גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דו"ח המבקר: תוספות שכר עד 250% בטכניון ובאונ' ת"א, גירעונות עד מיליארדי שקלים וניגודי עניינים במוסדות האקדמיים

אחד הגופים העיקריים שספג ביקורת מהמבקר, בעיקר על חוסר שיתוף-הפעולה שלו עם משרדו, הוא ועד ראשי האוניברסיטאות ; ובינתיים במשרד מבקר המדינה: העובדים יקבלו תוספת של 5.5% לשכר

דו"ח מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, על המוסדות להשכלה גבוהה שמתפרסם היום (ג') מצביע על שורה של ליקויים וחריגות מנורמות ונהלים של מינהל תקין בקרב המוסדות האקדמיים בישראל - ובראשן האוניברסיטאות. לינדנשטראוס מציין לא מעט פעמים בדו"ח כי חלק מהליקויים צוינו גם בדו"חות קודמים, אך כמעט ודבר לא השתנה.

אחד הגופים העיקריים שספג ביקורת מהמבקר, בעיקר על חוסר שיתוף-הפעולה שלו עם משרדו, הוא ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה), המורכב מנשיאי האוניברסיטאות. המבקר מצא כי למרות אימוץ המלצות מ-1992 על-ידי ור"ה והממונה על השכר באוצר, לפיהן בעלי תפקידים בכירים באוניברסיטאות אינם רשאים לעסוק בפעילות מחוץ לאוניברסיטה תמורת שכר - בפועל לא כך היה הדבר. מנכ"ל אוניברסיטת בר-אילן (שבהמשך כיהן כמשנה לנשיא האוניברסיטה) שימש כיו"ר ועדת המנכ"לים בוור"ה, ולמעשה קיבל תוספת של 20% לשכר החל מינואר 1995 בעבור עיסוק זה. המבקר טען כי על הממונה על השכר באוצר לבחון אם תוספת שכר זו אינה בגדר חריגת שכר.

גירעונות ומאזנים לא מסודרים

המבקר בדק גם את הדו"חות הכספיים של האוניברסיטאות ומצא כי למעט אוניברסיטת חיפה, כל שאר המוסדות אינם רושמים במאזיניהם הכספיים את כל ההתחייבויות העתידיות שלהם בגין זכויות עובדים שהצטברו במשך השנים - אלא רק מציינות זאת בביאורים לדו"חות, בניגוד לכללי חשבונאות מקובלים.

לדברי המבקר, בהתחשב בזכויות שצברו העובדים, כל האוניברסיטאות צברו גירעונות גדולים שנעים בין מאות מיליוני שקלים ועד מיליארדי שקלים למוסד. כך, בשנת הלימודים תשס"ה (2004-5) הצטבר הגירעון של כל האוניברסיטאות ל-17.9 מיליארד שקל - ולא כ-1.59 מיליארד שקל כנקוב במאזנים עצמם. המבקר האשים גם את הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) על כך שלא פיקחה מספיק על האוניברסיטאות ולא מילאה כראוי את התפקיד שהטילה עליה הממשלה למנוע גרעונות באוניברסיטאות.

חריגות שכר בת"א ובטכניון

המבקר מצא בביקורת שערך תנאי שכר חריגים בחלק מהאוניברסיטאות. כך, למשל, עובדים בכירים רבים הועסקו על-ידי אוניברסיטת תל-אביב והטכניון על-פי חוזים אישיים, והוענקו להם תוספות שכר הגבוהות בכ-250% מהשכר הבסיסי שלהם. יתרה מזאת, אוניברסיטת תל-אביב והטכניון לא העבירו חוזים אלה לאישורו של הממונה על השכר באוצר. בנוסף, נשיא הטכניון והמשנים לנשיא קיבלו תוספות שכר חריגות שאינן מקובלות לבעלי תפקידים מקבילים בשירות המדינה.

עוד עולה מהביקורת כי 6 בעלי תפקידים מינהליים בכירים באוניברסיטת בר-אילן קיבלו שכר של פרופסור מן המניין בשיא הוותק - למרות שלא נמנו על הסגל האקדמי. כמו כן, עובדי הסגל המינהלי של אוניברסיטת תל-אביב קיבלו מ-1992 תוספות שכר ("תוספת התייעלות"), ששיעורן עמד על 27.6%-54.6% מהשכר - למרות שהממונה על השכר אישר תוספות אלה רק בגובה של 21% מהשכר.

חגיגות השכר התייחסו גם לסגל האקדמי בכלל האוניברסיטאות, שם קיבלו כ-85% מהם תוספות שכר המוגדרות כ"מענק אקדמי" בשנת הלימודים תשס"ה, אף שהשיעור המוסכם היה כ-70%. בנובמבר 2006 העריכה הות"ת כי העלות הכוללת של החריגה היתה כ-50 מיליון שקל. ות"ת גם העריכה כי העלות הכוללת של זחילת השכר החריגה של הסגל המינהלי באוניברסיטאות התסכמה ב-1997-2006 ב-258 מיליון שקל, עלייה של כ-56%.

לטענת המבקר, גם כאן ור"ה ניסה להערים קשיים על עריכת ביקורת ופיקוח בנושא תנאי השכר בטענה לחופש אקדמי. לדברי לינדנשטראוס, "ור"ה וראשי האוניברסיטאות עשו במשך שנים רבות, ועודם עושים, כל שביכולתם כדי למנוע מהממונה על השכר לקיים על האוניברסיטאות פיקוח אמיתי ויעיל". במקביל, מותח המבקר ביקורת גם על הממונה וגם על הוות"ת על כך שלא הטילו סנקציות תקציביות על האוניברסיטאות בנושא חריגות השכר ובכלל.

גרעונות אקטואריים עצומים

מדו"ח המבקר עולה עוד כי היקף ההתחייבויות האקטוארית של 4 אוניברסיטאות (העברית, תל-אביב, חיפה והטכניון), שבהן נהוגה פנסיה תקציבית, גדל ב-9%-154% מספטמבר 1997 ועד לספטמבר 2006. היגרעון האקטוארי גדל ב-9%-1,806% במחירי ספטמבר 2006. האוניברסיטה העברית מובילה בהיקפי הגירעונות האקטואריים עם 9.2 מיליארד שקל, שהם מלוא התחייבותה האקטוארית. על-פי דו"חות אקטואריים שהוכנו עבור האוניברסיטאות בסוף 2005, תשלומי הפנסיה השנתית של האוניברסיטה העברית צפויים להגיע עד 2023 ל-496 מיליון שקל - גידול של כ-54% לעומת שנת 2005. גם במוסדות האחרים מדוברים בתשלומים של מאות מיליוני שקלים.

הקרן לקשרי מדע בינלאומיים

המבקר טען כי בכ-50 שנות קיומה של הקרן לקשרי מדע בנלאומיים התרחקו השימושים הנעשים בהקצבותיה מיעדיה המקוריים (השתלמות מדעית של חברי סגל אקדמי, העלאת רמת המחקר וקידום קשרי מדע בינלאומיים), ונוצרו עיוותים שונים בהפעלתה. כך, למשל, מצא המבקר כי בבר-אילן מקצה האוניברסיטה כספים לקרן גם עבור עובדים מינהליים בכירים, כמו מנכ"ל האוניברסיטה והמשנה למנכ"ל לענייני כספים, למרות שהקרן נועדה לצורכי השתלמות ומחקר אקדמי.

עוד מצא המבקר כי חברי הסגל כמעט ואינם מציינים את סיבות נסיעותיהם לחו"ל במסגרת הקרן, ואף לא מציינים את התועלת שהם והמוסדות עצמם מפיקים מהנסיעות. רוב האוניברסיטאות גם ממשיכות להפריש כספים לקרן עבור גמלאיהן, מבלי לבדוק אם הם ממשיכים בפעילות אקדמית.

ניגוד עניינים במכללת צפת

המבקר מצא מספר ניגודי עניינים אפשריים במכללת צפת, לפיהם 5 קרובי משפחה קשורים למכללה בקשרים שונים של העסקה, כהונה ומתן שירותים - כשחלקם אף אמורים לפקח על קרוביהם. בנוסף, נמצא ניגודי עניינים בין חברי המל"ג לעובדים במכללה. יו"ר הוות"ת, פרופ' שלמה גרוסמן, השתתף בישיבות הנוגעות למכללת צפת בתקופה שבנו שימש כמרצה מן החוץ במכללה; נשיא המכללה לשעבר, פרופ' ברוך נבו, שימש אחרי סיום תפקידו כיועץ בתשלום למכללה ובאותה עת היה חבר המל"ג; עו"ד אריה הרמלין כיהן במל"ג כנציג ציבור בעת שהיה חבר האסיפה הכללית של המכללה.

חובת מכרזים

המבקר מותח ביקורת על משרדי האוצר והחינוך וכן על ות"ת וור"ה על כך שלקח להם 6 שנים, מאז המליץ משרד המבקר ליזום חקיקה כדי להחיל על המוסדות להשכלה גבוהה את חוק חובת המכרזים, ועד שהושלם הליך החקיקה שייכנס לתוקף במאי הקרוב. המבקר רואה עיכוב זה כחמור במיוחד נוכח הגירעונות הכבדים שצברו חלק מהמוסדות להשכלה גבוהה.

תגובת הוות"ת: "אין לנו אפשרות לאכוף את תנאי השכר, מכיוון שהממונה לא מעביר לנו סמכויות".

בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) מסרו בתגובה לטענות המבקר, כי נעשים ניסיונות להתחמק מביקורת ומפיקוח של הממונה על השכר במשרד האוצר, וכי "הוות"ת רואה בממונה על השכר כגוף הקובע והסמכות הבלעדית האחראית לאכיפה של כל חריגה בנוגע לתנאי השכר במוסדות הציבוריים להשכלה גבוהה בישראל. ות"ת תמשיך לפעול, כפי שהיא נוהגת כיום, בשיתוף-פעולה עם הממונה". עם זאת, מציינים בוות"ת כי אין להם "כל אפשרות לבצע אכיפה על תנאי השכר, מכיוון שהממונה לא מעביר לידיהם מסמכויותיו הקבועות בחוק יסודות התקציב".

בנוגע לניגודי העניינים שנמצאו במכללת צפת ובכלל אומרים בוות"ת כי חוק המל"ג קובע שלפחות שני שלישים מחברי המועצה יהיו בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, ומטבע הדברים החברים במל"ג עלולים להימצא במצב שבו קיים ניגוד עניינים.

לגבי יו"ר הוות"ת, פרופ' שלמה גרוסמן, שבנו הועסק כמרצה במכללת צפת ולמרות זאת השתתף היו"ר בישיבות הנוגעות למוסד זה, נמסר כי העניין נבדק כבר משפטית, ולאור אופן העסקת בנו של פרופ' גרוסמן כמרצה מן החוץ ולאור היקף משרתו - לא היה חשש סביר לניגוד עניינים כפי שנטען בדו"ח.

עוד כתבות

ליברפול, מרכז העיר. רחוב אופייני של בנייני לבנים אדומות  / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

ליברפול, לא רק ביטלס וכדורגל. טיול אחר בעיר

רוב התיירים שמגיעים לליברפול נוחתים בשדה התעופה ע"ש ג'ון לנון ועושים את הסיבוב המסורתי בעקבות ארבעת המופלאים ● אבל הביטלס לא צמחו מתוך ואקום, וליברפול היא לא רק הביטלס ● יש לה היסטוריה, מורשת כדורגל מפוארת והרבה אווירה

וויטני וולף הרד, מנכ"לית אפליקציית הדייטים באמבל/ צילום:Kristen Kilpatrick

באפליקציית הדייטים באמבל רק נשים יכולות ליזום היכרויות. האם זה צעד הראשון לשיוויון מגדרי?

וויטני וולף הרד, מייסדת ומנכ"לית אפליקציית הדייטים באמבל שבה רק נשים יכולות ליזום היכרויות, חושבת ששינוי הרגלי החיזור הוא הצעד הראשון בדרך להפלת הפטריארכיה

שאול אולמרט / צילום: איל יצהר

״כשירדתי מאולימפוס הבנתי שהצלחה לא הופכת אותי לגאון, ולהיפך": שאול אולמרט מסכם תקופה בפלייבאז

שמונה שנים לאחר שהקים את פלייבאז, שאול אולמרט התפטר בשבוע שעבר מתפקיד המנכ"ל ● בראיון ל"גלובס" הוא מספר על המעבר מההצלחה המסחררת וההפלגות ביאכטות של מיליארדרים למציאות הכואבת של סטארט-אפ שנאלץ לפטר כשליש מעובדיו ולהמציא את עצמו כל פעם מחדש

ראש ממשלת לבנון סעאד חרירי / צילום: Aziz Taher, רויטרס

המס על הוואטסאפ הצית הפגנות זעם בלבנון

המס עצמו כנראה יבוטל אבל ההפגנות לא שוככות ● ראש ממשלת לבנון סעד אל-חרירי ביטל את ישיבת הממשלה שאמורה הייתה לדון בהצעת התקציב לשנה הבאה, והקציב לקואליציה שלושה ימים לפתור את המשבר ● מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה: "נגד מסים חדשים, אבל לא תומך בהתפטרות של הממשלה"

ארומה תל אביב / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ארומה תל אביב

מחוקקים, אל תצאו טונה! יש להקל ברגולציה על עסקי מזון

לאחרונה נעשו ניסיונות להקל ברגולציה על עסקי המזון ● חשוב שמקרה הטונה המקולקלת בארומה ת"א לא יסיט את הספינה לאחור ● דעה

אליזבת וורן/ צילום:  רויטרס

היא מפחידה את וול סטריט וגם את מארק צוקרברג ויש לה תוכנית לכל בעיה: האם זו המועמדת שתצליח לנצח גם את טראמפ

אליזבת וורן, המועמדת הדמוקרטית לנשיאות, מובילה בסקרים ● יש לה תוכניות להכול - מפיקוח על שוקי הפיננסים, דרך מיסוי עשירים עד להפחתת פליטות הפחמן ● וורן היא פוליטיקאית מזן שונה - האם זה יספיק לה כדי לזכות בהתמודדות הדמוקרטית והאם היא תוכל לנצח את הנשיא טראמפ

לאגר אנד אייל   / צילום: אנטולי מיכאלו

“לאגר אנד אייל", בירות טובות במחיר מצוין. מתברר שאפשר

כשנפתח "לאגר אנד אייל" הייתי בטוח שלא יעברו כמה חודשים והוא ייסגר ● וראה זה פלא, המקום לא רק שורד אלא אף משגשג

מארק צוקרברג / צילום: צילום מסך מפייסבוק

זהירות, דיקטטורה: צוקרברג חשף את קו ההגנה החדש שלו

בנאום מיוחד על חופש הביטוי הציב עצמו מנכ"ל פייסבוק בעמדת המבוגר האחראי שפונה לעולם ומזהיר – אם לא תחדלו לריב כמו ילדים ולתת לטהרנות ולצדקנות לאכול כל חלקה טובה, הסינים ישתלטו על האינטרנט ויהרסו אותו ● האם צוקרברג באמת חושש מהסינים, או בעיקר לעתיד החברה שהקים? ● פרשנות

גפילטע בפיתה עם חזרת ביתית / צילום: דוד ששון

לא רק לאייל שני מותר: לסגור את החגים עם גפילטע, בפיתה

אחת האופנות הקולינריות הבולטות בישראל היא תופעת ה"הכול בפיתה", אבל גפילטע פיש בפיתה, זה כבר השיא

משה יעלון ומשה כחלון / צילום: אמיל סלמן-הארץ

ערעור לבית המשפט העליון: חשפו את הסכם כחלון-יעלון

מדובר בנספחים להסכם שנחתם בנובמבר 2015 בין שר האוצר משה כחלון לשר הביטחון משה יעלון שאותם סרב משרד הביטחון לחשוף במסגרת פנייה לפי חוק חופש המידע ● המידע בנספחים החסויים הוא בעיקרו תחשיבי שכר וגמלאות לאנשי הקבע בצה"ל אך במשרד הביטחון טענו כי נתונים אלה מאפשרים ללמוד על סדרי הכוחות בהווה בעתיד

עו"ד עמית ברכה / צילום: יונתן בלום

"הסיפור הסביבתי הוא סיפור קיומי ויומיומי כמו הקוטג'"

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל עמותת "אדם, טבע ודין", בראיון אישי ● על הילדות בבת ים ובתל אביב ("הייתי ילד פוליטי"), על הבחירה במשפטים ("היה לי ברור שאני רוצה עבודה ציבורית"); ועל הצפוי בישראל בשל ההתחממות הגלובלית: "אלפי אנשים ימותו בכל שנה מבעיות של משבר האקלים"

עמית גריידי / צילום: משרד השיכון

שליחותו של הממונה על חוק המכר? מכה נוספת לקבוצות הרכישה

שתי החלטות של הממונה על חוק המכר מהשבועות האחרונים מטלטלות שוב את תחום קבוצות הרכישה בישראל - ושוב עולה כי הנפגעים העיקריים יהיו ציבור הרוכשים ● דעה

ארומה תל אביב / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ארומה תל אביב

ויליגר: "מצרים על מחול השדים שנוצר וניסיונות השווא של ארומה ת"א להתנער מאחריות"

ממצאי בדיקת משרד הבריאות מנקים את האחריות מספקית הטונה ויליגר ● היסטמין הגבוה נבע מאופן הטיפול בטונה לאחר פתיחתה ● ארומה ת"א: "נעשה הכול על-מנת שתקלה מסוג זה לא תחזור" ● אדם נוסף הגיע לחדר מיון לאחר שאכל כריך טונה בקיוסק בנמל ת"א

7 כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: שלומי יוסף

דורי נכנעת, פלס נחשפת, אברהמי רוכשת. כותרות הנדל"ן לסוכות

בית המשפט אישר סופית למכור מגרש ברחוב הירקון לחברת יוסי אברהמי תמורת רבע מיליארד שקל, כיצד קרסה חברת דורי בנייה, באיזה עיר בנו הכי הרבה בתקופת כחלון כשר אוצר, והבתים שרכש אדם נוימן מייסד WeWork

נחום ביתן/ צילום: תמר מצפי

נחום ביתן ממשיך לממש נכסים: מוכר סניף לרשת קינג סטור 

קינג סטור תרכוש ב-2 מיליון שקל סניף של יינות ביתן בעיר כרמיאל ● העסקה בין הצדדים נחתמה אתמול וכוללת סניף בשטח של 3,000 מ"ר

 מאזדה 3 סדאן / צילום: יחצ

שאיפות פרימיום: מאזדה 3 החדשה זכתה לשדרוג מרשים ביחס לדור היוצא

מאזדה 3 מתברכת בשלדה מהנה לנהיגה, בתא נוסעים איכותי, ובביצועים מכובדים • אבל תג מחיר שאפתני מציב אותה במיקום בעייתי מול ההיברידיות והקרוס-אוברים האופנתיים

ג'ונסון אנד ג'ונסון./ צילום:  רויטרס

שוב צרות בג'ונסון אנד ג'ונסון? החברה מודיעה על ריקול בארה"ב

הריקול יוגבל לאצווה אחת של בקבוקי טלק לתינוקות שיוצרו והופצו בארה"ב ב-2018

נעמה יששכר / צילום: רויטרס

המפתח לשחרור נעמה יששכר נמצא במשרד המשפטים

ההטיה של הפרקליטות לטובת בקשת ההסגרה מארה"ב, ביחד עם ההתעלמות מהבקשה הרוסית והסחבת האינסופית של מעצר בורקוב, היא עלבון צורב לרוסים ● על ישראל להיענות לבקשת ההסגרה של רוסיה כדי להחזיר את הצעירה הישראלית הביתה ● דעה

 ד"ר אלכסנדרה רבנל / צילום: Ignotz .J.J

כל מה שמסתירים מאיתנו כשמדברים על כלכלה שיתופית

מונית שיתופית, דירה שיתופית, עובדים שיתופיים - מספרים לנו שהכלכלה משנה כיוון, ומזמינים אותנו לקחת חלק במהפכה החברתית. אבל מה מסתתר מאחורי זה? ● הסוציולוגית ד"ר אלכסנדרה רבנל חקרה את המציאות העגומה מאחורי הבאזז, ועכשיו מציעה לעובדים להתפכח מחלום היזמות האישית

משחק ווידאו פורטנייט / שאטרסטוק

פורטנייט - בריאתו מחדש של מותג מצליח

פורטנייט הורידה את השאלטר ללא כל התראה ויצרה אי-ודאות המוני בקרב מיליוני המשתמשים שלה ● המהלך הזה מעיד על הבנה מעמיקה של קהל היעד שלה ● דעה