בדו"ח.

עוד כתבות

ג'רום פאואל/ צילום: רויטר סMary Calvert

יוריד או יעדיף להמתין? הדרמה שמאחורי החלטת הריבית של הפד הערב

אינדיקטורים מעורבים, מציאות כאוטית ונשיא מתערב עומדים ברקע ההתלבטות של הבנק המרכזי האמריקאי לקראת החלטתו הנוכחית ● נכון לעכשיו, עפ"י רוב ההערכות היו"ר פאואל ועמיתיו יסתפקו בשינוי ניסוח קטן בהודעתם, שיכשיר את הקרקע להורדת הריבית בישיבה הבאה

איתמר בן דוד / צילום:  דב גרינבלט

אושר: 1,070 דירות במבני מגורים בני 30 קומות בגבעת אולגה

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, בראשות איתמר בן דוד, אישרה תוכנית התחדשות עירונית רחבת היקף במסגרתה ייבנו במתחם "אלי כהן" בגבעת אולגה שבחדרה 1,100 דירות חדשות, 2,300 מ"ר שטחי מסחר ו-44,000 מ"ר שטחי ציבור

המשחק "פוקימון גו"/  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

בעולם הדור החמישי תופס תאוצה מהר מהצפוי, אך בישראל קובעי המדיניות לא עומדים בקצב

יצרנית רשתות הסלולר הגדולה בעולם שופכת אור על מגמות בולטות בענף התקשורת העולמי • בתוך חמש שנים כ–20% ממשתמשי הסלולר בעולם יגלשו בדור החמישי, והווידאו ידרוש תשתיות מתקדמות הרבה יותר • וגם: מה יכול משרד התקשורת הישראלי ללמוד ממה שקורה בטורקיה

אנדרה טבקוף/צילום:מתן פורטנוי

"צ'רנוביל" בכלל אינה סדרה על גרעין או על הקומוניזם

הסדרה המדוברת על הפיצוץ הקטלני בכור הגרעיני עוסקת בשאלות על אמת ושקר, טיוח ופחד, ואולי היא בעצם לא רק סדרה היסטורית

הבורסה בתל אביב / צילום: שאטרסטוק

הרנסנס של מניות הנדל"ן בתל-אביב

מניות חברות הנדל"ן בבורסת ת"א המריאו מתחילת השנה ב-26% ● האופוריה בתחום בנייני המשרדים החדשים, הכובשים את שמי העיר ת"א רבתי, מקבלת ביטוי בתפוסות גבוהות ושכר דירה שהיה עד לא מזמן דמיוני ● השיתוק הפוליטי בישראל הביא לקבורת חמור של תוכנית "מחיר למשתכן" ומכאן לציפיות לחידוש מגמת עליות המחירים עקב מחסור צפוי בהיצע

יורש העצר הסעודי, מוחמד בין סלמאן / צילום: Reuters

האו"ם: הראיות בפרשת רצח העיתונאי מצביעות על אחריות של הנסיך

אגנס קלאמרד, נציגת האו"ם המיוחדת להוצאות להורג מחוץ לכותלי בין המשפט, קראה למדינות העולם להרחיב את הסנקציות על ערב הסעודית כך שיכללו גם את הנסיך באופן אישי ונכסיו הפרטיים אלא אם יוכיח כי אין לו כל קשר או אחריות על פרשת הרצח

גיא בן ארצי, מנכ"ל בנקור ואחד ממייסדיה / יחצ

בנקור יוצאת מאמריקה: זירת מסחר הקריפטו נסגרה בפני משתמשים מארה"ב

סטארט-אפ הבלוקצ'יין של אייל הרצוג, יהודה לוי והאחים גליה וגיא בן ארצי, הודיע כי החליט לחסום את הפלטפורמה המקוונת שלו בפני משתמשים מארה"ב בגלל אי-ודאות רגולטורית ● ביולי 2018, כפי שנחשף ב"גלובס", בנקור נפגעה מפריצת סייבר, שבה איבדה מטבעות קריפטו בשווי 23.5 מיליון דולר

כריית ביטקוין/   צילום: Shutterstock

המשטרה חוקרת גניבת מאות מטבעות וירטואליים מארנקים דיגיטליים ברחבי העולם

יחידה הסייבר של להב 433 עצרה אתמול שני חשודים לחקירה באזהרה, בחשד שביצעו הונאת "פישינג" בהיקף בינלאומי כלפי חשבונות בנק וירטואליים בהם מוחזקים מטבעות ביטקוין

דוד פורר / צילום: רפי דלויה	,

הצעת סרצ'לייט ופורר לא אושרה בעקבות התנגדות הראל ואלטשולר שחם

ההצעה זכתה לרוב של 70.06% מקרב הקולות שלא סווגו כבעלי עניין אחר, אולם לא זכתה לרוב המינימאלי הדרוש של 75% ● כך, שגם אם תחליט הראל בהמשך לתמוך בכל זאת בהצעה, יהיה צורך בהצבעה חדשה

עליות בשוק בת"א/ צילום:   Shutterstockס.א.פ קריאייטיב

הוועדה הבין-משרדית מבטלת את המלצות ועדת וינוגרד ומקפיצה את מניות גופי הביטוח בת"א

לפי הדוח סופי של ועדת קמיניץ, בהתאם להמלצות הביניים, ריבית ההיוון בביטוחי החבויות לא תשתנה ותעמוד על 3% ● מדובר בביטול למעשה של הוראות ועדת וינוגרד ששינו את ריבית ההיוון בביטוח הלאומי

 פנינה פישמן / צילום: איל יצהר

המניה הגרועה בבורסה בת"א ב-2019: כן פייט נותנת פייט לניסיון ההשתלטות העוינת

חברת התרופות, שמניותיה נסחרות בבורסת ת"א ובנאסד"ק, הגישה תביעה בבית המשפט המחוזי מרכז נגד חברת ההחזקות קפיטל פוינט ● היא תובעת ממנה 40 מיליון שקל ודורשת מבית המשפט לעצור את ניסיון ההשתלטות העוינת על החברה ועל קופת המזומנים שלה

גיל קוטלר \ צילום: תמר מצפי

מאלשטיין לתשובה - עלות שכרו של גיל קוטלר: 10.6 מיליון שקל ב-3 שנים

סמנכ"ל הכספים של אי.די.בי פתוח עוזב סופית את תפקידיו בקבוצת החברות שבשליטת אדוארדו אלשטיין ועובר לקבוצת לתשובה ● מועד סיום הכהונה טרם נקבע ויסוכם בנפרד

כמה באמת עולות בחירות נוספות / צילום: שלומי יוסף,

מצעד התירוצים: ח"כים מכל הקשת הפוליטית אוהבים את רעיון ביטול יום השבתון. עד שצריך לעשות משהו

ח"כים מכל רחבי הקשת הפוליטית מסכימים שיום שבתון שלישי בתוך פחות משנה, לצורך בחירות, יעלה הרבה לקופת המדינה • חלקם גם תומכים נלהבים בחלופות - בין אם ביטול חצי יום שבתון, ובין אם הטלת המימון על גורם אחר • פנינו לח"כים בשאלה אם הם מוכנים להתחייב להעלות את הנושא לסדר היום ולקדם חקיקה בעניין - למעט ח"כ מיקי לוי שהבטיח להעלות את הנושא לדיון, כולם התחמקו באלגנטיות

גיוס הון / צילום: Shutterstock

מקורות השלימה גיוס של מיליארד שקל באג"ח סחירות

הביקושים בשלב המוסדי הגיעו לכ-3.4 מיליארד שקלים, סכום הגדול פי כ-5 מסכום הגיוס המתוכנן ● הגיוס בוצע לטובת ביצוע תכנית השקעות בתשתיות משק המים

השתל התת–עורי של חברת לומינרה פארם, קבוצת סגל / צילום: יצחק גברא,

במקום לקחת כדורים: שתל זעיר שמשחרר הורמונים

קבוצת סגל חושפת חברה חדשה, לומינרה פארם, המפתחת ומייצרת טיפול הורמונלי תת-עורי ● המוצר הראשון אמור להתחרות בשיטות אחרות של מתן הורמונים לנשים אחרי גיל הפוריות – בזריקה, במדבקת שחרור מושהה, בקרם הנספג בגוף ועוד

ביטול חוזה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

מחירה של טעות יסודית: ביטול החוזה ופיצויים

האם יש להורות על אכיפת הסכם מכר חרף טעות משותפת בדבר אופי הזכויות בנכס? ביהמ"ש המחוזי בירושלים פסק שלא

אבי חימי / צילום: יוסי זמיר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

רשמית: אבי חימי הוא ראש לשכת עורכי הדין החדש; גבר על ציון אמיר

חימי גבר על אמיר במספר הקולות במחוז צפון והמרכז, ואמיר הוביל קלות במספר הקולות במחוז ת"א וירושלים ● ברקע נשמעו טענות לאי-סדרים בבחירות ● שיעור ההצבעה עמד לבסוף על 28%, בדומה לבחירות קודמות בלשכה

פייסבוק מציעה תחליף כסף שיהיה מבוסס על רשתות חברתיות/ צילום:  רויטרס, DADO RUVIC

מי יאשר עסקאות, כמה אפשר לסמוך על פייסבוק והאם הכוח עובר לאזרחים? המטבע החדש - שלב השאלות

הביטקוין ומטבעות קריפטו אחרים אינם נשלטים על ידי אף גוף מרכזי, אבל המטבע הדיגיטלי של פייסבוק פועל בשיטה אחרת, ולפחות בשנים הקרובות אמינות העסקאות תיקבע על ידי עשרות גופים בלבד ● "אנשים יצטרכו בסוף לסמוך על מספר מוגבל של תאגידים", אומר מני רוזנפלד, יו"ר איגוד הביטקוין הישראלי, שבחן עבור "גלובס" את מסמכי היסוד של המטבע ליברה

רפי פרץ צלאל סמוטריץ'

סמוטריץ' ופרץ יוכלו לעשות המון כשרים, אם רק ירצו לשנות

חבר הכנסת שהגיע מהספסלים האחוריים של הקואליציה, והרב הפופולארי שהפך לפוליטקאי התמנו לשרים, והעלו על סדר היום את סוגיות דת ומדינה ● ללא מרכז מפלגה שיפריע, הם יכולים לעשות המון למען הציבור, גם למתנגדיהם ● מה האתגרים שמחכים להם במשרדי התחבורה והחינוך? ● האזינו

הלוגו של "סיטי בנק" / צילום: ריינרד קראוס, רויטרס

סיטי בנק תסגור את מחלקת המחקר בישראל

הסיבה לסגירה נובעת ממיעוט היקפי הפעילות בבורסה בישראל ויציאתם של משקיעים זרים מהשוק ● לא מעט משקיעים זרים עזבו את שוק התקשורת וזאת בעיקר בגלל מדיניות רגולטורית שחונקת את החברות ואת השוק שנמצא בשחיקה ובירידה מתמדת בשנים האחרונות